Gentechvrij, voorbeeldbezwaarschrift IM 09-002 ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Pdf

Gegevens over de proeven.

Alle gegevens boven en onderaan invullen, anders niet geldig. Geen afzender op de brief vermelden, anders heb je kans dat ze de brief terugsturen. (Is al twee keer gebeurd). Cursieve tekst is van VROM of van Wageningen Universiteit of van een andere bron.


Woonplaats, datum, 2009.


Minister van VROM
p/a Bureau GGO
Postbus 1
3720 BA Bilthoven


Geachte mevrouw Cramer,


Betreft: zienswijze en bezwaarschrift tegen het voornemen van het aanleggen van gentechaardappelproefvelden op diverse plaatsen in Nederland door Wageningen Universiteit. T.w

.
PorM/RB IM 09-002


De aanvraag betreft kleinschalige werkzaamheden met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met verminderde vatbaarheid voor Phytophthora infestans.

De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten:


- Aa en Hunze, in de omgeving van Amen;
- Borger-Odoorn, in de omgeving van Valtherblokken;
- Coevorden, in de omgeving van Dalerpeel;
- Eemsmond, in de omgeving van Oudeschip;
- Rhenen, in de omgeving van Nijverkamp (Veenendaal);
- Wageningen, in de omgeving van de Hoge Born en de Nude.
(Advertentie)


De ligging van de locaties ten opzichte van officieel beschermde gebieden is getoetst aan de gegevens beschikbaar via de website van Het Natuurloket. Voor alle locaties met uitzondering van twee locaties in Wageningen (PHY-9 en PHY-10) en de locatie in Aa en Hunze (PHY-11), geldt dat die minimaal een kilometer verwijderd liggen van officieel beschermde gebieden. De locaties PHY-9, PHY-10 en PHY-11 liggen respectievelijk op ongeveer 500 meter, 10 meter en 100 meter afstand van een officieel beschermd gebied.


Blz 15


Relatie met ggo veldproeven


Veldproeven met genetisch gemodificeerde gewassen kunnen worden gezien als projecten die onder de NBW (ook) vergunning behoeven. Dit hangt af van de volgende factoren:


1. of de veldproef in of in de buurt van een Natura 2000 (deel)gebied plaats gaat vinden
2. of de veldproef negatieve effecten kan hebben op het gebied, dat wil zeggen: aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied en verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, dan wel de verstoring van soorten

.
Als door de locatie en de aard van de voorgenomen werkzaamheden negatieve effecten op een Natura 2000 gebied mogelijk zijn, kan een zogeheten habitattoets krachtens de NBW nodig zijn. Indien nodig is het de verantwoordelijkheid van de aanvrager om in die gevallen contact op te nemen met het bevoegd gezag.
Dit is in de meeste gevallen de Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie.


Zijn de autoriteiten hierover ingelicht? Gaat u dat na, voor toestemming te verlenen?


Blz. 11 De aanvrager heeft aangegeven dat dit herbicide niet wordt toegepast onder veldomstandigheden

.
Wanneer gebruikt u dat herbicide dan, of is dat hier verboden? Kunnen deze gentech aardappelen niet zonder? Drift blijft dagen hangen en verspreidt zich door de wind, de aanvrager zal deze proefaardappelen niet bespuiten, maar wanneer dan wel, is dat duurzaam?


Aan herbiciden kleven veel problemen lees bv.


Bestrijdingsmiddelen oorzaak resistentere schimmel


Bron: Radboud Universiteit · 12 November 2008 18:56


Bestrijdingsmiddelen zorgen er mogelijk voor dat een schimmel die dodelijke longontsteking kan veroorzaken, steeds beter bestand is tegen antibiotica. Dat schrijven onderzoekers over opkomst de multiresistente schimmel Aspergillus fumigatus.http://www.apothekersnieuws.nl/bestrijdingsmiddelen-oorzaak-resistentere-schimmel/1471/


De mogelijkheid bestaat dat door genoverdracht van de resistentiegenen nptIII, aadA en tetA naar schadelijke micro-organismen, die vervolgens mensen of dieren infecteren, deze mensen of dieren niet meer met de betreffende antibiotica kunnen worden behandeld.


Cisgenese


Bij deze proeven wordt gebruik gemaakt van cisgenese.


Cisgenese is een onschuldige vorm van genetische manipulatie die ook in de
biologische landbouw thuishoort.’

In werkelijkheid is cisgenese, waarbij ook - maar vaak
niet uitsluitend - van planteigen materiaal gebruik gemaakt wordt evenzeer een lokale
ingreep in het genoom als transgenese, waarbij men de oneindig complex verweven
samenhangen in het organisme negeert. Het is evenzeer een inherent schadelijke praktijk
die in geen enkele vorm van landbouw thuishoort. http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/indemedia/veredeling%20in%20het%20belang
%20van%20de%20gemeenschap01a.pdf


Er wordt dus ook gebruik gemaakt van antibioticumresistentiegenen die resistentie geven tegen antibiotica welke van zeer groot belang zijn in de geneeskunde. Onder deze groep vallen de genen nptlll, aadA en tetA.


Wij vinden dit riskant en vragen u deze gentechaardappelproeven niet toe te staan.
Vriendelijke groet,


Naam

Adres

PC/Woonplaats

Handtekening

Datum

disclaimer