Gentechvrij, 2 Beschikkingen gentech trosanjers/ GM carnations ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Bezwaar tegen gentech mini anjers.

Persbericht vanwege hoorzitting.

Pleitnota.

5 oktober 2015: Antwoord Gentechvrije Burgers aan ministerie van IenM.

16 augustus 2015: Ons bezwaar en de aanvulling daarop, nu online (NL).

Handtekeningenlijst Nederlands

22-08-15: Our objections now online! (English).

Signature list English Print it out, sign it and sent it to the ministry (address is on the list). Or scan it and send your scanned lists to info(a)gentechvrij.nl An email of the Ministry tells me that the Postbox number 20906 no longer exists and must be Postbus 20901, please forward widely.! Real deadline is 25th of August 2015.

Names of the carnations: FLORIGENE ® MoonberryT and FLORIGENE ® MoonvelvetT . (photos).

The Dutch minister of Environment will give her consent to the placing on the EU market of 2 GM spray carnations of Florigene named Moonvelvet and Moonberry. GGO C/NL/09/01 and GGO C/NL/09/02. The European GMO-free Citizens wrote a petition which you can sign. The signature list need not to be full of signatures. One is also enough. You can print the list ( only REAL signatures are accepted by the ministry).

EU country Cyprus is right not to want those GM spray carnations on the EU market and in the environment! But still they are approved by the EU!

Sign and send your scanned signature list before the 20th of August. Please forward this news! Info over the GM carnations can be found via the database of the ministry: ( GGO C/NL/09/01 and GGO C/NL/09/02). For the latest GMO news you can follow me via Twitter @MiepBos


Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer

Introductie in het milieu voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen.

Beschikking op de vergunningaanvragen van Florigene Ltd.

Op 9 juli 2015 zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM), vergunningen verleend, met kenmerk GGO C/NL/09/01 en GGO C/NL/09/02 , voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen krachtens artikel 23 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, geldend ten tijde van de ontvangst van de aanvraag (hierna: Besluit ggo) aan Florigene Ltd., gevestigd in Melbourne, in Australië.

De beschikkingen zijn op 20 juli 2015 aan Florigene Ltd. verzonden . Op 12 maart 2009 had Florigene Ltd. daartoe strekkende aanvragen ingediend. De genetisch gemodificeerde organismen die als product in de handel worden gebracht ten behoeve van import zijn snijbloemen van anjer ( Dianthus caryophyllus L.) met een gewijzigde bloemkleur, gemodificeerd met Agrobacterium tumefaciens stam AGL0, met behulp van de vector pCGP3366 respectievelijk pCGP2355, wat lijn 25958 (C/NL/09/01) en lijn 26407 (C/NL/09/02) heeft opgeleverd.

Procedure

Voor de behandeling van de aanvragen van Florigene Ltd. is de procedure doorlopen als beschreven in paragraaf 3.3 van het Besluit ggo en deel C van de Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu. Op 30 april 2015 zijn de positieve beschikkingen van de Europese Commissie met nr. 2015/692/EG en 2015/694/EG gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie (PB L 112). Deze beschikkingen zijn gericht aan de Minister van IenM om vergunning te verlenen aan Florigene Ltd. om Dianthus caryophyllus , lijn 25958 en 26407, in de handel te brengen.

Inzage beschikking

De beschikkingen en de overige relevante stukken liggen vanaf 21 juli 2015 op werkdagen ter inzage bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM/VSP/Bureau GGO, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven. De stukken kunnen daar ingezien worden van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16.00 uur na afspraak via telefoon of mail (tel. (030) 2742793, e-mail bggo@rivm.nl). De bezoeker dient zich met een geldig identiteitsbewijs te melden bij de receptie.

Deze kennisgeving, de beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de internetpagina http://www.ggo-vergunningverlening.nl/ .

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag waarop deze bekend zijn gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan

de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;

e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.


23-07-15 Reactie op dit stuk in de Volkskrant niet geplaatst.

Geachte Redactie,

Hoogleraar Mol denkt dat hij wel een gentech trosanjer kan gaan kopen, noteert Maarten Keulemans. (Volkskrant van 22 juli 2015). Maar dat kan voorlopig nog niet. "Belanghebbenden" (en wie zijn dat niet?) hebben nog 5,5 week de tijd om een bezwaarschrift te sturen vanwege de Beschikkingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu waarin staat, dat deze gentech trosanjers het groene licht krijgen.  En als Nederland, waar de aanvraag sinds 2009 loopt, dan toch toestemming geeft, zou de hoogleraar er goed aan doen, de uitgebloeide gentechanjers na gebruik in de Chemobox te deponeren. Ze zijn nl. geproduceerd met behulp van het bloemkoolmozaïekvirus.

Dr. Joseph Cummins, Professor Emeritus in de genetica aan de universiteit van West-Ontario waarschuwt o.a. voor het veelvuldig gebruikte bloemkoolmozaïekvirus, dit is in ieder geval een potentieel gevaarlijk gen. Het is een pararetrovirus hetgeen betekent dat het zich vermenigvuldigt door DNA te maken van RNA-boodschappen. Het lijkt heel veel op het hepatitis-B-virus en is verwant aan HIV.

Vriendelijke groet,

Miep Bos


Mae-Wan Ho1, Angela Ryan1 and Joe Cummins2 : CaMV 35S Promoter Fragmentation Hotspot Confirmed, and it is Active in Animals.

English text

disclaimer