Gentechvrij, Antwoord Gentechvrije Burgers aan ministerie van IenM betr. de EU markttoelating van de gentech trosanjers: FLORIGENE ® MoonberryT and FLORIGENE ® MoonvelvetT ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

MUST SEE Monsanto GMO FOOD Alarm from inside scientists SCIENTIST CONSTRAINED

 

5 oktober 2015: Antwoord Gentechvrije Burgers aan ministerie van IenM (PDF) i.v.m. ontvangstbevestiging en vragen ministerie(PDF).

Aantekenen

Staatssecretaris van IenM, mevrouw W. J. Mansveld
T.a.v. de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken
Afdeling ABJZ
Postbus 20901
2500 EX Den Haag.

Lelystad, 5 oktober 2015.

 

Geachte mevrouw Mansveld,

 

Reactie op uw brief van 16 september jl. betreffende ons bezwaarschriften en open brieven van 14, 17 en 20 augustus jl.

Betreft:

Wij maakten bezwaar tegen twee Beschikkingen op de vergunningaanvragen van Florigene Ltd.

Op 9 juli 2015 zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM), vergunningen verleend, met kenmerk GGO C/NL/09/01 en GGO C/NL/09/02 , voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen krachtens artikel 23 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, geldend ten tijde van de ontvangst van de aanvraag (hierna: Besluit ggo) aan Florigene Ltd., gevestigd in Melbourne, in Australië. De beschikkingen zijn op 20 juli 2015 aan Florigene Ltd. verzonden . Op 12 maart 2009 had Florigene Ltd. daartoe strekkende aanvragen ingediend. De genetisch gemodificeerde organismen die als product in de handel worden gebracht ten behoeve van import zijn snijbloemen van anjer ( Dianthus caryophyllus L.) met een gewijzigde bloemkleur, gemodificeerd met Agrobacterium tumefaciens stam AGL0, met behulp van de vector pCGP3366 respectievelijk pCGP2355, wat lijn 25958 (C/NL/09/01) en lijn 26407 (C/NL/09/02) heeft opgeleverd. Advertentie Volkskrant 20-07-2015 .

Een eerste opmerking:

Onze brief van 14 augustus jl. geadresseerd met een door u verkeerd opgegeven postbusnummer is toch aangekomen? En de eerdere aangetekende brief van 23-07-2015 met dat verkeerde postbusnummer niet? En laatst werd het weer in een advertentie (8-09-2015, Volkskrant) van uw ministerie gebruikt. Kunt u mij dat uitleggen?

U schrijft:

Persoonlijke belangen

U vroeg ons in te gaan op de vraag waarom de bezwaarmakers door deze besluiten, rechtstreeks in hun eigen, persoonlijke belangen worden geraakt en wat de gevolgen van deze besluiten voor hen zijn. En u schrijft:

Voor wat betreft de Gentechvrije Burgers:

Ten eerste:

Het belang van mij, als Gentechvrije Burgeres en het algemeen belang van iedere Burger bestaat hierin dat er rechtsonzekerheid is ontstaan, door toe te willen staan dat deze gentech trosanjers op de EU markt mogen komen. Dit is tegen de Richtlijn 2001/18/EG . En u beslist uiteindelijk over de toelating.

We lezen in RICHTLIJN 2001/18/EG:

(25) GGO's, als product of in producten, die bestemd zijn voor doelbewuste introductie, mogen niet in de handel worden gebracht zonder dat ze tevoren afdoende in het veld zijn getest in het onderzoek- en ontwikkelingsstadium in de ecosystemen die door het gebruik ervan kunnen worden beïnvloed. http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:303dd4fa-07a8-4d20-86a8-0baaf0518d22.0009.02/DOC_1&format=PDF

Er zijn geen verplichte veldproeven gehouden in de EU*. Het schept rechtsongelijkheid. (*zie voor een uitgebreidere visie onze aanvulling van 20 augustus jl.)

Wij moeten ons aan de wet houden, maar dat moet u ook. Er ontstaat rechtsonzekerheid. Hoeft de staat zich niet meer aan de wet te houden maar de burgers, die steeds minder te vertellen hebben, wel?

Ten tweede:

Op grond van de plicht die ieder individu heeft ten aanzien van de samenleving, zoals weergegeven in BuPo [1] zijn de Gentechvrije Burgers en ik, direct belanghebbenden. D.w.z. dat wij de plicht hebben de mensen te waarschuwen, bv. tegen genetische manipulatie en andere milieuzaken.

Citaat: "Zich ervan bewust dat op de individuele mens, uit hoofde van de  plichten die hij heeft tegenover anderen en tegenover de gemeenschap  waartoe hij behoort, de verantwoordelijkheid rust te streven naar bevordering en inachtneming van de dit Verdrag erkende rechten, Zijn overeengekomen als volgt."  Einde citaat . Preambule Burgerlijke en Politieke rechten (BuPo ).

Vast staat dat, sinds de Actio Popularis op 1 juli 2005 is afgeschaft, van bescherming van belangen van individuele en gegroepeerde burgers geen sprake meer is. Discriminatie is dan ook troef. Over het afschaffen van de Actio Popularis waardoor mensen geen toegang meer hebben tot het bestuursrecht zei Paus Benedictus XVI tijdens een gastrede bij het Duitse parlement in 2011 het volgende : 'Politik muss dem Recht dienen und Unrecht abwehren'. ( FAZ 23/9/11 )

"Nimm das Recht weg - was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande hat der heilige Augustinus einmal gesagt'. http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/gastredner/benedict/rede/250244

Misleiding van de burger:

Het begint al met de advertentie: " snijbloemen van anjer ( Dianthus caryophyllus L.) met een gewijzigde bloemkleur".

Nee, het is niet het hele verhaal dat we te horen krijgen: de hele vorm van de anjers blijkt met het genetisch manipuleren te zijn veranderd! Dat is het resultaat van het genetisch manipuleren en voorzeker van te voren niet zo gepland. Het geeft aan, hoe onbetrouwbaar en onvoorspelbaar de techniek is en dat we als consumenten, misleid zijn!

Jeffrey Smith. V ertaling: Het insertieproces plus klonering schept gigantische bijkomende schade. Er kunnen honderden of duizenden mutaties door het hele DNA heen plaatsvinden en honderden of duizenden genen kunnen hun niveau van expressie veranderen. Dit schept onvoorspelbare bijwerkingen. Zie bijlage 2.

Het op de markt brengen van deze omgebouwde trosanjer is een marketingtruc en pure propaganda. Zo wil men er voor zorgen dat gentech geaccepteerd gaat worden. Genetische manipulatie, een zeer riskante, frauduleuze, onvoorspelbare, onbetrouwbare en gevaarlijke wetenschap, die ons allen bedreigt, volgens het boek "Altered Genes, Twisted Truth " van Dr. Steven Druker, dat hieronder genoemd wordt, en dat zeer gedegen onderbouwd is.

"Niemand staat 's-morgens op met de wens gentech voedsel te gaan kopen."

Andrew Kimbrell - Directeur, Center for Food Safety, auteur. Vertaling : Niemand staat 's-morgens op met de wens gentech voedsel te gaan kopen. Niemand, geen enkel mens die op aarde woont en zegt: "Jongens, ik kan niet wachten om naar de supermarkt te gaan en gentech voedsel te kopen". Nu, waarom is dat? Dat is omdat na 30 jaar, en honderden biljoenen dollars van publiek- en private investering men niet in staat is geweest met één ding in dit voedsel op de proppen te komen dat de consument eigenlijk helpt. Geen betere smaak, geen lagere prijs, niet voedzamer, niets, niks, nul, nada. Zie bijlage 2.

•  Book Review: "Altered Genes, Twisted Truth " zie verder de bijlage.

En het is niet de eerste kritiek die wordt gehoord, er zijn vele gewetensvolle wetenschappers die telkens opnieuw waarschuwen en die op allerlei mogelijke manieren systematisch bedreigd zijn en beperkt in hun vrije meningsuiting. Zie https://www.youtube.com/watch?v=-7J_bzS6hwY

Hieronder volgt een kritisch stuk van een Amsterdamse burgeres, die voor het afschaffen van de Actio Popularis tijdens haar leven menig bezwaar- en beroepschrift heeft geschreven, samen met de heer J. van der Meulen, chemische literatuuronderzoeker, vaak met succes. Het betoog van Mevrouw L. Eijsten uit Amsterdam uit 2002(!):

Amsterdam, 11 augustus 2002.

EEN EN ANDER

Allereerst wil ik memoreren de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in de kwestie van de verlenging van de toelating van het middel Symphonie (werkzame stof flutolamil).

De zaak werd afgewezen omdat - kortweg - "Voormeld advies- rapport louter is gebaseerd op gegevens die van verzoekster zelf (Aventis Crop Science) afkomstig zijn en er geen derde belanghebbende partijen aan het geding deelnamen".

In deze kwestie kwam ook naar voren, dat de amendementen ingediend door Mevrouw van Ardenne (27085) en de heren Feenstra en Udo dd. 6.11.01 met betrekking tot de toelating van werkzame stoffen (de "inerts" in de formulering zijn schadelijker voor de menselijke gezondheid dan de z.g, werkzame stof) werden aangenomen. Een betreffend amendement (toelating van biociden in maar één lidstaat geldt óók voor Nederland)

"slaat twee vliegen in één klap":

- enerzijds is maximale toegang verzekerd, en

- anderzijds zijn de betrokken bedrijven niet meer afhankelijk van het CTB"

Versnellen van afhandeling van aanvragen - waarbij de zorgvuldigheid, die nodig is voor een juiste risicobeoordeling, gemakkelijk in het gedrang kan komen - met de zweep in de hand, in dat geval met een vliegenmepper zal ongetwijfeld oppervlakkiger beoordeling in de hand werken, of liever, dat is zeker .

Hieronder wil ik een paar conclusies laten volgen, genoemd in onze bezwaarschriften, resp. beroepsschriften aan VROM en Raad van State (73 stuks), summier genoemd, zonder namen van de producenten en zonder gegevens uit de pleitnota's!

Bij proeven is werking van darmsap niet bekeken; slechts 5 dagen voederproeven - proeven met onbespoten raapzaad, geen 90 dagen voederproeven; met diverse analysemethoden kan onderscheid worden gemaakt - dus wel substantial equivalence; vlgs. ons onvoldoende nauwkeurige registratie-methoden; grootschalig aanbod van plantendelen met dit gen zal zeer tot verhoogde beschikbaarheid en aanwezigheid van resistentie bij pathogenen leiden (in darm v. mensen en dieren die voor een ziekte behandeld worden (Katoenzaad in veevoer). Corn DBT bevat 2 nieuwe eiwitten aantoonbaar: geen subtantial equivalence: product bestemd voor diervoer, maisgluten, pluimvee. SE/96/3501: risico bij incidenteel gebruik van deze aardappel, of cumulatief risico voor gemeenschap en nageslacht- Veilig?

T25xMon810: Stapeling van risico's bij beide ouderlijnen. Niet gekeken naar beïnvloeding darmflora; Amerikaanse documenten ontbreken; geen chronische toxiciteitsproeven. enz.; Koolzaad DE/9806: Geen methoden/analyses om onderscheid te maken met andere oliezaden; Thompson versus A.Schulz. Toxicologische consequenties negeren van nieuwe toxic.gegevens- Laakbaar; GA21: dubieuze exercitie in het dossier; GA21 - GB/97/M3/2: ACRE kritiseert wetenschappelijke onderbouwing als onder de maat (3.2.99); toxiciteit onvoldoende getest, Info onvoldoende, onbetrouwbaar voor toelating; Zonnebloemen: paraplu-constructie misleidend voor het publiek; Suikerbieten: waar komen de GLA-residuen terecht? In de melasse?; koolzaad: 2 verschillende antibiotica- genen kanamycine en hydromycine. Risico-beoordeling van andere delen van het ingebrachte construct ontbreekt; waarom noemt men niet de gezondheidsrisico's : Suikerbiet: GLA schade aan nageslacht; veiligheidsaspecten van bietenpulp en melasse; Suikerbieten 99/05: risicobeschouwingen ontbreken: eiwit in bietenpulp, melasse, vinasse, schuimaarde. Via diervoeding in voedselketen? Protocol voor vrïjwillige diervoedertoets bestaat niet. Rapport van producent is misleidend; GLA is sensibiliserend. Fuji, Watanabe: hersenbeschadiging, apoptosis, misvormingen, enz. Suikerbieten 99/01: Risico-analyse vóórdat gewas in het veld. Alle verantwoordelijkheid toegeschoven aan Minister; div. buiten risico-beoordeling gebleven. Cogem houdt vast aan oude adviezen. Aardappel 99/09: hor.gen-overdracht van plant naar micro-organisme: Schlüter/Smalla/Mercer. Problemen met nptIII-gen-spectrum van 17 antibiotica. Hand gelicht met serieuze risico-beoordeling: Mais/GLA: Phosphor-Koolstofbinding: resistent tegen afbraak. Schadelijke drift; Wortel 95/01-01: verlenging van vergunning in de tijd verhoogt het risico; 98/05: koolplanten In Schotland bekendgemaakt, dat een produkt met een dergelijke lang bekende giftige werking nooit op de markt toegelaten zou worden, (tot 2015); Wortel: kromme redeneringen in de aanvrage. Vertrouwelijkheid is niet op zijn plaats.

Algemeen: Pas toestemming geven wanneer men overtuigd is, "Het lijkt niet schadelijk" kan niet: Consumentenvertrouwen. Soms gaan aanvragen over "imaginaire planten": geld hierin gestopt, verdampt bij overname van bedrijf door buitenland, enz.

Zo langzamerhand sijpelen deze gegevens ook door naar de consumenten - wantrouwen. De beeldvorming van de heren Feenstra en Udo en mevrouw van Ardenne als vliegenmeppers, die bewezen gezondheidsschadelijke effecten wel buiten beeld zouden willen meppen, is triest, en absoluut niet lachwekkend. Men vergeet, dat die kwalijke gezondheidschadelijke effecten bijna iedereen zouden kunnen treffen. Het gaat om niet-verzekerbare risico's. Die beroemde z.g. Meetlat zou ook op de helling moeten. Er wordt hierin geen rekening gehouden met gezondheidseffecten. Zijn onze beleidsmakers blind?

De grote ontkenning is de werking van de stoffen in de formulering van een bestrijdingsmiddel, de z.g. "inerts". die het meest gezondheidsschadelijk zijn. Ik noem slechts propaandiol, ethyleenglycol, alkylethersulfaat. En het "eigenaardige" is, dat bij de grote bibliotheken alle 150 opgevraagde referenties" niet in Nederland aanwezig zijn", d.w.z. de desbetreffende tijdschriften ook niet! En het doel van het leven is toch het vergaren van kennis! En dat geldt voor iedereen En is niet selectief!

Misschien zou de beoogde "versnelling" van beoordelingen als gunstig neveneffect kunnen hebben, dat het CTB meer tijd heeft om b.v. die 51 putten, genoemd in het betreffende geheim te houden Alterra-rapport, in Oost Nederland en Limburg en die nog "niet in kaart werden gebracht" te controleren op gifstoffen, zodat biologische tuinders met een gerust hart hun sla met water uit hun put kunnen beregenen. Ook prettig voor de consument om te weten. En een bord met "Verboden Toegang" of "Verboden te gebruiken", neer te zetten, resp. met beplantingen af te schermen voor toegang voor het publiek, zoiets als in het verleden werd gedaan met de onder de grond gestopte - met anthrax/miltvuur besmette kadavers. Arme CTB! (Bt, Bc - bacillus cereus.,-Ba - bacillus anthracis- zijn aan elkaar verwant, kunnen elkaars eigenschappen overnemen. Bodemleven zit ook niet stil!)

Ik vraag mij dan ook af, als ik een literatuur-aanvraag zou doen bij b.v. TNO - na een offerte met een prijskaartje te hebben ontvangen - of ik wel waar voor mijn geld krijg! Bovengenoemde 150 referenties moesten allemaal uit het buitenland komen, en ik zou mij kunnen voorstellen, dat het aantal documenten welke ik uiteindelijk zou ontvangen, gerelateerd zou kunnen zijn aan het betaalde bedrag. Zoiets als bij het taxeren van postzegelverzamelingen: kosten 10% van de taxatiewaarde). Gelukkig heb ik die 150 referenties niet nodig!

Als Tweede Kamerlid zou ik mij ook behoorlijk beroerd voelen, als ik wist, dat de informatie, die ik nodig had om vergelijkingen te maken, mij slechts gedeeltelijk zouden worden gegeven. Maar als je zelf niet voldoende weet, kun je ook niet reclameren. Lekker rustig, Pionnen in het spel! De onafhankelijke deskundigen van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid zouden toch alles moeten weten op hun gebied. Bij deze instantie moeten de beleidsmakers enz. toch hun informatie halen.

Staatstoezicht op de Volksgezondheid schrijft mij, dat propaandiol niet giftig is. Het herbicide Finale/Liberty/Basta bestaat voor ca. 10% uit deze "inert", hetwelk dermatitis veroorzaakt; Maar ja, als de commerciële tests niet deugen, dan komt dit feit wereldwijd nooit boven tafel.

Het ernstigste is, dat de dermatologen moeten erkennen, dat zij geen expertise hebben, want zij kennen de geheime samenstelling niet van de herbiciden (wel het CTB).

Mensen, het is een zaak van collectief belang om die samenstelling wèl te weten.

Dit werd uitgesproken door Aventis Crop Science en vastgelegd in de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Dit kunnen wij toch niet onder tafel vegen?

Zo zorgt AES - 30% van de formulering - voor o.a. vaat- vernauwing en propaandiol - 10% voor dermatitis.

In die commerciële tests (op mijn lijf toegepast), gebruikt men zo'n 100x tot 200x te lage concentratie propaandiol en dan nog vaseline (hydrofobe) als drager, i.p.v. water, zodat de te testen stof niet in de huid kan doordringen.

Een aantal jaren geleden heb ik via drift van Finale SL14 - te vergelijken met Basta en Liberty - bij warm weer in mijn lijf gekregen propaandiol, ethyleenglycol en Alkylethersulfaat, en de rest van de formulering! Met blijvende schade. Dit kunnen hele bevolkingsgroepen ook krijgen. Het is een collectief belang deze stoffen uit te bannen. Echter, het publiek is met deze feiten niet bekend.

Landbouwgewassen - genetisch gemodificeerd om pesticiden te weerstaan - bekijk ik met wantrouwen.

De firma's, die GG-gewassen introduceren, welke resistent zijn tegen stoffen in de formulering van pesticiden, zijn verantwoordelijk voor gezondheidsschade. De grootste firma op dit gebied in Nederland heeft mij verzekerd, dat zij niet weten welke stoffen er in de herbiciden zitten waartegen zij hun plantjes resistent maken. Zaak van Hoechst, meldde men mij. Hoechst speelt de bal dus terug.

Degene, die een ras introduceert is verantwoordelijk voor de gevolgen. Ook Monsanto verklaart uiteindelijk, dat zij geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor eventuele gevolgen van de toepassingen tijdens de teelt. Kan dat zomaar?

Aardigheidje: in een Bt-insecticide - Foray 48B - zit methylparaben als "werkzame stof". Dit werd indertijd door EPA geregistreerd als werkzame stof. Dit spul zit ook in zalven e.d. En dat smeer je op je huid om wondjes te voorkomen! Kan iemand mij dat uitleggen?

L. Eijsten, met toestemming overgenomen.

U schrijft;

 

Mrs. Fran Murrell van MADGE Australia Inc. heeft Miep Bos van De Gentechvrije Burgers gemachtigd. Zie bijlage 3b.

Deze stichting ondersteunt de Gentechvrije Burgers in al haar acties en staat daar achter, maar maakt niet zelfstandig bezwaar.

Stichting Ekopark

De stichting heeft mij gemachtigd. Zie de drie bijlagen.

Slot

De Gentechvrije Burgers dienen het algemeen belang (zie BUPO) door mensen te waarschuwen tegen het gevaar van gentechvoedsel en dienen daarmee hun eigen belang i.v.m. de gezondheid van henzelf, hun familie en van degenen die na hen komen en i.v.m. de gezondheid van de aarde met al haar bewoners als geheel. Wat u uiteindelijk beslist, is voor uw verantwoording.

Laatste nieuws: Nederland en op dit moment nog 14 andere landen en 4 regio's verbieden het verbouwen van 8 gentech maïssoorten zie http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/new/authorisation/cultivation/geographical_scope_en.htm En Rusland heeft zich gentechvrij verklaard. http://journal-neo.org/2015/10/01/victory-worlds-largest-nation-bans-gmo-food-crops/

Hoogachtend,

Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers, een Europees Consumentenplatform (The European GMO-free Citizens), namens MADGE Australia Inc. and Fran Murrell, co-founder of MADGE*. ( info@madge.org.au ) , Australia , Stichting Ekopark, Lelystad, Mevr. Wieteke Moody - van Dort en alle andere Gentechvrije Burgers. Met ondersteuning van Stichting Natuurwetmoeders, Almere.

Lelystad

info@gentechvrij.nl
www.gentechvrij.nl

Dit/deze antwoord/open brief is ook te vinden via www.gentechvrij.nl/a15.html

3 Bijlagen

Bijlage 1:

Book Review: Altered Genes, Twisted Truth by Dr. Steven Druker.

Altered Genes, Twisted Truth tells the fascinating and frequently astounding story of how the massive enterprise to reconfigure the genetic core of the world's food supply was born, how it has routinely advanced through illicit means, and how it is recklessly subjecting our health and the health of the environment to unacceptable risks. It reveals that the venture is not based on sound science, as its proponents claim, but on the evasion of the standards of science; and it shows how for more than three decades, a host of eminent biologists and esteemed institutions have systematically contorted the truth in order to conceal the unique risks of gene-altered foods - and get them onto our dinner plates.

The book also exposes how the U.S. Food and Drug Administration (FDA) became a key accomplice, in furtherance of its explicit agenda "to foster" biotechnology. Based on documents pried from the FDA's files through a lawsuit that I initiated, it describes how the agency's politically appointed administrators disregarded the extensive warnings of their own scientists about the unusual risks of these novel products and ushered them onto supermarket shelves in violation of the mandates of federal food safety law. It further shows how they concealed their crime by covering up their experts' warnings and persistently lying about the facts, creating the illusion that genetically engineered (GE) foods have undergone rigorous scientific review when, in reality, the standard procedures of science have been circumvented. Consequently, for fifteen years, America's families have been regularly ingesting a group of novel products that are not only being sold illegally, but were determined to be unduly hazardous by the FDA's scientific staff.


By the time you've finished reading this story, it will be clear that the degradation of science it documents has not only been unsavory but unprecedented - and that in no other instance have so many scientists so seriously subverted the standards they were trained to uphold, misled so many people, and imposed such magnitude of risk on both human and environmental health.


More praise for Altered Genes, Twisted Truth :

"Lucid, illuminating, and alarming. As a former New York City prosecutor, I was shocked to discover how the FDA illegally exempted GE foods from the rigorous testing mandated by federal statute. And as the mother of three young kids, I was outraged to learn how America's children are being callously exposed to experimental foods that were deemed abnormally risky by the FDA's own experts." -- Tara-Cook Littman, J.D.

"Druker's brilliant expose catches the promoters of GE food red-handed: falsifying data, corrupting regulators, lying to Congress. He thoroughly demonstrates how distortions and deceptions have been piled one on top of another, year after year, producing a global industry that teeters on a foundation of fraud and denial. This book is sure to send shockwaves around the world." -- Jeffrey M. Smith, international bestselling author of Seeds of Deception & Genetic Roulette

"Steven Druker is a hero. He deserves at least a Nobel Prize." -- Jane Goodall, Ph.D., D.B.E., and U.N. Messenger of Peace (from the Foreword)

https://www.organicconsumers.org/news/book-review-altered-genes-twisted-truth

Fragment van een interview van Dr. Mercula met Dr. Druker 'Disappearing a GMO Disaster'

Powerful, persistent, and successful misinformation was dispensed to disassociate genetic engineering from the toxic contamination of this L-tryptophan supplement. Consequently, most people-including many scientists-do not know that this lethal epidemic was caused by a genetically engineered food supplement.

According to Steven, claims that the toxic contamination was caused by some defect in the manufacturing process, independent of genetic engineering, simply are not true. In his book, Steven details the scientific evidence that strongly suggests the toxin was most likely produced by bacterial enzymes, probably within the bacteria themselves, or in the broth before it was put through the purification system, which would place the blame squarely on the genetic tampering itself; not on some flawed manufacturing process.

"It's just so gross that you will hear from both governments around the world who are promoting this and from scientists a claim that no genetic engineered food has ever been associated with a human health problem. One government official has stated that not so much as a sneeze or a sniffle has ever been associated with the product of genetic engineering. What? There was a major epidemic!"

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/03/08/altered-genes-twisted-truth-gmo.aspx

Bijlage 2

Meer gevallen van allergieën en ziekten door GMO's.

Fragment: Five Routes to Alzheimer's Disease

At present, evidence suggests there are a number of causes promoting Alzheimer's symptoms, including the following:

Gut dysfunction , caused by a combination of excess sugars and processed foods; antibiotic exposure from food and medicine ; genetically engineered (GE) grains, which create foreign proteins; and pesticide exposure, just to name a few well-known culprits.

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/09/24/alzheimers-transmission.aspx?e_cid=20150924Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20150924Z2&et_cid=DM86100&et_rid=1137807853

Een bericht uit 2014 uit Australië:

This is my story, as someone has put it, I am the 'canary in the cage'. . I hope that I could be living proof that genetically modified products are unsafe, I will explain. I emigrated from the United Kingdom to Australia nearly nine years ago. In that time I had developed a severe allergy. On contact with foods, my the skin on my hands would break down and bleed. I was constantly fighting secondary infections and being prescribed antibiotics to fight the infections. I was in constant pain every day. Everything I touched everything I did with my hand (mainly my main hand - my left, I am left handed). It was assumed that I had just developed eczema over time. Even though I had never suffered with eczema in the United Kingdom. However, in September last year (2013) I returned to the UK for the first time since emigrating for a long overdue visit. My visit in the UK lasted 4 weeks. During this time the severe allergy on my hand disappeared. On return back to Australia I was determined to find the trigger to the severe allergy which had such a negative impact on my everyday life here in Australia. Note, I had some allergy testing here in Australia about 1-2 years ago, and food allergies were indicated including wheat, corn and potato. Within hours of arriving home I touched and ate some normal bread. Within 12 hours my hands started to break down and bleed again. First I tried a gluten free diet - this seemed to be inconclusive - the hands did not heal completely like they had done in the UK. Then on further research I discovered that Australia produces genetically modified products, whereas Europe does not. Could this be the cause of my severe allergic reaction? Note, the genetically modified products here in Australia include corn and potato - possibly wheat. See reference to my note earlier on the allergy testing. I experimented and changed my diet to include only organically produced (no genetically modified or roundup ready) foods. The result? My severe allergy has disappeared! My diet consists of foods in Australia that are organically produced and products produced in Europe. Please feel free to use me as living proof that genetically modified products are unsafe. I have spoken to other people who have moved to Australia, who have also developed allergies since moving here. As an individual I feel helpless to do anything about this - but together we can do something to stop genetically modified production .

about a year ago
http://www.todaytonightadelaide.com.au/stories/gm-labelling

Zie hier over ook: Genetic Roulette: The Gamble of our Lives ( 2012 ) Director:

Jeffrey Smith (as Jeffrey M Smith )

When the US government ignored repeated warnings by its own scientists and allowed untested genetically modified (GM) crops into our environment and food supply, it was a gamble of unprecedented proportions. The health of all living things and all future generations were put at risk by an infant technology. After two decades, physicians and scientists have uncovered a grave trend. The same serious health problems found in lab animals, livestock, and pets eating GM foods are now on the rise in the US population. And when people and animals stop eating genetically modified organisms (GMOs), their health improves. This seminal documentary provides compelling evidence to help explain the deteriorating health of Americans, especially children, and offers a recipe for protecting ourselves and our future. http://www.imdb.com/title/tt2546394/

Jeffrey Smith : They never checked, if the BT-toxin-gene transfers from, say, corn-chips into our gut-bacteria and continues to function. If it does, it might turn our intestinal flora into living pesticide-factories. This might explain, why 93% of pregnant women tested in Canada had the BT-toxin in their blood as well as in the blood of 80% of their unborn fetuses.

[ first lines ]

Narratress : America... bountiful... innovative... entrepreneurial... diverse... progressive... sick? Americans get sick more often than Europeans and people in other industrialized countries, and they're getting sicker. Since the mid-90s, the number of Americans suffering from at least three chronic illnesses nearly doubled. And America's international ranking for infant-mortality and life-span also plunged. There are many reasons why this is taking place. [ the title is displayed: GENETIC ROULETTE - THE GAMBLE OF OUR LIVES ] Narratress : One may be right in front of you .

Jeffrey Smith : There is so much increase in the use of Roundup, it's now found by the US Geographical Survey in 60 to 100% of the air-samples, the rain-samples, and the water-samples. It's in the urine of city-dwellers, it's in the blood of pregnant women, it's in their fetuses. It's everywhere.

Jeffrey Smith : In the U.S., GMO grown side by side with organics show no difference in yield for soy and corn, except in times of drought, when the organic outperforms the GMO.

Jeffrey Smith : The process of insertion plus cloning creates massive collateral damage. There can be hundreds or thousands of mutations up and down the DNA, and hundreds or thousands of genes can change their levels of expression. This creates unpredictable side-effects.

Andrew Kimbrell - Director, Center for Food Safety; Author : No one gets up in the morning wanting to buy a GMO-food. No one, not a single human being on Earth gets up and says, "Boy, I can't wait to go to the supermarket and buy a GMO-food." Now, why is that? That's because after 30 years, and hundreds of billions of Dollars of public and private investment, they have not been able to come up with one thing in this food that actually helps the consumer. No better taste, no lower price, no more nutrition, nothing, zip, zero, nada.

[ last lines ]

Farmer : I set up feeders, side by side, with regular feed-store feed. And the chickens chose the non-GMO feed. Naturally. They emptied the feeder without touching the other one, so I refilled it, and I says, "I'm gonna play a trick on my birds." I flipped it, flipped the two feeders from spot to spot and the birds still chose the non-GMO food. Which is incredible.

Shiv Chopra - Former Health Canada Microbiologist; Author : These companies are parasites. They don't care. They want to make money, they want to run governments, and they are right now running governments. I don't know how long, but I think that time is running out.

http://www.imdb.com/title/tt2546394/trivia?tab=qt&ref_=tt_trv_qu

Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=eUd9rRSLY4A

Bijlage 3a en 3b

3a Drie machtigingen van de drie leden van Stichting Ekopark te Lelystad. Sinds 1 oktober 2015 is de heer H. Poley uit Lelystad, penningmeester.

3b Machtiging en bezwaren van Mevr. Fran Murrell, co-founder of MADGE en Certificate of incorporation en inschrijving in het Australian Business register van MADGE Australia Inc. ( info@madge.org.au ) .

Madge Australia Inc ABN 70 945 138 202

Entity name

Madge Australia Inc

Type

Other Incorporated Entity

Status

Active from 11/11/2009

ABN

70 945 138 202

GST Status

Not Registered

Business Location

VIC 3065

Last updated

08/01/2015

Van: http://abncheck.com.au/abn/70945138202


Zonder bijlagen

 

5 oktober 2015: Antwoord Gentechvrije Burgers aan ministerie van IenM.(PDF) Voor plaatjes zie deze PDF.

 

 

disclaimer