Gentechvrij, PERSBERICHT over geplande toelating van gentech mini anjers in 2015. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

 

Persbericht vanwege hoorzitting.

PERSBERICHT over geplande toelating van gentech mini anjers door het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de EU markt.

Geeft het Nederlandse ministerie van IenM binnenkort toestemming om illegale gentech trosanjers op de EU markt te brengen?

Over geplande toelating van gentech mini anjers door het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de EU markt.

Als ze toch tot de EU markt worden toegelaten, is dat volgens ons illegaal!*


De Gentechvrije Burgers maken samen met
MADGE Australia Inc. en Fran Murrell, medeoprichtster van MADGE ( info@madge.org.au ) , Australia, Stichting Ekopark, Lelystad, Stichting Natuurwetmoeders, Almere , Mevr. Wieteke Moody - van Dort en alle andere Gentechvrije Burgers, bezwaar tegen twee Beschikkingen op de vergunningaanvragen van Florigene Ltd.

De genetisch gemodificeerde organismen die als product in de handel worden gebracht ten behoeve van import zijn snijbloemen van twee trosanjers ( Dianthus caryophyllus L.) met een gewijzigde bloemkleur.

Namen van de gentech bloemen: FLORIGENE ® Moonberry tm en FLORIGENE ® Moonvelvet tm.

De Gentechvrije Burgers en anderen vinden dat deze markttoelatingen van deze gentech trosanjers met veranderde bloemkleur en een niet van te voren geplande veranderde vorm niet mogen plaatsvinden. Zij hebben geen enkel voordeel voor het milieu of zijn anderszins nuttig. Er zijn genoeg anjers met talrijke variaties op de bloemkleur op de markt.

*Illegaal? De reden: Geen veldproeven gedaan in EU!

De RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad zegt:

(25) GGO's, als product of in producten, die bestemd zijn voor doelbewuste introductie, mogen niet in de handel worden gebracht zonder dat ze tevoren afdoende in het veld zijn getest in het onderzoek- en ontwikkelingsstadium in de ecosystemen die door het gebruik ervan kunnen worden beïnvloed. http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:303dd4fa-07a8-4d20-86a8-0baaf0518d22.0009.02/DOC_1&format=PDF

Deze twee anjerssoorten C/NL/09/01 en GGO C/NL/09/02 zijn niet in de EU op het veld getest. (veldproeven categorie 1, 2 en 3). Er hebben dus in de EU geen veldproeven plaats gevonden. Alleen in andere ecosystemen buiten de EU. Daarom mogen zij niet tot de Europese markt worden toegelaten.

Als ze toch tot de EU markt worden toegelaten, is dat illegaal! Veldproeven in Nederland met andere gentech anjers met veranderde bloemkleur in 1995 (een ander soort, geen mini anjers!) gelden niet. Bewijs blz. 150: http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/overview/doc/snifs.pdf

Etikettering

Voor het onwaarschijnlijke geval dat ze toch worden toegelaten, hopen we, dat de voorgestelde labels (een sticker op elke plastic verpakking) werken. En dat er ook op sites van importeurs vermeld wordt dat het om gentech trosanjers gaat. En dat de labeling niet zo de mist ingaat als de afgelopen 12 jaar bij geïmporteerde gentech producten uit de USA zie:

C1000 dossier,

AH dossier

en Jumbo dossier.

Herbicide tolerant gen

De gentech bloemen hebben een herbicide tolerant gen ingebouwd gekregen ( the herbicide tolerance gene SuRB). Alhoewel er niet met deze herbicide gespoten zal worden op deze gentech anjers, toch weer een herbicide resistente plant. Om nog maar niet denken aan die andere vreemdsoortige organismen zoals virussen, die zijn toegevoegd zoals het bloemkoolmozaïekvirus. Toch ook weer een risico voor het milieu mocht de plant zich toch voortplanten. Of op een composthoop terecht komen. Of in de maag van een huisdier zoals een varken.

Verschillende meningen en bezwaren van andere lidstaten

Er waren verschillende meningen en bezwaren van andere lidstaten, die men bovendien handhaafde - bij de beide gentech bloemen is dat het geval - we zijn dus niet de enigen.

Tenslotte: eerste bezwaar geweigerd

De eerste aangetekende brief met ons bezwaar is helaas geweigerd en teruggestuurd door het ministerie van IenM, omdat het ministerie een postbusnummer vermeld heeft in de advertentie, dat niet meer gebruikt wordt. Mensen in de EU die hun handtekening hebben gezet op een lijst met het verkeerde adres kunnen zo niet gehoord worden. Geen beste beurt voor Nederland!

Zie verder voor uitgebreidere informatie het bezwaar tevens open brief en de aanvulling daarop: www.gentechvrij.nl/a152.html

Via die link is ook dit persbericht terug te vinden.

Zie ook onze vorige bezwaren tegen de eerdere, al toegelaten gentech anjers:

Consumenten en maatschappelijke organisaties van Portugal, Brazilië, Mauritius, Nieuw Zeeland, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Cyprus, de Philippines, UK, Schotland, Spanje, Italië, Frankrijk, België, Duitsland, Zweden, Polen en Nederland en mensen, zoals dr. Mae-Wan Ho (UK, zij zette een oproep op de site van ISIS , ) en Prof. R. Cummins (Canada) van ISIS, Institute of Science in Society ondertekenden het Engelse bezwaarschrift tegen de eerder toegelaten gentech anjers met veranderde bloemkleur en vorm, evenals de Poolse Jadwiga Lopata, winnares van de Goldman Prize (ecologische Nobelprijs) en vice president ICPPC , en Sir Julian Rose president van de International Coalition to Protect the Polish Countryside; verder tekenden o.a. Le Centre d'Information sur l'Environnement Frankrijk; Scarborough Against Genetic Engineering (SAGE), Ludovic Desbrus président de Agri Bio Ardèche (Ardèche France); Sebastian Mezger von RAPUNZEL NATURKOST AG;  de OGM Dangers organisatie uit Frankrijk: en la Confédération Paysanne, sa commission OGM ; en Union of International Associations uit Brussel . Er verschenen ook stukken in de media en op internet, vooral in Portugal. Helaas konden deze mensen nu niet protesteren vanwege het door het ministerie verkeerd genoemde postbusnummer in de advertentie en kwamen hun bezwaren niet aan.

Moonaqua: http://www.gentechvrij.nl/moonaquabezwaar.html

Verslag hoorzitting en tekst in andere talen: http://www.gentechvrij.nl/moonaquapleitnotapiet.html

Moonlite: http://www.gentechvrij.nl/bedenkinggmoanjermoonlite.html

Broodjes tijdens de hoorzitting bij het ministerie van VROM over de eerder toegelaten gentech anjer ®Moonlite tm van Florigene in 2007.

Informatie

Miep Bos, woordvoerster van de Gentechvrije Burgers, Lelystad

miep@gentechvrij.nl

www.gentechvrij.nl

www.stichtingekopark.nl Website van Huib Poleij (St. Ekopark, penningmeester).

Naar het bezwaar.

16 september 2015 ontvangstbevestiging ministerie van IenM betreffende de illegale GM trosanjerszaak.

 

disclaimer