Gentechvrij, Bezwaarschrift en open brief tegen kenmerk GGO C/NL/09/01 en GGO C/NL/09/02. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

NB Een aangetekende brief is door het ministerie geweigerd, een nieuwe brief, niet aangetekend is op 14 augustus 2015 in de brievenbus gedaan in aanwezigheid van een getuige. Zie foto.

Paul Vaessen was er getuige van dat ik deze brief heb gepost op 14-08-2015. Blijkt dus het verkeerde postbusnummer vermeld te zijn in de advertentie?

17-08-2015: Een email van het ministerie vertelde me dat postbus 20906 niet langer in gebruik is, het moet postbus 20901 zijn! Deadline is 25 augustus 2015.

An email of the Ministry tells me that the Postbox number 20906 no longer exists and must be Postbus 20901, please forward widely! Real deadline is 25th of August 2015.


19-08-15 Derde brief aangekomen en geaccepteerd. Zie voor de inhoud hier met aanklikbare links. Onderstaande brief is de 2de, die werd geweigerd. (Verkeerd opgegeven postbusnummer).

18-08-15 Derde brief (Pdf), vandaag aangetekend verstuurd, komt nu hopelijk wel goed aan....

Tweede brief, zie onder, met bijna dezelfde inhoud als de eerste, weer niet goed aangekomen vanwege een foutieve vermelding in de advertentie van het postbusnummer.

 

 

Staatssecretaris van IenM, mevrouw W. J. Mansveld
T.a.v. de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken
Afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken
Postbus 20906
2500 EX Den Haag.

Lelystad, 14 augustus 2015.

Geachte mevrouw Mansveld,

Bezwaarschrift en open brief.

Wij maken bezwaar tegen twee Beschikkingen op de vergunningaanvragen van Florigene Ltd.

Op 9 juli 2015 zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM), vergunningen verleend, met kenmerk GGO C/NL/09/01 en GGO C/NL/09/02 , voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen krachtens artikel 23 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, geldend ten tijde van de ontvangst van de aanvraag (hierna: Besluit ggo) aan Florigene Ltd., gevestigd in Melbourne, in Australië. De beschikkingen zijn op 20 juli 2015 aan Florigene Ltd. verzonden . Op 12 maart 2009 had Florigene Ltd. daartoe strekkende aanvragen ingediend. De genetisch gemodificeerde organismen die als product in de handel worden gebracht ten behoeve van import zijn snijbloemen van anjer ( Dianthus caryophyllus L.) met een gewijzigde bloemkleur, gemodificeerd met Agrobacterium tumefaciens stam AGL0, met behulp van de vector pCGP3366 respectievelijk pCGP2355, wat lijn 25958 (C/NL/09/01) en lijn 26407 (C/NL/09/02) heeft opgeleverd. Advertentie Volkskrant 20-07-2015 .

Opmerking:

Helaas is eenzelfde brief dd. 23-07-2015 vandaag geweigerd door uw afdeling omdat die was aangetekend. Dit is de eerste keer dat zoiets gebeurt, andere keren was aantekenen geen probleem.

Ten eerste: Misleiding, trosanjers volledig "omgebouwd".

Er staat in de advertentie: snijbloemen van anjer ( Dianthus caryophyllus L.) met een gewijzigde bloemkleur. Dit is niet volledig en misleidend.

Beide gentech trosanjers zijn in het geheel anders ten opzichte van de ouderlijn, en de eerste plant weer anders dan de tweede zie uitleg blz. 3 en 4.

Ten tweede: Symbool.

De anjer staat in vele EU landen voor verschillende symbolen, maar vooral voor verzet en vrijheid. Vooral de rode en witte bloemen hebben internationale betekenissen. O.a. in Nederland, Rusland en Portugal.

Ouderlijn: Witte anjer

Een witte anjer was oorspronkelijk het symbool van verzet. Dit gebruik stamt uit de eerste oorlogsmaand van bezet Nederland. Prins  Bernhard van Lippe-Biesterfeld  had al sinds zijn studententijd de gewoonte zich met een witte anjer te tooien. Op 29 juni 1940, de verjaardag van prins Bernhard, droegen veel Nederlanders daarom demonstratief een witte anjer. Standbeelden van leden van het Koninklijk Huis werden onder bloemen bedolven. In Amsterdam werden bloemen gelegd bij het Emma-monument. Bij het gesloten paleis Soestdijk werden bloemen aan de hekken aangebracht.

Ouderlijn: Rode anjer

•  In de  Middeleeuwen  stond de anjer symbool voor  Maria , de moeder van Jezus.

•  In de  iconografie  is een rode anjer het  symbool  van de  verloving . [4]

•  Een rode anjer geldt als symbool voor de  arbeidersbeweging .

•  In Portugal symboliseert het de Anjerrevolutie.

•  Symbool voor Moederdag.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anjer

Ten derde: het bloemkoolmozaïekvirus.

De gentechbloemen zijn geproduceerd met behulp van tobacco ALS (Nt ALS ) driven by a CaMV 35S promoter .

CaMV 35S promoter, een gevaarlijk pararetrovirus. Zie gegevens GGO C/NL/09/01 Table 1. pCGP3366; Genetic elements, origin and function. Attachment A7. Schematic of inserts

We blijven waarschuwen tegen deze Bloemkoolmozaïekvirus 35S promoter. De enorme moeite die men doet om ook weer achteraf deze anjer te kunnen identificeren, ongelooflijk, waarom niet gewoon veel meer energie en geld gestoken in gewassen en bloemen zonder vreemde genen, zonder herbicide resistentie, zonder antibioticaresistentie en zonder gebruik van de Bloemkoolmozaiekvirus 35S promoter. Eenmaal in het milieu losgelaten, is het gentech organisme niet meer terug te halen .

Dr. Joseph Cummins, professor emeritus in de genetica van de universiteit van West-Ontario,(die het Engelse bezwaarschrift tegen de Moonaqua anjer ook getekend heeft) waarschuwt : 'Het [bij genetische manipulatie] veelvuldig gebruikte bloemkoolmozaïekvirus is in ieder geval een potentieel gevaarlijk gen. Het is een pararetrovirus hetgeen betekent dat het zich vermenigvuldigt door DNA te maken van RNA-boodschappen. Het lijkt veel op het hepatitis-B-virus en is verwant aan HIV.'(Bron: persbericht Natuurwetpartij van 20 juni 1997, vertaling Jan Storms.)

En zie http://www.i-sis.org.uk/mehd3.php

CaMV 35S Promoter Fragmentation Hotspot Confirmed, and it is Active in Animals Authors: Mae-Wan Ho; Angela Ryan; Joe Cummins.

Betreffende het aanvraagformulier.

Het aanvraagformulier van het Ministerie blijkt een samenvattingsformulier te zijn. Een uitgebreid aanvraagformulier is gewoon niet aanwezig in 2009.

Gegevens van Florigene.

Heeft de Cogem de aangeleverde gegevens van Florigene nagetrokken of voor kennisgeving aangenomen en daarna overgenomen?

Hoe kunt u de adviezen van de Cogem uit 2009 nog aanhalen, terwijl steeds meer wetenschappers in 2015 kritiek hebben op GMO's, vanwege voortschrijdend inzicht. De Cogem zou telkens de nieuwste inzichten moeten volgen. Bill Nye, een Amerikaanse wetenschapper, die een tijd een populair wetenschappelijk programma voor kinderen op de Amerikaanse TV heeft gepresenteerd, was een groot voorstander van GMO's. Hij is van mening veranderd en zegt nu o.a. in zijn nieuwe boek Undeniable uit 2014, dat GMO's risico's met zich mee zouden kunnen brengen. De Washington Post schreef o.a. volgende uitspraak op van Bill Nye op 3 maart 2015:

So scientists assess GMOs' safety based not on whether they're GMO, but on what their new genes actually do and the resulting changes in the plants.

http://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/03/03/proof-hes-the-science-guy-bill-nye-is-changing-his-mind-about-gmos/?postshare=8181439400161618

En in dit geval zijn er ook onverwachte veranderingen opgetreden in de gehele trosanjer planten, die van te voren niet voorspeld waren.

We lezen in RICHTLIJN 2001/18/EG:

(25) GGO's, als product of in producten, die bestemd zijn voor doelbewuste introductie, mogen niet in de handel worden gebracht zonder dat ze tevoren afdoende in het veld zijn getest in het onderzoek- en ontwikkelingsstadium in de ecosystemen die door het gebruik ervan kunnen worden beïnvloed. http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:303dd4fa-07a8-4d20-86a8-0baaf0518d22.0009.02/DOC_1&format=PDF

Deze twee trosanjerssoorten C/NL/09/01 en GGO C/NL/09/02 zijn niet in de EU op het veld getest. (veldproeven categorie 1, 2 en 3). Er hebben dus in de EU geen veldproeven plaats gevonden. Daarom mogen zij niet tot de Europese markt worden toegelaten.

Dit bezwaar bestaat uit 2 delen.

Deel 1 gaat over kenmerk GGO C/NL/09/01 .

Deel 2 gaat over kenmerk GGO C/NL/09/02 .

Deel 1.

Over kenmerk GGO C/NL/09/01

Wij lezen in ASSESSMENT REPORT OF THE DUTCH COMPETENT AUTHORITY IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2001/18/EC

NOTIFICATION C/NL/09/01 over onze vragen, die wij in 2009 aan de Europese Commissie gesteld hebben en de antwoorden erop, die we dus nu pas krijgen.

2. A member of the public asks what would happen if bees are attracted to the genetically modified carnation flowers and would carry away modified pollen. It is known that a German beekeeper could not sell its biological honey because of the presence of genetically engineered ingredients in the honey. Answer: The scope of the notification is for import of cut flowers for ornamental use, and excludes cultivation. Therefore bees will not come in contact with the flowers. Even if they would come in contact, potential spread of pollen will be negligible since domesticated carnations produce only a few anthers and little pollen.

Hier zijn we het niet mee eens. De anjers kunnen op een graf gelegd worden of buiten op een tuintafel staan. Dan komen ze wel degelijk in contact met bijen en vlinders.

A member of the public protests against this market approval on ethical grounds. This person requests to take into account ethical considerations of the European consumers. Respect for ethical principles recognized in a Member State is particularly important. According to this person, Member States may take into consideration ethical aspects when GMOs are deliberately released or placed on the market as or in products Answer: According to Annex VI of Directive 2001/18/EC a notification has to be assessed on potential risks for human health and the environment only. Therefore comments not related to the environmental safety of the product are not taken into account in the assessment of this notification on genetically modified carnation.

Wij verwezen naar 2001/18/EC

(9) Respect for ethical principles recognised in a Member

State is particularly important. Member States may take into

consideration ethical aspects when GMOs are deliberately

released or placed on the market as or in products.

Hieruit blijkt dat de ethiek ver te zoeken is bij de regelgeving omtrent genetische manipulatie in Nederland, ergo, ze ontbreekt! Het wordt tijd dat hierin verandering gebracht wordt. Wetten moeten weer getoetst worden aan de Grondwet. En de Actio Popularis moet ook weer terug komen, zodat iedereen weer op een overheidsbesluit kan reageren en ook door het hoogste gerechtsorgaan gehoord kan worden, zoals het in een ware democratie gebruikelijk zou moeten zijn. Wat ons allen aangaat, dient door ons allen besproken te worden. (naar Bas de Gaay Fortman). Alle cijfers,feiten en meningen dienen op tafel te komen . Flowers will ultimately be sold to the general public. SNIF


Zoals het ministerie van I en M ons onlangs meldde: " Dat ethische beginselen in het Besluit GGO niet worden betrokken bij de beoordeling van GMO's die in het milieu doelbewust worden losgelaten, of die op de markt worden gebracht. Zie http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/ethiekontbreektbijbeslggo.pdf

Dit is in strijd met artikel 8 van de Mensenrechten.

Artikel 8 - Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven

  • 1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven , zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Wij vroegen o.a. ook nog:

7. A member of the public asks if Florigene also used human embryonic intestinal cells, just like the genetically engineered carnation C/NL/04/02, to determine the toxicity of the flower for humans. Answer: No, an Ames/ Salmonella test was performed. The results of this test and all other assays performed with similar carnation lines are sufficient to conclude on the safety of cut flowers of this carnation line for human health and the environment.

Die testen zijn waarschijnlijk niet meer nodig, omdat men de gevraagde gegevens nu toch al heeft en verder kan gebruiken. We zouden toch niet graag zo'n boeket voor Moederdag ontvangen! In Nederland is zo'n test met embryocellen zo wie zo ondenkbaar.

We lezen verder:

Line IFD-25958-3 also contains the herbicide tolerance gene SuRB (also known as ALS) used to facilitate selection in vitro . Expression of this gene confers tolerance to sulfonylurea herbicides.

Alhoewel er niet met deze herbicide gespoten zal worden, toch weer een herbicide resistente plant. Om nog maar niet denken aan die andere vreemdsoortige cellen en virussen, die zijn toegevoegd. Toch ook weer een risico voor het milieu mocht de plant zich toch voortplanten. Of op een composthoop terecht komen.

Toepassingen

In de parfumerie wordt de anjer veel toegevoegd aan mannengeuren omdat hij niet zo sterk geurt. Habit rouge van Guerlain was in 1965 de eerste anjergeur. Ook voor de bereiding van  potpourri's  wordt de anjer veelvuldig gebruikt.

In het verleden werd de anjer in de geneeskunde gebruikt bij maagklachten en  koorts .

Mensen koken hoe langer hoe meer met bloemen. En dan bestaat er ook nog de kans dat men zijn dieren er mee voedt. (Varkens bv.)

Ecologie

Anjers zijn  waardplant  voor onder meer: de  witband-silene-uil  ( Hadena compta ), de  Tweekleurige parelmoervlinder  ( Melitaea didyma ) en de  gevorkte silene-uil  ( Sideridis rivularis ).

De labels.

Hoeveel mensen lezen de labels?

Het is al een hele vooruitgang dat er nu labels komen op de plastic verpakkingen zelf. En dat er ook een kaartje bij een gemengd boeket wordt gevoegd met de tekst:

e. The words 'This product is a genetically modified organism' or 'This product is a genetically modified carnation', and the words 'not for human or animal consumption nor for cultivation' shall appear either on a label or in a document accompanying the product. 

The proposed labelling, on a label or in an accompanying document, should include wording to inform operators and final users that the cut flowers of Dianthus caryophyllus L., line 25958 cannot be used for human or animal consumption nor for cultivation. 

Bron: aanvraag.

Conclusie: Dus deze bovenstaande tekst bij "e" (ook in het Nederlands, dit dient gedaan te worden door de importeur volgens de VERORDENING (EG) Nr. 1830/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 september 2003 ) moet ook vóórkomen op de sites van de vele webwinkels die deze gentech bloemen verkopen. Verzoek: De tekst op de sticker bevat ook de zin: G entech anjers zijn op dieren getest.

Hopelijk wordt het labelen van de gentech trosanjers beter gedaan, dan de geïmporteerde producten uit de USA, die gebrekkig, niet of verkeerd zijn gelabeld vooral op websites van webwinkels. Zie http://www.gentechvrij.nl/DossierC1000_1.html

•  voor voorverpakte producten die geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaan, het etiket de vermelding "Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen" of "Dit product bevat genetisch gemodificeerd [naam van organisme(n)]" draagt;  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1830&from=NL

Snif

Verschillen met de ouderlijn.

Er zijn verschillen met de ouderlijn, een witte anjer, er zijn andere morfologische eigenschappen:

(Dus niet alleen de kleur is anders, was dat van te voren gepland?)

De gentechbloemen IFD-25958-3 hebben behalve de andere kleur meer bloemblaadjes dan de ouderlijn en een dikkere steel bij de 5 de knoop. De plant laat ook meer meeldraden zien, die belangrijk korter zijn dan de ouderlijn. Was dat nu van te voren gepland?

 

Other differences: The primary difference between IFD-25958-3 and the recipient plant is in the colour of the flowers, because of the production of delphinidin in the GMHP . The transgenic line IFD-25958-3 produces flowers with more petals than the parental line it is derived from and a thicker stem at the 5th node. IFD-25958-3 also shows increased filaments which are significantly shorter than the parental line. Bron: aanvraag.

 

Verschillende meningen en bezwaren.

 

Er waren kennelijk toch verschillende meningen en bezwaren, die men bovendien handhaafde - ook bij C/NL/09/02 is dat het geval - we zijn dus niet de enigen:

Beschikking:

Conform de standaardprocedure als bedoeld in artikel 15 van de richtlijn kon een bevoegde instantie of de Commissie binnen 60 dagen na de verspreiding van het beoordelingsrapport om nadere informatie verzoeken, opmerkingen maken, of met redenen omklede bezwaren maken tegen het in de handel brengen van het betrokken product. Er zijn opmerkingen, bezwaren en verzoeken om informatie van een aantal lidstaten ontvangen. De Minister van IenM heeft vervolgens 45 dagen de tijd gehad om te proberen tot overeenstemming te komen met de Commissie en de lidstaten. Dit is niet voor alle bezwaren gelukt .

(6)  The assessment report was submitted to the Commission and the competent authorities of the other Member States, some of which raised and maintained objections to the placing on the market of the product .

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/692 of 24 April 2015 concerning the placing on the market, in accordance with Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council, of a carnation ( Dianthus caryophyllus L., line 25958) genetically modified for flower colour. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0692&from=EN .


Deel 2

kenmerk GGO C/NL/09/02 .

Wij lezen in ASSESSMENT REPORT OF THE DUTCH COMPETENT AUTHORITY IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2001/18/EC

NOTIFICATION C/NL/09/02 gaat ook over onze vragen (dezelfde als bij C/NL/09/01) aan de Europese Commissie en de antwoorden erop, die we dus nu pas krijgen.

Zie blz. 2 en 3, die zijn ook van toepassing op deze lijn.

Verschil.

Er zijn ook hier verschillen met de ouderlijn, een rode anjer, en ze hebben andere morfologische eigenschappen:

(Dus niet alleen de kleur is anders van IFD-26407-2, was dat van te voren gepland?)

The transgenic line IFD-26407-2 heeft over het algemeen een dunnere steel bij de 5 de knoop een korter blad bij de 3 de knoop, langere styles (niet vertaald) , minder levensvatbare helmkoppen, meer meeldraden en kortere meeldraden.

Other differences: The primary difference between IFD-26407-2 and the recipient plant is in the colour of the flowers, because of the production of delphinidin in the GMHP. The transgenic line IFD-26407-2 has on average a thinner stem at the 5th node, a shorter leaf at the 3rd node, longer styles, less viable anthers, more filaments and shorter filaments. These differences in characteristics could not lead to a survival advantage over the parent. Bron: aanvraag.

No evidence.

•  There is no evidence that carnation flowers in general, and the transgenic line that is the subject of this application specifically, have any pathogenic, phytotoxic, toxic or allergenic properties . Bron: aanvraag.

"Nooit gerapporteerd, zijn nog nooit beschreven en geen bewijs of geen gegevens bekend", wil niet zeggen dat die schadelijke effecten niet zijn opgetreden.

Onze bezwaren tegen GMO's:

1. Bij genetische manipulatie gaat het om een pseudowetenschap.  

2. Het milieu, het (riool- en grond)water, de bodem en de lucht kunnen zwaar verontreinigd worden als de gentech organismen ontsnappen of doelbewust losgelaten worden.

3. Wanneer men genetisch gemanipuleerde organismen eenmaal in het milieu heeft losgelaten, dan is het niet meer mogelijk deze beslissing terug te draaien. De in het milieu gebrachte
gentech organismen kunnen een gevaar opleveren voor de gezondheid van het milieu, van de mens, het dier en de plant. Het is mogelijk dat GMO's mede verband houden met Agrobacterium & Morgellons Disease. Vooral laboranten en boeren moeten beducht zijn voor besmetting.

4. Over een langere tijd kunnen in het oneindig complexe ecosysteem veranderingen optreden, waarvan de aard en omvang met de huidige stand van de wetenschap onmogelijk is te overzien.  

5. Genetische vervuiling is potentieel vervuiling die zichzelf vermenigvuldigt.

6. Dit kan de kwaliteit van het leven van alle toekomstige generaties van alle levensvormen in het gedrang brengen.

7. In deze situatie is er maar één zinnige beslissing mogelijk: geen genetische manipulatie! In plaats daarvan moeten reeds bestaande natuurlijke technologieën op grond van een ruimer inzicht in de werkelijkheid onderzocht en aangewend worden, en waar nodig moeten zij ontwikkeld worden . Zie voor verdere onderbouwing bijlage 1 of http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/infogentechvrijeburgersnr114.pdf

Critici

Donella Meadows: How it happened that we don't regulate biotech . Next time you hear a scientist asserting that gene splicing is safe, remind yourself that there is no scientific evidence for that statement. We are profoundly ignorant about what we are doing to the code
that generates all life. And unfortunately some scientists, including those entrusted with public safety, are willing to lie".
http://www.psrast.org/biotechist.htm .

Dr. S. Druker:

The biotechnology industry-as irresponsible as they have been by and large-the main guilt lays at the feet of the mainstream molecular biology establishment; the scientists who were doing the research, getting the grants, and wanting to develop this technology. Most of them had altruistic goals. They thought this was going to be used to cure so many ills in the field of medicine... I think they eventually developed an 'end justifies the means' psychology. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/03/08/altered-genes-twisted-truth-gmo.aspx


De bekende Canadese geneticus David Suzuki zegt het volgende:

"There is absolutely no reason to suppose that biologists know enough to anticipate the ecological and health ramifications of a revolutionary technology such as genetic engineering. Governments must resist the economic pressures and show leadership and concern for the long-term health of people and nature. And scientists involved in this exciting area should learn from history and welcome free and open discussion about ecological, health and social implications of their work." http://www.davidsuzuki.org/david/downloads/David_Suzuki_Biotech_essay.pdf

Richard Strohman is an eminent scientist and former Chair of the Department of Molecular and Cell Biology at Berkeley who stated the problem this way: When you insert a single gene into a plant or an animal, the technology will work you'll get the desired characteristic. But you will also have produced changes in the cell or the organism as a whole that are unpredictable. Genes exist in networks, interactive net- works which have a logic of their own and the fact that the industry folks don't deal with these networks is what makes their science incomplete and dangerous. We are in a crisis position where we know the weakness of the genetic concept, but we don't know how to incorporate it into a new, more complete understanding . Bron: http://www.davidsuzuki.org/david/downloads/David_Suzuki_Biotech_essay.pdf

Woordvoerder Lucas Reijnders van Stichting Natuur en Milieu heeft wel een duidelijke visie op de sierteelt. ,,De meeste toepassingen die tot nu toe voor de sierteelt zijn bedacht, richten zich op verandering van de bloemkleur. Daar zetten wij grote vraagtekens bij. De maatschappelijke relevantie is zeer beperkt en onbedoelde effecten zijn onvoldoende onderzocht. Er zijn aanwijzingen dat genen die een andere bloemkleur veroorzaken ook kunnen leiden tot een uitscheiding van de wortels die giftig is voor het bodemleven.'' (Toekomstmuziek? In Australië zijn gentech anjers al toegelaten om te planten.) http://www.zibb.nl/tuinbouw/artimg/a20051233206623.PDF

De Gentechvrije Burgers vinden dat deze markttoelatingen van deze gentech anjers met veranderde bloemkleur en veranderde vorm niet mogen plaatsvinden. Dit is alleen gebaseerd op economisch gewin en ons consumenten te laten "wennen" aan gentech producten.*

 

*Other advantages of the introduction of our products have been to illustrate to the general public that there are non-food applications of GM technology. Genetic modification of flowers has been well received, and this is an important benefit for Europe, which is still the home of most of the world's flower breeders. Blz. 40 Aanvraag GGO C/NL/09/02 .


"Genetic modification of flowers has been well received, etc."
De consumenten in de verschillende landen waar de anjers toegelaten zijn, weten niet dat het gentech bloemen zijn. Ze zijn niet als zodanig gelabeld.


Zie ook onze vorige bezwaren tegen de andere al toegelaten gentech anjers: http://www.gentechvrij.nl/moonaquabezwaar.html

http://www.gentechvrij.nl/bedenkinggmoanjermoonlite.html

http://www.gentechvrij.nl/moonaquapleitnotapiet.html

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/moonaquarvsvomigenUitspraken.pdf

"Any politician or scientist who tells you these (GMO) products are safe is either very stupid or lying." David Suzuki. http://www.davidsuzuki.org/

Hoogachtend,

Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers, een Europees Consumentenplatform (The European GMO-free Citizens). Namens MADGE Australia Inc. and Fran Murrell, co-founder of MADGE* ( info@madge.org.au ) , Australia. Stichting Ekopark, Lelystad, Mevr. Wieteke Moody - van Dort en alle andere Gentechvrije Burgers. Met ondersteuning van Stichting Natuurwetmoeders, Almere.


Donaustraat 170
8226 LC Lelystad
www.gentechvrij.nl

Dit bezwaar/open brief is ook te vinden via www.gentechvrij.nl/a15.html

* Jessica Harrison, Glenda Lindsay and Fran Murrell co-founded MADGE in 2007 because the Victorian Government's ban on growing GM canola was to expire in 2008. What does MADGE stand for? "Mothers Are Demystifying Genetic Engineering" but also "Mothers Advocating Deliciously Good Eating" as food should be nourishing and delightful .

i.o *MADGE Australia Inc.
PO box 10
287 Brunswick St
Fitzroy, 3065

http://www.madge.org.au/

4 bijlagen

Bijlage 1. http://www.i-sis.org.uk/mehd3.php
CaMV 35S Promoter Fragmentation Hotspot Confirmed, and it is Active in Animals Authors: Mae-Wan Ho; Angela Ryan; Joe Cummins.
Bijlage 2. De twee Beschikkingen .
Bijlage 3. Handtekeningen St. Ekopark, statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn reeds in uw bezit.
Bijlage 4. Handtekeningen.

CC Media, Politiek


Terug naar de algemene pagina over de gentech trosanjers.

 

disclaimer