Gentechvrij, bezwaar en aanvulling tegen IM 04-004/1. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 


AANTEKENEN

 

Ook per e-mail

 

Lelystad, 20 januari 2010.

 

 

De Minister van VROM

 

T.a.v.RIVM/SEC/Bureau GGO

 

postbus I

 

3720 BA Bilthoven

 

Geachte mevrouw Cramer,

 

 

Bezwaarschrift en zienswijze tegen

 

 

Wijziging vergunning AVEBE

Op 04-12-2009 is door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vergunning van AVEBE te Veendam voor de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen krachtens het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Milieubeheer met nummer DGM/SAS IM 04-004 gewijzigd. Op 2 oktober 2009 had de AVEBE een daartoe strekkende aanvraag ingediend. De wijzigingsvergunning heeft als kenmerk DGM/SAS IM 04-004/01. De wijziging betreft het toevoegen van een extra kgz construct dat wordt toegepast om het amylosegehalte in knollen van zetmeelaardappels te verlagen. (advertentie).

Ook deze keer vindt de Cogem de risico's "verwaarloosbaar klein", wij bezigen nog steeds het standpunt: niet doen!

Kunnen schimmels, die al in de bodem zitten, of aan komen waaien en die zich kilometers kunnen verspreiden, DNA meenemen van deze gentech aardappel? En wat gebeurt er dan in de bodem? Is drie meter van een ander niet-gentech gewas of beschermd gebied wel ver genoeg? Wij vinden van niet.

Transformation with exogenous deoxyribonucleic acid (DNA) now appears to be possible with all fungal species, or at least all that can be grown in culture.

MICROBIOLOGICAL REVIEWS, Mar. 1989, p. 148-170

0146-0749/89/010148-23$02.00/0

Copyright © 1989, American Society for Microbiology

Transformation in Fungi

JOHN R. S. FINCHAM

Department of Genetics, University of Cambridge, Cambridge CB2 3 EH

http://mmbr.asm.org/cgi/content/abstract/53/1/148

 

Zie ook : Horizontal gene transfer from transgenic plants to terrestrial

bacteria ^ a rare event?

 

Kaare M. Nielsen a ; *, Atle M. Bones a , Kornelia Smalla b , Jan D. van Elsas c

a UNIGEN ^ Center for Molecular Biology, and Department of Botany, Norwegian University of Science and Technology,

7005 Trondheim, Norway

b Biologische Bundesanstalt fuër Land- und Forstwirtschaft (BBA), Institut fuër Biochemie und P£anzenvirologie, Messeweg 11/12,

38104 Braunschweig, Germany

c Research Institute for Plant Protection (IPO)-DLO, P.O. Box 9060, 6700 GW Wageningen, The Netherlands

Received 22 September 1997; revised 14 May 1998; accepted 26 May 1998

Fragment uit http://www.botanischergarten.ch/HorizontalGT/Nielsen-HGT-rare-1998.pdf

 

Zie ook: Project: Reactie bacteriën op ecologische mogelijkheden geboden door bodemschimmels Promotor: Prof.dr.ir. J.D. van Elsas Promovendus: Dr. J.A. Warmink

Periode: 06/2006 - 12/2009

 

Fragment: Bacteriën kunnen ook gebruik maken van schimmeldraden voor verplaatsing door de bodem.

http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1319682/

 

Fragment: A model for HGT involving iterative short-patch events explains how HGT can occur at high frequencies but be detected at extremely low frequencies.

Zie ook: Problems in monitoring horizontal gene transfer in field trials of transgenic plants

Jack A Heinemann 1, 2 & Terje Traavik 2

1   New Zealand Institute of Gene Ecology, University of Canterbury, 8020, Private Bag 4800, Christchurch, New Zealand.

2   Norwegian Institute of Gene Ecology, POB 6418, N-9294 Science Park, Tromsø, Norway.

Correspondence should be addressed to Jack A Heinemann jack.heinemann@canterbury.ac.nz

 

 

http://www.nature.com/nbt/journal/v22/n9/abs/nbt1009.html

Zie ook:

Nature Biotechnology   22 , 1110 - 1114 (2004)
Published online: 31 August 2004; | doi:10.1038/nbt1006

Monitoring and modeling horizontal gene transfer

Kaare M Nielsen 1, 2 & Jeffrey P Townsend 3

1   Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Tromsø, N9037 Tromsø, Norway.

2   Norwegian Institute of Gene Ecology, Research Park, N9294 Tromsø, Norway.

3   Department of Plant & Microbial Biology, University of California, Berkeley, California 947200-3102, USA.

Correspondence should be addressed to Kaare M Nielsen knielsen@farmasi.uit.no

http://www.nature.com/nbt/journal/v22/n9/abs/nbt1006.html

Vraag: Welke organisatorische maatregelen worden er genomen om onbedoelde verspreiding in de bodem van (resistente) schimmels te voorkomen? Die verspreiding is reëel!

Vriendelijke groet,

 

Miep Bos, ook namens Wieteke van Dort, Stichting VoMiGEN, (ik ben gemachtigd voor deze stichting op te treden, zie bijlage) en the European GMO-free Citizens, Europees Consumentenplatform (waarvan ik woordvoerster ben).

 

Lelystad

miep(at)gentechvrij.nl

www.gentechvrij.nl

Dit bezwaarschrift is ook te vinden op; http://www.gentechvrij.nl/ aardavebe09.html

 

Bijlage 1: Machtiging van Stichting VoMiGEN


VERBETERDE VERSIE

AANTEKENEN

Ook per e-mail

Lelystad, 28 februari 2010.

Ministerie van VROM

Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, ipc 880

Postbus 20951

2500 EZ Den Haag

 

Geachte directie,

Aanvulling op

Bezwaarschrift en zienswijze tegen

Het besluit van mevrouw Cramer, voormalig minister van VROM tot wijziging vergunning AVEBE.

Op 04-12-2009 is door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vergunning van AVEBE te Veendam voor de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen krachtens het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Milieubeheer met nummer DGM/SAS IM 04-004 gewijzigd. Op 2 oktober 2009 had de AVEBE een daartoe strekkende aanvraag ingediend. De wijzigingsvergunning heeft als kenmerk DGM/SAS IM 04-004/01. De wijziging betreft het toevoegen van een extra kgz construct dat wordt toegepast om het amylosegehalte in knollen van zetmeelaardappels te verlagen. (advertentie).

De milieurisicoanalyse voor de vergunning IM 04-004 is destijds uitgevoerd voor een bepaald soort inverted repeat kgz construct. pBINAW4 heeft dezelfde mate van karakterisatie en behoort tot hetzelfde soort inverted repeat kgz construct waarvoor de milieurisicoanalyse destijds is uitgevoerd. Daarbij worden in het onderhavige geval eveneens overeenkomstig de milieurisicoanalyse van - en het vergunde van IM 04-004 - alleen planten in het veld getest die geen delen van de vector meer bevatten. Het toevoegen van het onderhavige construct door de wijziging leidt derhalve niet tot enige verandering in de milieurisicoanalyse zoals beschreven in de overwegingen van IM 04-004. De COGEM adviseerde eerder over IM 04-004 dat zij de risico's voor mens en milieu van het gebruik van dit soort kgz constructen verwaarloosbaar klein acht (CGM/041221-01).

De conclusie van de minister met betrekking tot de aanvraag met nummer IM 04-004 is dat het risico voor mens en milieu van de voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein is.

Op grond van het voorgaande geldt dat de milieurisicoanalyse zoals omschreven in IM 04-004 van overeenkomstige toepassing is op de wijziging aangevraagd door AVEBE met nummer IM 04-004/01,

De minister concludeert dan ook dat de aangevraagde wijziging geen gevolgen heeft voor de milieurisicoanalyse en dat het risico voor mens en milieu van de voorgenomen werkzaamheden eveneens verwaarloosbaar klein is. Derhalve is de minister van oordeel dat de wijziging van de vergunning gerechtvaardigd is.

Het Ministerie van VROM DGM/SAS IM 04-004/01 Pagina 2 / 3

Dit is in strijd met Europese regelgeving:

Ten aanzien van het uit de 24e overweging van de preambule van de Richtlijn blijkende stap-voor-stap-principe heeft mevrouw Cramer, niet gesteld dat met soortgelijke aardappelplanten als die waar het bestreden besluit betrekking op heeft, proeven in laboratorium en kas zijn uitgevoerd in Nederland en het buitenland. Evenwel is noch in de aanvragen en de milieurisicobeoordelingen, noch in het bestreden besluit een overzicht gegeven van deze proeven met vermelding van de vindplaats van de resultaten daarvan. In zoverre heeft mevrouw Cramer, onvoldoende gemotiveerd dat met het bestreden besluit aan het stap-voor-stap-principe wordt voldaan. Het bestreden besluit berust in zoverre in strijd met artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht niet op een deugdelijke motivering. .

( 19) Vóór introductie dient altijd geval per geval een milieurisicobeoordeling plaats te vinden; daarbij moet naar behoren rekening worden gehouden met potentiële cumulatieve langetermijneffecten in combinatie met de interactie met andere GGO's en het milieu.

(22) Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de kwestie van antibiotica-resistente genen wanneer de risicobeoordeling wordt uitgevoerd van GGO's die dergelijke genen bevatten.

(24) De introductie van GGO's in het milieu dient stapsgewijze plaats te vinden; zulks houdt in dat de inperking van de GGO's geleidelijk en stapsgewijze wordt verminderd en de schaal waarop de introductie plaatsvindt geleidelijk en stapsgewijze wordt vergroot, doch alleen indien uit de beoordeling van de eerdere stappen met betrekking tot de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu blijkt dat de volgende stap kan worden gezet.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0018:NL:NOT Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad.

De wijziging betreft het toevoegen van een derde construct pBINAW4 , Brief van 6 oktober 2009 van AVEBE aan Buro GGO.

Op uw website staat : Het wijzigen van een introductie in het milieu vergunning kan op twee manieren.

REGULIERE WIJZIGING

Op een afgegeven beschikking kan een wijziging worden aangevraagd. Niet iedere wijziging kan als een wijzigingsaanvraag worden afgehandeld, soms is het noodzakelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Hieronder een aantal voorbeelden van wijzigingen die in de regel wel als wijziging kunnen worden afgehandeld:

•  een verlenging van de looptijd van de vergunning
NB: deze moet ruim voor de einddatum van de vergunning worden aangevraagd;

•  een uitbreiding van het aantal te behandelen patiënten;

•  een uitbreiding van het aantal gemeenten waar proeven mogen plaatsvinden;

•  kleine wijzigingen in het construct dat gebruikt wordt voor de modificatie, bv. het toevoegen van een andere constitutieve promoter als er al een constitutieve promoter vergund is.

http://bggo.rivm.nl/Paginas/vv-im-w.htm

AVEBE wil een derde construct toevoegen! Dat is geen kleine wijziging!

 

Vriendelijke groet,

 

Miep Bos, ook namens Wieteke van Dort, Stichting VoMiGEN, (ik ben gemachtigd voor deze stichting op te treden, bijlage in uw bezit) en the European GMO-free Citizens, Europees Consumentenplatform (waarvan ik woordvoerster ben).

Lelystad

miep(a)gentechvrij.nl

www.gentechvrij.nl

Deze aanvulling op ons bezwaarschrift en het bezwaarschrift zelf, zijn ook te vinden op; http://www.gentechvrij.nl/aardavebe09A.html

 

disclaimer