Gentechvrij, hoorzitting over IM 04-004/1 ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Pleitnota voor de hoorzitting te houden door het ministerie van VROM afd. GGO's, met het Kenmerk DGM/SAS IM 04-004/01

Deze pleitnota is ook te vinden op http://www.gentechvrij.nl/aardavebepleite.html Het bewaarschrift tegen de wijziging van de vergunning, en de verbeterde tweede aanvulling zijn ook te vinden op: http://www.gentechvrij.nl/aardavebe09A.html

PDF compleet met oorspronkelijke, nagekomen brieven, die ook zullen worden voorgelezen door Wieteke van Dort en andere Gentechvrije Burgers.

Plaats: Hotel Mercure, Spui 180, Den Haag

Tijd: 10.30 uur.

Datum: 15 maart 2010.

Goedemorgen Dames en Heren,

Ik ben Miep Bos, woordvoerster van de Gentechvrije Burgers (European GMO-free Citizens). Eerst zal ik mijn pleitnota voorlezen. Daarna zal Wieteke van Dort de stukken van de andere Gentechvrije Burgers, die niet aanwezig kunnen zijn, maar toch commentaar willen geven, voorlezen.

Geachte voorzitter,

In het kort zal ik de bezwaren en opmerkingen tegen deze wijziging van de vergunning, die ik in mijn bezwaarschrift (dd. 20 januari 2010) en de verbeterde aanvulling (dd. 28 februari 2010) heb vermeld, opnoemen.

AVEBE wil een derde construct toevoegen! Dat is geen kleine wijziging!

 

want we lezen nota bene op uw eigen website onder het kopje " REGULIERE WIJZIGING" bij punt vier:

•  kleine wijzigingen in het construct dat gebruikt wordt voor de modificatie, bv. het toevoegen van een andere constitutieve promoter als er al een constitutieve promoter vergund is.

http://bggo.rivm.nl/Paginas/vv-im-w.htm

 

Dit is in strijd met de Europese regelgeving; voor grotere wijzigingen, zoals deze, is een nieuwe milieurisicobeoordeling nodig!. Zie (19)

Ten aanzien van het uit de 24e overweging van de preambule van de Richtlijn blijkende stap-voor-stap-principe heeft mevrouw Cramer, niet gesteld dat met soortgelijke aardappelplanten als die waar het bestreden besluit betrekking op heeft, proeven in laboratorium en kas zijn uitgevoerd in Nederland en het buitenland. Evenwel is noch in de aanvragen en de milieurisicobeoordelingen, noch in het bestreden besluit een overzicht gegeven van deze proeven met vermelding van de vindplaats van de resultaten daarvan. In zoverre heeft mevrouw Cramer, onvoldoende gemotiveerd dat met het bestreden besluit aan het stap-voor-stap-principe wordt voldaan. Het bestreden besluit berust in zoverre in strijd met artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht niet op een deugdelijke motivering. . AVEBE heeft de producten van pBINAW4 niet gekwantificeerd en er is geen studie naar gedaan. Kortom de aanvraag is ook nog eens incompleet door gebrek van informatie op punt  C8.

( 19) Vóór introductie dient altijd van geval tot geval een milieurisicobeoordeling plaats te vinden; daarbij moet naar behoren rekening worden gehouden met potentiële cumulatieve langetermijneffecten in combinatie met de interactie met andere GGO's en het milieu.

 

(22) Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de kwestie van antibiotica-resistente genen wanneer de risicobeoordeling wordt uitgevoerd van GGO's die dergelijke genen bevatten.

 

24) De introductie van GGO's in het milieu dient stapsgewijze plaats te vinden; zulks houdt in dat de inperking van de GGO's geleidelijk en stapsgewijze wordt verminderd en de schaal waarop de introductie plaatsvindt geleidelijk en stapsgewijze wordt vergroot, doch alleen indien uit de beoordeling van de eerdere stappen met betrekking tot de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu blijkt dat de volgende stap kan worden gezet.

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0018:NL:NOT Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad

 

We lezen in de Beschikking van IM 04-004

Artikel 2. Toegestane werkzaamheden:

De onderhavige vergunning heeft uitsluitend betrekking op de in de aanvraag beschreven werkzaamheden op percelen die op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een land- of tuinbouwbestemming hebben dan wel bestemd zijn voor het doen van onderzoek voor wetenschappelijke dan wel veredelingsdoeleinden, in de gemeente Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Eemsmond, Emmen, Pekela en Veendam met,

a. genetisch gemodificeerde Solanum Tuberosum, waarin een korrelgebonden zetmeelsynthase, kgz antisense construct (verlagen van het amylosegehalte) is ingebracht;

b. plantlijnen die zijn afgeleid van de onder a. beschreven planten, daaronder niet begrepen kruisingsprodukten met genetisch gemodificeerde planten waarin andere constructen zijn gebracht dan het in de primaire transformant gebrachte construct.

En toch laat u nu een ander construct toe. Hoe is dat te rijmen?

•  Onbekend is wat de GGO's zullen veroorzaken in de bodem en dit in combinatie met schimmels, die zich kilometerslang kunnen verplaatsen. Er is weinig onderzoek naar verricht. (Wanneer gaat dit eens op grote schaal gebeuren?)

Enige onderzoeken worden in ons bezwaarschrift genoemd. Ik noem een drietal;

•  Transformation with exogenous deoxyribonucleic acid (DNA) now appears to be possible with all fungal species, or at least all that can be grown in culture. MICROBIOLOGICAL REVIEWS, Mar. 1989, p. 148-170, 0146-0749/89/010148-23$02.00/0, Copyright © 1989, American Society for Microbiology. Transformation in Fungi

JOHN R. S. FINCHAM, Department of Genetics, University of Cambridge, Cambridge CB2 3 EH

http://mmbr.asm.org/cgi/content/abstract/53/1/148

•  Horizontal gene transfer from transgenic plants to terrestrial bacteria ^ a rare event?   Kaare M. Nielsen a ; *, Atle M. Bones a , Kornelia Smalla b , Jan D. van Elsas c Received 22 September 1997; revised 14 May 1998; accepted 26 May 1998. Fragment uit http://www.botanischergarten.ch/HorizontalGT/Nielsen-HGT-rare-1998.pdf

•  Zie ook: Project: Reactie bacteriën op ecologische mogelijkheden geboden door bodemschimmels Promotor: Prof.dr.ir. J.D. van Elsas Promovendus: Dr. J.A. Warmink Periode: 06/2006 - 12/2009. Fragment: Bacteriën kunnen ook gebruik maken van schimmeldraden voor verplaatsing door de bodem. http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1319682/

Vraag: Welke organisatorische maatregelen worden er genomen om onbedoelde verspreiding in de bodem van (resistente) schimmels te voorkomen? Die verspreiding is reëel!

AVEBE heeft zelf ook een gentechvrije zetmeelaardappel ontwikkeld, de Eliane.

Waarom dan gentech toepassen?

En AVEBE schrijft zelf o.a. op haar homepage:

Wereldwijd gezien blijft AVEBE zich krachtig inzetten voor de productie van volledig gecertificeerde en niet genetisch gemodificeerde zetmeelproducten voor voedseltoepassingen.

Dat wil dus zeggen ook geen gentech veevoer. Maar, de zoogdieren die over deze locatie zullen lopen en de vogels die het testveld aan zullen misschien toch van de gentechaardappels eten! Dat doen ze dan dus op eigen risico! Is daar aan gedacht?

Irina Ermakova schrijft hierover:


Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia, e-mail: I_Ermakova@mail.ru  

Reduction of life expectancy of ladybirds, fed by pest aphid, planted in GM-potatoes, was found also.

Quotes:The genetically modified (or transgenic) plants could be used by mammals for their nutrition in the fields of GM-crops. It was shown that consumption of GM-food by animals led to the negative changes in their organs. Experiments, conducted by A. Pusztai (1998), found that potatoes modified by the insertion of snowdrop genes that code for insecticidal proteins stunted the growth of rats and damaged their immune system. Feeding rats with baked transgenic potatoes significantly affected some of their vital organs including the kidneys, thymus, gastrocnemius muscle and others. Negative effect of GM-potatoes, GM-pears, GM-soya on mammals was shown in many other investigations.

http://irina-ermakova.by.ru/eng/art/art16.html

Opmerkelijk:

Mevrouw L.Eijsten en de heer J. van der Meulen schreven al in 2000:

Er waren bij Avebe een aantal transformaties (events): ze waren allemaal anders. Twee daarvan met verschillen in bloeiwijze en bladvorm werden de rassen Apriori en Apropos. Aan het blad en bloeiwijze in het veld herkenbaar. Was dat verschil in bloeiwijze ten opzichte van de ouderlijn nou voorspeld? Navrant detail is, dat de gewenste stof Amylopectine in overvloed gewonnen wordt uit de waxy-mais. We zaten niet op de GM-aardappel te wachten"

http://www.gentechvrij.nl/tss/index.php?title=Kritische_beschouwing_van_argumenten_die_voorstanders_van_Genetische_Modificatie_van_voedselgewassen_aanvoeren

Met toestemming overgenomen.

Hieronder volgen drie commentaren van Gentechvrije Burgers. T.w.de heer Hans van den Broek uit Velp, mevrouw Janneke Monshouwer uit Bussum, mevrouw Anne van den Hof uit Veen en mevrouw Rikje Maria Ruiter uit Utrecht..

Hans van den Broek gaf mij toestemming het volgende voor te lezen:

Irina Ermakova
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia

 

----- Original Message -----
From: "Irina" < i_ermakova@mail.ru >
To: "Hans van den Broek" < hans.v.d.broek@planet.nl >
Sent: Sunday, February 21, 2010 6:12 PM
Subject: Re: YouTube - Agent Orange

> Dear Hans van den Broek,
>
> Thank you very much for your letters. We can discuss GMO problem many
> times. However it is better to see one time than discuss many times. I
> performed the experiments with GMOs and saw what happened with animals and
> their offspring.
> I got very negative results after I fed females (and in the next
> experiments males also) by GM soy (RR, 40.3.2). I appealed to the
> scientists all over the world to repeat my very simple experiments, and
> publishing many papers concerning this problem.
>
> NOBODY REPEATED SIMPLE EXPERIMENTS DURING FIVE YEARS!
>
> My opinion: there is very dangerous mistake in the technology of gene
> introduction. Modern GMO obtained by using imperfect methods are more
> dangerous than nuclear bomb and can lead to the destruction of biosphere.
> I can prove my position.
>
> Article of Brake and Evenson (2004): they didn't check soy on the presence
> of transgenes (!?). So, what did they test?
>
> Irina

Meer van Irina Ermakova

http://www.seedsofdeception.com/utility/showArticle/?objectID=1418#_edn11  

  http://www.irina-ermakova.ru/en/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=2  

  http://www.irina-ermakova.ru/en/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=2  

VIVA PACHAMAMA

Viva Pachamama Foundation - Anne Franklaan 272 - NL 1403 HX Bussum - KvK 32094013

? +31 (0)35 628 18 05 - ? monshouwer@xmsnet.nl - www.jannekemonshouwer.nl

Bank: Triodos Bank Nr. 786 7347 60 t.n.v. J. Monshouwer te Bussum - IBAN code NL58 TRIO 0786 7347 60

 

De Minister van VROM Mevr. Tineke Huizinga

p/a Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

 

Een commentaar op de besluiten vanwege DGM/SAS IM 07-006/02, DGM/SAS IM 07-007/02 en

DGM/SAS IM 04-004/01. Hierbij machtig ik Mevr. Miep Bos om dit tijdens de hoorzitting voor te lezen.

Bussum, 27 februari 2010

 

Viva Pachamama betekent: Leve Moeder Aarde (= Inca-taal)

 

Betreft: Zienswijze tegen het voornemen van het aanleggen van gentechaardappelproefvelden van BASF (uit Duitsland) en AVEBE (uit Nederland) op diverse plaatsen in Nederland.

 

Geachte mevrouw Huizinga,

 

Met deze brief toon ik als gentechvrije burger mijn grote bezorgdheid over de onwetendheid van beleidsmakers, waardoor er verkeerde beslissingen genomen worden in dit geval: het aanleggen van gentech-proefvelden. Dit is letterlijk: dood spoor.

Ik vraag de overheid te beseffen en te erkennen dat de kwaliteit van de aarde verbeterd moet worden.

 

Als de grond goed is, dan hoeft een gewas niet resistent gemaakt te worden. Er zijn natuurlijke middelen om de aarde gezond en levend te maken.

 

Daar was Rudolf Steiner met zijn biologisch dynamische landbouw heel goed in. Dynamisch betekent hier dat je de aarde weer tot leven brengt. Heel interessant allemaal. Graag zou ik hierover adviseren. Ik ken top-wetenschappers die een leerstoel hadden in Wageningen, die graag meewerken.

 

Mijn verzoek is: overheid stop met gentechproefvelden en geef opdracht tot het aanleggen van biologisch dynamische proefvelden- pas dan zijn wij goede rentmeesters.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Stichting Viva Pachamama

Janneke Monshouwer, Voorzitter

From: Anne v.d. Hof

Sent: Saturday, February 27, 2010 8:46 PM

To: Miep Bos

Subject: gentechnologie

 

Geachte mevrouw Bos,

 

Graag laat ik u weten dat ik mij zeer ernstige zorgen maak over de ontwikkelingen rond gentechnologie in Nederland en Europa.  In de eerste plaats maak ik mij zorgen om gentechnologie met betrekking tot het voedsel van dieren en mensen. In de tweede plaats maak ik mij zorgen om gentechnologie binnen bijv.  huidverzorgingsproducten. Hieronder zal ik dat toelichten. Helaas ben ik daar om gezondheidsredenen daar zelf niet toe in staat. Ik schrijf u nu dit vanwege de besluiten DGM/SAS IM 07-006/02 en DGM/SAS IM 07-007/02 en die van DGM/SAS IM 04-004/01. Ik machtig u om dit vehaal te gebruiken zoals u dat wenst binnen het kader van wet-en regelgeving en communicatie rond gentechnologie, als verweer tegen toelatingen van proefvelden etc.. 

 

Grote zorgen maak ik mij om de belangenverstrengeling van wetenschappelijke instituten c.q. wetenschappers die helaas een mooie carriëre bij een chemisch concern blijken te verkiezen boven puur en betrouwbaar onderzoek verrichten ten behoeve van de burger. Als voorbeeld noem ik een wetenschapper van de RIVM die belangen had bij een vaccin voor de Mexicaanse griep en een hoge medewerkster bij de ESFA. Mijn bezorgdheid om de manier waarop de overheid omgaat met het promoten van gentechnologie uit zich in slapeloze nachten, trillen en beven van angst in komen en gaan van angstgolven hieromtrent en grote zenuwachtigheid bij het doen van boodschappen. Ik weet niet meer wat ik kan kopen en eten en daarom is mijn plezier in koken nu geheel afwezig en is mijn trek ook afgenomen in eten. Mijn vertrouwen in de overheid is tot een zeer groot dieptepunt gedaald en indien dit mogelijk was geweest in mijn situatie was ik hierom naar een ander land verhuisd.

 

Ik krijg herhaald bewijzen in handen waaruit blijkt dat de overheid kritische rapporten niet of niet voldoende meeweegt in haar besluitvorming en dat alles moet wijken om gentechnologie erdoor te drukken. Dat ze hiertoe steeds een andere naam verzint voor het geknutsel met genen. In mijn beleving is cisgenese namelijk net zo riskant en weinig onderzocht als gentechnolgie. Ik zie cisgenese als "het plaatsen van een hartklep van een mens in een lever van een mens" en gentechnologie als "het plaatsen van een hartklep van een aap in de lever van een mens". Beiden zijn  zeer onnatuurlijk en zeer risicovol; welk fraai en doorzichtig PR-verhaal de overheid hierover ook over onze hoofden strooit.

 

Ik ben er verder van overtuigd dat de q-koorts zo onbeheersbaar kon worden doordat teken door het bloed van geiten en schapen die gentechvoer hebben genuttigd zijn gemuteerd. Deze angst had ik al voor het uitbreken van de q-koorts en ik heb ruim drie jaar geleden dan ook de B12-patiëntenvereniging verzocht mij te steunen in een onderzoek naar de effecten van q-koorts op de mens in relatie tot gentechnologie en de verspreiding van ziekten door de teek. Ik ben van mening dat veel mensen al ziek zijn door het eten van bijv. gentech.soja. Ik verwacht dan ook dat dit evenveel doden zal gaan kosten als roken. Ook een zaak die door de overheid werd ontkend vanwege de zo lucratieve opbrengst vanwege BTW etc.. De overheid maakt ons wijs dat gentechnologie niet schadelijker is dan de staande landbouw. Ze vergeet dat voor de meeste ziekten door de staande landbouw medicijnen zijn die (nog) werken. Voor nieuwe ziekten door gentechnologie zijn geen medicijnen voorhanden. Dat wordt stelselmatig vergeten en is onvergeeflijk.

 

Ook maak ik mij zorgen om ons streven om in Afghanistan patenten gentechpapaver (of cisgenesepapaver) te verwerven en ben ik bang dat de proeven worden genomen op onwetende kwetsbare mensen/patiënten in dit oorlogsgebied. Het is m.i, zeer, zeer onethisch om nu patenten te willen verwerven. Beschamend vind ik het en het maakt mij nu ook boos, durend ontstemd en doordoor voel ik mij langdurig al "niet goed in mijn vel" zitten. Ik wil mijn volksvertegenwoordigers kunnen vertrouwen, niet wanhopig wantrouwen.

 

Met vriendelijke groet en bijzonder bedankt voor al uw werk voor ons aller heil.

 

Met vriendelijke groet,

 

A.v.d.Hof

Veen


 

Beste Miep

 

Dit kun je voorlezen,als je wilt....!

 

      Geachte voorzitter,

 

Jaren geleden zag ik  een (daar verboden) documentaire
over gen-soja in Brazilie. De boeren vertelden dat  deze
soja alleen verbouwd werd voor de export,maar dat de bevolking er zelf 
absoluut niet van wilde eten omdat ze hadden gemerkt dat varkens die met deze
soja gevoerd werden er erg ziek van werden en sommige zelfs dood gingen.


Deze boeren wilden  niet herkenbaar in beeld omdat ze bang waren
hun baan te verliezen bij het sojabedrijf.


Hoe kunnen we hier gen-gewassen gaan verbouwen terwijl we totaal niet
weten wat de gevolgen zullen zijn


Dit kan   en mag absoluut niet.           

Rikje Maria Ruiter   Utrecht


Nagekomen:

Gemanipuleerde Eigenheimer. door Kartika Liotard, Europarlementariër.

Vorige week was ik in New York voor een VN-vrouwenconferentie. Je kunt je rug niet keren of er wordt via de achterdeur vlug een EU-besluit genomen over de teelt van genetisch gemanipuleerde aardappelen en over de verkoop van gg-maïs. Dit, terwijl ik nog geen antwoord heb op mijn parlementaire vragen van 22 februari. De woordvoerder van de Europese Commissie had ons nog zo expliciet gerustgesteld met de melding dat een goedkeuring niet in de lucht hing. En raad "ns? De eerste eigenzinnige beleidsdaad van Eurocommissaris John Dalli is het liberaliseren van de teelt van aardappels waarmee genetisch is geknoeid. Dit commissielid, afkomstig van het aardappeleiland Malta, heeft god betert gezondheid en veilig voedsel in zijn pakket. Knutselvoedsel hoort daar voor mij niet bij.

Niet opdringen

In een persbericht van Europees Verenigd Links noem ik de onverhoedse goedkeuring "schokkend". Het toont de hypocrisie van commissievoorzitter Barroso, hij trotseert de publieke opinie die immers tégen de teelt is van genetisch gemodificeerde organismen. Als de woordvoerder van de Europese Commissie plechtig verklaart dat niemand haar mening over ggo ? s krijgt opgedrongen, dan moet je juist op je hoede zijn. Het betekent immers het omgekeerde: Brussel wil de producenten en de lidstaten niet belemmeren. Argeloze burgers die het product willen vermijden moeten maar emigreren. De fractie van Verenigd Links wilde dit afgelopen maandag aan de kaak stellen tijdens de vergadering in Straatsburg. Maar de Europese vrienden van CDA en PvdA wisten met een meerderheid te beletten dat er een openbaar debat kon komen.

BASF

Het is geen gewone boer die van de EU zulke aardappelen op zijn landje mag verbouwen. Nee het is multinational BASF. De grootste chemiereus ter wereld met 100.000 personeelsleden bemoeit zich ook met onze patatten. Amflora noemen ze de pieper lieflijk. Het bedrijf heeft zich er 13 jaar ongelukkig voor gelobbyd om uiteindelijk Brussel door de knieën te laten gaan.

Amflora

Het ANP schreef geruststellend dat de EU "heeft gekeken ? naar alle veiligheidsaspecten van de genetisch gemodificeerde aardappel. Maar van geschokte milieuorganisaties moeten we te horen krijgen wat goed kijken oplevert. De piepers zouden niet in de voedselketen kunnen komen? Omdat er van het zetmeel stijfsel wordt gemaakt? Laat me niet lachen. Dat er na elke oogst aardappels op het land achterblijven die weer ontkiemen en zich kunnen mengen met consumptiegewassen weet iedereen die wel eens buiten Brussel komt. Ga straks maar eens naar Lisse: er staat altijd wel een rode wees in een strakwitte tulpenzee. Een genetisch gemanipuleerde Amflora ziet er aan je vork wellicht net zo lekker uit als een Zeeuws Bintje of een importpieper uit Malta.

Risico's accepteren

Elk genetisch gemanipuleerd product vormt een risico voor milieu en mens. De politieke vraag is welk risico je wilt accepteren. Dat moet een democratische beslissing zijn. Als de mensheid veel heil ondervindt van een innovatie (een medicijn) kan wat mij betreft de lat wat lager liggen dan in situaties waarin er vervangers voorhanden zijn. Voor de productie van stijfsel zijn er andere aardappelrassen voorhanden.

Douaniers zonder grenzen

BASF wil dit jaar meteen beginnen met de commerciële productie. Dat hun Amflora ? s niet in de voedselketen terecht zouden komen is twijfelachtig. Het bedrijf schrijft dat menselijke consumptie "niet is voorzien". Maar zo ? n doel is heel wat anders dan een effect of een bijwerking . Er staat dan ook niet dat consumptie is "uitgesloten". De EU staat toe dat Amfloraresten als veevoer dienen. Als dieren ze eten en mensen of andere dieren eten hun vlees of drinken melk, dan krijgen ze het toch binnen. Dat EU-landen zogenaamd "vrij" zijn te beslissen of ze de teelt van Amfora ? s liberaliseren stelt in een open Europese markt met "douaniers zonder grenzen" niks voor. Greenpeace is bang dat resten van de nieuwe aardappelplant in het milieu terecht komen en zo de werking van onze medicijnen (antibiotica) verslechteren.

Antibioticaresistent

Op 11 juni 2009 adviseerde de Europese voedsel- en warenautoriteit, de EFSA, positief over de antibioticaresistentie "reageerbuisaardappel". Maar de veiligheid voor consumptie is op de lange termijn niet gegarandeerd. Sterker nog, er wordt hier geen onderzoek naar gedaan. Niet alleen de teelt van Amfora ? s door BASF ook de verkoop van GG-maïs van Monsanto wordt en passant door de Europese Commissie geliberaliseerd. Van CDA-minister Gerda Verburg die in Brussel hier geen verzet tegen heeft aangetekend kunnen de piepers zo de grond in. De grond in, samen met de argumenten van milieuorganisaties die waarschuwen voor de gevaren van antibioticaresistentie. Er ligt nu een besluit voor mijn neus. Met vetgedrukte letters staat er dat het Europees Parlement geen invloed meer zal mogen uitoefenen.

Waarom verzet?

Genetisch gemodificeerde organismen (gmo ? s) zijn funest voor de biodiversiteit; eenmaal geplant concurreren zij lokale gewassen weg en domineren ze het ecosysteem. De insectresistente gmo's zorgen met hun gif ook voor slachtoffers onder dieren die niét tot overlast leiden. En het speciale landbouwgif ("gewasbeschermer") dat je dient te gebruiken als je gmo's teelt, maakt veel ongewilde slachtoffers. Zo zou men de recente terugval in de bijenpopulaties kunnen verklaren; overmatig gebruik van landbouwgif is hier een van de oorzaken van. Zie ook dit bericht.

Patent

Misschien nog wel het ergste is dat gmo's vrijwel altijd wettelijke bescherming genieten van een patent, omdat ze intellectueel eigendom zijn van de multinational die het spul verkoopt. Dit betekent dat ze bijna altijd een monopoliepositie innemen op de markt voor het desbetreffende product, met alle negatieve kapitalistische gevolgen van dien. Daarnaast leveren producenten deze gmo's vaak onder licentie, zodat je als akkerbouwer voor het gebruik ervan vaak grof moet betalen

 


Tot slot:

 

Fragment uit How Bt brinjal can kill Indian agriculture

 

Last updated on: March 3, 2010 10:11 IST

D r Shiv Chopra , the 75-year-old, Canada-based microbiologist and well known human rights activist, was in India recently in connection with the release of his latest book, Corrupt To The Core - Memoirs Of A Health Canada Whistleblower, which is about how corruption in government endangers public food supply .

 

If it is harmful to flora and fauna, is it not harmful to human beings who consume these crops?

Of course, it is! But nobody asks that question. Do you think the scientists do not know this? It is because the whole thing has become so corrupt in the hands of these companies.

In my book, I quote from a speech given in Canada in 1990 by a Monsanto executive. He said, 'MNCs will soon rule the world through intellectual property rights (IPR). We can take over the White House, the Parliament of England, France, Japan and Germany, and once we do that, we will see that China and India would come along and then we can take Africa for granted.'

I quoted this from a published paper in 1990. This is precisely what has happened.

Governments are being taken over by multinationals and governments are no longer listening to people and not working in public interest. knip

En

Brinjal is an un important vegetable but it belongs to the Solanaceae family, that also has popular vegetables like tomatoes, potatoes and chillies. The Bt gene is capable of spreading to other crops from the same family when it is being blown in the wind. This way, they contaminate the entire food and vegetable supply.

Agriculture Minister Sharad Pawar and the others have already started talking about Bt sweetcorn and Bt sugarcane. Although Environment Minister Jairam Ramesh has rejected Bt brinjal for now, his colleagues are after his skin.

The prime minister has, for the first time, ordered to look at whether Bt cotton was good or bad. Why do you do it after all the fiasco? It should have been done earlier. knip

Bron: Rediff Business http://business.rediff.com/slide-show/2010/mar/02/slide-show-1-how-bt-brinjal-can-kill-indian-agriculture.htm

Deze pleitnota is ook te vinden op http://www.gentechvrij.nl/aardavebepleite.html Het bewaarschrift tegen de wijziging van de vergunning, en de verbeterde tweede aanvulling zijn ook te vinden op: http://www.gentechvrij.nl/aardavebe09A.html

 

disclaimer