Gentechvrij, twee bezwaren tegen proefvelden vlakbij natuurgebieden. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 


AANTEKENEN

 

Ook per e-mail

 

Lelystad, 27 december 2009.

 

 

De Minister van VROM

 

T.a.v.RIVM/SEC/Bureau GGO

 

postbus I

 

3720 BA Bilthoven

 

Geachte mevrouw Cramer,

 

 

Bezwaarschrift tegen DGM/SAS IM 07-006/02 en DGM/SAS IM 07-007/02.

 

Betreft:

 

Uw Besluiten op de aanvragen tot wijziging van de vergunningen van BASF Plant Science Company GmbH , te Ludwigshafen, Duitsland voor de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen.

 

Wijziging vergunningen BASF

Op 04-12-2009 zijn door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vergunningen van BASF Plant Science Company GmbH , te Ludwigshafen, Duitsland voor de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen krachtens het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Milieubeheer met nummer DGM/SAS IM 07-006 en DGM/SAS IM 07-007/02 gewijzigd. Op 1 oktober 2009 had BASF daartoe strekkende aanvraag ingediend. De wijzigingsvergunningen hebben als kenmerk DGM/SAS IM 07-006/02 en DGM/SAS IM 07-007/02 . De wijzigingen betreffen het toevoegen van een nieuwe locatie waarop de kleinschalige werkzaamheden onder IM 07-006 met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met een verlaagd amylose gehalte en en IM 07-007 met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met verbeterde resistentie tegen Phytophthora infestans kunnen worden uitgevoerd. De extra locaties zijn gelegen in de gemeente Overbetuwe in de buurt van Andelst en Wely. Advertentie.

We verzoeken u dan ook deze extra locaties, die slechts 400 meter ten zuiden van het Natura 2000- en vogelbeschermingsgebied "Uiterwaarden Waal" liggen, niet toe te staan. Dit vinden wij te dicht bij. Zijn de Gedeputeerde Staten hierover al ingelicht? Gaat u dat na, vóór toestemming te verlenen?

Wat gebeurt er met deze gentech aardappelen die een op de door het AHAS gen gegenereerde herbicide tolerantie bezitten? Kunnen schimmels, die al in de bodem zitten, of aan komen waaien en die zich kilometers kunnen verspreiden, DNA meenemen van deze gentech aardappel? En wat gebeurt er dan in de bodem? Is drie meter van een ander niet-gentech gewas of beschermd gebied wel ver genoeg? Wij vinden van niet.

Transformation with exogenous deoxyribonucleic acid (DNA) now appears to be possible with all fungal species, or at least all that can be grown in culture.

MICROBIOLOGICAL REVIEWS, Mar. 1989, p. 148-170

0146-0749/89/010148-23$02.00/0

Copyright © 1989, American Society for Microbiology

Transformation in Fungi

JOHN R. S. FINCHAM

Department of Genetics, University of Cambridge, Cambridge CB2 3 EH

http://mmbr.asm.org/cgi/content/abstract/53/1/148

 

 

Zie ook : Horizontal gene transfer from transgenic plants to terrestrial

bacteria ^ a rare event?

 

Kaare M. Nielsen a ; *, Atle M. Bones a , Kornelia Smalla b , Jan D. van Elsas c

a UNIGEN ^ Center for Molecular Biology, and Department of Botany, Norwegian University of Science and Technology,

7005 Trondheim, Norway

b Biologische Bundesanstalt fuër Land- und Forstwirtschaft (BBA), Institut fuër Biochemie und P£anzenvirologie, Messeweg 11/12,

38104 Braunschweig, Germany

c Research Institute for Plant Protection (IPO)-DLO, P.O. Box 9060, 6700 GW Wageningen, The Netherlands

Received 22 September 1997; revised 14 May 1998; accepted 26 May 1998

Fragment uit http://www.botanischergarten.ch/HorizontalGT/Nielsen-HGT-rare-1998.pdf

 

Zie ook: Project: Reactie bacteriën op ecologische mogelijkheden geboden door bodemschimmels Promotor: Prof.dr.ir. J.D. van Elsas Promovendus: Dr. J.A. Warmink

Periode: 06/2006 - 12/2009

 

Fragment: Bacteriën kunnen ook gebruik maken van schimmeldraden voor verplaatsing door de bodem.

http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1319682/

 

Fragment: A model for HGT involving iterative short-patch events explains how HGT can occur at high frequencies but be detected at extremely low frequencies.

Zie ook: Problems in monitoring horizontal gene transfer in field trials of transgenic plants

Jack A Heinemann 1, 2 & Terje Traavik 2

1   New Zealand Institute of Gene Ecology, University of Canterbury, 8020, Private Bag 4800, Christchurch, New Zealand.

2   Norwegian Institute of Gene Ecology, POB 6418, N-9294 Science Park, Tromsø, Norway.

Correspondence should be addressed to Jack A Heinemann jack.heinemann@canterbury.ac.nz

 

 

http://www.nature.com/nbt/journal/v22/n9/abs/nbt1009.html

http://www.nature.com/nbt/images/spacer_grey.gif

http://www.nature.com/images/spacer.gifZie ook:

Nature Biotechnology   22 , 1110 - 1114 (2004)
Published online: 31 August 2004; | doi:10.1038/nbt1006

Monitoring and modeling horizontal gene transfer

Kaare M Nielsen 1, 2 & Jeffrey P Townsend 3

1   Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Tromsø, N9037 Tromsø, Norway.

2   Norwegian Institute of Gene Ecology, Research Park, N9294 Tromsø, Norway.

3   Department of Plant & Microbial Biology, University of California, Berkeley, California 947200-3102, USA.

Correspondence should be addressed to Kaare M Nielsen knielsen@farmasi.uit.no

http://www.nature.com/nbt/journal/v22/n9/abs/nbt1006.html

Vraag: Welke organisatorische maatregelen worden er genomen om onbedoelde verspreiding in de bodem van resistente schimmels te voorkomen? Die verspreiding is reëel!

We verzoeken u dan ook, deze extra locaties, die slechts 400 meter van een Natura 2000 gebied liggen, niet toe te staan. En de wijzigingsvergunningen te vernietigen, omdat het niet duidelijk is, waar de proeflocaties precies zijn. Dit omdat er bij beide aanvragen dezelfde kaart en het zelfde adres meegestuurd is.

De Raad van State heeft recentelijk, in een zaak aanhangig gemaakt door Greenpeace, drie vergunningen voor veldproeven vernietigd omdat de precieze locatie niet bekend gemaakt was. Volgens de Raad van State kunnen namelijk de proefvelden alleen worden aangelegd als een beschermingszone rondom de proefvelden wordt gehanteerd. Daarvoor is medewerking vereist van gebruikers van percelen in de buurt. (Bron: Commissie Genetische Modificatie (COGEM ), Commissie Biotechnologie bij Dieren (CBD), Gezondheidsraad, 2010. Trendanalyse Biotechnologie 2009. Mondiaal momentum. COGEM , Bilthoven.)

Tegen IM 07-006 en IM 07-007 hebben wij eerder bezwaarschriften gestuurd. Gelieve deze als herhaald en ingelast te beschouwen.

Zie http://www.gentechvrij.nl/bezwaaraardim07-006.html en http://www.gentechvrij.nl/bezwaaraard07-007.html

Vriendelijke groet,

   

Miep Bos, ook namens Wieteke van Dort, Stichting VoMiGEN, (ik ben gemachtigd voor deze stichting op te treden, zie bijlage) en the European GMO-free Citizens, Europees Consumentenplatform (waarvan ik woordvoerster ben).

Lelystad

miep(at)gentechvrij.nl

www.gentechvrij.nl

Dit bezwaarschrift tegen twee verschillende besluiten zijn ook te vinden op; http://www.gentechvrij.nl/aardbasf07006070061en2.html

 

Bijlage 1: Machtiging van VoMiGEN

Bijlage 2

Reactie bacteriën op ecologische mogelijkheden geboden door bodemschimmels Promotor: Prof.dr.ir. J.D. van Elsas Promovendus: Dr. J.A. Warmink

Periode: 06/2006 - 12/2009

Fragment: Bacteriën kunnen ook gebruik maken van schimmeldraden voor verplaatsing door de bodem.

http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1319682/

 

disclaimer