Gentechvrij, hoorzitting op 15 maart 2010, 13.00 uur in Den Haag, betreffende gentechaardappelproefvelden van BASF ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

12 maart 2010: BASF trekt vergunningaanvraag in!

Beste mensen, Groot nieuws, BASF heeft zijn vergunningaanvragen, voor extra gentechfabrieksaardappelproefvelden in Gelderland, (geen Amflora) waar een hoorzitting over ging, a.s. maandag 15 maart 2010, ingetrokken! Zij hadden maar 1 kaart aangeleverd voor twee locaties. Zo kun je dus niet zien waar wat ligt. De andere hoorzitting over AVEBE gentech aardappels met een nieuw construct,  om 10.30 gaat wel door. Adres: Hotel Mercure, Spui 180, Den Haag. Sent: Friday, March 12, 2010 2:15 PM To: 'Miep Bos' Subject: RE: Hoorzitting DGM/SAS IM 07-006/02 en DGM/SAS IM 07-007/02

Lees hier de officiŽle brief van het ministerie van VROM.


Sent: Friday, March 12, 2010 2:15 PM

GM-free victory as trials are scrapped.

The world's largest chemicals company BASF has scrapped plans to conduct trials of genetically modified potatoes in the Netherlands.

BASF send only one map where the trails should have been located. So people could not know where both fieldtrails would come.The European GMO-free Citizens did sent a petition to the Ministry of Environment on this. Today spokeswoman Miep Bos got an e-mail from the Ministry BASF had scrapped the two extra trails in Gelderland, the Netherlands.

To: 'Miep Bos' Subject: RE: DGM/SAS IM 07-006/02 en DGM/SAS IM 07-007/02Pleitnota voor de hoorzitting te houden door het ministerie van VROM afd. GGO's, met de kenmerken DGM/SAS IM 07-006/02 en DGM/SAS IM 07-007/02.

Deze pleitnota is ook te vinden op: http://www.gentechvrij.nl/aardbasfpleite.html   Het bewaarschrift tegen de twee verschillende besluiten, de verbeterde tweede aanvulling en derde aanvulling zijn ook te vinden op; http://www.gentechvrij.nl/aardbasf07006070071en2A.htm

Pdf. Laatste toevoegingen (o.a. meer brieven van bezorgde Gentechvrije Burgers). .

Plaats: Hotel Mercure, Spui 180, Den Haag

Tijd: 13.00 uur.

Datum: 15 maart 2010.

Goedemiddag Dames en Heren,

Ik ben Miep Bos, woordvoerster van de Gentechvrije Burgers (European GMO-free Citizens.

Geachte voorzitter,

In het kort zal ik de bezwaren en opmerkingen tegen deze wijziging van de vergunning, die ik in mijn bezwaarschrift (dd. 20 januari 2010) en de verbeterde tweede aanvulling (dd. 28 februari 2010) en derde aanvulling van 3 maart jl. heb vermeld, opnoemen.

De commentaren van Gentechvrije Burgers, die niet bij de hoorzittingen kunnen zijn, zijn van ochtend bij de andere hoorzitting om 10.30 u al voorgelezen door Wieteke van Dort en zijn ook bedoeld voor deze hoorzitting.

•  BASF wil nieuw locaties in andere gemeenten gaan gebruiken.

Maar wat lezen we nota bene op uw eigen website:

LOCATIE WIJZIGING (specifieke vorm van een wijziging)

Voor het wijzigen van een locatie in de beschikking kan een verkorte procedure gevolgd worden, als voldaan wordt aan de volgende criteria:

 

•  de locatie ligt binnen een gemeente die al genoemd is in de onderliggende vergunning;

•  het totaal aantal locaties stijgt niet.

 

Aan die criteria wordt bij uw Besluiten niet voldaan.

http://bggo.rivm.nl/Paginas/vv-im-w.htm

 

Uw bovengenoemde Besluiten zijn in strijd met de Europese regelgeving; er is een nieuwe milieurisicobeoordeling nodig!. Zie (19)

( 19) Vóór introductie dient altijd van geval tot geval een milieurisicobeoordeling plaats te vinden; daarbij moet naar behoren rekening worden gehouden met potentiële cumulatieve langetermijneffecten in combinatie met de interactie met andere GGO's en het milieu.

 

(22) Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de kwestie van antibiotica-resistente genen wanneer de risicobeoordeling wordt uitgevoerd van GGO's die dergelijke genen bevatten.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0018:NL:NOT Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad.

 

Wij verwijzen ook naar de onderstaande uitspraak van de Raad van State.

zaaknummer

200902058/1/M1

datum van uitspraak

woensdag 3 maart 2010

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele_uitspraken/hoofdzaken/zoekresultaat/?zoeken_veld=&verdict_id=42630&utm_id=1&utm_source=Hoofdzaken&utm_campaign=uitspraken&utm_medium=internet&utm_content=200902058/1/M1&utm_term =

 

We verzoeken u dan ook, deze extra locaties, die slechts 400 meter van een Natura 2000 gebied liggen, niet toe te staan. En uw Besluiten te vernietigen, omdat het niet duidelijk is, waar de proeflocaties precies zijn. Er is nl. bij beide aanvragen dezelfde kaart en het zelfde adres meegestuurd. En zij zijn duidelijk niet in een gemeente te vinden, die al genoemd is in de onderliggende vergunningen.

De Raad van State heeft recentelijk, in een zaak aanhangig gemaakt door Greenpeace, drie vergunningen voor veldproeven vernietigd omdat de precieze locatie niet bekend gemaakt was. Volgens de Raad van State kunnen namelijk de proefvelden alleen worden aangelegd als een beschermingszone rondom de proefvelden wordt gehanteerd. Daarvoor is medewerking vereist van gebruikers van percelen in de buurt. (Bron: Commissie Genetische Modificatie (COGEM ), Commissie Biotechnologie bij Dieren (CBD), Gezondheidsraad, 2010. Trendanalyse Biotechnologie 2009. Mondiaal momentum. COGEM , Bilthoven.)

•  Onbekend is wat de GGO's zullen veroorzaken in de bodem en dit in combinatie met schimmels, die zich kilometerslang kunnen verplaatsen. Er is weinig onderzoek naar verricht. (Wanneer gaat dit eens op grote schaal gebeuren?)

Enige onderzoeken worden in ons bezwaarschrift genoemd. Ik noem een drietal;

•  Transformation with exogenous deoxyribonucleic acid (DNA) now appears to be possible with all fungal species, or at least all that can be grown in culture. MICROBIOLOGICAL REVIEWS, Mar. 1989, p. 148-170, 0146-0749/89/010148-23$02.00/0, Copyright © 1989, American Society for Microbiology. Transformation in Fungi

JOHN R. S. FINCHAM, Department of Genetics, University of Cambridge, Cambridge CB2 3 EH

http://mmbr.asm.org/cgi/content/abstract/53/1/148

•  Horizontal gene transfer from transgenic plants to terrestrial bacteria ^ a rare event?   Kaare M. Nielsen a ; *, Atle M. Bones a , Kornelia Smalla b , Jan D. van Elsas c Received 22 September 1997; revised 14 May 1998; accepted 26 May 1998. Fragment uit http://www.botanischergarten.ch/HorizontalGT/Nielsen-HGT-rare-1998.pdf

•  Zie ook: Project: Reactie bacteriën op ecologische mogelijkheden geboden door bodemschimmels Promotor: Prof.dr.ir. J.D. van Elsas Promovendus: Dr. J.A. Warmink Periode: 06/2006 - 12/2009. Fragment: Bacteriën kunnen ook gebruik maken van schimmeldraden voor verplaatsing door de bodem. http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1319682/

Vraag: Welke organisatorische maatregelen worden er genomen om onbedoelde verspreiding in de bodem van (resistente) schimmels te voorkomen? Die verspreiding is reëel!

Ook de Franse minister van milieu, La secrétaire d'Etat à l'écologie, Chantal Jouanno maakt zich daar zorgen over. Zo meldde Le Paricien op 5 maart jl .:

Ils (EFSA) ne s'intéressent qu'aux conséquences sanitaires des OGM, sans tenir compte de leur impact environnemental à long terme, des risques de contamination du sol ou des conséquences néfastes de ces plantes pour d'autres espèces..

"They (EFSA) are only interested in the sanitary consequences of GMOs, without taking into account their long-term environmental impact," she said, citing potential contamination of soil and adverse effects on other species. http://www.leparisien.fr/imprimer.php?url=http%3A//www.leparisien.fr/societe/nous-ne-reconnaissons-pas-leurs-expertises-05-03-2010-836428.php

En hoe wordt voorkomen, dat zoogdieren en vogels van de gentech aardappels gaan eten?

Irina-Ermakova schrijft hierover:

Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia, e-mail: I_Ermakova@mail.ru  

Reduction of life expectancy of ladybirds, fed by pest aphid, planted in GM-potatoes, was found also.

Quotes:The genetically modified (or transgenic) plants could be used by mammals for their nutrition in the fields of GM-crops. It was shown that consumption of GM-food by animals led to the negative changes in their organs. Experiments, conducted by A. Pusztai (1998), found that potatoes modified by the insertion of snowdrop genes that code for insecticidal proteins stunted the growth of rats and damaged their immune system. Feeding rats with baked transgenic potatoes significantly affected some of their vital organs including the kidneys, thymus, gastrocnemius muscle and others. Negative effect of GM-potatoes, GM-pears, GM-soya on mammals was shown in many other investigations.

http://irina-ermakova.by.ru/eng/art/art16.html

Hieronder volgen vier commentaren van Gentechvrije Burgers. T.w . Rikje Maria Ruiter uit Utrecht, de heer Hans van den Broek uit Velp, mevrouw Janneke Monshouwer uit Bussum, en mevrouw Anne van den Hof uit Veen, die ik vanmorgen ook al voorgelezen heb bij de hoorzitting om 10.30 u..

--------------------------------------------------
From: "Rikje Maria Ruiter" < rikjemaria@me.com >
Sent: Thursday, March 04, 2010 8:08 AM
To: "Miep Bos" < miep@miepbos.nl >
Subject: protest

> Beste Miep
> Dit kun je voorlezen,als je wilt....!
>      Geachte......wil jij dat invullen?)
> Jaren geleden zag ik  een (daar verboden) documentaire
> over gen-soja in Brazilie. De boeren vertelden dat  deze
> soja alleen verbouwd werd voor de export,maar dat de bevolking er zelf 
> absoluut
> niet van wilde eten omdat ze hadden gemerkt dat varkens die met deze
> soja gevoerd werden er erg ziek van werden en sommige zelfs dood gingen.
> Deze boeren wilden  niet herkenbaar in beeld omdat ze bang waren
> hun baan te verliezen bij het sojabedrijf.
> Hoe kunnen we hier gen-gewassen gaan verbouwen terwijl we totaal niet
> weten wat de gevolgen zullen zijn
> Dit kan   en mag absoluut niet.            Rikje Maria Ruiter   Utrecht
>

Hans van den Broek gaf mij toestemming het volgende voor te lezen:

Irina Ermakova
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia

 

----- Original Message -----
From: "Irina" < i_ermakova@mail.ru >
To: "Hans van den Broek" < hans.v.d.broek@planet.nl >
Sent: Sunday, February 21, 2010 6:12 PM
Subject: Re: YouTube - Agent Orange


> Dear Hans van den Broek,
>
> Thank you very much for your letters. We can discuss GMO problem many
> times. However it is better to see one time than discuss many times. I
> performed the experiments with GMOs and saw what happened with animals and
> their offspring.
> I got very negative results after I fed females (and in the next
> experiments males also) by GM soy (RR, 40.3.2). I appealed to the
> scientists all over the world to repeat my very simple experiments, and
> publishing many papers concerning this problem.
>
> NOBODY REPEATED SIMPLE EXPERIMENTS DURING FIVE YEARS!
>
> My opinion: there is very dangerous mistake in the technology of gene
> introduction. Modern GMO obtained by using imperfect methods are more
> dangerous than nuclear bomb and can lead to the destruction of biosphere.
> I can prove my position.
>
> Article of Brake and Evenson (2004): they didn't check soy on the presence
> of transgenes (!?). So, what did they test?
>
> Irina

 

Meer van Irina Ermakova

http://www.seedsofdeception.com/utility/showArticle/?objectID=1418#_edn11  

http://www.irina-ermakova.ru/en/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=2  

 http://www.irina-ermakova.ru/en/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=2  


VIVA PACHAMAMA

Viva Pachamama Foundation - Anne Franklaan 272 - NL 1403 HX Bussum - KvK 32094013

? +31 (0)35 628 18 05 - ? monshouwer@xmsnet.nl - www.jannekemonshouwer.nl

Bank: Triodos Bank Nr. 786 7347 60 t.n.v. J. Monshouwer te Bussum - IBAN code NL58 TRIO 0786 7347 60

 

De Minister van VROM Mevr. Tineke Huizinga

p/a Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

 

Een commentaar op de besluiten vanwege DGM/SAS IM 07-006/02, DGM/SAS IM 07-007/02 en

DGM/SAS IM 04-004/01. Hierbij machtig ik Mevr. Miep Bos om dit tijdens de hoorzitting voor te lezen.

Bussum, 27 februari 2010

 

Viva Pachamama betekent: Leve Moeder Aarde (= Inca-taal)

 

Betreft: Zienswijze tegen het voornemen van het aanleggen van gentechaardappelproefvelden van BASF (uit Duitsland) en AVEBE (uit Nederland) op diverse plaatsen in Nederland.

 

Geachte mevrouw Huizinga,

 

Met deze brief toon ik als gentechvrije burger mijn grote bezorgdheid over de onwetendheid van beleidsmakers, waardoor er verkeerde beslissingen genomen worden in dit geval: het aanleggen van gentech-proefvelden. Dit is letterlijk: dood spoor.

Ik vraag de overheid te beseffen en te erkennen dat de kwaliteit van de aarde verbeterd moet worden.

 

Als de grond goed is, dan hoeft een gewas niet resistent gemaakt te worden. Er zijn natuurlijke middelen om de aarde gezond en levend te maken.

 

Daar was Rudolf Steiner met zijn biologisch dynamische landbouw heel goed in. Dynamisch betekent hier dat je de aarde weer tot leven brengt. Heel interessant allemaal. Graag zou ik hierover adviseren. Ik ken top-wetenschappers die een leerstoel hadden in Wageningen, die graag meewerken.

 

Mijn verzoek is: overheid stop met gentechproefvelden en geef opdracht tot het aanleggen van biologisch dynamische proefvelden- pas dan zijn wij goede rentmeesters.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Stichting Viva Pachamama

Janneke Monshouwer, Voorzitter

From: Anne v.d. Hof

Sent: Saturday, February 27, 2010 8:46 PM

To: Miep Bos

Subject: gentechnologie

 

Geachte mevrouw Bos,

 

Graag laat ik u weten dat ik mij zeer ernstige zorgen maak over de ontwikkelingen rond gentechnologie in Nederland en Europa.  In de eerste plaats maak ik mij zorgen om gentechnologie met betrekking tot het voedsel van dieren en mensen. In de tweede plaats maak ik mij zorgen om gentechnologie binnen bijv.  huidverzorgingsproducten. Hieronder zal ik dat toelichten. Helaas ben ik daar om gezondheidsredenen daar zelf niet toe in staat. Ik schrijf u nu dit vanwege de besluiten DGM/SAS IM 07-006/02 en DGM/SAS IM 07-007/02 en die van DGM/SAS IM 04-004/01. Ik machtig u om dit vehaal te gebruiken zoals u dat wenst binnen het kader van wet-en regelgeving en communicatie rond gentechnologie, als verweer tegen toelatingen van proefvelden etc.. 

 

Grote zorgen maak ik mij om de belangenverstrengeling van wetenschappelijke instituten c.q. wetenschappers die helaas een mooie carriëre bij een chemisch concern blijken te verkiezen boven puur en betrouwbaar onderzoek verrichten ten behoeve van de burger. Als voorbeeld noem ik een wetenschapper van de RIVM die belangen had bij een vaccin voor de Mexicaanse griep en een hoge medewerkster bij de ESFA. Mijn bezorgdheid om de manier waarop de overheid omgaat met het promoten van gentechnologie uit zich in slapeloze nachten, trillen en beven van angst in komen en gaan van angstgolven hieromtrent en grote zenuwachtigheid bij het doen van boodschappen. Ik weet niet meer wat ik kan kopen en eten en daarom is mijn plezier in koken nu geheel afwezig en is mijn trek ook afgenomen in eten. Mijn vertrouwen in de overheid is tot een zeer groot dieptepunt gedaald en indien dit mogelijk was geweest in mijn situatie was ik hierom naar een ander land verhuisd.

 

Ik krijg herhaald bewijzen in handen waaruit blijkt dat de overheid kritische rapporten niet of niet voldoende meeweegt in haar besluitvorming en dat alles moet wijken om gentechnologie erdoor te drukken. Dat ze hiertoe steeds een andere naam verzint voor het geknutsel met genen. In mijn beleving is cisgenese namelijk net zo riskant en weinig onderzocht als gentechnolgie. Ik zie cisgenese als "het plaatsen van een hartklep van een mens in een lever van een mens" en gentechnologie als "het plaatsen van een hartklep van een aap in de lever van een mens". Beiden zijn  zeer onnatuurlijk en zeer risicovol; welk fraai en doorzichtig PR-verhaal de overheid hierover ook over onze hoofden strooit.

 

Ik ben er verder van overtuigd dat de q-koorts zo onbeheersbaar kon worden doordat teken door het bloed van geiten en schapen die gentechvoer hebben genuttigd zijn gemuteerd. Deze angst had ik al voor het uitbreken van de q-koorts en ik heb ruim drie jaar geleden dan ook de B12-patiëntenvereniging verzocht mij te steunen in een onderzoek naar de effecten van q-koorts op de mens in relatie tot gentechnologie en de verspreiding van ziekten door de teek. Ik ben van mening dat veel mensen al ziek zijn door het eten van bijv. gentech.soja. Ik verwacht dan ook dat dit evenveel doden zal gaan kosten als roken. Ook een zaak die door de overheid werd ontkend vanwege de zo lucratieve opbrengst vanwege BTW etc.. De overheid maakt ons wijs dat gentechnologie niet schadelijker is dan de staande landbouw. Ze vergeet dat voor de meeste ziekten door de staande landbouw medicijnen zijn die (nog) werken. Voor nieuwe ziekten door gentechnologie zijn geen medicijnen voorhanden. Dat wordt stelselmatig vergeten en is onvergeeflijk.

 

Ook maak ik mij zorgen om ons streven om in Afghanistan patenten gentechpapaver (of cisgenesepapaver) te verwerven en ben ik bang dat de proeven worden genomen op onwetende kwetsbare mensen/patiënten in dit oorlogsgebied. Het is m.i, zeer, zeer onethisch om nu patenten te willen verwerven. Beschamend vind ik het en het maakt mij nu ook boos, durend ontstemd en doordoor voel ik mij langdurig al "niet goed in mijn vel" zitten. Ik wil mijn volksvertegenwoordigers kunnen vertrouwen, niet wanhopig wantrouwen.

 

Met vriendelijke groet en bijzonder bedankt voor al uw werk voor ons aller heil.

 

Met vriendelijke groet,

 

A.v.d.Hof

Veen


l

Tot slot:

 

Fragment uit How Bt brinjal can kill Indian agriculture

 

Last updated on: March 3, 2010 10:11 IST

 

D r Shiv Chopra , the 75-year-old, Canada-based microbiologist and well known human rights activist, was in India recently in connection with the release of his latest book, Corrupt To The Core - Memoirs Of A Health Canada Whistleblower, which is about how corruption in government endangers public food supply .

 

If it is harmful to flora and fauna, is it not harmful to human beings who consume these crops?

Of course, it is! But nobody asks that question. Do you think the scientists do not know this? It is because the whole thing has become so corrupt in the hands of these companies.

In my book, I quote from a speech given in Canada in 1990 by a Monsanto executive. He said, 'MNCs will soon rule the world through intellectual property rights (IPR). We can take over the White House, the Parliament of England, France, Japan and Germany, and once we do that, we will see that China and India would come along and then we can take Africa for granted.'

I quoted this from a published paper in 1990. This is precisely what has happened.

Governments are being taken over by multinationals and governments are no longer listening to people and not working in public interest. knip

En

Brinjal is an unimportant vegetable but it belongs to the Solanaceae family, that also has popular vegetables like tomatoes, potatoes and chillies. The Bt gene is capable of spreading to other crops from the same family when it is being blown in the wind. This way, they contaminate the entire food and vegetable supply.

Agriculture Minister Sharad Pawar and the others have already started talking about Bt sweetcorn and Bt sugarcane. Although Environment Minister Jairam Ramesh has rejected Bt brinjal for now, his colleagues are after his skin.

The prime minister has, for the first time, ordered to look at whether Bt cotton was good or bad. Why do you do it after all the fiasco? It should have been done earlier. Knip

Bron: Rediff Business http://business.rediff.com/slide-show/2010/mar/02/slide-show-1-how-bt-brinjal-can-kill-indian-agriculture.htm

Deze pleitnota is ook te vinden op: http://www.gentechvrij.nl/aardbasfpleite.html   Het bewaarschrift tegen de twee verschillende besluiten, de verbeterde tweede aanvulling en derde aanvulling zijn ook te vinden op; http://www.gentechvrij.nl/aardbasf07006070071en2A.htm

Belgian farmers are very worried about the permission the EU has given to grow gm-potatoes Amflora of BASF in the EU.

 

disclaimer