Gentechvrij, bezwaar tegen IM 10-006. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

 

30-07-12: Wetenschapper laat mogelijke connectie tussen Morgellons ziekte en GMO's (het gebruik van Agrobacterium bij gentech gewassen en bij deze gentech aardappelen) zien - Audio Elizabeth Dougherty Special correspondent, Food Nation Radio Network July 30, 2012 12:11 PM Prof. Joe Cummins legde al eerder een verband met de Agrobacterium en morgellons ziekte. Het Agrobacterium wordt ook gebruikt bij deze gentech aardappelproeven van het Durph project zie blz. 8,17 en 18.

25-07-12: Alle correspondentie met de Raad van State over de aardappelproefvelden zaak.

23-07-12: Raad van State, mediagevoelige uitspraken, uitspraak in deze aardappelenzaak op woensdag 25 juli 2012. De Gentechvrije Burgers worden hierin genoemd!

201102876/1/A4
25-7-2012

(Vergunning voor veldwerkzaamheden met genetisch gemodificeerde aardappelplanten)

Uitspraak over de vergunning die de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in februari 2011 heeft verleend aan de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek uit Wageningen voor veldwerkzaamheden met genetisch gemodificeerde aardappelplanten. De werkzaamheden vinden plaats in de gemeenten Borger-Odoorn, Lelystad, Wageningen, Venray en Binnenmaas. De vergunning maakt het mogelijk om met behulp van genetische modificatie de aardappel minder vatbaar te maken voor de aardappelziekte Phytophthora infestans. Een aantal inwoners van onder meer Lelystad is samen met De Gentechvrije Burgers en de Stichting VoMiGEN tegen de vergunning in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat de veldwerkzaamheden in strijd zijn met het recht op vrijheid en veiligheid. Volgens de bezwaarmakers zijn de gevolgen van de werkzaamheden met genetische gemodificeerde organismen op de lange duur onbekend. Daarom had de staatssecretaris de vergunning niet mogen verlenen, aldus de bezwaarmakers. De Raad van State heeft de zaak op 15 mei jl. op zitting behandeld
.

Belangrijke brief uit 2001 werpt een nieuw licht op de zaak.

16 april 2012: Op 15 mei a.s. om 10 uur is de zitting over het beroep dat wij tegen deze gentech (consumptie - en fabrieks-) aardappelproeven door heel Nederland hebben ingesteld bij de Raad van State in Den Haag. Komt allen!

22 augustus 2011: Teken de petitie!

Waar gaat het over?

Blijft de opgewekte Phytophthora infestans besmetting beperkt tot het proefveld?

De Gentechvrije Burgers, een Europees Consumentenplatform, hebben een bezwaarschrift gestuurd naar het ministerie van IenM en later een beroepschrift naar de Raad van State, vanwege geplande kleinschalige werkzaamheden met genetisch gemanipuleerde consumptie- en fabrieksaardappelplanten met verminderde vatbaarheid voor Phytophthora infestans (een bekende aardappelziekte, eigenlijk een pseudo- schimmel). Het kenmerk is PorM/RB IM 10-006.

Om dat uit te proberen injecteert men de planten die aardappelen moeten vormen in het proefveld met opzet met Phytophthora infestans (anders kan men niet testen of de gentech aardappelen inderdaad bestand zijn tegen Phytophthora infestans.)Van pseudo-schimmels is bekend dat zij zich kilometers kunnen verspreiden.

Dat kan gebeuren door de wind, insecten of door vogels en dieren. Verder maken we bezwaar tegen antibioticumresistentiegenen die bij deze proeven gebruikt worden. De mogelijke aanwezigheid van het nptIII gen in deze gentechaardappelen zou er voor kunnen voor zorgen dat dit gen door HGT (Horizontale Gen Transfer) naar micro-

organismen kan worden overgedragen. Daardoor zou het antibioticum (m.n.amikacine) dat o.a. het laatste redmiddel bij TBC is, op termijn niet meertoegepast kunnen worden. De EU verbiedt deze genen dan ook en het wordt tijd dat Nederland de RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD volledig in een wet toepast.

De werkzaamheden zouden plaatsvinden in de gemeenten: Borger -Odoorn, Lelystad, Wageningen, Venray en Binnenmaas.

Wij hebben op 10 april 2011 beroep aangetekend bij de Raad van State samen met 112 mensen en Stichting VoMiGEN, Stichting Ekopark uit Rotterdam en Lelystad , en Stichting Natuurwetmoeders uit Almere, die ons hebben gemachtigd.

Op 22 augustus zijn we een petitie gestart over hetzelfde onderwerp . Zie: http://www.change.org . Met het doel ons beroep bij de Raad van State kracht bij te zetten.

Tekent u a.u.b. en laat staatssecretaris Atsma en de Raad van State zien, dat wij deze gentech aardappelen niet op ons bord willen e n niet in ons milieu en dat we de dieren daarmee niet willen voederen.

Aanvulling: Aardappelziekte of phytophthora (fytoftora) is een plantenziekte die veroorzaakt wordt door de oömyceet Phytophthora infestans, die een protist is. (Oömyceten lijken erg op schimmels maar zijn het niet, daarom worden ze wel pseudo-schimmels genoemd).

Zie ook het Dutch Amazing Nieuws Blog.

Mieps gentechaardappeleters.

Change.org|Start an Online Petition

Cisgenese is toegepast wat is dat? Lees hier meer.

Cisgenese is het door genetische manipulatie overbrengen van een eigenschap binnen een soort of binnen kruisbare soorten van de ene plant naar een andere plant. Als het bij de overbrenging gaat om soortvreemd DNA dan spreekt men van transgenese.

Wij maakten bezwaar tegen IM 10-006. Bezwaarschrift en aanvulling daarop hier te lezen.

13 april 2011 PERSBERICHT bezwaar tegen gentech aardappelproefvelden: 103 mensen hebben onze bezwaren ondersteund. Wij hebben op 10 april 2011 beroep aangetekend bij de Raad van State samen met 101 mensen en Stichting VoMiGEN uit Rotterdam, die ons hebben gemachtigd. Er komen nog steeds machtigingen binnen. Op het ogenblik, 10 mei 112 machtigingen.

2 maart 2011: beschikking voor gentech aardappelproefvelden (zowel fabrieks- als consumptieaardappelen, maar de proefaardappelen mogen niet gegeten worden) door Stichting DLO kenmerk PorM/RB IM 10-006, o.a. in Lelystad is binnen. Mensen in Lelystad, Borger -Odoorn, Wageningen, Venray, Binnenmaas, zijn belanghebbenden en kunnen ons machtigen. Openbare kaarten van de proefveldjes zie hier. Zie ook de advertentie en de risico-analyse. Alle achterliggende documenten klik hier (website BBGO/RIVM, database). Om ons bezwaarschrift te lezen, klik hier. Wil je ons machtigen (we gaan naar de Raad van State) klik hier om een formulier aan te vragen.

De advertenties:Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer


Beschikking op de vergunningaanvraag van Stichting DLO te Wageningen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen.


Op 17 februari 2011 is door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, vergunning verleend op de aanvraag met kenmerk PorM/RB IM 10-006 aan Stichting DLO te Wageningen voor de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen krachtens het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer. Op 22-11-2010 had Stichting DLO een daartoe strekkende aanvraag ingediend.


De aanvraag betreft kleinschalige werkzaamheden met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met verminderde vatbaarheid voor Phytophthora infestans.


De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de gemeenten:


- Borger -Odoorn, in de omgeving van Valthermond;

- Lelystad, in de omgeving van Lelystad;

- Wageningen, in de omgeving van Wageningen;

- Venray, in de omgeving van Vredepeel;

- Binnenmaas, in de omgeving van Westmaas.


Procedure


Voor de behandeling van de aanvraag van Stichting DLO is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure doorlopen, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
Vanaf 23-12-2010 is de ontwerpbeschikking ter inzage gelegd en konden tot en met 02-02-2011 mondelinge of schriftelijke zienswijzen worden ingediend. In deze periode zijn mondelinge en schriftelijke zienswijzen ingediend. De ingebrachte zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen in de vergunning.


Inzage beschikking


De beschikking en de overige relevante stukken liggen vanaf 2 maart 2011 op werkdagen ter inzage bij het Ministerie van IenM, afdeling Documentaire Informatie (C01 70), Rijnstraat 8 te Den Haag. De stukken kunnen daar ingezien worden van (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) na afspraak via telefoon of mail (tel. 070-3393156, mail secretariaat.risicobeleidatminvrom.nl). De bezoeker dient zich te melden bij de receptie.
Deze kennisgeving, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de internetpagina http://bggo.rivm.nl.


Beroep


Belanghebbenden kunnen tot en met 13 april 2011 beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen. Het beroepschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen deze beschikking beroep aantekent.
De beschikking treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij voor deze datum een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.


Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ‘s- Gravenhage.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een beroep of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State (telefoonnummer 070-426 44 26).


Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer

 

Ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag van Stichting DLO te Wageningen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen

 

Vergunningaanvraag Stichting DLO

Op 22-11-2010 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van Stichting DLO te Wageningen een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk PorM/RB IM 10-006 .

De aanvraag betreft kleinschalige werkzaamheden met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met verminderde vatbaarheid voor Phytophthora infestans . De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente:

- Borger -Odoorn, in de omgeving van Valthermond;

- Lelystad, in de omgeving van Lelystad;

- Wageningen, in de omgeving van Wageningen;

- Venray, in de omgeving van Vredepeel;

- Binnenmaas, in de omgeving van Westmaas.

Op grond van het Besluit ggo dient de Staatssecretaris van IenM, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op deze aanvraag te beslissen.

 

Procedure

Voor de behandeling van bovengenoemde aanvraag zal de uniforme openbare voorbereidingsprocedure worden doorlopen, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Ontwerpbeschikking

Naar aanleiding van de aanvraag is een ontwerpbeschikking opgesteld waarbij met de aanvraag wordt ingestemd.

 

Inzage aanvraag en ontwerpbeschikking

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de overige relevante stukken liggen vanaf 23-12-2010 op werkdagen ter inzage bij het Ministerie van IenM, afdeling Documentaire Informatie (C01 70), Rijnstraat 8 te Den Haag. De stukken kunnen daar ingezien worden van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur na afspraak via telefoon of mail (tel. 070-3393156, mail secretariaat.risicobeleid@minIenM.nl). De bezoeker dient zich te melden bij de receptie.

Deze kennisgeving, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de internetpagina http://bggo.rivm.nl .

 

Inspraak

Tot en met 02-02-2011 kan een ieder zijn of haar zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren brengen met betrekking tot de ontwerpbeschikking . Voor mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met het Ministerie van IenM / Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen, telefoon 030-2742793.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan:

De Staatssecretaris van IenM

T.a.v. RIVM/ SEC /Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

De zienswijze moet zijn ondertekend en van een datum, naam en adres voorzien zijn. Er worden geen o ntvangstbevestigingen op ingediende zienswijzen verstuurd. Zi enswijzen die langs elektronische weg worden ingestuurd, worden niet geaccepteerd.

Voor verdere vragen over het indienen van zienswijzen zie het 'veelgestelde vragen' gedeelte op de internetpagina http://bggo.rivm.nl ..


Direct naar de Database van het Ministerie van IenM.

disclaimer