Gentechvrij, bezwaar tegen bloeiende gentech appelbomen, kenmerk PorM/RB IM 10-005. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Bezwaar tegen bloeiende gentech appelbomen, kenmerk PorM/RB IM 10-005.

Mensen, bijenliefhebbers en imkers, vooral in de omgeving van Wageningen, jullie konden ons bezwaar ondertekenen via onze handtekeningenlijst voor 1 mei 2011.

Bezwaarschrift van 27 april 2011.

Aanvulling bezwaarschrift van 4 mei 2011.

Beschikking hier kun je in lezen wie er allemaal bezwaar ingediend hebben. Biologica heeft wel en Greenpeace geen bezwaar ingediend.


Officiële advertentie:


 

Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer

 

Ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag van Stichting DLO te Wageningen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen

 

Vergunningsaanvraag Stichting DLO

Op 02-11-2010 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van Stichting DLO te Wageningen een vergunningsaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk PorM/RB IM 10-005 .

De aanvraag betreft k leinschalige werkzaamheden met bloeiende genetisch gemodificeerde schurftresistente appelbomen . De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Wageningen.

Op grond van het Besluit ggo dient de Staatssecretaris van IenM, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op deze aanvraag te beslissen.

 

Procedure

Voor de behandeling van bovengenoemde aanvraag zal de uniforme openbare voorbereidingsprocedure worden doorlopen, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Ontwerpbeschikking

Naar aanleiding van de aanvraag is een ontwerpbeschikking opgesteld waarbij met de aanvraag wordt ingestemd.

 

Inzage aanvraag en ontwerpbeschikking

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de overige relevante stukken liggen vanaf 30-03-2011 op werkdagen ter inzage bij het Ministerie van IenM, afdeling Documentaire Informatie (C01 70), Rijnstraat 8 te Den Haag. De stukken kunnen daar ingezien worden (van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) na afspraak via telefoon of mail (tel. 070-3393156, mail secretariaat.risicobeleid@minvrom.nl). De bezoeker dient zich te melden bij de receptie.

Deze kennisgeving, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de internetpagina http://bggo.rivm.nl .

 

Inspraak

Tot en met 10-05-2011 kan een ieder zijn of haar zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren brengen met betrekking tot de ontwerpbeschikking . Voor mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met het Ministerie van IenM / Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen, telefoon 030-2742793.

Schriftelijke zienswijzen dienen, onder vermelding van dossierkenmerk PorM/RB IM 10-005 , te worden gezonden aan:

De Staatssecretaris van IenM

T.a.v. RIVM/ SEC /Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

De zienswijze moet zijn ondertekend en van een datum, naam en adres voorzien zijn. Er worden geen ontvangstbevestigingen op ingediende zienswijzen verstuurd. Zi enswijzen die langs elektronische weg worden ingestuurd, worden niet geaccepteerd.

Voor verdere vragen over het indienen van zienswijzen zie het 'veelgestelde vragen' gedeelte op de internetpagina http://bggo.rivm.nl .


foto's op deze webstek: Miep Bos 2011.

Bijen maar ook vliegen en hommels, kunnen kilometers ver vliegen en zo gentechpollen meenemen en verspreiden. Bestuivers zijn verder de vogels, vleermuizen en alle mogelijke Insecten.

Alle verdere achtergrondinformatie over IM (introductie in het milieu) 10-005 lees je hier op de website van het RIVM . (Tweede van boven).

 

disclaimer