Gentechvrij, bezwaar tegen IM 11 - 005. De aanvraag betreft veldproeven met genetisch gemanipuleerde aardappelplanten met een verminderde vatbaarheid voor Phytophthora infestans in Dinteloord. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 


De gentechaardappeleters door Miep Bos 2011.

15-03-2012: Stichting VoMiGEN gaat in beroep bij de Raad van State vanwege IM11-005 : GMO Aardappel voor verminderde vatbaarheid voor Phytophthora t.b.v. BASF plant Science Ludwigshafen.

16-02-2012: Toegevoegd: BESCHIKKING

Onze zienswijze en een aanvulling daarop van 1 en 9 december 2011.

15 november 2011: Het Agrarisch Dagblad (gratis inloggen) schrijft over ons bezwaar tegen IM 11-005. De gentechaardappeleters van Miep bos. 2011

12-11-11: PERSBERICHT

Waar gaat het over?

Het betreft een proef met toekomstige gentech consumptie- en fabrieksaardappelen. De bloemkleur is wit. Zij krijgen o.a. genen ingebouwd tegen Phytophthora infestans, de gevreesde aardappelziekte. Genen hebben echter meer dan één functie, jaren geleden merkten wetenschappers al op dat genen elkaar beïnvloeden, samenwerken e.d. En dat één gen, één eigenschap niet op gaat. Er wordt opzettelijk besmet met P. infestans door injecties in de plant of op natuurlijke wijze. Grote vraag: Blijft de besmetting beperkt tot het proefveld?

Aardappelen vermeerderen zich voor het grootste deel door knollen maar in mindere mate ook door zaad. Boeren in de omgeving lopen de kans op besmetting via dat zaad. Zaad blijft lang in de bodem actief. Knollen overleven een koude winter niet. BASF houdt een vrijwillige buffer van 10 meter aan. Wij vinden dat veel te weinig. Bovendien hoeft er in dit geval zelfs vanwege eerdere proeven helemaal geen isolatieafstand aangehouden te worden!

Beschikking: Op basis van de milieurisicobeoordeling is er geen isolatieafstand vereist. Er zijn hiertoe dan ook geen aanvullende voorschriften opgenomen.

Vooral voor bioboeren is geen isolatieafstand rampzalig: BV Engeland wil geen biologische aardappelen afnemen van een bioboer die dichter dan 10 km bij een gentech proefveld zit.

Verder is er niet gekeken naar wat het bodemleven doet met deze vreemde organismen.

Uit de Chromatografie zijn wel zeer afwijkende vormen bekend van gentech gewassen en van mest van dieren die gentech voer hebben gekregen. Zie Chromotografie in beelden van de fam. Bakker.

Na afloop spuit men het achtergebleven resten van de gentechaardappelen dood. Dit gebeurt meestal met Roundup. Don M. Huber, Emeritus Professor, Purdue University ontdekte de giftigheid van glyfosaat, werkzaam ingrediënt in Roundup. AG CHEMICAL AND CROP NUTRIENT INTERACTIONS - CURRENT UPDATE

Wat kunnen omwonenden in de buurt van het proefveld en bewoners die in Steenbergen of Dinteloord wonen, doen?

Je was belanghebbende en kon onze zienswijze onderschrijven door een lijst te tekenen en aan ons op te sturen vóór 1 december 2011. Dit bood jou de mogelijkheid voor een hoger beroep bij de Raad van State.

Ieder ander in Nederland of daarbuiten kon ook tekenen en daarmee te kennen geven dat zij/hij tegen deze proeven is, maar alleen stichtingen met een bepaald doel kunnen ook door naar de Raad van State. Dit komt door de afschaffing van de Actio Popularis, waarbij iedereen het recht had, bezwaar te maken tegen een overheidsbesluit.

4.4.2. Possible consequences of gene flow Cross-pollination between fields of potatoes

may be less significant than in some other GM crops as the potato tuber is not affected

by the fertilisation of the plant with foreign pollen. Furthermore, the crop is usually

sown with seed tubers rather than true seed (Treu & Emberlin, 2000 ). However, many

cultivars can produce TPS and seed producing areas do exist, though not on a large

scale. TPS survival may result in a GM volunteer plant being harvested along with a

non-GM potato crop, which could have implications for crop quality and seed purity.

http://www.eea.europa.eu/publications/environmental_issue_report_2002_28

Vertaling van de rode zinnen: TPS (afkorting True Potato Seed, dus knollen die worden geplant) overleving zou kunnen resulteren in een gentech opslagplant die samen met niet-gentech aardappelgewas wordt ge-oogst, wat gevolgen zou kunnen hebben voor de kwaliteit van het gentechvrije gewas en zuiverheid van het gentechvrije zaad.

Kaarten van het gebied:

Kaarten: de gemeente Steenbergen, in de omgeving van Dinteloord

Kaarten details kadaster

Kaarten Google

Meer info onderaan.


Advertentie in de Volkskrant.

Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer

 

Ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag van BASF Plant Science te Ludwigshafen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen

Vergunningsaanvraag BASF Plant Science

Op 02-09-2011 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van BASF Plant Science te Ludwigshafen een vergunningsaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk PorM/RB IM 11-005 .

De aanvraag betreft kleinschalige werkzaamheden met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met een verminderde vatbaarheid voor Phytophthora infestans. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Steenbergen, in de omgeving van Dinteloord.

Op grond van het Besluit ggo dient de Staatssecretaris van IenM, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op deze aanvraag te beslissen.

Procedure

Voor de behandeling van bovengenoemde aanvraag zal de uniforme openbare voorbereidingsprocedure worden doorlopen, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Ontwerpbeschikking

Naar aanleiding van de aanvraag is een ontwerpbeschikking opgesteld waarbij met de aanvraag wordt ingestemd.

Inzage aanvraag en ontwerpbeschikking

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de overige relevante stukken liggen vanaf 02-11-2011 op werkdagen ter inzage bij het Ministerie van IenM, afdeling Documentaire Informatie (C01 70), Rijnstraat 8 te Den Haag. De stukken kunnen daar ingezien worden van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur na afspraak via telefoon of mail (tel. 070-3393156, mail secretariaat.risicobeleid@minienm.nl). De bezoeker dient zich te melden bij de receptie.

Deze kennisgeving, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de internetpagina

Vergunningdatabase biotechnologie ministerie I en M.

Inspraak

Tot en met 13-12-2011 kan een ieder zijn of haar zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren brengen met betrekking tot de ontwerpbeschikking . Voor mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met het Ministerie van IenM / Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen, telefoon 030-2742793.

Schriftelijke zienswijzen dienen, onder vermelding van dossierkenmerk PorM/RB IM 11-005 , te worden gezonden aan:

De Staatssecretaris van IenM

T.a.v. RIVM/ SEC /Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

De zienswijze moet zijn ondertekend en van een datum, naam en adres voorzien zijn. Er worden geen o ntvangstbevestigingen op ingediende zienswijzen verstuurd. Zi enswijzen die langs elektronische weg worden ingestuurd, worden niet geaccepteerd.

Voor verdere vragen over het indienen van zienswijzen zie het 'veelgestelde vragen' gedeelte op de internetpagina http://bggo.rivm.nl .


Aanvraag

Ontwerpbeschikking

SNIF Summery (opsomming)

Milieurisico-analyse

COGEM Wetenschappelijke onderbouwing nog niet gepubliceerd.

Kaarten: de gemeente Steenbergen, in de omgeving van Dinteloord

Kaarten details kadaster

Kaarten Google

Meer info vind je hier: Vergunningdatabase biotechnologie ministerie I en M.

Onze zienswijze.

 

disclaimer