Gentechvrij ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Aantekenen


BEZWAARSCHRIFT


Lelystad, 1 oktober 2008.

 

Minister J. M. Cramer

p/a Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA BilthovenGeachte mevrouw Cramer,Bezwaarschrift tegen de beschikkingen op de wijziging van vergunningaanvragen van Wageningen Universiteit te Wageningen en van BASF Plant Science te Ludwigshafen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen.

De toestemming voor wijziging heeft als kenmerk DGM/SAS IM 07-001/01 en IM 07-007/01.


IM 07-001/01

Procedure IM

Dossiernummer IM 07-001/01

Taakveld Landbouw

Rechtspersoon Wageningen Universiteit

Titel: Beproeving van genetisch gemodificeerde aardappelplanten met Phytophthora-resistentie
Uitgangsorganisme
aardappel


Genen en functies


 Atahas S653N, gemuteerd acetohydrxyacid synthase, herbicidetolerantie
 Rpi-blb3 (incl. eigen regulatiesignalen), resistentie tegen Phytphtera infestans
 Rpi-R3a (incl. eigen regulatiesignalen), resistentie tegen Phytphtera infestans
 tetR, tetracycline resistentie
 nptII, neomycine fosfotransferase, kanamycineresistentie
 nptIII, bacteriële kanamycine/amykacine resistentie
 Rpi-blb1 (incl. eigen regulatiesignalen), resistentie tegen Phytphtera infestans
 Rpi-blb2 (incl. eigen regulatiesignalen), resistentie tegen Phytphtera infestans
 Rpi-sto1 (incl. eigen regulatiesignalen), resistentie tegen Phytphtera infestans
 aadA, bacteriële spectinomycine/spectromycine resistentie
Klasse indeling
1
Locaties binnen Gemeenten
Aa en Hunze; Borger-Odoorn; Eemsmond; Wageningen; Coevorden; Rhenen


Datum Vergunning 11-09-2008


Datum Einde Vergunning 31-12-2014


Status In behandeling


Documenten


En

IM 07-007/01

Procedure IM


Dossiernummer IM 07-007/01


Taakveld Landbouw


Rechtspersoon BASF Plant Science


Titel Potato with improved resistance to Phytophthora infestans


Uitgangsorganisme aardappel


Genen en functies
 AHAS, acetolhydroxyacid synthase, herbicidetolerantie
 Rpi-blb1 (incl. eigen regulatiesignalen), resistentie tegen Phytphtera infestans
 Rpi-blb2 (incl. eigen regulatiesignalen), resistentie tegen Phytphtera infestans
Klasse indeling

Locaties binnen Gemeenten
Borger-Odoorn; Dongeradeel; Ferwerderadiel; Lingewaard


Datum Vergunning
11-09-2008


Datum Einde Vergunning
31-12-2016


Status
In behandeling


Documenten


Wij willen niet dat deze gentech aardappels, elk ander gentech gewas*, -fruit, -boom, gentech bloem, dito zaden of andere afleidingen daarvan, gentech insecten of gentech dieren (klonen), geïmporteerd, op de markt gebracht, bij planten, bloemen en (fruit)bomen gecultiveerd (aangeplant), gefokt (dieren, vissen), gehouden (insecten, bijen) of verhandeld zullen worden in Nederland. Nederland moet gentechvrij blijven, zodat de bodem gespaard blijft van gentech micro-organismen, -virussen, -bacteriën e.d., en het milieu gespaard blijft van ongewilde vermengingen of uitkruisingen via de lucht, bodem (schimmels BV), insecten of (grond)water of anderszins van biologisch -, traditioneel - en gentech zaad en pollen, afleidingen daarvan of andere onvoorziene gebeurtenissen. De biologische - en traditionele landbouw kunnen dan blijven voortbestaan. En dat de veestapel, de insectenwereld, micro-organismen e.d. en wij niet bloot zullen komen te staan aan onverwachte consequenties voor de gezondheid die inherent zijn aan het planten (bodemverontreiniging), verhandelen, consumeren (gezondheid!), loslaten in het milieu van gentech gewassen, -fruit, - bomen, -bloemen, .-producten, -micro-organismen e.d., gentech dieren, -vissen en dito insecten e.d., nu en in de toekomst.
Herbicide-resistente gewassen zijn alleen maar een andere manier van onkruid-management. Ten opzichte van alternatieven is een productievermeerdering een luchtkasteel. De alternatieven zijn misschien duurder in geld of mankracht maar dat is niet in het geding. De gewas opbrengst is in het geding.
Wij verwijzen naar onze eerdere bezwaarschriften:

http://www.gentechvrij.nl/bezwaaraard07-007.html
http://www.gentechvrij.nl/bezwaaraardim07-001.html

Nogmaals wijzen wij u er op dat amykacine onmisbaar is bij TBC-bestrijding als laatste redmiddel.

En voegen het volgende toe;

26 juli 2008. SWIFTERBANT/KRAGGENBURG - Aardappelhandelshuis én Kweekbedrijf Meijer - met kantoor in Swifterbant - verwacht veel van de bij Kraggenburg ontwikkelde aardappelsoort Bionica. De soort lijkt zeer resistent tegen de gevreesde aardappelziekte phytophthora.
Dus een GM aardappel is helemaal niet nodig!
Harm-Evert Waalkens zegt tijdens het algemeen overleg biotechnologie van 11 september 2008 het volgende;
Ook langs traditionele weg is aardappelziekte phytophthora te bestrijden. Er wordt met biotechnologie druk gezocht naar aardappelrassen die resistent zijn tegen de vernietigende ziekte phytophthora. Dat heeft tot nu toe nog niet veel opgeleverd, schrijf ik in mijn column in het septembernummer van Ekoland. Laten we de zoektocht ook langs traditionele weg vervolgen. Meer op
http://www.harmevertwaalkens.pvda.nl/renderer.do/menuId/59028/clearState/true/sf/59028/returnPage/59028/itemId/523203/realItemId/523203/pageId/59045/instanceId/59104 /

16 juli 2008: Uitspraak: RvS; uitspraken in zake voorgenomen proefvelden in Werkendam, Venray en Haaksbergen. nummer 200702758/1. Aangespannen door stichting Greenpeace en Stichting VoMiGEN. Onderaan vindt u de prejudiciele vragen. Raad van State gaat met prejudiciele vragen naar het Europese Hof van Jusitie en doet dus zelf geen uitspraak.
Voordat het Europese Hof uitspraak heeft gedaan, had u deze vergunning eigenlijk niet kunnen verlenen, want die uitspraak geldt ook voor alle andere proefvelden en u zou moeten wachten tot die uitspraak er is!

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=200702758/1&verdict_id=29504&utm_id=1&utm_source=Zoeken_in_uitspraken&utm_campaign=uitspraken&utm_medium=internet&utm_content=200702758/1&utm_term=200702758/1
Nederland kan beter gentechvrij blijven en dat kan binnenkort: zie:4 juli 2008: de Volkskrant: de EU overweegt gentechvrije zones!
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article1039907.ece/EU_overweegt_genteeltvrije_regios%20
Bovendien wil Bayer in Europa geen onderzoek meer doen naar gentech gewassen. Waarom dan deze vergunningen nog aangevraagd? Waarom niet in het eigen (veel grotere) land?
Zukunftsmärkte Amerika und Asien: BASF verzichtet vorläufig auf Gentech-Forschung in Europa
Basf overweegt stop op ontwikkeling gengewassen voor Europa
Chemieconcern Basf overweegt het onderzoek naar genetisch gemodificeerde gewassen voor de Europese markt te staken. Het bedrijf laat zijn beslissing afhangen van de lopende goedkeuringsprocedure voor een gemodificeerde aardappel. Volgens Jürgen Logemann, vicepresident van de plantkundige afdeling van Basf, zijn Azië en Noord-Amerika dermate aantrekkelijk dat Basf de ontwikkeling van gengewassen ook zonder Europa kan doorzetten.

bron: Financiële Dagblad, 19/09/08
http://www.animal-health-online.de/lme/2008/06/19/zukunftsmarkte-amerika-und-asien-basf-verzichtet-vorlaufig-auf-gentech-forschung-in-europa/


Natuurgebied "Noard-Fryslân Bûtendyks" ligt 250 m ten noordwesten van Ferweradeel, waar de geplande proefvelden (IM 07-006/01 en IM 07-007/01) zullen komen. Dit vinden wij veel te dicht bij. De kwelder moet beweidbaar zijn door runderen. Wat gebeurt er als er bij wijze van proef gespoten wordt met het bestrijdingsmiddel om te kijken of de gentech aardappels inderdaad resistent tegen dat speciale herbicide zijn geworden? t gebeurt er als er bij wijze van proef gespoten wordt met het bestrijdingsmiddel om te kijken of de gentech aardappels irdaad resistent tegen dat speciale herbicide zijn geworden?

Wat gebeurt er met de gevarieerde vegetatie met zoveel mogelijk planten- en diersoorten en broedvogels die van nature op kwelders thuishoren? Waar waait de drift van het bestrijdingsmiddel heen? Emissie via spuitnevels veroorzaakt immers tal van ongewenste neveneffecten zoals fytotoxiciteit op naburige teelten en wilde flora, toxische effecten op niet-doelorganismen, verontreiniging oppervlaktewater, etc.

We weten niet wat er in de bodem gebeurt. Schimmels kunnen b.v. kilometers lang worden en andere organismen meenemen, hier is weinig onderzoek naar gedaan. We zitten niet op gentech aardappels te wachten.  WUR schrijft; De locatie grenst aan een habitatrichtlijngebied maar aardappel kruist niet uit met wilde verwanten en kan niet overleven in Europa. (Betreft DGM/SAS IM 07-001/01) hiervoor geldt ook bovenstaande opmerking over de bodem en de drift.
Nog een opmerking betreffende het Habitatrichtlijngebied Drentsche Aa waar het proefveld van WUR gelegen is in de buurt van Amen.

We lezen;

Naast veel interne maatregelen binnen het Natura 2000-gebied zijn daarvoor zeer grote
inspanningen in de waterhuishouding rond het Natura 2000-gebied, bufferzones tegen
vermesting en aanpassing van grondwaterwinningen noodzakelijk.
en 
Uniek is dat in een groot deel van de middenloop subregionaal grondwater met een
intensiteit tot 3 mm/dag opwelt. Het opwellende water (kwel) is overwegend
schoon water, basen- en ijzerrijk.
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/025/025_ak_Drentsche%20Aa-gebied_juni%202007.pdf

Het lijkt ons dus geen geschikt gebied om herbiciden te spuiten.

De waterkwaliteit van de Drentsche Aa is de laatste tijd sterk verbeterd wat betreft
nutriënten en bestrijdingsmiddelen. Dit komt onder andere door de aanleg van mest- en
spuitvrije zones.
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/025/025_ak_Drentsche%20Aa-gebied_juni%202007.pdf

Ligt het proefveld in een spuitvrije zone? Heeft u daar onderzoek naar gedaan?

Tot slot:

"Bees can visit flowers as far as six kilometres away from their nest. From complete flight records in which bees visited wild and domesticated plant populations, we concluded that bees can mediate gene flow, and potentially allow transgenes to escape over several kilometres," explains icipe scientist Remy S. Pasquet.
http://www.azom.com/news.asp?newsID=13820

Wij willen niet, dat deze gentech aardappels op proefvelden worden geplant.

Lees hieronder nog andere redenen waarom niet;

Amflora aardappel niet van het veld te krijgen.

Gepubliceerd door: Antje Lorch, redactie op: 24.09.2008 21:00

In 2007 werd de Amflora gentech aardappel in Duitsland op bij elkaar bijna 450 hectare verbouwd. De 'veldproef' werd meteen gebruikt om alvast pootaardappelen te kweken voor als de Amflora door de EU toegelaten zou worden voor de teelt. Een duidelijke uitkomst van de proef is dat de gentech-aardappelen niet onder controle te houden zijn, en al helemaal niet geheel te verwijderen. Al bij het poten ging het mis: terwijl de veldproef voor drie velden was afgegeven werd de aardappel op 20 ha velden in de nabijheid van de proefvelden gepoot. Deze illegale aardappelen moesten geruimd worden, wat niet meevalt omdat aardappelen makkelijk opgroeien uit stukken aardappel die in de grond achterblijven.

Een van de voorwaarden uit de vergunning voor 2007 was dat het veld in het jaar na de teelt op overblijvende aardappelplanten gecontroleerd zou worden. Bij de controle in juli 2008 werden aardappelplanten gevonden, zowel op het officiële proefveld als op het illegaal in gebruik genomen en geruimde veld. De overheid gaf opdracht om de planten met een herbicide te doden, maar bij de tweede controle in augustus bleken er nog steeds planten te groeien. Een aantal planten stonden er heel goed bij, en hadden nieuwe aardappels van 7 à 8 cm gevormd.

Aardappels van een halve centimeter kunnen al uitgroeien tot een nieuwe plant.

Bij de controle van het veld werden ook sporen van wilde varkens gevonden, en de dieren zijn ook op het veld gezien. Een duidelijk teken dat ook wilde dieren Amflora eten, maar in de documenten van BASF, in het BASF monitoringsplan en in het wetenschappelijke rapport van de EFSA wordt hier niet over gerept. Op dit moment staat er mais op de velden, waardoor het niet mogelijk is het hele veld te controleren - aardappelplanten kunnen nu alleen gevonden worden, als iemand het hele veld doorloopt en ze met de hand verwijdert.

Het feit dat het onder de Duitse en Europese gentech-regelgeving mogelijk is om de productie van pootaardappelen als veldproef te declareren had al in 2007 voor verwondering gezorgd. Nu blijkt dat er nog meer veldproeven nodig zijn - bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe ervoor gezorgd kan worden dat gg-aardappels zich na de teelt niet meer verspreiden.

Ondertussen is BASF naar de rechtbank gestapt om de Europese Unie te dwingen Amflora voor de commerciële teelt toe te laten. BASF dreigt om de ontwikkeling van gentech-gewassen in Europa te stoppen als dit niet snel gebeurt. 'Geen probleem' zullen sommigen zeggen.

En de mais? Die mag niet als veevoer gebruikt worden omdat de gentech-aardappelen die er tussen staan niet goedgekeurd zijn voor veevoer. Door een wijziging in de Duitse gentech-wet van december 2007 mag de gecontamineerde mais wel gebruikt worden in een biogas-fabriek. De mais hoeft dus niet helemaal vernietigd te worden. Dit vermindert het financiële risico voor de boer of het bedrijf die hun eigen velden, of die van hun buren vervuilen met gg-aardappels.. Alles van http://www.gentech.nl/index.php/article/articleview/241/1/4/

We vinden het een schandaal dat toestemming gegeven is voor deze gentech aardappelen.

Vriendelijke groet,

Miep Bos, ook namens Wieteke van Dort, Stichting Ekopark (machtiging en statuten reeds in uw bezit) en De Gentechvrije Burgers.

miep@gentechvrij.nl www.gentechvrij.nl

 

 

disclaimer