Gentechvrij, persbericht, zienswijze en open brief tegen IM-MV 15-002. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Voorwoord Robert Verlinden, Stichting VoMiGEN.

Het ministerie van IenM schrijft ons dat ethische beginselen in het Besluit GGO niet worden betrokken bij de beoordeling van GMO's die in het milieu doelbewust worden losgelaten, of die op de markt worden gebracht. Dit is in strijd met artikel 8 van de Mensenrechten.

Artikel 8 - Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven

  • 1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
  • 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Er worden veel proefdieren gebruikt voor gentherapieën.
voor er proeven op mensen worden gedaan, maakt men
o.a. gebruik van muizen, honden en apen.


7-7-2015 Beschikking (Rotterdam, tekst verschilt van andere beschikkingen, zie onder*) GGO IM-MV 15-001, Beschikking AMC, GGO IM-MV 14-006, Beschikking Groningen, GGO IM-MV 14-008, Beschikking Utrecht, GGO IM-MV 14-007. afgegeven. Advertentie over ontwerpbeschikking verdwenen uit de database, naam aanvrager Rotterdam aangepast.

*) 23. De indieners van de zienswijzen wijzen erop dat de naamgeving van de rechtspersoon “Stichting International Federation of Medical Students' Associations Rotterdam” behorende bij de aanvraag met het kenmerk GGO IM-MV 15-001 misleidend blijkt te zijn. Reactie: In de advertentietekst is een verkeerde rechtspersoon genoemd. Ook in de ontwerpbeschikking van GGO IM-MV 15-001 die in eerste instantie ter inzage lag werd een verkeerde rechtspersoon genoemd. Dit heeft geen gevolgen gehad voor de inhoud van de milieurisicobeoordeling of van de locatie van de werkzaamheden. Voor het indienen van zienswijzen is de aard en plaats van de handelingen van belang en deze hebben te allen tijde op een juiste wijze ter inzage gelegen en vanaf 30 mei is ook de fout in de naamgeving van de rechtspersoon in de ontwerpbeschikking hersteld.

27-06-15 Het Ministerie van IenM kan toveren: plotseling een andere naam van een aanvrager op een veranderde ontwerpbeschikking van GGO IM-MV 15-001, de advertentietekst met de oorspronkelijke tekst is uit de database verdwenen. Er is ook geen nieuwe advertentietekst te lezen. Mag dat zo maar? Wat is er aan de hand? De oorspronkelijke aanvrager, het Erasmus ziekenhuis te Rotterdam vroeg een gentechproef aan. Maar zij werden niet vermeld, noch in de advertentie, noch in de ontwerpbeschikking, maar een studentenvereniging uit Rotterdam. Dit was een fout van het ministerie. Zonder rectificatie in de krant en zonder in de nieuwe ontwerpbeschikking te vermelden dat er een fout werd gemaakt is er gewoon een vervangende ontwerpbeschikking gepubliceerd alsof er niets gebeurd is. Dit  vinden wij niet kunnen. Oorspronkelijke ontwerpbeschikking, waar wij op reageerden, zie hier.

27-06-15: Bezwaar n.a.v. de Beschikking van IM-MV 15-002 van Robert Verlinden van VoMiGEN.

23 juni 2015: Beschikking juli 2015 betreffende IM-MV 15-002. Ook deze keer weet het ministerie van IenM "echt niet" waar we met onze zienswijze, ondertekend door 52 mensen en drie stichtingen, op doelen en de COGEM heeft het natuurlijk goedgekeurd, einde oefening, die policy houdt men al jaren vol. Deze keer met veel typfouten. (Geen spaties waar wel spaties horen, we kregen na verzoek alsnog een (verbeterde) versie, wij hadden eerder geen exemplaar ontvangen).

 

Persbericht

6 aanvragen* voor gentherapieproeven zienswijzen en open brieven

De Gentechvrije Burgers, een onafhankelijk Europees Consumentenplatform, (the European GMO-free Citizens) uit Lelystad, schrijven tegen 6 aanvragen voor gentherapieproeven zienswijzen en open brieven. Het betreft IM-MV 15-002. Deze aanvraag betreft een klinische studie waarin naakt DNA wordt toegediend aan patiënten met kritische limb ischemie (pijn bij benen in rust en/of wonden) . Het doel van de klinische studie is om een nieuwe therapie te ontwikkelen tegen kritische limb ischemie. En IM-MV 15-008. De aanvraag betreft eveneens een klinische studie waarin naakt DNA wordt toegediend aan patiënten met kritische limb ischemie.

Tenslotte GGO IM-MV 14-006, GGO IM-MV 14-007, GGO IM-MV 14-008 en GGO IM-MV 15-001. De aanvragen betreffen klinische studies in patiënten met hemofilie B (bloedziekte, waarbij geen stolling optreedt bij verwondingen).

We zijn niet tegen onderzoek -de technologie moet voor grondig onderzoek terug naar de laboratoria- maar wel onder nauwkeurig gecontroleerde voorwaarden.

Nobele pogingen

Het zijn allemaal nobele pogingen, maar:

Dr. S. Druker wordt geciteerd door Dr Mercula, die o.a. aandacht besteedt aan Dr. Drukers boek: Altered GenesTwisted Truth:

The biotechnology industry-as irresponsible as they have been by and large-the main guilt lays at the feet of the mainstream molecular biology establishment; the scientists who were doing the research, getting the grants, and wanting to develop this technology. Most of them had altruistic goals. They thought this was going to be used to cure so many ills in the field of medicine... I think they eventually developed an 'end justifies the means' psychology. bron.

Deze experimentele gentherapieproef mag niet plaatsvinden. Allereerst zijn er ethische bezwaren: Kunt u dit, deze mensen, en hun familie, die hoop op verbetering koesteren, aandoen?

It is also meaningless, therefore to set up Ethical committees which do not question the basic scientific assumptions behind the practice of genetic engineering biotechnology . Bron: Genetic Engineering Dream or Nightmare, Dr. Mae Wan Ho. http://www.i-sis.org.uk/genet.php Mae-Wan Ho, B.Sc. (First Class) and Ph. D. Biochemistry, Hong Kong University, is best known for pioneering work on the physics of organisms and sustainable systems; also a critic of genetic engineering biotechnology and neo-Darwinism. She is Director and co-founder of the Institute of Science in Society, and Editor-in-Chief and Art Director of its trend-setting quarterly magazine Science in Society. She has received several awards and recognition for promoting scientific integrity and accountability.

De Gentechvrije Burgers vinden dat deze experimentele gentherapieproeven niet mogen plaatsvinden. Zijn wij als bezorgde burgers de aangewezen personen om te bewijzen dat deze proeven niet veilig zijn? Is dat niet de wereld op zijn kop? De aanvrager moet toch bewijzen, dat zijn proef veilig is! Er zijn volgens ons, echter te veel onzekerheden. (Het mislukken van de Tamarisproef, Dr. High, Baxter, Amit C. Nathwani, recent het afblazen van Mydicar* en nog 3 andere proeven zie aanvulling). Het blijft bij try-and-error.

Natuurlijk moeten deze patiënten geholpen worden, maar: is gentherapie wel de aangewezen methode? Een mens is geen machine, waarvan je naar believen een onderdeel kunt vervangen.

Genen bestaan in netwerken (zie uitleg hieronder). Eén gen één eigenschap, een reductionistische opvatting en die is allang achterhaald.

Bovendien is er veel proefdierenleed: het gebruik van o.a. muizen, honden, apen en andere dieren, neemt door gentherapie-onderzoek alleen maar toe.  

Richard Strohman is an eminent scientist and former Chair of the Department of Molecular and Cell Biology at Berkeley who stated the problem this way: When you insert a single gene into a plant or an animal, the technology will work you'll get the desired characteristic. But you will also have produced changes in the cell or the organism as a whole that are unpredictable. Genes exist in networks, interactive net- works which have a logic of their own and the fact that the industry folks don't deal with these networks is what makes their science incomplete and dangerous. We are in a crisis position where we know the weakness of the genetic concept, but we don't know how to incorporate it into a new, more complete understanding . Bron: http://www.davidsuzuki.org/david/downloads/David_Suzuki_Biotech_essay.pdf  

*Celladon Reports Negative Results for CUPID2 Trial of MYDICAR(R) in Advanced Heart Failure - cardiovascular gene therapy agent MYDICAR® (AAV1/SERCA2a) Wij schreven daartegen tevens een zienswijze. Er deden 3 ziekenhuizen mee. De proef is "suspended".

Fragment van deze site:

ACRES U.S.A: Het vermenigvuldigt zich waanzinnig snel?

MAE-WAN HO: Precies, en dat is niet alleen maar een theoretische mogelijkheid - heb je wel eens gehoord van gentherapie? Gentherapie is de genetische manipulatie van menselijke cellen, men gebruikt daarbij technieken en constructies die heel erg lijken op die welke gebruikt worden bij de genetische manipulatie van planten en dieren. Bij gentherapie zijn er twee ernstige bijwerkingen waar men zich zorgen om maakt. Een daarvan is kanker. Als dat op de verkeerde plaats terechtkomt dan verandert het de verkeerde cellen en krijg je kanker.
De andere bijwerking is de herleving van onschadelijk gemaakte virussen. Om het voor elkaar te krijgen dat vreemd DNA in de genoom gaat, gebruiken ze vaak een zogenaamde "gendrager" of een "vector" die zelf ook een virus is, maar een onschadelijk gemaakt virus. Onschadelijk gemaakt of niet, een virus kan nog altijd genen oppakken uit onze genoom of uit de genoom van de cel en door recombinatie terugveranderen in een volledig schadelijk virus.
Dit zijn de twee grote erkende gevaren, of bijwerkingen van gentherapie. Verscheidene jaren geleden heeft een groep Franse wetenschappers een methode uitgevonden waarbij ze beenmergcellen genetisch manipuleerden buiten de patiënt. Ze namen de patiënt's eigen cellen, manipuleerden deze genetisch en selecteerden vervolgens de "goede" gemanipuleerde cellen - de cellen die de vreemde genen hadden opgenomen - en plaatsten deze in de patient. Het werd onthaald als een groot succes dat de complicaties die ik net heb omschreven, omzeilt. Helaas ontwikkelden twee van de negen successen leukemie. Dit is het andere probleem waar we ons zorgen over moeten maken.

Laatste nieuws (29 mei 2015):

Misleiding

De algemene advertentie vanwege bovenstaande aanvragen en de door het ministerie van IenM gepubliceerde daarbij behorende ontwerpbeschikking met kenmerk GGO IM-MV 15-001 blijken misleidend te zijn.

Zij schrijven, dat de Stichting International Federation of Medical Students' Associations Rotterdam, te Rotterdam, kenmerk GGO IM-MV 15-001, een vergunningaanvraag heeft ingediend.

Dit blijkt niet juist te zijn. Zij hebben niets met deze aanvraag van doen.

In de ontwerpbeschikking staat o.a.:

I. Aan de Stichting International Federation of Medical Students' Associations Rotterdam te Rotterdam een vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 23 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer.

De bovenstaande stichting heeft ons medegedeeld dat zij geen vergunningaanvraag betreffende klinische studies in patiënten met hemofilie B heeft ingediend.

Het ministerie kan geen vergunning verlenen aan een partij, die geen vergunning heeft aangevraagd.

Bovendien: volgens ons mag een advertentie van de Overheid niet misleidend zijn. Wij verzochten het ministerie dan ook een rectificatie te plaatsen in de media, waarin de advertentie eerder is verschenen en de ontwerpbeschikking met kenmerk GGO IM-MV 15-001 te laten vervallen.

Wij hebben hiertegen op 29-05-2015 bezwaar tegen ingediend d.m.v. een 2de en 3de aanvulling.

Bijlage*

Over de vergunningsaanvragen

Op 12 november 2014, 8 december 2014, 16 december 2014 en 22 december 2014 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van respectievelijk het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam (AMC), te Amsterdam, het Universitair Medisch Centrum Utrecht, te Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Groningen, te Groningen en de Stichting International Federation of Medical Students' Associations Rotterdam, te Rotterdam, vergunningaanvragen op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvragen zijn geregistreerd met de kenmerken GGO IM-MV 14-006, GGO IM-MV 14-007, GGO IM-MV 14-008 en GGO IM-MV 15-001. De aanvragen betreffen klinische studies in patiënten met hemofilie B. In de studies wordt gebruik gemaakt van een replicatiedeficiënt genetisch gemodificeerd adenovirus-geassocieerd virus, waarin een sequentie is ingebracht die codeert voor het humane factor IX eiwit. Het doel van de studies is om de stabiele expressie van het factor IX eiwit te herstellen en de bloedingsverschijnselen en de kwaliteit van leven van de patiënten te verbeteren. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Groningen en Rotterdam. Op grond van het Besluit ggo dient de Staatssecretaris van IenM op deze aanvraag te beslissen.

Op 24 maart 2015 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht, een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk IM-MV 15-002. De aanvraag betreft een klinische studie waarin naakt DNA wordt toegediend aan patiënten met kritische limb ischemie.

Op 8 mei 2015 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van het Academisch Ziekenhuis Maastricht, te Maastricht, een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk IM-MV 15-008. De aanvraag betreft een klinische studie waarin naakt DNA wordt toegediend aan patiënten met kritische limb ischemie. Het doel van de klinische studie is om een nieuwe therapie te ontwikkelen tegen kritische limb ischemie.

Advertenties Volkskrant.

Aanvraag in de USA.

Bedrijven die de proeven hebben ontworpen en sponsoren: UniQure Biopharma B.V. ( Trial of AAV5-hFIX in Severe or Moderately Severe Hemophilia B) en AnGes ( Collategene®).

Einde persbericht


Info

info(a)gentechvrij.nl

http://www.gentechvrij.nl/bz.html Zienswijze en 3 aanvullingen tegen 4 gentherapieproeven. (ziekenhuizen Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Utrecht.)

http://www.gentechvrij.nl/been.html Zienswijze en aanvulling tegen 1 gentherapieproef. (Ziekenhuis Utrecht.)

http://www.gentechvrij.nl/been3.html Zienswijze tegen 1 gentherapieproef. (Ziekenhuis Maastricht.)


Naschrift 1

Afschaffing "Actio Popularis",

De invoering van GENOMICS (Gentherapie), beschermd door de Codex Alimentarius van de Verenigde Naties, is alleen mogelijk is door het feit dat het grondrechtelijke verweerrecht tegenover de staat van eenieder, de zogeheten "Actio Popularis", op 1 juli 200 5 is afgeschaft. Deze is volgens de voormalige minister van bestuurlijke vernieuwingen Thom de Graaf/D66 ingeruild voor de Franse "maxime pas d'intérêt, pas d'action ", gelijk aan de "volonté de tous" van vòòr de Franse Revolutie. Daarmee zijn we terug bij de Romeinse "Interessetheorie" uit het begin van onze jaartelling (Romeinse juristen Ulpian 1 7 0- 228 n. Chr), zonder dat het volk hierover door de ministers en de overige uitvoerende politiek is geïnformeerd.

Daarop volgend werden de mensenrechten van 1948 in 2011 ten gunste van de reaalpolitiek ingeperkt. Hierdoor hebben ze geen enkele soevereiniteit meer. De afspraken die met volk in 1948 zijn gemaakt zijn net als de mensenrechten van 1789 eenzijdig verbroken. Alleen het begrip "mensenrechten" ten behoeve van populistische retoriek bestaat nog, maar is verder een lege huls.

Het toont aan dat de samenleving in zijn geheel dan ook verstrikt is in de grote leugen van de mensenrechten, zowel van 1789 maar ook van 1948. Hier zijn de 47 staatshoofden binnen de Raad van Europa in Straatsburg, met woordvoerder de secretaris generaal heer Thorbjørn Jagland, verantwoordelijk voor.

(Tekst Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie (VoMiGEN)  R.A.Verlinden.)


Naschrift 2.

Wij kunnen daarom als burger alleen nog maar zienswijzen indienen, de gang naar de Raad van State kan niet meer worden gemaakt.

En we kunnen dan ook niet meer aan onze burgerlijke plicht voldoen om een ander te waarschuwen. Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten - BUPO (1966)

Fragment preambule

Zich ervan bewust dat op de individuele mens, uit hoofde van de plichten die hij heeft tegenover anderen en tegenover de gemeenschap waartoe hij behoort, de verantwoordelijkheid rust te streven naar bevordering en inachtneming van de in dit Verdrag erkende rechten, etc.


Alle documenten over de proeven klik hier.

Zienswijzen tegen de eerste 5 gentechproeven zijn niet meer mogelijk.

 


Naar boven.

 

 

disclaimer