Gentechvrij, via email bezwaar gemaakt bij de Europese Commissie tegen de vernieuwing van een vergunning om gentech anjers "Moonlite" van Florigene op de EU markt te mogen brengen. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

 

 

Tweet

U kunt geen email naar de EC meer sturen om uw bezwaar in te dienen. "Subject" (onderwerp): Comment on Assessment ReportC/NL/04/02_001 (Renewal).

English below.

Antwoord van minister op onze zienswijze.


Email die we op 2 november 2016 hebben verstuurd.


LS,

Tweede verbetering. De voorgaande emails komen hiermee te vervallen.

Vriendelijke groet, Miep Bos

 

From: Gentechvrij (Miep Bos)

Sent: Wednesday, November 2, 2016 1:52 PM

To: gmoinfo-comments@jrc.ec.europa.eu

Subject: Comment on Assessment ReportC/NL/04/02_001 (Renewal)

 

Te uwer informatie, we hebben aan een eerder aan u verzonden email nog wat toegevoegd.

From: Gentechvrij (Miep Bos)

Sent: Monday, October 17, 2016 9:13 PM

To: gmoinfo-comments@jrc.ec.europa.eu

Subject: Commentaar op Genetisch Gemodificeerde Organismenummer C/NL/04/02-001

 

L.S., Wij hebben het onderstaande gelezen en willen commentaar geven op de hernieuwing van een toestemming voor het in de handel brengen van Genetisch Gemodificeerde Organismenummer C/NL/04/02-001 via Nederland.

Database:

Aankondiging van een aanvraag tot hernieuwing van een toestemming voor het in de handel brengen van Genetisch Gemodificeerde Organismen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) maakt bekend dat zij, conform artikel 17 van de Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen, een afschrift heeft verzonden aan de Europese Commissie van een aanvraag tot hernieuwing van een toestemming voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen. Het betreft een hernieuwingsaanvraag voor import, distributie en verkoop van genetisch gemodificeerde anjers met een gewijzigde bloemkleur.

De aanvraag is ingediend, door Suntory Flowers Limited (voorheen Florigene), gevestigd in Tokyo, Japan. De aanvraag is bij de Europese Commissie ingeschreven onder nummer C/NL/04/02-001. De aanvraag, het beoordelingsrapport en bijbehorende stukken liggen vanaf 19 augustus 2016 op werkdagen ter inzage bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM/VSP/Bureau GGO, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven. De stukken kunnen daar ingezien worden van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur na afspraak via telefoon of e- mail (030 274 2793, bggo@rivm.nl ). De bezoeker dient zich met een geldig identiteitsbewijs te melden bij de receptie.
De aanvraag, het beoordelingrapport en bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de internetpagina http://www.ggo- vergunningverlening.nl .

Deze aankondiging betreft geen Nederlandse inspraakprocedure! Opmerkingen bij de hernieuwingsaanvraag kunnen per e-mail, gmoinfo-comments@jrc.ec. europa.eu , uitsluitend aan de Europese Commissie worden gericht. Einde fragment.

Onze commentaren:

We lezen in RICHTLIJN 2001/18/EG:

(25) GGO's, als product of in producten, die bestemd zijn voor doelbewuste introductie, mogen niet in de handel worden gebracht zonder dat ze tevoren afdoende in het veld zijn getest in het onderzoek- en ontwikkelingsstadium in de ecosystemen die door het gebruik ervan kunnen worden beïnvloed. http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:303dd4fa-07a8-4d20-86a8-0baaf0518d22.0009.02/DOC_1&format=PDF

(25) No GMOs, as or in products, intended for deliberate release are to be considered for placing on the market without first having been subjected to satisfactory field testing at the research and development stage in ecosystems which could be affected by their use. C/NL/04/02-001 is not tested on EU fields. http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:303dd4fa-07a8-4d20-86a8-0baaf0518d22.0009.02/DOC_1&format=PDF

Deze anjerssoort C/NL/04/02-001 is niet in de EU op het veld getest. (Veldproeven categorie 1, 2 en 3). Er hebben dus in de EU geen veldproeven plaats gevonden. Daarom mocht/mag die soort niet tot de Europese markt worden toegelaten. http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/overview/doc/snifs.pdf Blz. 150.

Trials in greenhouses were carried out in the Netherlands in the summer of 1999 and 2000 . COGEM advice CGM/070206-02

So not tested in the open air in the EU.

De gentech anjers.

Ten eerste: Misleiding, gentechanjers volledig "omgebouwd".

En in dit geval zijn er ook onverwachte veranderingen opgetreden in de gehele gentech anjer planten, die van te voren niet voorspeld waren.

Er staat in de advertentie: genetisch gemodificeerde anjers met een gewijzigde bloemkleur. Dit is niet volledig en misleidend. Ten eerste zijn het snijbloemen.

De gentech anjers zijn in het geheel anders ten opzichte van de ouderlijn, zie bijlage.

De COGEM schrijft:

  1. · The updated bioinformatic analyses did not include an analysis of all the putative fusion

ORFs. The molecular characterization 

  • · The authorisation of FLO-40644-6 will not include the use of the GM carnation as food. Carnation petals are sometimes used to garnish dishes. Therefore, it is likely that in case of unauthorised incidental consumption, only a small amount of FLO-40644-6 would be consumed. The introduced genes do not encode toxic or allergenic products. COGEM is not aware of any reports indicating that incidental consumption of FLO-40644-6 poses a risk to human health. COGEM is of the opinion that FLO-40644-6 poses a negligible risk to human health in case of unauthorised incidental consumption; 
  • There is no evidence of establishment of FLO-40644-6 in the wild, or of introgression of the transgenes into wild Dianthus species. There are no indications that the introduced traits alter the fitness of FLO-40644-6;
  • · Import, distribution and retail of GM carnation of FLO-40644-6 pose a negligible risk to the European environment and human health. 

Geen bewijs en Cogem is niet op de hoogte wil nog niet zeggen dat het niet voor gekomen is. Anjerblaadjes worden al eeuwen gegeten. Zie ook onze eerdere bezwaren via http://www.gentechvrij.nl/bedenkinggmoanjermoonlite.html U dient deze als ingelast te beschouwen. Hier staan we nog steeds achter.

We lezen:

Fragment c) The company should ensure that the following information is transmitted in writing to the importer receiving the product: - The statement that "These flowers are genetically modified to alter the flower colour and are only produced for use as an ornamental product"; ASSESSMENT REPORT OF THE NETHERLANDS COMPETENT AUTHORITY IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2001/18/EC

Dit is niet genoeg: op iedere doos en op de folie waarin de bloemen worden verpakt moet deze tekst staan, en via een label om elke bloem.

Tot slot:

Recept voor een markttoelating; Je neemt een witte anjer, die je genetisch zo manipuleert m.b.v. twee genen van een petunia, dat die bloem blauwviolet van kleur wordt . Je maakt de anjer ook resistent tegen een herbicide, zodat je haar weer terug kunt vinden tussen andere anjers. Die herbicide lijkt in hoge mate op een medicijn voor bepaalde diabetes patiënten. En een virusgen dat wordt gebruikt, is verwant aan HIV. Dan neme men een buisje met darmcellen van een embryo*, daar controleert men in Australië de giftigheid van die anjer mee. Welke moeder, weet werkelijk wat er met haar geschonken embryo gebeurt? Mag dat allemaal van de wet? "Ja, zegt men bij het ministerie van VROM bij de hoorzitting van 5 september jl., wij hebben niets te zeggen over wetten van een ander land." Je controleert ook nog of de bloem niet giftig is door muizen van water te laten drinken waar bevroren blaadjes van de gentech anjer in hebben gelegen, en dat slechts 14 dagen. En dat allemaal voor een andere bloemkleur! Zijn ze in Europa een beetje gek geworden? Nee, de meeste landen stemden tegen! Maar, de Europese Commissie besliste positief! Wat kan men, als consument, nog doen? Een bezwaar indienen binnen 6 weken. Dan krijg je een hoorzitting bij het ministerie van VROM. En dat hebben drie mensen gedaan, twee huisvrouwen, en een biologisch telende bollenboer. Wat krijgen zij te horen? "De markttoelating is al goedgekeurd door de minister. U kunt wel verder naar de Raad van State, als u namens een stichting spreekt". Dat doen de huisvrouwen allebei, en dat zijn ze ook van plan. Maar als ze een hoogleraar raadplegen, niet meer. Kosten voor een deskundige: 10.000 euro. En dat hebben ze even niet op zak. Fragment van http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/2007boekmiepbosreceptvemarkt16ok2dec.pdf

*embryo cells are used to test the toxticity and mice drink the water in which pattels are put.

The applicant performed an Ames test and a cytotoxicity study on human embryonic intestinal cells in vitro with water extracts of leaves of carnation Moonlite. A 14-day acute toxicity study was performed on four-week old mice fed with water extracts of frozen petals (2 g petals/kg body weight) from carnation Moonlite 123.2.38 and water extracts of the non-GM control variety 123, respectively . http://www.gentechvrij.nl/bedenkinggmoanjermoonlite.html

Wij, De Gentechvrije Burgers willen niet  dat deze kreupele gentech snijbloemen op de EU markt komen, wij consumenten zitten hier niet op te wachten. Mocht u hier toch toe besluiten, ofschoon dan tegen RICHTLIJN 2001/18/EG wordt  ingegaan, dan verzoeken wij u elke gentech anjer afzonderlijk te labelen.

Vriendelijke groet,

Mevr. M. Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform. (The European GMO-free Citizens.)

8226 LC Lelystad

http://www.gentechvrij.nl/moonlitecar16.html ons bovenstaand bezwaar.

www.gentechvrij.nl

http://www.gentechvrij.nl/thegmofreecitizens.html

http://www.gentechvrij.nl/bezwaren.html

over onze eerdere bezwaren tegen gentech anjers en andere gentech toelatingen.


Een reactie van Wieteke van Dort:

Van: Wieteke van Dort
Verzonden: donderdag 3 november 2016 12:15
Aan: 'gmoinfo-comments@jrc.ec.europa.eu'
Onderwerp: gentech anjer

Ik protesteer tegen het op de markt brengen van die rare anjer.

Wat een belediging voor moeder natuur.

Er zijn miljoenen mooie planten.

Wat een gotspe om het beter te weten in onze schepping.

Ik protesteer hier tegen!

Wieteke van Dort

Hoorzitting met Maria Lieve, Miep Bos en Wieteke van Dort en nog twee mensen in 2015 bij het ministerie van IenM die tegen de markttoelating van twee soortgelijke anjers met een iets andere kleur bezwaar maakten. Het betrof vergunningen voor markttoelatingen van: trosanjers FLORIGENE ® MoonvelvetT en FLORIGENE ® MoonberryT. Deze keer gaat het ministerie niet over de toelating, want het is een verlengingstoelating, maar de EC. Vandaar dat je via email kunt reageren.

 


FLORIGENE ® MoonberryT en FLORIGENE ® MoonvelvetT


U kunt nog een email naar de EC sturen om uw bezwaar in te dienen. Belangrijk: Zet bij het "Subject" (onderwerp): Comment on Assessment ReportC/NL/04/02_001 (Renewal).

Deadline 01-12-2016 00:00:00 uur.

GM carnation Moonlite Vernieuwingsverzoek zie Notifications pending under Directive 2001/18/EC
NIEUW Nu op deze EC site gezet, deadline 01-12-2016 00:00:00 uur
Zie ook Nederlandse Vergunningen Database

Rode anjer, symbool van de oktoberrevolutie van 25 april 1974 in Portugal.

English text:

You can stil send an email to the EC to protest against this renewal. Important: Put in the Subject line: Comment on Assessment ReportC/NL/04/02_001 (Renewal).

GM carnation Moonlite Renewal see Notifications pending under Directive 2001/18/EC
NEW Now on this site, deadline 12-01-2016 00:00:00 hr.
See also Dutch Vergunningen (=permits) Database for more info most in English.

 

Naar boven.

 

disclaimer