Gentechvrij, zienswijze en open brief met bezwaar tegen een (2de) gentech malariavaccin uit te proberen op vrijwilligers die worden gebeten door een geïnfecteerde malariamug. Weer in "Gentechvrij" Nijmegen, Radboudumc. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Handtekeningenlijst tegen dit gentech malariavaccin. Insturen kon tot en met 15 januari 2016.

Beschikking

Aanvraag Radboudumc

Aanvulling aanvraag na vragen van het ministerie

Alle info via de database van het ministerie. De aanvraag van IM-MV 15-010 staat bijna onderaan.

Onze zienswijze staat onder de Kennisgeving op deze site.


Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer


Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013


Ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag van de Stichting Katholieke Universiteit, Radboudumc, te Nijmegen, voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen


Vergunningsaanvraag

Op 24 juni 2015 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van de Stichting Katholieke Universiteit, Radboudumc, te Nijmegen, een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 15-010.

De aanvraag betreft een klinische studie waarin genetisch gemodificeerde malariaparasieten via muggenbeten toegediend worden aan proefpersonen. Het doel van de klinische studie is om een vaccin te ontwikkelen tegen malaria dat bestaat uit een levende genetisch gemodificeerde parasiet. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Nijmegen.

Op grond van het Besluit ggo dient de Staatssecretaris van IenM op deze aanvraag te beslissen.

Procedure

Voor de behandeling van bovengenoemde aanvraag zal de uniforme openbare voorbereidingsprocedure worden doorlopen, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Ontwerpbeschikking Naar aanleiding van de aanvraag is een ontwerpbeschikking opgesteld waarbij met de aanvraag wordt ingestemd.

Inzage aanvraag en ontwerpbeschikking

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de overige relevante stukken liggen vanaf 9 december 2015 op werkdagen ter inzage bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM/VSP/Bureau GGO, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven. De stukken kunnen daar ingezien worden van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16.00 uur na afspraak via telefoon of e-mail (tel. (030) 274 2793, e-mail bggo@rivm.nl). De bezoeker dient zich met een geldig identiteitsbewijs te melden bij de receptie.

Deze kennisgeving, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de internetpagina http://www.ggo-vergunningverlening.nl.

Inspraak

Tot en met 19 januari 2016 kan een ieder zijn of haar zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren brengen met betrekking tot de ontwerpbeschikking. Voor mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met het Ministerie van IenM / Bureau genetisch gemodificeerde organismen, telefoon 030 274 2793.

Schriftelijke zienswijzen dienen, onder vermelding van dossierkenmerk GGO IM-MV 15-010, te worden gezonden aan:

Staatssecretaris van IenM

T.a.v. RIVM/VSP/Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven


De zienswijze moet zijn ondertekend en van een datum, naam en adres voorzien zijn. Er worden geen ontvangstbevestigingen op ingediende zienswijzen verstuurd. Zienswijzen die langs elektronische weg worden ingestuurd, worden niet geaccepteerd.
Voor verdere vragen over het indienen van zienswijzen zie het ‘veelgestelde vragen‘ gedeelte op de internetpagina http://www.ggo-vergunningverlening.nl

 


 

AANTEKENEN

Staatssecretaris van IenM, mevrouw S. Dijksma

T.a.v. RIVM/VSP/Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

Lelystad, 8 december 2015.

Geachte mevrouw Dijksma,

Wij maken via deze zienswijze en open brief, bezwaar tegen de o ntwerpbeschikking betreffende onderstaande vergunningaanvraag.

Vergunningsaanvraag

Op 24 juni 2015 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van de Stichting Katholieke Universiteit, Radboudumc, te Nijmegen, een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 15-010.

De aanvraag betreft een klinische studie waarin genetisch gemodificeerde malariaparasieten via muggenbeten toegediend worden aan proefpersonen. Het doel van de klinische studie is om een vaccin te ontwikkelen tegen malaria dat bestaat uit een levende genetisch gemodificeerde parasiet. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Nijmegen . Fragment advertentie Volkskrant 08-12-'15.

We lezen in de aanvraag:

Exposure of human volunteers to live genetically modified rodent Plasmodium berghei (Pb)

parasites, administered by mosquito bites. The transgenic strain, Pb(PfCS@UIS4), onbins

the Plasmodium falciparum circumsporozoite protein (PfCS) gene inserted in the 230p

neutral locus of P. berghei under the control of the Pb UIS4 promoter and expresses both the PfCS and the endogenous PbCS.

Levensgevaarlijk!

Purpose of the introduction into the environment

Al .7. General purpose of the work being applied for:

Please state here the underlying (secondary) purpose of the work, such as the development of a new therapy to treat skin cancer.

Aanvrager: Development of a safe and effective vaccine against malaria that consist of live, genetically modified parasites.

Wij vinden dit opnieuw levensgevaarlijk! Deze proeven mogen niet uitgevoerd worden. En zeker niet op mensen, die " study objects en test objects" genoemd worden in de aanvraag. Weten zij wel welk risico zij lopen? Weten zij dat het een gentech vaccin is? Dat staat niet op de website waar vrijwilligers geworven worden. De voorlichting die u aan vrijwilligers gaat geven, is hopelijk te begrijpen, eerlijk, uitgebreid en in het Nederlands!

Er kan kans zijn op horizontale genenoverdracht, recombinatie kan meer gevaarlijke parasieten scheppen evenals nieuwe virale - en bacteriële ziekteverwekkers. (Bron zie onder *). Kans dat de malariamuggen ontsnappen, is aanwezig, wat te doen bij brand of andere calamiteit? En dat in een ziekenhuis in Nijmegen en daarbuiten! Nijmegen is notabene een gentechvrije gemeente. Een loze kreet?

En als de injectie niet werkt? Dan hebben de proefpersonen wel de kans malaria op te lopen als zij daar aan zijn blootgesteld via een malariamuggenbeet van een geïnfecteerde malariamug. We hopen, dat u hen op dit risico wijst!

Uw reactie op onze zienswijze vanwege IM-MV 15-004:

De COGEM heeft positief geadviseerd (CGM/150907-03) over de milieurisicobeoordeling en geconcludeerd dat de risico?s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn. De kans op recombinatie met een wildtype malariaparasiet (horizontale genoverdracht) is volgens de COGEM verwaarloosbaar klein . De COGEM is van mening dat het ggo biologisch ingeperkt en hoogstwaarschijnlijk niet pathogeen is . In het theoretische geval dat een proefpersoon een infectie met het ggo door zou maken, acht de COGEM de kans dat de parasiet zich kan verspreiden verwaarloosbaar klein , omdat gedurende de studie een deugdelijke monitoring van de proefpersonen plaatsvindt en bij gebleken infectie de parasiet goed met geneesmiddelen te behandelen is.

Hoe kan de COGEM telkens maar weer beweren dat alles verwaarloosbaar klein is ? Terwijl er geen enkel vergelijkingsmateriaal voor handen is en het gentech organisme niet meer uit het milieu is terug te halen?

In het onwaarschijnlijke geval malariamuggen ontsnappen dan kan het ggo zich niet blijvend in Nederland handhaven, omdat de malariamuggen in de wintermaanden niet kunnen overleven .

Onze winters worden echter steeds warmer!

Waarom is het advies van de COGEM nog niet uitgebracht, kunt u de vergunning dan nu al verlenen?

Opmerkelijk

16. In onderdeel A4.1 geeft u aan dat P. berqhei niet voorkomt in knaagdieren in Nederland en dat de host mug ook niet voorkomt. U dient alle stellingen die u geeft met literatuur te onderbouwen . Opmerking ministerie aanvulling aanvraag.

Antwoord Radboudumc:

Er bestaat geen literatuur waardoor deze stelling onderbouwd kan worden, anders dan dat deze soorten niet beschreven worden in het Nederlandse soortenregister. Om deze reden is het Nederlandse soortenregister toegevoegd als referentie: www.nederlandsesoorten.nl

Ook worden geïnfecteerde muizen gebruikt (die na afloop worden gedood) en muizen kunnen ook ontsnappen:

The SPF mice will be killed and discarded according to the DM41 protocol (containment

level according to GMO regulations for genetically modified animals in association with

genetically modified micro-organisms) after the mosquitoes have been fed on the mice . Aanvraag blz. 7.

Met behulp van een kar worden de muggen getransporteerd vanuit de voorraadkamer naar de ruimte waar de muggeninfectie plaatsvindt. Hier voeden de muggen op malaria geïnfecteerde muizen. Aanvullende informatie

Aannames

Zolang men aanneemt dat iets werkt, maar niet echt weet wat genen onderling doen, ze werken nl. samen, maar hoe is nog niet echt bekend, één gen voor één eigenschap is een reductionistische gedachte, blijven dit gevaarlijke experimenten met onzekere uitkomst.

We denken hierbij aan de uitspraak van Richard Strohman:

Richard Strohman is an eminent scientist and former Chair of the Department of Molecular and Cell Biology at Berkeley who stated the problem this way: When you insert a single gene into a plant or an animal, the technology will work you'll get the desired characteristic. But you will also have produced changes in the cell or the organism as a whole that are unpredictable. Genes exist in networks, interactive net- works which have a logic of their own and the fact that the industry folks don't deal with these networks is what makes their science incomplete and dangerous. We are in a crisis position where we know the weakness of the genetic concept, but we don't know how to incorporate it into a new, more complete understanding. Bron: http://www.davidsuzuki.org/david/downloads/David_Suzuki_Biotech_essay.pdf

Gentechvrije vaccins

Gentechvrije vaccins ( protein vaccines* ) verdienen de voorkeur omdat er weinig risico op horizontale genenoverdracht is en recombinatie meer gevaarlijke parasieten kan scheppen evenals nieuwe virale - en bacteriële ziekteverwekkers :

*In general, protein vaccines that do not contain viral or other recombinant nucleic acid sequences are preferable, because there is little risk from horizontal gene transfer and recombination that can create more lethal parasites as well as novel viral and bacterial pathogens [8] (Source see  Horizontal Gene Transfer from GMOs Does Happen ,  SiS  38). Fragment.

Alternatieven voor vaccinatie tegen een fractie van de kosten.

Alternatives to vaccination at a fraction of the cost (Fragment.)

Ivan Tonna at Radcliffe Hospital, Oxford, in the UK, pointed out that vaccines are not cost-effective for developing countries [1]. The worst case scenario of using more and more aggressive vaccines is that it may provoke the evolution of a parasite with a higher virulence.  Plasmodium falciparum  is well-known for its genetic dexterity. It has multiple stages in its life cycle, each stage expressing a different repertoire of antigens, and many of these exhibit remarkable polymorphisms.

In the case of malaria, existing measures have succeeded in eradicating the disease when they are adequately implemented especially in European countries and the United States. The Roll Back Malaria campaign initiated by WHO [2] has had some notable successes: Vietnam has seen its malaria deaths reduced by 97 percent in five years, and in Kenya, the promotion of bed nets has helped reduce malaria cases significantly.

There are safe and affordable alternatives to vaccines [1, 2]. 

  • Use the best available drug treatments, such as artemisinin-based combinations therapy, and others recommended by WHO [2]. 
  • Encourage home-based management of malaria through availability of unit-dose packaging of full-course therapy with pictorial labelling, training parents and community health workers to recognize malarial symptoms early and treat promptly, training retailers so they are able to offer appropriate antimalarial drugs at the right dose, community-targeted information education, and communication for behavioural change. 
  • Invest in prophylaxis against the disease such as making insecticide-impregnated mosquito nets widely available to the population, which can have a major impact on the incidence of the disease. 
  • Apply education and international political pressure to control environmental changes that create new breeding sites for mosquitoes, such as deforestation, mining, irrigation projects, and road building. 
  • Use combination insecticides judiciously to control mosquito vectors.

Malaria perpetrates poverty through loss of work force, school drop-outs and decreased financial investment. The World Health Organisation estimated that Africa's GDP would be up to USD 100 billion greater if malaria had been eradicated years ago. Malaria could be prevented or treated for between 0.5 and $10.0. Many of the developing countries could reduce malaria deaths by half if the already existing tools are widely and wisely used, and at a small fraction of the cost of vaccines. Bron: http://www.i-sis.org.uk/malarialVaccineRisks.php

Nog een oplossing:

Miljoenen Bill Gates voor Nederlands wapen tegen malaria.

Het Wageningse bureau In2Care bedacht een manier om de werking van muggengif te versterken met behulp van elektrostatische lading.

Door: Cor Speksnijder 11 december 2015, 18:21 Volkskrant.

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/miljoenen-bill-gates-voor-nederlands-wapen-tegen-malaria~a4206160/

https://www.youtube.com/watch?v=6-Nv7jn_bj8

We lezen:

Warning: what follows could forever alter your view of published science.

We begin with quotes from two editors of prestigious science journals.  These people have read, pawed over, analyzed, and dissected more science studies than 1000 bloggers taken together ever will.

One : Richard Horton, editor-in-chief, The Lancet, in The Lancet , 11 April, 2015, Vol 385, "Offline: What is medicine's 5 sigma?" :

"The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness...

"The apparent endemicity of bad research behaviour is alarming. In their quest for telling a compelling story, scientists too often sculpt data to fit their preferred theory of the world. Or they retrofit hypotheses to fit their data. Journal editors deserve their fair share of criticism too. We aid and abet the worst behaviours. Our acquiescence to the impact factor fuels an unhealthy competition to win a place in a select few journals. Our love of 'significance' pollutes the literature with many a statistical fairy-tale...Journals are not the only miscreants. Universities are in a perpetual struggle for money and talent..."

Two: Marcia Angell, former editor of The New England Journal of Medicine , in the NY Review of Books, January 15, 2009, "Drug Companies & Doctors: A Story of Corruption" :

"It is simply no longer possible to believe much of the clinical research that is published, or to rely on the judgment of trusted physicians or authoritative medical guidelines. I take no pleasure in this conclusion, which I reached slowly and reluctantly over my two decades as an editor of The New England Journal of Medicine."

Three : John PA Ioannidis, Department of Hygiene and Epidemiology, University of Ioannina School of Medicine, Ioannina, Greece, and Institute for Clinical Research and Health Policy Studies, Department of Medicine, Tufts-New England Medical Center, Tufts University School of Medicine, Boston, Massachusetts, in PLoS Medicine , August 30, 2005, "Why Most Published Research Findings Are False" :

"There is increasing concern that most current published research findings [in all scientific fields] are false... a research finding is less likely to be true when the studies conducted in a field are smaller; when effect sizes are smaller...when there is greater financial and other interest and prejudice; and when more teams are involved in a scientific field in chase of statistical significance. Simulations show that for most study designs and settings, it is more likely for a research claim to be false than true. Moreover, for many current scientific fields, claimed research findings may often be simply accurate measures of the prevailing bias...There is increasing concern that in modern research, false findings may be the majority or even the vast majority of published research claims. However, this should not be surprising. It can be proven that most claimed research findings are false."

Four : Back to Richard Horton, editor-in-chief of The Lancet.  In the same editorial quoted above, Horton makes reference to a recent symposium he attended at the Wellcome Trust in London.  The subject of the meeting was the reliability of published biomedical research.  His following quote carries additional force because he and other attendees were told to obey Chatham House rules---meaning no one would reveal who made any given comment during the conference.   

Horton: "'A lot of what is published is incorrect.' I'm not allowed to say who made this remark [at the conference] because we were asked to observe Chatham House rules. We were also asked not to take photographs of slides. Those who worked for government agencies pleaded that their comments especially remain unquoted, since the forthcoming UK election meant they were living in 'purdah'---a chilling state where severe restrictions on freedom of speech are placed on anyone on the government's payroll. Why the paranoid concern for secrecy and non-attribution? Because this symposium---on the reproducibility and reliability of biomedical research, held at the Wellcome Trust in London last week---touched on one of the most sensitive issues in science today: the idea that something has gone fundamentally wrong with one of our greatest human creations [biomedical science]". Bron: To science bloggers living with mommy by Jon Rappoport . Met toestemming overgenomen.

August 25, 2015 https://jonrappoport.wordpress.com/2015/08/25/to-science-bloggers-living-with-mommy/

De Gentechvrije Burgers vinden - vooral na de bovengenoemde fragmenten gelezen te hebben -, dat deze experimentele gentechvaccinproeven tegen malaria niet plaats mogen vinden.

Hoogachtend,

Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers, een Europees Consumentenplatform (The European GMO-free Citizens). Namens Stichting Ekopark, Lelystad en alle andere Gentechvrije Burgers.

Lelystad
www.gentechvrij.nl

Dit bezwaar/open brief is ook te vinden via www.gentechvrij.nl/mug2.html

Bijlagen

Bijlage 1:

Centre for Clinical Malaria Studies

https://www.radboudumc.nl/Research/Organisationofresearch/Departments/CentreforClinicalMalariaStudies/Pages/default.aspx

We hebben niet kunnen ontdekken dat ergens wordt vermeld, dat er ook sprake is van een gentech malariavaccinproef.

Bijlage 2:

Handtekeningen.

Bijlage 3:

Het Wageningse bureau In2Care bedacht een manier om de werking van muggengif te versterken met behulp van elektrostatische lading.

Door: Cor Speksnijder 11 december 2015, 18:21 http://www.volkskrant.nl/wetenschap/miljoenen-bill-gates-voor-nederlands-wapen-tegen-malaria~a4206160/

CC Media, Politiek, Gemeente Nijmegen.


Aanvulling.

disclaimer