Gentechvrij, C1000 (Jumbo) Aangetekende brief, mbt niet volgens de EU/NL regels etiketteren van voedsel ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

AANTEKENEN

C1000 Consumentenservice
Postbus 1000
3800 BA AMERSFOORT

Lelystad, 18 november 2014.

L.S,

Het is gebleken dat een groot aantal geïmporteerde producten uit de USA (nieuw in uw assortiment in de C1000 supermarkten) niet gelabeld zijn met een Nederlandse tekst, met de vermelding dat er genetisch gemanipuleerde ingrediënten (gentech, GMO's) in zitten. Dit is volgens de EU Richtlijn 2001/18/EG verplicht, zie bijlagen. We hebben als consumenten nu geen keuzevrijheid met betrekking het al dan niet kopen van genetisch gemanipuleerde producten.

U overtreedt hiermee alle regelgeving (EU en NL) met betrekking tot etikettering van voedsel producten.

Naar aanleiding van een e-mail hierover naar uw consumentenservice, schreef men ons, dat het doorgegeven zou worden. We hebben verder nog geen reactie van u mogen ontvangen.

De artikelen liggen nog steeds in de winkel. Ook een individuele benadering van een franchiseondernemer heeft niet tot resultaat geleid.
Zo weten de klanten niet wat ze echt kopen. Wij hebben al contact opgenomen met diverse fabrikanten, enkelen zijn hiervan erg geschrokken.

Daarom dienen wij nu een klacht bij u in, over deze gang van zaken.

Wij verzoeken u alsnog deze producten van een juist etiket/sticker te voorzien. Mocht dit niet mogelijk zijn dan verzoeken wij u deze producten z.s.m. uit uw schappen te verwijderen.
Voor het geval dat er gentech ingrediënten in de producten zitten die nog niet zijn toegelaten in de EU verzoeken wij u een terugroepactie uit te voeren.

Wij verwachten een reactie van u binnen 5 dagen.

Hoogachtend,

 

Mevr. K.M. Bos,

namens De Gentechvrije Burgers, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform. (The European GMO-free Citizens).
Lelystad
info@gentechvrij.nl

www.gentechvrij.nl

Bijlagen (4 bladzijden).

Bijlagen:

Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad - Verklaring van de Commissie  

(11) Invoer valt ook onder het in de handel brengen; producten die geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaan en onder deze richtlijn vallen, kunnen niet in de Gemeenschap worden ingevoerd als zij niet aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen.

(40) Er moet voor worden gezorgd dat de aanwezigheid van GGO's in producten die genetisch gemodificeerde organismen bevatten of daaruit bestaan, op passende wijze wordt gesignaleerd en daartoe moet de zin "Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen" duidelijk op de etikettering of in een geleidedocument worden vermeld.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32001L0018

-> de rest van de bijlagen hier weggelaten, staan elders al op deze website.


> naar het complete C1000 (Jumbo) GMO dossier


GMO = Genetically Manipulated Organisms = Genetically Modified Organisms = GGO = Genetisch Gemanipuleerde Organismen = Genetisch Gemodificeerde Organismen. Deze afkortingen en omschrijvingen worden in Nederland door elkaar gebruikt.

disclaimer