Pleitnota tegen gentech koolzaad GT 73 hoorzitting VROM 10 mei 2007.

Pleitnota
NB
Deze pleitnota wordt ondersteund door 567 consumenten, boeren en stichtingen.

Betreft; bedenkingen en bezwaar tegen het voornemen van een markttoelating te weten;

Roundup Ready (glyphosate tolerant) oilseed rape, event GT73

beschikking kenmerk DGM/SAS/ C/NL/98/11

Monsanto.
De genetisch gemodificeerde organismen die als product of in een product in de handel worden gebracht ten behoeve van import, verwerking en toepassing als veevoer (geen teelt) zijn korrels van koolzaad ( Brassica napus L.) met tolerantie voor het herbicide glyfosaat, afgeleid van B. napus lijn GT73 die met behulp van Agrobacterium tumefaciens is getransformeerd met de vector PV-BNGT04.
(tekst uit de Kennisgeving van de Beschikking, gepubliceerd in de Volkskrant van 28-02-2007).

hoorzitting markttoelating koolzaad gentech 2007
Hoorzitting markttoelating koolzaad

“Wij willen niet dat dit gentech koolzaad , elk ander gentech gewas , d ito zaden of andere afleidingen daarvan, geïmporteerd, op de markt gebracht, gecultiveerd (aangeplant) of verhandeld zullen worden in Nederland . Nederland moet gentechvrij blijven , zodat het milieu gespaard blij ft van ongewilde vermengingen of uitkruisingen van biologisch -, traditioneel – en gentech zaad en pollen, afleidingen daarvan of andere onvoorziene gebeurtenissen. De biologische – en traditionele landbouw kunnen dan blijven voortbestaan. En dat de bodem, veestapel en wij niet bloot staan aan onverwachte consequenties die inherent zijn aan het planten, verhandelen en consumeren (gezondheid!) van deze gentech gewassen, nu en in de toekomst. Wij zijn als consumenten, Stichting Ekopark, Stichting VoMiGEN, Platform Belangen van Consument (BeVaCo) en boeren, directbelanghebbenden.”

Wij willen allereerst het volgende vaststellen;

Brussel (de Commissie) en ù hebben besluit tot toelating van dit gewas tot de markt genomen na staking van stemmen van de lidstaten en heeft dus geïnformeerde verantwoordelijkheid.

Nu willen we ingaan op Artikel 3 en 4 van de Beschikking. Hier staat te lezen;

Artikel 3
Voorschriften voor het in de handel brengen
Het product mag voor dezelfde toepassingen als al het andere koolzaad worden gebruikt, behalve voor de teelt en voor gebruik als voedsel of in voedsel, etc.

Dit koolzaad zal worden gebruikt als veevoer. Dit mag absoluut niet gebeuren, omdat na de koude persing van het koolzaad er in het veevoer nog steeds herbicidenresiduen blijven (de gen-producten gaan meestal ook niet kapot), welke via vervoedering in de menselijke voedselketen komen.
Dit koolzaad is dus absoluut niet gelijk aan “conventioneel koolzaad”.

Genetically Engineered Crops May Produce Herbicide Inside Our Intestines
By Jeffrey M. Smith
Spilling the Beans, May 2006
Fragment
The only human GM-feeding study ever conducted did show that genetic material can transfer to our gut bacteria. This study, published in 2004, confirmed that portions of the Roundup-tolerant gene in soybeans transferred to microorganisms within the human digestive tract. [29]
Netherwood, et al, Assessing the survival of transgenic plant DNA in the human gastrointestinal tract, Nature Biotechnology, Vol 22 Number 2 February 2004.

Tijdens een symposium in New Orleans heeft men bekend gemaakt, dat via gelabelde stof, meer dan 90% van de toegepaste herbicide in het spijsverteringskanaal van het vee weer teruggevormd wordt in de originele herbicide. (New Orleans 25 maart 1996.)

Huang, M.N. and Smith, S.M. 1995b. Metabolism of [14C]-N-acetyl glufosinate in a lactating goat. AgrEvo USA Co.Pikeville, PTRL East Inc., USA. Project 502BK. Study U012A/A524. Report A54155. Unpublished.

Dat lijkt ons niet gezond voor het vee en voor de consument. Wij willen geen gen-producten, gentech DNA en herbiciden via zuivelproducten op ons bord of in ons glas (melk). En zeker niet, omdat het niet als zodanig geëtiketteerd hoeft te worden.

Gelukkig geen teelt! Dus zal er geen AMPA in het grondwater komen, die boven de hoge norm uit zal komen!

Artikel 4

Monitoring
1. Gedurende de gehele geldigheidsduur van de vergunning ziet de houder van de vergunning er op toe dat het in de kennisgeving opgenomen monitoringplan, dat tot doel heeft na te gaan of de behandeling of het gebruik van het product eventueel nadelige effecten heeft op de gezondheid van
mens en dier of op het milieu, wordt opgesteld en uitgevoerd.

We lezen in het advies van de COGEM van 21 oktober 1998 en in het advies van de COGEM van 1 januari 2001; (Wel al lang geleden).

Echter, ten aanzien van een incidentele vervoedering of consumptie zijn de samenvattingen toereikend en biedt ook een geschatte minimale veiligheidsfactor van 40 in combinatie met de voedingsstudies en de geringe stabiliteit van het GOX eiwit, een voldoende garantie voor de veiligheid. Op grond hiervan zijn bij incidentele vervoedering en/of consumptie geen ( acute ) toxische effecten te verwachten , die een toelating in het kader van 90/220 EU in de weg zouden kunnen staan”.
Opmerking; 90/220 EU is intussen vervangen door Directive 2001/18/EU .

We lezen;

Een brief van Rikilt-DLO aan VROM 29 juli 1999
Blz.6: “Deze studies naar acute toxiciteit zijn weinig of niet relevant voor de inschatting van de voederveiligheid o.a. omdat de studie zijn uitgevoerd met onvoldoende gekarakteriseerde en onzuivere formuleringen maar met name omdat de studies geen inzicht geven in de mogelijke effecten bij chronische consumptie door doeldieren.”
En op blz. 8 lezen we; “Het is de vraag in hoeverre de uitgevoerde studies in proefdieren relevant zijn voor het voorspellen van de veiligheid in doeldieren (herkauwers, varkens, pluimvee en vis.)”
“Te verwachten” is dit gebaseerd op laboratoriumonderzoek? Nee, Het is gebaseerd op een veronderstelling, een mening. Het zelfde geldt voor de uitspraak “In een acute muize studie (gavage) zou bij hoge dosering geen effect gevonden zijn” ( Brief Cogem van 21 okt. 1998)
Wij verwijzen daarbij naar The Acute Mouse Gavage Study, Merriman 1996. (Dossier 97/17).
Het door glyfosaat bespoten gewas is wel degelijk een risico voor mens en dier. Glyfosaat is niet zo onschuldig, zie mijn bezwaarschrift, te stellen dat dit genoemde risico onder de verantwoordelijkheid van het van het CTB komt, is niet juist, het uiteindelijke product , het gentech koolzaad, wordt geleverd met de herbicide erop gespoten, niet zonder.

“…….In een zo’n gewas, Roundup Ready soja, zijn veranderingen gevonden in de concentratie van stoffen die door dit enzym mogelijk gemaakt worden. Dit gebeurt vooral als de plant met glyfosaat wordt bespoten. In de toelatingsprocedure is geen rekening gehouden met het feit dat de plant door bespuiting een andere samenstelling krijgt: ze hebben toen alleen metingen bekendgemaakt aan de onbespoten plant. Er zijn mensen die aannemen dat dit bewust is gebeurd, om de indruk te wekken dat de gemanipuleerde soja ‘wezenlijk gelijkwaardig’ is aan gewone soja” (o.a. prof. Benbrook ( www.biotech-info.net/troubledtimes.html ).

Van dit document;
In order that the bacteria are not killed by the antibiotic that they themselves create, the strains also produce specialized enzymes which transform the antibiotic to a non-toxic form called NAG (N-acetyl-L-glufosinate).
The problem is that the NAG, which is not naturally present in plants, remains there and accumulates with every subsequent spray. Thus, when we eat these GM crops, we consume NAG. Once the NAG is inside our digestive system, some of it may be re-transformed back into the toxic herbicide. In rats fed NAG, for example, 10% of it was converted back to glufosinate by the time it was excreted in the feces. [9] endnote_9) Another rat study found a 1% conversion. [10] endnote_10) And with goats, more than one-third of what was excreted had turned into glufosinate. [11] endnote_11)
It is believed that gut bacteria, primarily found in the colon or rectum, are responsible for this re-toxification. [12]
endnote_12) Although these parts of the gut do not absorb as many nutrients as other sections, rats fed NAG did show toxic effects. This indicates that the herbicide had been regenerated, was biologically active, and had been assimilated by the rats. [13]
endnote_13) A goat study also confirmed that some of the herbicide regenerated from NAG ended up in the kidneys, liver, muscle, fat and milk. [14]). (http://www.talk2000.nl/mediawiki/index.php/NPG%3B_Herbicide_resistente_planten_zouden_herbicide_in_lichaam_kunnen_produceren# endnote_14)

hoorzitting markttoelating koolzaad
Hoorzitting markttoelating GM koolzaad

Van deze site
Oostenrijk, dat bezwaar aantekent tegen toelating van GT 73, heeft gelijk als zij stelt, dat dit koolzaad niet op de markt mag komen. Er zijn b.v. onvoldoende en gebrekkige toxiciteits- en allergieproeven gedaan en in een te korte tijdsspanne.

3. Conclusion
Both the toxicological and allergological risk assessments of GT73 oilseed rape are considered to be inadequate regarding the choice of methods. The data provided by the notifier do not give enough evidence that the use of GT73 oilseed rape is safe from a toxicological and allergological point of view.

Ook andere landen tekenen bezwaar aan, vanwege de onvoldoende en gebrekkige toxiciteits- en allergieproeven gedaan en in een te korte tijdsspanne alsmede Greenpeace, Dr. Mae Wan Ho en vele andere wetenschappers.

2. De houder van de vergunning stelt de exploitanten en gebruikers rechtstreeks in kennis van de veiligheid en de algemene kenmerken van het product en de voorwaarden ten aanzien van de monitoring, inclusief de maatregelen die moeten worden genomen in het geval van accidentele
verspreiding van korrels.
De fijne korrels van de koolzaad kunnen tijdens het transport in het milieu terecht komen, zoals Monsanto zelf opmerkt. Koolzaad is hier een inheemse plant. Ongewilde gentech koolzaadplanten en uitkruising met wilde varianten, die “superonkruiden” kunnen worden, door bestand te worden tegen o.a. Roundup kunnen het resultaat zijn. Dit vormt een bedreiging voor het milieu, omdat meer en zwaardere bestrijdingsmiddelen moeten worden gebruikt tegen dit superonkruid . Tevens vormt één en ander een gevaar voor de biologische- en gangbare landbouw.

Therefore an unintended release would be more likely to occur during import, processing and transportation of GT73 grain. Van; SNIF – Placing on the market Roundup Ready oilseed rape derived from line GT73 Blz.5
http://gmoinfo.jrc.it/csnifs/C-NL-98-11.pdf

Oostenrijk heeft verder gelijk als zij stelt, dat dit koolzaad niet op de markt mag komen. Men is beducht voor ongewilde uitkruising. (Dit is ook van toepassing op de Nederlandse situatie.) Ook het coëxistentie probleem tussen ongewild verspreid en opgekomen GT 73 gentech – en conventioneel koolzaad is volgens Oostenrijk nog niet opgelost.

3. Conclusion
Additionally, the monitoring plan does not take into consideration accidental
spillage and its environmental consequences. Unprocessed oilseed rape is
transported to Austria in considerable amounts, feral oilseed rape populations
can be found along transport routes where Glyphosate is applied and oilseed
rape seeds can establish and are likely to build up persistent populations.
Therefore it can be considered as highly likely that imported GT73 oilseed rape will spread and persist in certain habitats in Austria . Due to the fact that GT73 oilseed rape is herbicide tolerant the application of Glyphosate in these habitats would confer a selective advantage to feral GT73 oilseed rape plants. For a complete risk assessment the knowledge of the frequency distribution of seed spills is therefore inevitable. Neither a monitoring plan nor an emergency plan was provided by the notifier in order to monitor the presence of GT73 oilseed rape in case of accidental spillage. Finally, co-existence issues of accidental seed spills of GT73 oilseed rape with conventional oilseed rape production are still unsolved. (Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, Wenen, ingekomen bij de VROM 13-07-2006).
————————————————————————————————————————————
(3) In februari 2005 heeft het Japanse Instituut voor Milieustudies een rapport gepubliceerd waarin gewag wordt gemaakt van de accidentele aanwezigheid van door middel van genetische modificatie herbicidetolerant gemaakt koolzaad in de nabijheid van vijf van de zes haveninstallaties waar monsters waren genomen.
Uit; Aanbeveling van de Commissie (2005/637/EG).

U kunt dit feit toch niet negeren!
Wij lezen;
(45) Er dient naar mogelijkheden te worden gezocht om de
controle op GGO’s of het terughalen daarvan te vergemakkelijken
wanneer sprake is van een ernstig risico.
RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
Hoe gaat u dat uitvoeren? Eenmaal in het milieu losgelaten, kunnen GGO’s nooit teruggehaald worden!
Ook bij de verboden gentech maïsgluten, dat in mei 2007 ontdekt is door Greenpeace, kan niet teruggehaald worden, het is vermengd met gewone maïsgluten. De dieren mogen dit nu toch opeten, de wetenschappelijke kennis van de toestemmingverleners ontbreekt. (Volkskrant 4 mei 2007).

(47) De bevoegde instantie mag pas toestemming verlenen
nadat zij ervan overtuigd is dat introductie veilig voor
het milieu en de menselijke gezondheid is.
RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 12 maart 2001

Nogmaals; Brussel (de Commissie) en ù! hebben besluit tot toelating tot de markt van dit gewas genomen na staking van stemmen van de lidstaten en u heeft dus geïnformeerde verantwoordelijkheid.
Als aanvulling op het bezwaarschrift schreven wij het volgende aan de minister;
De bezwaarmakers vragen zich het volgende af; “Hoe komt het dat deze lente 80 – 90% van de bijenpopulaties in de USA gestorven zijn? De naam die men hieraan heeft gegeven is Collony Colapse Disorder (CCD). USA bijendeskundige Professor dr. Eric Mussen van de Universiteit van California wijt dit in ieder geval aan malnutricion . Bijen zijn voor hun voeding afhankelijk van gezonde pollen, waar ze ook hun cholesterol uit halen. (Zie bezwaarschrift en klik op de link naar de radio-uitzending). Bijen zijn onmisbaar voor zeker 100 gewassen. Dr. Albert Einstein zei het al: “Zonder bijen hebben de mensen nog 4 jaar te leven. ”

Miep Bos
Lelystad
www.gentechvrij.nl
miep@gentechvrij.nl