Lelystad Gentechvrij

Burgerinitiatief.

Wat hebben we donderdag 16 september 2004 tijdens het Burgerinitiatief Lelystad gentechvrij nu eigenlijk tenslotte bereikt?

De gemeente heeft nu haar visie vastgelegd.

Hier samengevat de visie van de gemeente:

  • Het college deelt de bezorgdheid van de initiatiefnemers over de introductie in het milieu van GGO-gewassen. Zij kan de gemeente Lelystad gezien de aanwezigheid van laboratoria voor ingeperkt gebruik en locaties voor veldproeven niet gentechnologievrij verklaren.
  • Zij zal in haar bedrijfsvoering ten behoeve van het gemeentelijk groen geen genetisch gemodificeerde gewassen inzetten.
  • Uitgaande van het voorzorgsprincipe zal in bestemmingsplannen de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen vooralsnog worden uitgesloten.
  • De aanvraag van de status gentechvrije gemeente wordt als weinig kansrijk gezien.
  • Als beleidsvorming over GGO’s heeft plaatsgevonden zal het vastgestelde beleid zoals gebruikelijk worden uitgedragen.

Dit komt grotendeels overeen met ons voorstel maar men was het niet eens met onze absolute formulering (10 tegen 17 stemmen)..Het college spreekt over “vooralsnog” en wil eventueel regelgeving uit Den Haag/EU afwachten. En ons voorstel gaat verder: Wij willen ook in de toekomst geen gmo’s.

Platform Biologica stuurde ons nog net op tijd hun steunbetuiging, zodat we die in de Raad konden brengen. Biologica ondersteunt het burger initiatief om Lelystad uit te roepen tot een gentechvrij gebied van harte.


In 2008 hebben we de gemeente opnieuw benaderd om te vragen wat er uiteindelijk terecht is gekomen van het burgerinitiatief: De wethouder, die er over gaat, mevrouw Nuijt, heeft ons meer dan een half jaar op het antwoord laten wachten. Na bemiddeling met de nationale ombudsman kwam er eindelijk een brief. Die is hier te lezen.

Lelystad gentechvrij Wethouder Nuijt verzocht om uitleg.
Lelystad gentechvrij? Wethouder Nuijt verzocht om uitleg.

Wethouder Jenneken Nuijt met Miep Bos bij de overhandiging van Mieps boek over de toendertijd 12 jaar gentechvrije voorlichting en de vraag: “Wat is er terecht gekomen van het burgerinitiatief?”

Burgerinitiatief

Ik heb met 51 andere burgers van Lelystad in 2004, een burgerinitiatief ingediend bij de Gemeente Lelystad, om Lelystad gentechvrij te verklaren.

Mijn persbericht begint met: “Wat hebben Europarlementariër Alexander de Roo, columniste Carry van “Spijkers met Koppen”, actrice en kunstenares Wieteke van Dort en voormalig 2e Kamerlid Dick Stellingwerf gemeen? Zij hebben allemaal symbolisch een stad “gentechvrij verklaard” tijdens de “Gentechvrije exposities” in Vlissingen, Rotterdam, Texel en Ede.” Via het idee steden symbolisch gentechvrij te verklaren, kwam ik op de gedachte, dat ik dat ook echt kan proberen, en dus is nu de aangetekende brief op het stadhuis gearriveerd.

Omroep Flevoland, die me interviewde, vroeg wat ik er van verwachtte. Ik antwoordde: “Als we een verlichte gemeenteraad hebben, gaan ze er mee akkoord”. Ze zonden het vervolgens niet uit.
De drie woordvoerders Miep Bos, Maria Lieve en Wilma Schoots, werden verrassend genoeg, ge-interviewd door Stadsbulletin, het officiële orgaan van de Gemeente, zodat iedereen in Lelystad nu op de hoogte is van ons burgerinitiatief. Met een mooie foto van de drie in een biologisch maisveld bij “De Stek”.

Zie onderaan gentechvrij Lelystad in de media voor alle perspublicaties rond het burgeriniatief Lelystad Gentechvrij.

Onze motie luidde:

overwegende dat:

  1. Genetisch gemanipuleerde organismen binnenkort op de Nederlandse markt kunnen worden toegelaten .(De tekst zou nu zijn: Genetisch gemanipuleerde organismen op de Nederlandse markt  worden toegelaten).
  2. Deze zogenaamde ‘gentechnologie’ in de landbouw en bosbouw een risico vormt voor het voortbestaan van gewone en biologische landbouw en bosbouw, bossen, de natuurgebieden, het grondwater, de bodem, de dieren, insecten zoals bijen, vissen en mensen in dit gebied.
  3. Natuur- en milieuorganisaties een klemmend beroep doen op lokale en regionale overheden om aan te sluiten bij diverse initiatieven om gentechnologie te weren.
  4. Op Lelystads grondgebied momenteel geen genetisch gemanipuleerde organismen worden gebruikt in de landbouw en bosbouw.
  5. De gemeente Lelystad een duurzaam en ecologisch verantwoord beleid nastreeft en uitdraagt.

draagt het college op om:

A.     Bij alle nieuwe bestemmingsplannen, komende aanpassingen en actualisatie van bestemmingsplannen in de planvoorschriften bindend vast te leggen dat genetisch gemanipuleerde organismen niet zijn toegestaan op alle gronden met of zonder een agrarische bestemming.

B.     Bij elke markttoelating van een genetisch gemanipuleerd organisme, per gewas alle nodige stappen te ondernemen bij de bevoegde overheden en eventuele andere personen en instanties om het grondgebied van Lelystad van markttoelating van dit genetisch gemanipuleerd organisme uit te zonderen, om aldus de gentechvrije status van het Lelystads grondgebied zeker te stellen, overeenkomstig de mogelijkheden die de coëxistentieregelingen van de Europese Unie – eventueel daarvan afgeleide of daarmee verband houdende regelingen – daar toe bieden.

C.    Alle gronden die in eigendom zijn van de gemeente vrij te houden van genetisch gemanipuleerde organismen.

D     De gemeente Lelystad aan VROM en andere bevoegde overheden kenbaar maakt en alle nodige stappen onderneemt om geen veldproeven met GGO’s op  Lelystads grondgebied of in de buurt van Lelystads grondgebied toe te staan, ten einde de gentechvrije status van de gemeente (in het kader van de Europese coëxistentie-regelingen) te bewaren.”


Steunbetuigingen uit de hele wereld.

We hebben uit de hele wereld steunbeteugingen voor ons burgeriniatief ontvangen.

O.a van Platform biologica, GM-Watch, Devinder Sharma, Wieteke van Dort, Dr. Mae-Wan Ho uit de UK, Drs. Arpad Pusztai and Susan Bardocz, en een enorm aantal landbouwers uit flevoland hebben schritftelijk hun steun betuigd.

Biologische krokusjes uit Lelystad, foto M. Bos
Biologische krokusjes uit Lelystad, foto M. Bos

Grote foto: Studio Paul Vaessen.