De Gemeente Lelystad gebruikt geen Roundup® meer sinds 2015


Poster prof. Séralini ratten met tumoren toont die zijn gevoerd met gentech mais Roundup.
Poster van prof. Séralini die ratten met tumoren toont die zijn gevoerd met gentech mais en/of met Roundup. Poster werd getoond tijdens een zitting van de gemeenteraad.

3 december 2013

Het helaas zeer uitgeklede burgerinitiatief om Roundup en andere chemische bestrijdingsmiddelengebruik door de gemeente Lelystad te verbieden dat werd aangedragen door De Gentechvrije Burgers, is toch aangenomen! Het gaat in de loop van 2015 in. De dwingende voorwaarde sub. a werd via een amendement van de CU geschrapt. Daarna werd dit wel unaniem aangenomen.

Aangepast burgerinitiatief.

Het aangepaste Burgerinitiatief: Zie de cursief aangepaste tekst, die op 3 december 2013 van toepassing zal zijn.

Burgerinitiatief Roundup®-gebruik door de gemeente verbieden in Lelystad.

Wij, Anita de Harde, Hans de Rijk en Amber Moet, aangesloten bij de Gentechvrije Burgers, verzoeken de Gemeente Lelystad te stoppen met het gebruik van Roundup ® en alle andere chemische soorten herbiciden als onkruidverdelger!

Wij, inwoners en bezoekers van Lelystad, Gentechvrije Burgers en andere bezorgde burgers, constateren:

dat de gemeente Lelystad nog steeds gebruik maakt van het bestrijdingsmiddel Roundup® als onkruidverdelgingsmethode.

Vorig jaar is in de Tweede Kamer al een motie aangenomen m.b.t. het bestrijdingsmiddel Roundup® , waarin glyfosaat de werkzame stof is. Deze stof en de overige onbekende (fabrieksgeheime) stoffen, veroorzaken onder meer geboorte-afwijkingen. De ziekte van Parkinson en kanker worden hiermee tevens in verband gebracht. *

Er is inmiddels al zoveel bekend over de zeer schadelijke gevolgen van het gebruik van dit giftige onkruidbestrijdingsmiddel voor milieu, mens, dier en insect (bij!) en ondanks de waarschuwingen van wetenschappers en natuur-en milieuorganisaties, gaat de gemeente gewoon door met het gebruik er van. Veel steden hebben al een verbod ingesteld. Rotterdam stemde onlangs in met een verbod.

en verzoeken

via een burgerinitiatief, dat de Gemeente Lelystad uiterlijk op 1 jan. 2015 stopt met het gebruik van het omstreden middel Roundup® en alle andere chemische soorten herbiciden als onkruidverdelger, met inbegrip met de volgende bindende voorwaarden die te vinden zijn onder sub. A tot en met C. Aanbevelingen zijn te vinden onder sub. D en E.

Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven!

Bindende voorwaarden

Sub. A. Bij openbare ruimten waar kinderen, zieken en dieren zich ophouden, zoals speelgelegenheden, zorginstellingen en uitlaatplekken, geldt het verbod al vanaf 1 jan. 2014. Hier mag alleen nog gewerkt worden met milieuvriendelijke onkruidbestrijdingsmiddelen.

De spuitlans voor herbiciden, en handgedragen toedieningsapparatuur voor herbiciden, mogen eveneens niet meer worden gebruikt vanaf 1 januari 2014. De DOB-methode kent ook verschillende milieuvriendelijke mogelijkheden, wendt die aan. **

Sub. B. Chemische bestrijdingsmiddelen zoals b.v. Roundup e.d. (b.v. glufosinaat-ammonium en flumioxazin) dienen met uitzondering van sub. A waar zij in het geheel niet meer mogen worden gebruikt met ingang van 1 januari 2014, zeer terughoudend te worden gebruikt. Voordat de DOB-kar langs komt, dienen de burgers via een flyer, brief en/of via internet daar van op de hoogte gebracht te worden, zodat zij de mogelijkheid krijgen, onkruid voor hun huis van te voren op milieuvriendelijke wijze te verwijderen.

Sub. C. Inwoners dienen door de gemeente al in het tweede kwartaal van 2014 voorgelicht te worden over de giftigheid van chemische bestrijdingsmiddelen en alternatieve milieuvriendelijke methoden. Zij dienen de mogelijkheid te krijgen hun zelfgekochte bestrijdingsmiddelen zoals Roundup op door de gemeente aan te wijzen adressen ter vernietiging aan te kunnen bieden. Dit alles vanaf het tweede kwartaal van 2014.

Aanbevelingen

Sub D. De borstelmethode wordt afgeraden vanwege het vrijkomen van fijnstof, er bevinden zich giftige vliegassen in o.a. asfalt, beton, straatklinkers en stoeptegels. (Bron). 

Sub. E. Aangeraden wordt de heetwatermethode te kiezen en dan wel die methode, die CO2 neutraal werkt.

De drie initiatiefnemers:

Anita de Harde, Lelystad.
Hans de Rijk, Lelystad.
Amber Moet, Lelystad.

6 november 2013 Commentaar van Groenlinks op de eerste sessie op 5 november jl.

6 november 2013 Commentaar van de PvdA op diezelfde sessie.

Laatste nieuws

18-04-14 Krant van Lelystad: Gemeente Lelystad gebruikt vanaf 2015 geen chemische onkruidbestrijding meer. Burgerinitiatief dus succesvol, helaas worden de Gentechvrije Burgers nergens meer genoemd als de initiatoren van deze ontwikkelingen.