Aantekeningen bij het rapport van M.I. Yousef

Aantekening

AANTEKENINGEN bij het rapport van M.I. Yousef et al.: Toxic effects of -,. Glyphosate on semen characteristics in rabbits.

Omschrijving

Aantekeningen van L. Eijsten en en J. van der Meulen. over het rapport van Yousef dat gaat over de effecten van Glyfosaat op de zaadkwaliteit bij konijnen. Dit onderzoek is vaak door Eijsten en van der Meulen ingebracht in beroepsprocedures tegen toelating, proefvelden genetisch gemanipuleerde gewassen.

Auteur(s):

 • Eijsten, Lily
 • Meulen van der, J (Han)

Volledige tekst van de aantekeningen

AANTEKENINGEN bij het rapport van M.I. Yousef et al.: Toxic effects of -,. Glyphosate on semen characteristics in rabbits in het tijdschrift J. Environ.Sci.Health, B30(4) 1995.

In dit rapport wordt het effect beschreven van een 6 weken durende dagelijkse orale gift per capsule van 10% en 1% LD50 acuut op de spermakwaliteit van mannelijke konijnen, 4 per serie.

Yousef geeft in een vervolgrapport aan (A sensitive sperm-motility test for the assessment of cytotoxic effect-of pesticiden – 1996 -) dat T.T. Martinez et al., in Proc.West, Pharmacol. Soc., 33, blz.193-197 (1990), uitgaat van een LD50 van 4-6 gram per kg konijn.

Mensink en Janssen geven voor LD50 voor konijn > 5 gram per kg konijn.

Yousef heeft dus gewerkt met twee levels,

500 mg/kg en 50 mg/kg (per kg konijn gewicht bij de aanvang van de proef).

Het effect van 500 mg/kg verschilt zo weinig van het effect van 50 mg/kg, dat, om dit te zien er wiskundige methoden aan te pas moesten komen voor de claim, dat het effect dosisafhankelijk was.

Het was dus niet zo, dat de 500 mg/kg 10x zo veel effect had als de 50 mg/kg level, maar het effect was op het eerste gezicht gelijk; blijkbaar is er sprake van een verzadigingseffect.

We zouden dit daardoor kunnen verklaren, dat het konijn niet in staat is meer dan x mg/kg (b.v. 35 mg) zodanig te verwerken, dat het op het sperma een extra effect geeft. (Denk b.v. aan optredende diarrhea – en die treedt nou juist op bij deze doseringen – en het feit, dat intra-peritoniale toediening veel giftiger werkt, omdat het gif nu niet door diarrhea kan worden geëliminieerd).

Er komen nu twee vragen bovendrijven:

 • A. Wat is de No Observable Effect Level voor het verschijnsel Spermakwaliteit?
  Dit zou best wel eens 4 grootte ordes (10.000 x) kleiner kunnen zijn, en uitkomen op 0,005 gr/kg konijn.

 • B. Wat is de relatie met reeds gevonden NOELS (uiteraard voor andere effecten)?
  De laagste gevonden NOEL is 175 mg/kg konijn voor diarrhea (gevonden bij een teratogeniciteitsonderzoek bij zwangere konijnen.
  .Deze laagste gevonden NOELS en de consumptie-frequentie en de consumptie-hoeveelheid van produkten uit het voedselpakket wordt voor die produkten vertaald in een norm voor “nog veilig” gebruik, opgesteld met in acht neming van veiligheidsfactoren b.v. sojaboon 20 mg actieve stof (glyfosaat)kg sojaboon.

Het springt direct in het oog, dat Yousef met een duidelijk effect met 50 mg actieve stof/kg konijn (3,5 x kleiner van 175!) ook zonder dat hij een NOEL geeft, de betrouwbaarheid van de normering op de helling zet.

Lust U nog soja-peultjes?

Hoe werkt zich dit uit op ons voedsel?

“A NOEL of 175 mg/kg bodyweight per day was chosen as an appropriate basis for toxicological evaluation in humans”, lezen we op pag. 124 van het boek “Glyphosate”, WHO.

Wanneer dit (175 mg) dan tot een uiteindelijke huidige normering van glyphosaatresidu in sojaprodukt van 20 mg/kg sojaprodukt leidt, moet een duidelijk adverse (NOAEL) effect bij 50 mg (3,5 x zo laag) – dat misschien eerst bij 4 grootte ordes kleiner (10.000 x) gaat verdwijnen – er iedereen van overtuigen, dat een bijstelling van de normering tot minstens 1 mg actieve stof/kg,. dus 20 x in de lijn der verwachtingen moet liggen.

Een kg sojaboon met een analyse van 6000 Kcal bevat

 • 40% olie
 • 20% koolhydraat + vezel
 • 25% eiwit
 • 15% vocht

STELLEN WE NU EEN VERLAAGDE VORM VAN 1 mg actieve stof/ kg sojaboon, i.p.v. de huidige 20 mg/kg, dan werkt dit als volgt verder:

De kg sojaboon levert in zijn totaal hooguit 1 mg actieve stof glyphosaat; ook de uit deze kg gewonnen 250 g eiwit bevat hooguit deze 1 mg actieve stof, die we in dit voorbeeld als “veilig” nog toelaten.

Een gemiddelde mens zal gemiddeld niet meer dan 1/3 van deze hoeveelheid sojaprodukt gaan consumeren, dat dit zijn gemiddelde aanbevolen Daily Intake aan eiwit (75 gr eiwit) is.

Op deze wijze verorbert de gemiddelde mens van 70 kg +/- 0,35 mg actieve stof. Omgerekend is dit 0,005 mg/kg mens (bij de norm van 1 mg/kg soja).

Echter, bij de HUIDIGE internationaal vastgestelde norm van 20 mg actieve stof/kg sojaboon, gaat de overheid accoord met een dagelijkse inname van 20 x 0,35 mg = 7 mg actieve stof glyphosaat.

Zoals we reeds vermeldden is de vermoedelijke NOEL 10.000 x kleiner dan 50 mg/kg konijn. (4 grootte ordes) De 50 mg/kg konijn gaf een maximaal effect (verminderde spermakwaliteit). We zien, dat we met de verlaagde 1 mg norm vermoedelijk precies op een NOEL uitkomen. (zie schets) We moeten echter ook nog rekening houden met de veiligheids factor van 100, dus de norm (reeds verlaagd van 20 mg naar 1 mg) is nog steeds veel te hoog.

Granen – welke vooral in Amerika gekweekt kunnen worden op pre-emergent met glyphosaat bespoten akkers – zijn ook genormaliseerd en wel op 10 mg glyphosaat/kg graan.

Deze lagere normering t.o.v. de sojaboon is op grond van het feit, dat onze bevolking nog steeds in een belangrijker deel van zijn eiwit-behoefte voorziet uit graan dan uit soja. Dit kan verkeren. Ik at 25 jaren gelden een compleet diner van soja: soep, vlees, saus, toetje, ijs enz.

Ook de graan-normering moet op de helling. Echter, het is niet zinvol om normeringen lager dan de detectie-grens uit te voeren.

L. Eijsten en J. van der Meulen


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.