Brief aan AD, Gedragscode wetenschappelijke onderbouwing gezondheidseffecten ten behoeve van gezondheidsclaims voor eet- en drinkwaren 1998

Amsterdam, 17 februari 2002.

Aan de Hoofdredactie van het Algemeen Dagblad
Postbus 8751
3009 AT Rotterdam

Mijne Heren,

Betreft: -Gedragscode wetenschappelijke onderbouwing gezondheidseffecten ten behoeve van gezondheidsclaims voor eet- en drinkwaren 1998 (Voedingscentrum);

-Eczeem;

-Amikacine/Avebe-aardappels A Priori en A propos.

1. Men stuurde mij het artikel in Uw blad dd. 19-1-02, getiteld: “Ministers liegen over voedselveiligheid”. dit is voor mij aanleiding u een uittreksel te zenden van bovengenoemde gedragscode. De inhoud spreekt voor zichzelf. Ontzettend. Daar bovenop vond ik een artikel uit het Financieel Dagblad van 24-09-01, waarin de Heer Peter Noordervliet, directeur van de Ver. v.d. Ned. Chemische Industrie, pleitte voor controle over 80% (minstens 50%) van de publieksgelden voor chemisch onderzoek, hetgeen bepaald zou moeten worden door het bedrijfsleven; om te verkomen dat dit geld zou verdwijnen in een bodemloze put moet de vrijheid van de universiteiten aan banden worden gelegd!

Wat zijn dan eigenlijk nog onafhankelijke deskundigen????

2. Op 15 juni jl. stond in uw krant een artikel van de hand van uw Arno Gelder. Het was een interview met Dr. A. Oranje huidarts van het Dijkzigt Ziekenhuis. Onderwerp: “Epidemisch eczeem”. Het vóórkomen van eczeem is de laatste jaren verviervoudigd, de oorzaak – schrijft hij- is niet bekend. Daar ik mij zeer intensief met dit onderwerp bezighoud, schreef ik hierover aan de Heer Oranje, maar mocht nog geen antwoord ontvangen. Eczeem wordt nl. veroorzaakt door propaandiol (antivries) dat voorkomt in o.a. herbiciden (in Finale, Liberty – 10%) en vele cosmetica.

In het blad “Oogst” van 30-04-99 interviewde de heer Timmer Dr. Jos Koninkx, celbioloog van de Universiteit van Utrecht, die verontrust is over eventuele gevolgen van gmo-gewassen b.v. aantasting van de immuniteit. Aan het eind van dit artikel vroeg hij zich af: Wie is verantwoordelijk als straks een explosie volgt van allergieën? toen ik onlangs de Heer Koninkx hierover belde, antwoordde hij: “Dat heb ik niet gezegd”. Klaar ben je!!!

Het is zo jammer, dat Dr. Oranje, die dus een explosie vermeldde, zich ook niet thuis meldt.

Ernstig is, dat de commerciële test om eczeem op te sporen in propaandiol (en derhalve in herbiciden, waarvan propaandiol een factor is) in valabele rapporten FOUTIEF werd verklaard. Er behoort een aanzienlijke hogere concentratie van propaandiol op water gebruikt te worden om de allergische werking te bewijzen.

3. In dat zelfde artikel in “Oogst” verklaarde de Heer Hans Bergmans – secretaris Cogem – sprekende over Amikacine – in de Avebe aardappels A Priori en A Propos dat het risico van resistentie tegen Amikacine toelaatbaar zou zijn, en dat het middel een laatste redmiddel zou zijn in ziekenhuizen “flauwekul”.

Echter: het RIVM-rapport d.d. 12-08-99 vermeldt heel iets anders: Amikacine wordt in de kliniek gebruikt wanneer een bacterie resistent is tegen gentamicine, en bij TBC. Het wordt zo min mogelijk gebruikt, omdat Amikacine ook toxische eigenschappen bezit.

Ëen initiële therapie met Amikacine kan worden ingesteld bij ernstige infecties, waarbij nog geen veroorzakend micro-organisme is geïsoleerd of waarbij de gevoeligheidsresultaten nog niet bekend zijn” (Uit: RIVM – Herziene rapportage amikacine-resistentie onderzoek, 12-08-99, 551/99 IEM MM/cp., gericht aan Inspectie Milieuhygiëne Noord-West, Haarlem) bl. 4/13.

We wachten de “lopende aanvraag” voor de nieuwe AVEBE-aardappel maar af.

Zoudt u aan een en ander in uw krant aandacht willen besteden?

Hoogachtend,

L. Eijsten.


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.