Contact Burger – Overheid

Contact Burger – Overheid

== Auteur(s) ==
* Eijsten, Lily
* Meulen van der, J (Han)

== Volledige tekst ==
Amsterdam, 30-11-98

Contact Burger – Overheid

”’Voorbeeld”’: Bij de introductie van Genetisch Gemodificeerde Organismen hebben we te maken met Europese Regelgeving, welke op nationaal niveau moet worden vertaald in wetten. besluiten, verordeningen, enz.

Hierbij blijkt dat:
* 1. Diverse landen deze EU-reels ieder voor zich anders gaan uitleggen (Schomberg);
* 2. Er lacunes zijn:
** – De introductie via veevoeder of voedertoevoeging is niet geregeld.

Op Nederlands niveau bestaat er een Besluit GGO welke de uitvoering “regelt”. Onder welk ministerie dit nu valt, is niet direkt evident. Daarom bestaat er een ”’bureau”’ GGO, nu ressorterend onder het ministerie VROM: Veiligheid, (gevaarlijke stoffen), Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Aspecten betreffende de menselijke gezondheid zouden in de richting Ministerie-Staatssecretaris Volksgezondheid wijzen.
Temeer, daar vergunningen volgens Besluit GGO alleen afgewezen kunnen worden op ”’gezondheidsgronden”’.
Bij VROM zitten gevaarlijke stoffen. Het gevolg is dat VROM beslissingen neemt “in overeenstemming met de minister van landbouw, maar niet in overeenstemming met Gezondheid.
Gevaren worden uitgebreid uitgevlooid op Landbouwtechnische merites, geen gezondheid.

Het adviesorgaan COGEM (Commissie Genetische Modificatie) vergadert uitgebreid over de technische merites van de genetische modificatie.
Maar expertise op het gebied gezondheid ontbreekt. De COGEM beoordeelt expliciet geen gezondheidsaspecten. Kwesties als het veranderend gebruik van bestrijdingsmiddelen bij GGO’s (b.v. een herbicide-tolerant gewas) worden doorgeschoven naar de CTB (Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen).

Als burger, wanneer je protesteert tegen de vervuiling van de voedselketen met GGO’s en produkten met/van GGO’s wordt je van van het kastje naar de muur gestuurd, en niemand reageert serieus op je bezorgdheid. Ieder speelt de ander de Zwarte Piet toe.

”’Ander voorbeeld”’: Organisaties, welke lobbyen voor de acceptatie en introduktie van GGO’s proberen producenten van GGO’s (Monsanto, Novartis, DeKalb, etc.) ertoe te brengen bij het Ministerie van Landbouw een Vrijwillige VeeVoer Veiligheids Toets te vragen.

De Minister verklaart dan het gebruik als veevoer “Veilig” na consultatie met het RIKILT.
Er worden dan berichten verstuurd dat product zus en zo veilig is.

Nu zijn er enkele vragen.
* Vanuit welke bestuurlijke bevoegdheid (besluit, verordening etc.) kan de minister “Veilig” verklaren?
* Wat betekent “veilig” precies, wat houdt dat in, welk protocol is gevolgd?
* Waar wordt dit gepubliceerd? Staatsblad? – Stukken met handtekening, data van ingang, waar zijn die?
* Wij vragen informaties bij Ministerie van Landbouw, Produktschap Diervoeder, de lobbyer Produktschap Oliën en Vetten, enz. maar Of men wist van niets Of men verwees naar een andere afdeling, zodat we uiteindelijk weer terugverwezen werden.

Wij vinden dit volstrekt ongeoorloofd, ringeloren van het publiek.
Voor ons bestaat deze Vrijwillige Veevoeder Veiligheids toets NIET, en wordt er “misleid”. Het is een spooktoets.

L. Eijsten en J. van der Meulen.
== Zie ook ==


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.