Glufosinate-tolerant Rice LLRICE62 toelating

== Auteur(s) ==
* Eijsten, Lily

== Volledige tekst ==
Amsterdam, 30 september 2003.

Aan: gmoinfo-comments @ jrc. it

Subject: Comment on Assessment Report Notification number C/GB/03/M5/3

L.S.

Betreft: Glufosinate-tolerant Rice Transformation event LLRICE62 voor Import in the EU for all uses as any other rice (food, feed and industrial uses)

Bij lezing van de Summary Information van deze Notification krijg ik een beeld van de grote nonchalance waarmee men ernstige schadelijke gevolgen voor onze gezondheid probeert te bagatelliseren. Waar is de onderbouwing van de al te gemakkelijke beweringen en waar zijn de onderzoeksresultaten? Op te veel punten wordt verwezen naar vroegere ervaringen (met het klassieke produkt) en wordt een en ander afgedaan met b.v. “no human health or environmental risks were observed” of “No effect could be observed(on birds or small mammals)”.

=== Para.3-1: ===
De laatste drie jaren kwam ca. 25% van de in de EU geimporteerde rijst uit de V.S., en werd erbij vermeld: not relevant. Wat is de bedoeling van deze mededeling? Inderdaad niet relevant. Alles is afhankelijk van het feit of het gebruik van het herbicide Liberty bestendigd zal worden.

Voorlopig is in Nederland de toelating wederom op juridische gronden uitgesteld om de toelatingshouder in 2004 in de gelegenheid te stellen op een aantal punten te laten bewijzen, dat Liberty inderdaad niet schadelijk zou zijn voor een aantal organismen (wormen, vissen, vogels, kreeftachtigen, afvalwater). Zo zeker ziet de toekomst van Liberty er niet uit.

=== Para. 15: ===
“Some segments of the population have been identified to have an allergenic reaction to rice…”. Deze “gevoeligheid” voor rijst zal er met die GM-rijst niet beter op worden. Het gebruik van GLA als bestrijdingsmiddel zorgt er voor dat het geacetyleerde product van GLA (via sprayen) IN de plant/ rijstkorrel terechtkomt. Twee japanse onderzoekers beschreven de neurotoxicologische werking van GLA en apoptosis bij het embryo (Fujii, resp. Watanabe) bij opname van zeer KLEINE doses.

In de Notification wordt niet vermeld, hoe het zit met die allergie voor “klassieke” rijst. Zou het net zoiets kunnen zijn als allergie voor soja-“stof”, dat ontstaat bij het verladen? Het is bekend, dat allergie voorkomt bij mensen die wonen in de omgeving van de haven waar soja verladen wordt.

=== Para. 21-b: ===
“From published experience …” bleek in het blad van LLRICE62 ruim 12x zoveel PAT te zitten als in de rijstKORREL. Voornamelijk veroorzaakt door het “sprayen”? Via het blad krijgt
de plant als eerste een lading herbicide te verwerken, vervolgens de stengel, wortels, zaad.

=== Para. 22-d: ===
“… LIRICE62 are tolerant in Liberty herbicide…” Hierin zitten behalve de werkzame stof Glufosinaatammonium, ook de “inerts” in de formulering: propaandiol. AES en formaldehyde. Propaandiol en formaldehyde (zie MCS) veroorzaken dermatitis-volgens documentatie uit Spanje en Frankrijk, en volgens eigen ervaring!

=== Para. 23-a: ===
Betr. Genetic Transfer worden uitdrukkingen gebezigd als “no indications”, “no evidence”, “no adverse impact to biodiversity”. Komen deze uitdrukkingen ook voor in het uitgebreidere dossier??? Het komt toch wel al te gemakkelijk over. Niet vermeld werd, dat ONDERZOEK werd ingesteld om resultaten te boeken. Beweringen hebben geen waarde. De zaak moet onderbouwd worden.

=== Para. 23-b:===
Zeker van Uw zaak bent U niet, Horizontale Gentransfer werd in de literatuur uitvoerig beschreven: transfer van plant naar bacterie. Niks “unlikely”. “Er zijn meerdere substraten”
En over dat substraat van PAT sluit ik een aantal stukken bij.

=== Para. 24: ===
Gezondheidsschadelijk gevolgen voor de mens tengevolge van de modificatie zijn wel degelijk aanwezig. Dat “no harmful effects are expected” is een voorbij station! Dat stoffen uit de formulering van pesticiden door de mond, huid, ademhalingsorganen en lichaam binnenkomen (dus ook via voeding) wordt in een lawine van literatuurbronnen aangegeven en deze stoffen in de formulering maken het bestrijdingsmiddel schadelijker voor de gezondheid dat de z.g. werkzame stof sec.

=== Para. 25: ===
Varkens hebben ongeveer dezelfde voedselvoorkeur als mensen en er waren geen aanwijzingen voor toxische of gezondheidsschadelijke effecten in verband met de “sources of rice in either of the tested animal species”. DAT WE ALLEMAAL BEESTEN ZIJN WETEN WE AL LANGER DAN VANDAAG!

=== Para. 25: ===
De onderhavige rijst LLRICE62 is … not toxic for mammals and no effects on animal health are expected”, En nu de mens. Dit event is wel degelijk schadelijk. In ieder geval blijkt uit de benadering van de gezondheidseffecten door de Notifier absoluut geen deferentie voor de mens. Dus toch: van een “broodje mens” wordt de kannibaal goed ziek!

=== Para. 27: ===
“No effects could be observed on birds or small mammals”. Uit deze zinsnede blijkt overduidelijk, dat totaal geen onderzoek werd gedaan naar d1e effecten van toepassing van het herbicide op genoemde organismen.

Die niet zoekt zal niets vinden.

In Nederland staat of valt de toelating van Liberty met het leveren van bewijs of Liberty op basis van GLA niet schadelijk is voor kreeftachtigen, vissen, vogels, vormen, afvalwater in de zomer van 2005. Onderzoek dus in 2004.

Hoe kunnen we in ‘s hemelsnaam vertrouwen hebben in de niet-onderbouwde beweringen van de Notifier?

=== Para. 29-2: ===
Hier wordt een nieuw licht geworpen op eventuele gevaren bij toepassing van het gewasbeschermingsmiddel Liberty. In Nederland zullen dus de toelatingseisen VERSCHERPT moeten worden met betrekking tot het gebruik van het herbicide met zijn formulering ”’in de nabijheid van “grain storage facilities, processing plants” etc.”’

=== Para. 29-6: ===
“Possible immediate and/or delayed effects on human health resulting from potential direct and indirect interactions of the GMHP and persons working with, ”’coming into contact with or in the vicinity of the GMHP release(s)””’.
….”Bayer CropScience safety assessment supports the ”’benign”’ toxicological profile of PAT protein….” (Same as for other commercial rice varieties).
Welke andere rijstvarieteiten? Sorry voor de uitdrukking: maar dit komt over als misleidend gezwam. Wat is er “benign” aan vergif, dat wordt rondgespoten bij de toepassing van het herbicide Liberty.
Voor PAT zie toegevoegde stukken. “Benign” voor de inerts in de formulering (propaandiol, formaldehyde die dermatitis veroorzaken, en AES die cardiovasculaire effecten geeft)?
Dit woord is zeer cynisch gebruikt. En dan te denken aan al die slachtoffers die voor hun leven voortschrijdende effecten – gezondheidsschadelijke – opgelopen hebben. Zoals gezegd, totaal geen deferentie voor de mens.

=== Para. 29-8: ===
… “LLRICE62 is substantially equivalent to non GM rice except for the intended trait”.. Niks gelijkwaardig, dus.

=== Para. 31-a: ===
Ook geen deferentie voor de bevolking in landen buiten EUROPA!
“…LLRICE62 may establish in the environment and, thereby ”’modify the biodiversity”’. Furthermore it might transfer the trait via pollen flow to other cultivated rice or weed rise (red rice) or wild rice .., in the vicinity and ”’contribute to their establishment and modification of the biodiversity too. However the anticipated area of cultivation is not in Europe,”'” Welk toekomstbeeld houdt U voor ogen!

=== Para. 31-b: ===
Effects on endangered species.
“No adverse effects are expected on endangered species since no adverse effects have been observed on non-target organisms including birds and small mammals.”
Als die effecten wèl zouden zijn waargenomen, zou dat zijn dat die species door het gevaar het loodje legden. De mens is ook een endangered species. Uit een en ander blijkt, dat er geen wezenlijk diepgaand onderzoek is gedaan naar bedoelde effekten en ook dat er een totale onverschilligheid is voor het milieu en de mens. Een bijdrage aan de voedsel”’on”’veiligheid.

=== Para. 32-c: ===
…”in the USA no human health or environmental risks were observed”.
Hier moet ik weer verwijzen naar de zwaar MISLEIDENDE TESTS om dermatitis op te sporen in besmetting met het “inert” propaandiol, waarbij vaseline als “vehicle” gebruikt wordt, zodat er geen bewijs gevonden kan worden, daar door die vaseline de propaandiol niet door de huid kan doordringen en de “metabolic pathway” niet kan plaatsvinden. Wereldwijde misleiding, en wereldwijd wordt “geen effect gevonden”!

Eindelijk is er een plan om te zoeken naar “unanticipated occurence of adverse effects of the GMHP; dus die onverwachte effecten zijn wel degelijk bekend!

In aansluiting aan deze brief vindt U een aantal uiteenzettingen over de problemen met het PAT, geschreven door de Heer H. van der Meulen en Drs. Joost Visser.

* H. v.d. Meulen
** Twee proefopzetten (onderzoeken)waaruit elkaar tegengestelde conclusies werden getrokken (Thompson versus Schulz);
** “Achtergrond”
** “Chemische reacties”
** “De 5 Substraten van PAT”
** Commentaar op Research article van A.Wehrmann
** Opmerkingen in verband met de ziekte van Crohn.

* Drs.J.Visser:
** Kanttekeningen bij de substraatspecificiteit van PAT.

Het is duidelijk, dat de toelating van LLRICE62 geen doorgang mag vinden.

Hoogachtend,

STICHTING T.S.S. TEGEN SCHADELIJKE STOFFEN IN HET LICHAAM

L. Eijsten


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.