Kanamycine rapport kritisch bekeken

== Artikel ==

Het kanamycine rapport, kritisch bekeken.

Datum: 1999-05-20

== Omschrijving ==

Commentaar van Eijsten, Lily en Meulen van der, J (Han op het Rapport “Kanamycine resistentie in Transgene Planten” door Bijvoet, J.F.M. en Nap J.P.H., CPRO-DLO 1991. Rapport nr SVS/GGO/1.

Eijsten en van der Meulen zijn tegen het gebruik van dit rapport door Vrom bij verlening vergunning voor proefvelden.

== Auteur(s) ==
* Eijsten, Lily
* Meulen van der, J (Han)

== Volledige tekst ==

Betreft: Rapport “Kanamycine resistentie in Transgene Planten” door J.F.M. Bijvoet en J.P.R. Nap, CPRO-DLO 1991. Rapport Nr. SVS/GGO/1

NU geen consensus over veiligheid van antibiotica-resistenties.

Met aanhalen en het uitsluitend gebruik van een rapport uit 1991 (juni) is dan ook NIET AANGEWEZEN.

Zeker niet als het rapport in zijn conclusies een veel geringere reikwijdte geeft dan de VROM er aan toeschrijft, en zijn conclusies op uiterst zwakke basis worden bereikt en vele RESERVES WORDEN VERTWOORD.

Bijv. dat in ieder nieuw geval van kanamycine resistentie opnieuw de veiligheidsoverweging moet worden geëvalueerd:

AAN DE HAND VAN DE DAN MALIGE STAND DER WETENSCHAP.

(Denemarken, Noorwegen,.Oostenrijk etc. laten geen antibiotica-resistentie-genen in produkten toe).

De ROYAL SOCIETY – het hoogste advies-orgaan van het Britse Rijk – wijst antibiotica-resistentie-genen in produkten eveneens af.

Nieuw op de markt te brengen produkten zullen geen antibiotica-resistentie-genen meer mogen bevatten. Over hetgeen in de pijplijn zit wordt geknokt (Niaba).

=== Het Kana-rapport in detail Kritisch bekeken ===

In het voorgaande zetten wij reeds uiteen, dat de SCOPE van het rapport maar zeer beperkt is: voor Nederland, voor veldproeven – niet de commercialisatie beogend – en ALLEEN LANDBOUWRISICO’S.

In dit verband wijzen we er op, dat in de COGEM een minderheidsstandpunt bestaat, dat kanamycine-resistentie in veldproeven zelfs integraal afwijst.

De werkwijze in het rapport om tot conclusies te komen is
* het geven van een (groot) aantal – meestal niet gevalideerde – aannames;
* deze aannames worden aan elkaar gekoppeld met ongevalideerde berekeningen. Bedenk hierbij, dat de onzekerheid in de aannames door het aan elkaar koppelen via berekening het eindresultaat BUITENGEWOON ONZEKER GAAT MAKEN;
** die individuele onzekerheden worden, in het eindresultaat vermenigvuldigd. Van enige zekerheid blijft al gauw NIETS meer overeind!!

EEN VOORBEELD:
”’Aangenomen”’, dat er x-ton antibioticum kanamycine in het veevoer en via veearts aan het vee wordt verstrekt, ”’en”
”’aangenomen”’. dat deze in de mest terecht komt,  ”en”’
”’aangenomen”’, dat deze mest over geheel Nederland wordt uitgereden, ‘en”’
”’aangenomen”’ dat deze mest in de bovenste 5 cm van de grond komt, ”’en”’ ”’aangenomen”’, dat er een homogene menging plaats vindt in die 5 om, ”’en”
”’aangenomen”’, dat alle mest voor heel Nederland van tevoren homogeen is gemengd (konijn uit de goochelaarshoed – de paradox!!)
”’dan”’ is de concentratie juist laag genoeg om niet-kanamycine resistente bacterien niet meer aan te tasten.

Wij merken hierbij op, dat:
* Fluctuaties in het mengproces worden veronachtzaamd;
* De tijdsduur van het mengproces buiten beschouwing is gelaten,
* enz. (Er is in wezen aangenomen, dat het hele meng- en verdeelproces momentaan (in zeer korte tijd) verloopt.

Analoog hiermee wordt in de paradox van Zeno bij de ”’aannames”’ geïmpliceerd, dat er geen tijd bestaat naast en buiten de tijd van de wedstrijd.

Afbraakprocessen zijn hier buiten beschouwing gelaten, en ook buiten beschouwing is gelaten, dat, als er geen afbraak is het kanamycine zich ophoopt.

De conclusie “dan” is volstrekt ongefundeerd, een lachertje.

Daarnaast is de betekenis van de conclusie niet erg duidelijk i.v.m. met de veiligheid (whatever that means) van kanamycine resistente gewassen.

Er wordt in feite geconcludeerd, dat kanamycine-resistente-planten ontsnapt in het milieu geen selectief voordeel hebben (voordeel: soort kan makkelijker overleven; wilde planten kunnen plaag worden).

Bovenstaande kritiek is analoog aan de kritiek, die men nu blijkt te formuleren tegen op computermodellen gebaseerd beleid. (De Kwaadsteniet).

De literatuur van het Kana-rapport bestaat deels uit referenties naar rapporten van Calgene, welke de Flavr Savr Tomaat op de markt wilde brengen, en deze Calgene-rapporten maakten om dit gedaan te krijgen bij de bevoegde (Amerikaanse) autoriteiten, deel uit van het dossier voor de Amerikaanse autoriteiten.

We merken hierbij op:
* Calgene is belanghebbende
* De Amerikaanse autoriteiten maken blunders (voorbeeld: Tryptofaan uit GMbacterie toegelaten – gevolg een aantal doden)
* De Flavr Savr Tomaat is uiteindelijk (door technische oorzaken) een afschuwelijke (zeer kostbare!) flop geworden.

Wij menen, dat de VROM dit Kana-rapport niet had mogen gebruiken of laten gebruiken voor een Risico-analyse wegens
* De hoogbejaarde ouderdom
* De kwaliteit, validiteit der conclusies
* De beperkte reikwijdte (geldig voor veldproeven, maar niet alle veldproeven, maar door tevens bij iedere veldproef de zaak opnieuw te overwegen).

Formeel gezien is er door VROM geen risico-analyse verricht, en moet een vergunning berustend op dit rapport voor risico-analyse VERNIETIGD worden, ongeacht de mogelijkheid dat een andere (goede) risico-analyse tot een veiligverklaring zou kunnen leiden.

Wij vechten niet zozeer het rapport zelf aan, maar het gebruik dat van dit rapport wordt gemaakt. De ouderdom is inadequaat, de scope onvoldoende. Daarnaast is de diepgang onvoldoende. Er gaat geen overtuigingskracht meer van uit.

Tenslotte nogmaals. Deze kritische evaluatie is NIET gericht tegen de auteur (welke gewoon gewerkt heeft binnen de grenzen, die hij zichzelf stelde) of het rapport (waarvan de grenzen duidelijk afleesbaar zijn) maar tegen het gebruik van dit rapport door VROM.

== Zie ook ==

* COGEM standpunt toelaatbaarheid van antibioticum resistentiegenen in transgene planten.pdf Zie onder.
* Bezwaarschrift tegen verlenen van vergunning voor teelt van genetisch veranderde aardappelrassen
* Misleidende voorlichting transgene aardappelen

== Externe links ==


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.