Ingezonden brieven van Arie van der Veer uit Yde.

Arie van der Veer voor vitaminevrijheid in Nederland.
Arie van der Veer voor een gentechvrij en vitaminevrijheid in Nederland. Foto B. Trip.

ingezonden brieven van Arie van der Veer over “Aan de pillen”, “CDA en gif” en “Vitaminevrijheid en GMO”.

Vitaminevrijheid

Gelukkig is er in ons land nog steeds de mogelijkheid om vitaminen en mineralen supplementen te kopen en te gebruiken om onze gezondheid te behouden. Ons voedsel bevat nagenoeg geen vitaminen en mineralen meer. Als u zoekt op Google “ Ecosysteem op zijn kop ” leest u de afname van vitaminen en mineralen in onze voeding en ziet u daarbij de gevolgen voor onze gezondheid van deze afname. Op 16 april 2008 kopte dagblad de Telegraaf: Vitaminen weg uit groenten . Verplichte mestinjecties schaden landbouwgrond. Ook op deze website www.gentechvrij.nl/arie.html ziet u, onder mijn geplaatste brief, “ Aan de pillen ”, een lijst met dramatische afnames van vitaminen, mineralen in producten die die door ons worden gegeten. Voor een goede gezondheid hebben wij bijv. voor vitamine C minstens 2000 mg per dag nodig. Dan moeten wij echter, zo’n 3.7 kg citroenen of aardbeien, 30 kg appels of 6 kg tomaten per dag eten. En dat is onmogelijk.

Een vitamine D tekort kan de oorzaak zijn van diabetes, hart- en vaatziekten, auto-immuunziekten, kanker, rachitis, mentale aandoeningen, rachitis, infectieziekten etc. Een vitamine B tekort kan de oorzaak zijn van dementie, alzheimer, beroerte, etc. Een vitamine C tekort kan de oorzaak zijn van vermoeidheid, inwendige bloedingen, hart- en vaataandoeningen, herpes, breekbare botten, virale ziekten, etc. Een magnesiumtekort kan de oorzaak zijn van ziekte van Crohn, PMS, diabetes etc. Een vitaminetekort kan agressiviteit veroorzaken.

GMO en glyfosaat

Nederland is recordhouder in het gebruik van landbouwgif. Ultra lage dosis glyfosaat kan leiden tot nier- en leverschade. Geachte fractieleden, u weet dat het middel glyfosaat niet deugt. Nederland zit in de top drie van landen met het hoogste gifgebruik per hectare. Bij een onderzoek onder 47 leden van het Europees Parlement is geconstateerd dat de 47 parlementariërs glyfosaat in hun urine hadden! Glyfosaat zit in vaccins. In vaccins die onze kinderen, ook baby’s, ingespoten krijgen. Zie hiervoor de film op www.gentechvrij.nl/arie.html van Dr. Anthony Samsel. Glyfosaat zit in het drinkwater in moedermelk en in bier.

Zorgkosten

Zorgkosten zullen in de komende 25 jaar met zo’n 30% stijgen is de verwachting. Preventie door innemen van adequate doseringen vitaminen en mineralen en het verbieden van glyfosaat kunnen de stijging van de zorgkosten doen afnemen.


De drie christelijke partijen, de VVD en PvdA, Groep Bontes/van Klaveren (GrBvK), Van Vliet, Klein en Houwers hebben tegen de motie gestemd, dus voor toelating van het giftige glyfosaat.

Uitslag van de stemming in maart vorig jaar over de motie van Marianne Thieme.

O.a. de drie christelijke partijen stemmen tegen opschorten glyfosaat-toelating.

2 maart 2016

GLYFOSAAT-MOTIE VAN THIEME verworpen mede dank zij christelijke partijen

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat glyfosaat door de Wereldgezondheidsorganisatie is aangemerkt als waarschijnlijk kankerverwekkend, en dat onderzoekers wereldwijd erop wijzen dat glyfosaat hormoonverstorend werkt; constaterende dat glyfosaat in grote hoeveelheden wordt aangetroffen in het oppervlaktewater, in gewassen en in voedingsmiddelen; constaterende dat de Europese Commissie glyfosaat voor nog eens vijftien jaar wil toelaten en de producent tot 1 augustus dit jaar de tijd geeft om aanvullende informatie over de hormoonverstorende effecten aan te leveren, terwijl de Europese Ombudsman recent heeft geoordeeld dat het in strijd is met de wet om toelatingen af te geven wanneer de risicobeoordeling niet volledig is uitgevoerd; constaterende dat vooraanstaande wetenschappers erop wijzen dat er fouten zijn gemaakt in de risicobeoordeling van glyfosaat door de EFSA, en zij de Commissie oproepen om een transparante wetenschappelijke review uit te voeren; verzoekt de regering, tegen een hernieuwde toelating van glyfosaat voor vijfien jaar te stemmen, en gaat over tot de orde van de dag. Thieme
kst-

50-plus heeft niet deelgenomen.

Dagblad van het Noorden, 23 november 2016.

Arie van der Veer tabel
Arie van der Veer tabel

Ingezonden stuk Arie van der Veer

Dagblad van het Noorden, ingezonden brief, 22 oktober 2016.

Tote Tiere kranke Menschen.

Alles over de giftigheid van glyfosaat zie hier.

5 september 2016: Vaccinatie-glyfosaat link gelegd door Anthony Samsel. (Vaccine-glyphosate link exposed by Anthony Samsel.)

 

Zie ook een van de bezwaarschriften tegen het gebruik van glyfosaat bij gentech gewassen (al uit 2000!) en een van de commentaren van de website van Mevr. L. Eijsten en de heer J. van der Meulen.

Wetenschappers over glyfosaat en gentech gewassen.

Vitaminevrijheid en GMO

Zeer geachte fractievoorzitters,

Beleefd vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Net als bij de vorige verkiezingen wil ik nu ook nagaan welke partijen onze huidige veilige vitaminevrijheid wil behouden en welke partijen voor het toelaten van GMO zijn in ons land. Het resultaat zal ik dan aanbieden aan gezondheidswebsites voor publicatie. Resultaten van de laatste twee verkiezingsonderzoeken zijn ook gepubliceerd.

VITAMINEVRIJHEID

Al meer dan 50 jaar hebben wij in ons land de mogelijkheid om naast onze voeding hogere doseringen vitaminen, mineralen, aminozuren etc. te gebruiken voor onze gezondheid. Wij betalen deze voedingssupplementen zelf. Nooit zijn er problemen geconstateerd. Sinds 2004 gebruik ik 3000 mg vitamine C per dag zonder enig schadelijk effect! In brief VGP/VC 2977966 van januari 2010 staat dat de toenmalige minister Klink deze vrijheid aan banden wilde leggen. Voor vitamine C bijv. zou dan 80 mg worden toegestaan.  Roken is schadelijk voor de gezondheid, zelfs dodelijk. Maar wij mogen roken zoveel wij willen. Dit geldt ook voor drank en drugs met overtuigende gezondheidsschade.

Waarom mogen wij dan onze huidige veilige vitaminevrijheid niet behouden? Extra vitaminen die onze gezondheid bevorderen! Minder kosten voor VWS!

GMO

Er zijn inmiddels zoveel wetenschappelijke studies gepubliceerd van de nadelen van GMO dat het niet verantwoord is het toe te laten in ons land en Europa. Voor een samenvatting van de ernstige nadelen de bijgevoegde bijlage.

Standpunten Vitaminevrijheid en GMO van uw partij zijn, voor zover mij bekend is, als volgt:

Vóór het behoud van onze huidige vitaminevrijheid zijn:

PvdA, CU, VVD, PVV, PvdD, SGP, GroenLinks, D’66 en nieuwe partij SOPN

Tegen zijn: SP en CDA, Hero Brinkman ( partij DPK ).

Vóór GMO zijn: VVD, CDA, CU, D’66, PvdA en Hero Brinkman ( partij DPK ).

Tegen zijn: SP, PvdD, GroenLinks, SGP, SOPN

Van de PVV is het standpunt niet bekend.

De termen Ja, mits.. Nee, tenzij. of kritisch heb ik niet gewaardeerd.

De burger wil over deze genoemde onderwerpen duidelijkheid.

Uw partij gaat over de inhoud en dat is juist. De burger heeft natuurlijk het recht om te weten hoe uw partij over bovengenoemde onderwerpen denkt. Ik neem dus aan dat u geen bezwaar hebt tot publicatie van uw standpunten.  Het kan zijn dat bovenstaande van uw kant aanpassing behoeft. Of dat het genoemde standpunt in uw visie niet juist is. Ik hoop dat u mij dit dan wil mailen.

Mijn hartelijke dank namens alle bezoekers van de gezondheidssites.

Met vriendelijke groeten,

Arie van der Veer

Download (Pdf.) zeker dit artikel:

GMO Myths and Truths An evidence-based examination of the claims made for the safety and efficacy of genetically modified crops and foods
John Fagan, PhD Michael Antoniou, PhD Claire Robinson, MPhil. 2nd edition, Version 1.0. 2014.


Deze brieven zijn geschreven onder verantwoordelijkheid van Arie van der Veer. Zie ook dit interview met Arie en dit in  De Vriezer Post.


“Een bodem en gewas met koolstof en mineralen in balans geven onkruiden, insecten en ziektenverwekkers weinig kans”. TEAM Ecosys.