Bezwaren 2013

Anjer omg gmo Miep Bos 2015
Anjer omg gmo Miep Bos

9 april 2013

Ons commentaar op C/NL/13/01

Gentech anjers met veranderde bloemkleur.


3 december 2013

Bezwaar tegen vergunningaanvraag Naturalis Biodiversity Center

Op 10 juni 2013 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van Naturalis Biodiversity Center te Leiden een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-L 13-001.

De aanvraag heeft betrekking op tentoonstelling van genetisch gemanipuleerde fluorescerende magnetotactische bacteriën in een gesloten systeem. De tentoonstelling is voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Leiden.

Fragment zienswijze:

Wij maken bezwaar tegen de volgende vergunningaanvraag…….

En wel omdat dit louter een gevaarlijk speeltje is voor moderne biotechnologen. Er wordt nl. zelfs gebruik gemaakt van kanamycine resistentiegenen! Net nu alle antibiotica zeer zuinig gebruikt moeten gaan worden, omdat zij anders onwerkbaar worden.

Verslag van de werkzaamheden:

Begeleidende brief:

kenmerk: IM 13-001
Utrecht 13-1-2014
Betreft: verslag, en beëindiging project
LS.
Namens Naturalis wil ik het project en de beschikking IM 13-001 beëindigen. en daarmee ook de beschikking MVF 13-002.
Er zijn in de periode dat de beschikking actief was geen GGO´s in de tentoonstellingsruimte, Raamsteeg geplaatst geweest. De afgifte van de beschikking is gedateerd daags na de sluiting.
van de tentoonstelling. knip

Beschrijf de proefopzet.
Antwoord: tentoonstellen van een bassin met magnetische bacteriën, die computergestuurd een portret kunnen vormgeven.
2.2 Beschrijf het doel van de proef.
Antwoord: introductie van het concept “genetische modificatie” om het grote publiek daarmee bekend en vertrouwd te maken.  Knip


17 augustus 2013

Open Email naar newsletter@ja-natuurlijk.com

L.S.,

Open Brief / Open Letter

RE: Genetische modificatie zebravissen op 25 augustus/ Genetic modification of zebra fish on August 25th

In uw nieuwsbrief lees ik het volgende fragment : De ministeries van Milieu en Infrastructuur en van Economische Zaken durfden zich niet te wagen aan een uitspraak over het wel of niet toelaten van een publieke ontmoeting met deze voor ons overleven wellicht cruciale organismen.
Dit is pertinent onjuist. De vergunning is gewoonweg niet verleend. Als de aanvraag gehonoreerd was, zou die in de kranten hebben gestaan, zodat de burgers hierop hun zienswijze kenbaar zouden kunnen maken. En dat is verplicht gesteld door de EU. Graag lees ik feiten bij u, geen verzinsels! De aanvragen waar wel een vergunning voor is verleend, zijn ook terug te lezen op: http://bggo.rivm.nl/Paginas/vdb-ddz.htm U zet de ministeries hierbij in een kwaad daglicht, terwijl zij gewoon de wet hebben uitgevoerd.

In your newsletter I read the following quote:
Neither the Ministry of the Environment and Infrastructure nor the Ministry of Economic Affairs dares to take a position on the permissibility of the public meeting these organisms. Organism that could very well be crucial to our survival. This is not true at all. They just couldn’t give permission, otherwise the application could have been mentioned in the newpapers, so citizens could have had their say. And that is mandatory, and a law in the EU ! Please give us facts not fiction. The applications that did get a permit are published at http://bggo.rivm.nl/Paginas/vdb-ddz.htm < http://bggo.rivm.nl/Paginas/vdb-ddz.htm > You have brought the ministries into disrepute, they only followed the law.

Vriendelijke groet, regards,

Miep Bos, woordvoerster/spokeswoman of/ van de Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform. (The European GMO-free Citizens).
Lelystad
www.miepbos.nl
https://www.gentechvrij.nl/thegmofreecitizens.html

CC Media

From: Ja Natuurlijk | Yes Naturally < Ja Natuurlijk >
Sent: Saturday, August 17, 2013 2:45 PM
To: Miep Bos
Subject: Nieuwsbrief #11 Ja Natuurlijk | Yes Naturally

knip

Later vond ik een quote van Lucas Evers  en van anderen vanwege de open brief van ons terug in een boek van de Cogem: Gentechdebat op scherp.

“Dat blijkt een uitdaging. Zeker wanneer je leest dat het kunstwerk van kunstenaar Adam Zaretsky waarbij wordt voorgesteld embryo’s van zebravissen te injecteren met gg cyanobacteriën, door de wetenschap als imago schadend en door Gentechvrije Burgers als gentechpropaganda wordt gezien.” Blz. 148

En: ” In dit kader vroegen de Gentechvrije Burgers zich in een open brief af of alle financierende partijen van het project BioSolarCells op de hoogte waren van het gebruik van genetische modificatie voor het onderdeel ‘maatschappij’.53 De (indirecte) financiering van biokunstprojecten kan worden gezien als een impliciete toestemming voor deze toepassingen. Dit wordt door sommige betrokkenen als problematisch ervaren,
omdat dit botst met hun individuele overtuigingen.” Blz.168

En een quote van onszelf: “Men wil dus d.m.v. een expositie, waarbij het argeloze publiek zebravisembryo’s met reeds in geïnjecteerde gentechbacteriën van algen en gentech zandraketplanten d.m.v. licht en geluid kan beïnvloeden en zo, het beeld van GMO’s nuanceren. Hier uit blijkt het echte doel: de tentoonstellingmakers willen gentech promoten.” (Bron: zienswijze de Gentechvrije Burgers). Blz. 168


8 juli  2013.

Zes jaar schreef ik voor de Krant van Flevoland De Gentechvrije Zone, een column, in totaal wel 50 maal. Een paar maal mocht de column niet worden gepubliceerd. De laatste column trof dit lot ook. Daarna heb ik nooit meer iets gehoord van de redactie en was het afgelopen met de column.

De Gentechvrije Zone 48, laatste aflevering (niet verschenen in de Krant van Flevoland vanwege censuur).

De Mars tegen Monsanto was een groot succes. Liefst 2 miljoen mensen over de hele wereld deden daar aan mee. In Nederland was die Mars in Amsterdam (Dam), Den Haag en Wageningen met in totaal enkele duizenden mensen.

Tot 18 augustus (intussen een week verlengd) is er een expositie “Ja Natuurlijk” in het Haagse Gemeentemuseum met een streep door de woorden. Mijn inschatting is, dat men het publiek er wil voorbereiden dat dieren gekloond gaan worden en bacteriën en planten op grote schaal gemanipuleerd zullen worden, of we willen of niet. Hoogtepunt zou een kunstwerk zijn van Adam Zaretsky, die met gentechzebravis-embryo’s wilde werken. Maar die embryo’s zijn niet in het echt te zien, omdat die zijn geïnjecteerd met GMO algen, en daar is geen vergunning voor gegeven. De titel op de website van ja-natuurlijk.com over een artikel, ” Adam Zaretsky brengt ministerie in verlegenheid” dat daar over gaat, is dan ook suggestief, er is of gewoon niet op een correcte manier vergunning aangevraagd, of de aanvraag wordt niet serieus genomen. En weten zijn sponsors zoals Wageningen Universiteit, waarschijnlijk wel, dat dit kan gebeuren. Maar andere sponsors weten wellicht niet waar de expositie echt over gaat, zoals o.a. de Stichting “Doen”, twee Banken, Lidl en de Desso fabriek. Tijd om ze in te lichten!Tenslotte nog iets over de plannen van minister Plasterk, die Flevoland samen wil voegen met Noord-Holland en Utrecht. Als dat doorgaat, betekent dat o.a., dat mensen uit deze provincie bv. niet erg veel invloed kunnen uitoefenen op de vraag of er gentechproeven mogen worden gehouden in onze provincie. Daarom maakte ik een kleurplaat, die mensen als officiële zienswijze uitkunnen printen, inkleuren en opsturen naar het ministerie en de 1 ste en 2 de Kamer. Een link naar de kleurplaat: www.miepbos.nl

Kleurplaat Miep Bos Flevoland moet blijven
Kleurplaat Miep Bos Flevoland moet blijven

Email van de hoofdredacteur van de Krant van Flevoland:

Hallo Miep,

de Gentechvrij Zone gaat de laatste tijd voornamelijk over actie voeren. Daar is de column krant niet voor bedoeld. Mijns inziens hadden we afgesproken helder uitleg te geven over gentech. Nu komt daar ook weer de actie bij (in de column) over de herindeling van de provincies. Ik heb daar moeite mee.

Groet Betsy

Op 8 juli 2013 14:30 schreef Gentechvrij (Miep Bos) <miep@gentechvrij.nl> het volgende:

Beste Betsy,

Hier is de Gentechvrije Zone 48! Wat een heerlijk weer!

Zou je de kleurplaat groot in je blad willen zetten als het kan? Het is maar een vraag.

Vriendelijke groet,

Miep Bos

Met vriendelijke groet,

Betsy S. eindredactie

Krant van Flevoland, Lelystad. Telefoon: xxxxFax: xxxx Mobiel: xxxxxx E-mail: fle@ndcmediagroep.nl

Zie De Gentechvrije Zone 47 in feite de laatst verschenen column van Miep Bos, in de Krant van Flevoland. (intussen opgeheven).


13 november 2013

Ons commentaar op C/NL/13/02

Gentech anjer met veranderde bloemkleur van Florigene.


Poster prof. Séralini ratten met tumoren toont die zijn gevoerd met gentech mais Roundup.
Poster van prof. Séralini die ratten met tumoren toont die zijn gevoerd met gentech mais en/of met Roundup. Poster werd getoond tijdens een zitting van de gemeenteraad.

3 december 2013

Het helaas zeer uitgeklede burgerinitiatief om Roundup en andere chemische bestrijdingsmiddelengebruik door de gemeente Lelystad te verbieden dat werd aangedragen door De Gentechvrije Burgers, is toch aangenomen! Het gaat in de loop van 2015 in. De dwingende voorwaarde sub. a werd via een amendement van de CU geschrapt. Daarna werd dit wel unaniem aangenomen.

Aangepast burgerinitiatief.

Het aangepaste Burgerinitiatief: Zie de cursief aangepaste tekst, die op 3 december 2013 van toepassing zal zijn.

Burgerinitiatief Roundup®-gebruik door de gemeente verbieden in Lelystad.

Wij, Anita de Harde, Hans de Rijk en Amber Moet, aangesloten bij de Gentechvrije Burgers, verzoeken de Gemeente Lelystad te stoppen met het gebruik van Roundup ® en alle andere chemische soorten herbiciden als onkruidverdelger!

Wij, inwoners en bezoekers van Lelystad, Gentechvrije Burgers en andere bezorgde burgers, constateren:

dat de gemeente Lelystad nog steeds gebruik maakt van het bestrijdingsmiddel Roundup® als onkruidverdelgingsmethode.

Vorig jaar is in de Tweede Kamer al een motie aangenomen m.b.t. het bestrijdingsmiddel Roundup® , waarin glyfosaat de werkzame stof is. Deze stof en de overige onbekende (fabrieksgeheime) stoffen, veroorzaken onder meer geboorte-afwijkingen. De ziekte van Parkinson en kanker worden hiermee tevens in verband gebracht. *

Er is inmiddels al zoveel bekend over de zeer schadelijke gevolgen van het gebruik van dit giftige onkruidbestrijdingsmiddel voor milieu, mens, dier en insect (bij!) en ondanks de waarschuwingen van wetenschappers en natuur-en milieuorganisaties, gaat de gemeente gewoon door met het gebruik er van. Veel steden hebben al een verbod ingesteld. Rotterdam stemde onlangs in met een verbod.

en verzoeken

via een burgerinitiatief, dat de Gemeente Lelystad uiterlijk op 1 jan. 2015 stopt met het gebruik van het omstreden middel Roundup® en alle andere chemische soorten herbiciden als onkruidverdelger, met inbegrip met de volgende bindende voorwaarden die te vinden zijn onder sub. A tot en met C. Aanbevelingen zijn te vinden onder sub. D en E.

Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven!

Bindende voorwaarden

Sub. A. Bij openbare ruimten waar kinderen, zieken en dieren zich ophouden, zoals speelgelegenheden, zorginstellingen en uitlaatplekken, geldt het verbod al vanaf 1 jan. 2014. Hier mag alleen nog gewerkt worden met milieuvriendelijke onkruidbestrijdingsmiddelen.

De spuitlans voor herbiciden, en handgedragen toedieningsapparatuur voor herbiciden, mogen eveneens niet meer worden gebruikt vanaf 1 januari 2014. De DOB-methode kent ook verschillende milieuvriendelijke mogelijkheden, wendt die aan. **

Sub. B. Chemische bestrijdingsmiddelen zoals b.v. Roundup e.d. (b.v. glufosinaat-ammonium en flumioxazin) dienen met uitzondering van sub. A waar zij in het geheel niet meer mogen worden gebruikt met ingang van 1 januari 2014, zeer terughoudend te worden gebruikt. Voordat de DOB-kar langs komt, dienen de burgers via een flyer, brief en/of via internet daar van op de hoogte gebracht te worden, zodat zij de mogelijkheid krijgen, onkruid voor hun huis van te voren op milieuvriendelijke wijze te verwijderen.

Sub. C. Inwoners dienen door de gemeente al in het tweede kwartaal van 2014 voorgelicht te worden over de giftigheid van chemische bestrijdingsmiddelen en alternatieve milieuvriendelijke methoden. Zij dienen de mogelijkheid te krijgen hun zelfgekochte bestrijdingsmiddelen zoals Roundup op door de gemeente aan te wijzen adressen ter vernietiging aan te kunnen bieden. Dit alles vanaf het tweede kwartaal van 2014.

Aanbevelingen

Sub D. De borstelmethode wordt afgeraden vanwege het vrijkomen van fijnstof, er bevinden zich giftige vliegassen in o.a. asfalt, beton, straatklinkers en stoeptegels. (Bron). 

Sub. E. Aangeraden wordt de heetwatermethode te kiezen en dan wel die methode, die CO2 neutraal werkt.

De drie initiatiefnemers:

Anita de Harde, Lelystad.
Hans de Rijk, Lelystad.
Amber Moet, Lelystad.

6 november 2013 Commentaar van Groenlinks op de eerste sessie op 5 november jl.

6 november 2013 Commentaar van de PvdA op diezelfde sessie.

Laatste nieuws

18-04-14 Krant van Lelystad: Gemeente Lelystad gebruikt vanaf 2015 geen chemische onkruidbestrijding meer. Burgerinitiatief dus succesvol, helaas worden de Gentechvrije Burgers nergens meer genoemd als de initiatoren van deze ontwikkelingen.