Voedselveiligheid, brief aan CDA, 21-01-2002

== Titel ==

Voedselveiligheid, brief aan CDA, Tweede Kamer Fractie, t.a.v. de Heer Joop Atsma.

== Auteur(s) ==

* Eijsten, Lily

== Volledige tekst ==
Amsterdam, 21 januari 2002

Aan:

C.D.A., Tweede Kamer Fractie, t.a.v. de Heer Joop Atsma, Postbus 30805, 2500 GV DEN HAAG

Geachte Heer Atsma,

”’Voedselveiligheid”’

Het deed mij genoegen een paar dagen geleden de brieven van het CDA dd. 8/1 en 15/1 jl. en Uw schrijven van 19/12 2001 te ontvangen in antwoord op mijn brieven van 9.11.01 en 8.1.02.
Moeilijk te beantwoorden? Echter: antwoord op mijn vragen heb ik nog niet!

Er zijn nu nog een aantal vragen bijgekomen en wel over de Nederl. Voedselautoriteit, die onder VWS zou moeten ressorteren.

Die vragen gaan over de Gedragscode wetenschappelijke onderbouwing Gezondheidseffecten ten behoeve van Gezondheidsclaims voor eet- en drinkwaren 1998 van de N.v.A.  Dit stuk heb ik al een paar jaren tussen mijn papieren liggen! Een paar nachten geleden heb ik van de desbetreffende 9 pagina’s een uittreksel gemaakt van 3 kantjes. Beter te hanteren. Een afdruk daarvan zend ik hierbij.

Het is een ontzettend stuk leesvoer, Misschien ga ik een en ander op internet zetten. Zou iedereen die ellende kunnen lezen. Dit moet toch aan het licht komen. Ik ga er van uit, dat iedereen bij het CDA van de inhoud daarvan op de hoogte is.

Ik kan mij niet permitteren de komende debatten bij te wonen. Wil het wel, maar riskeer geen hartinfarct. Nieuws komt er toch niet en de media zijn kennelijk ook gehouden aan een z.g. gedragscode om de consumenten met een IQ van 100 – zie de Nation. IQ-test – niet wijzer te maken! D.w.z. ”’de niet-geiinformeerde meerderheid”’.

De bedoeling van de Commissie Terlouw was om de tegenstanders van gen-technologie (wat daar van wel onder verstaan wordt) buitenspel te zetten. Dat staat geschreven en gedrukt.
Levensgevaarlijk voor iedereen. Ook voor U.

Deze tegenstanders vechten o.a. tegen b.v. de residuen van stoffen uit de formulering van herbiciden, die in de voedselketen terechtkomen (van sommige zijn er normen vastgesteld!), zoals b.v. antivries propaandiol 10% en AES – alkylethersulfaat 30% in Liberty/Basta/Finale. De hoeveelheden wisselen met de toepassing en de daarbij behorende handelsnaam van het commerciële produkt. Zo zit in Roundup 41% glysofaat en in het spul om ”’speciaal”’ die schadelijke “valse bamboe” weg te krijgen eveneens 41% glyfosaat. Maar waaruit bestaat nu de rest? Dat is het geheim van de smid. Zolang die “geheimen” niet beschreven worden in de valabele literatuur (!) – misschien wel in de “grijze” literatuur, maar wel bekend bij het CTB- niet door de internationale beoordelingsmolen is geweest – kan de multinational zich niet beroepen op de rechter, die alleen met valabele literatuur rekening mag houden.

De consumenten eisen volledige openheid van gegevens
* “EU White Paper: Consumers have the right to expect information on food quality and constituents that is helpful and clearly presented, so that informed choices can be made…”.
* en : This White Paper also calls for strong involvement of the operators, who bear the prime responsibility for the daily application of the requirements for Food Safety”
* en “Greater transparency at all levels-of Food Safety policy is the thread running through the whole White Paper and will contribute fundamentally to enhancing consumer confidence in EU Food Safety policy”,

terwijl de multinationals zich willen beroepen op het oordeel van de ”’NIET-geinformeerde meerderheid”’ van de consumenten (met een IQ van gemiddeld 100 – “Nationale” IQ-quiz), en een deel van de bevolking/consumenten deliberately – met opzet, als doel – buiten spel zetten en dat ook nog schrijven en drukken in de media!!

”’Dit zware bedrog, misleiding en achterkamertjesgeknoei ”’ dat ten grondslag ligt aan de Gedragscode van de Nederlandse Voedsel Autoriteit moet ten zeerste afgekeurd worden en in de schijnwerpers geplaatst worden.

Mevrouw Ross heeft in haar portefeuille VWS. Nou ze mag zich wel met spoed buigen over de vele zware misleidingen zoals die t.a.v. de explosie van eczeem (dermatitis veroorzaakt door propaandiol/antivries)en de zwaar misleidende tests WERELDWIJD op die eczeem, en ik verwijs naar de afgekeurde commerciële test op propaandiol, en dus op eczeem tengevolge van het herbicide. Bestudeer de internationale literatuur!!! En neem geen genoegen met de inhoud van fabrikantendossiers.

Ik wil deze brief niet langer maken. U kunt wel eens bij mij langs komen om een inzicht te krijgen in de vele ”’misleidingen, die het wantrouwen van de consument niet wegnemen”’. Zaad dat men zaait zal men ook oogsten. Ik hoop, dat mijn 55 bezwaarschriften/VROM en 15 beroepschriften/R.v.St. en reacties van VROM en pleitnota’s vooral van de firma’s uiteindelijk zullen helpen de voedselonveiligheid te verminderen.
Interessante literatuur, vooral die van Mogen toepassing van cyanamide voor een zoetstof/Trehalose in aard- appelknol. Cyanamide geeft versnelde veroudering, is een groeibevorderaar en een ontbladeringsmiddel.

Het patent spreekt over “imaginaire planten”. Dit moet men mij maar eens uitleggen!.

Op 2 november 1998 heb ik 25 persmapjes uitgedeeld tijdens de hoorzitting in de tweede Kamer over voedselveiligheid!
Sindsdien is er niet veel veranderd. Behalve, dat de bedoeling van de Commissie Terlouw was de tegenstanders buiten spel te zetten. Thank you.
Dat is nog eens een gevaarlijke “move”, en NIET in het belang van de volksgezondheid. “Het”Witboek” straalt dan ook terecht angst uit voor eventuele calamiteiten. “Wet van Murphy: wat mis kan gaan, gaat ook te eniger tijd mis.

De argumenten van de voorstanders, zoals die in de media verschijnen, stellen niets voor, misleiden de consumenten. We zien duidelijk, dat nu de koppen boven het maaiveld worden uitgestoken! Waar blijft de onderbouwing?
Het begrip “waarborg” is een kaatsebal, en de consument blijft in de kou staan.

Tot slot:
Uw aanbod om mij de bijdragen voor de debatten toe te zenden neem ik graag aan en stel het bijzonder op prijs.

Met vriendelijke groeten,

L.Eijsten

bijlage: Gedragscode.

== Zie ook ==

== Externe links ==
* [http://www.joopatsma.nl/ website Joop Atsma] Website niet meer aanwezig.


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.