PERSBERICHT Over de vernieuwde toelating van de gentech anjer Moonaqua™

De beslissing op het bezwaar is bekend.

Verkort persbericht

Pleitnota en commentaar daarop genoemd op 21 maart tijdens de hoorzitting in Den Haag. (Conference Call).

Tel. hoorzitting Moonaqua ™ uitgesteld tot 21 maart a.s.

Lelystad, 12 maart 2019. Vanwege onverwachte omstandigheden bij het ministerie van I&M is de telefonische hoorzitting die vandaag zou plaatsvinden vanwege het bezwaar van de Gentechvrije Burgers tegen de vernieuwde EU markttoelating van de gentech anjer Moonaqua ™ uitgesteld tot nadere orde. Miep Bos zat voor niets te wachten op een telefoontje. Na bij de betreffende ambtenaar telefonisch te hebben ingesproken, kreeg zij later een telefoontje dat het was uitgesteld en er werden excuses gemaakt. De nieuwe datum is 21 maart a.s. om kwart voor drie. Het wordt waarschijnlijk en conference call want er zitten tegelijkertijd ook twee mensen in Den Haag bij het ministerie voor deze hoorzitting. Het zijn Lindeke Mast en Wilbrord Braakman, die al eerder in 2015, een dergelijke hoorzitting meemaakten. JournalistToine Heijmans maakte daarvan een verslag voor de Volkskrant.

2015, hoorzitting over twee gentech trosanjers, na afloop, v.l.n.r. Wieteke van Dort, Wil Braakman, Miep Bos, Maria Lieve (St. Ekopark) en Lindeke Mast. Foto Toine Heijmans, volkskrantjournalist.
Tweet hoorzitting Moonaqua

For the English text click here. Voor een afbeelding  van de gentech anjers, klik hier.

De pleitnota die ik op dinsdag 12 maart 2019 ga voorlezen is na 12 maart hier te lezen.

De Gentechvrije Burgers hebben in 2009 al eens een zienswijze nog één en één van Wieteke van Dort aan de EU gezonden en een bezwaarschrift geschreven aan het toenmalige ministerie van VROM vanwege de toelating van de gentech anjer Moonaqua ™, de lichtste kleur (licht lila) van de Moonserie, eerst van Florigene Ltd. uit Australië, nu verkocht aan Suntory Ltd. uit Japan, op de EU markt. Hun pleitnota van toen met opmerkingen van mensen uit het buitenland kun je hier lezen.

Column uit 2009 over het eerste bezwaar

De Gentechvrije Zone 19

Onlangs schreef ik als woordvoerster van The European GMO-free Citizens een bezwaarschrift tegen een gentech anjer met veranderde bloemkleur, de Moonaqua TM van Florigene. Daarna liet ik een korte tekst hierover vertalen in het Engels, Portugees, Duits, Italiaans en Frans. Vooral veel mensen uit Portugal reageerden op mijn oproep. Nu blijkt de anjer het nationale symbool van de Portugese Anjerrevolutie uit 1974 te zijn. Heel snel kon ik 20 Portugese sites vinden waarin aandacht geschonken werd aan uma petição sobre cravos OGM com a cor alterada” (Bioterra). Er kwamen verder reacties uit Brazilië, Mauritius, Nieuw Zeeland, USA, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Cyprus, de Philippines, UK, Schotland, Spanje, Italië, Frankrijk, België, Duitsland, Zweden, Polen en Nederland. Ook mensen, zoals dr. Mae-Wan Ho (UK, zij zette een oproep op de site van ISIS) en Prof. R. Cummins (Canada) van ISIS, Institute of Science in Society ondertekenden het bezwaarschrift, alsmede de Poolse Jadwiga Lopata, winnares van de Goldman Prize (ecologische Nobelprijs) en vice president ICPPC, en Sir Julian Rose president van de International Coalition to Protect the Polish Countryside; verder tekenden o.a. Le Centre d’Information sur l’Environnement Frankrijk; Scarborough Against Genetic Engineering (SAGE) ; Ludovic Desbrus président de AgriBioArdèche (Ardèche France); Sebastian Mezger van RAPUNZEL NATURKOST AG;  de OGM Dangers organisatie uit Frankrijk: en la Confédération Paysanne, sa commission OGM; en Union of International Associations uit Brussel. Foto: Wethouder Nuijt krijgt DVD over Monsanto (fabrikant van het giftige Roundup dat in Lelystad wordt gebruikt) aangeboden door Anita de Harde en mij.

Column over Moonaqua tm in de krant van Flevoland van Miep Bos in 2009
Column over Moonaqua tm in de krant van Flevoland van Miep Bos in 2009

Na tien jaar

Na 10 jaar wil het ministerie van IenW deze geknutselde en kreupele anjer opnieuw tot de EU markt toelaten. Dat moet elke 10 jaar opnieuw gebeuren. Daarom kon een ieder bij de EU zijn mening hier over geven. Daarna konden mensen nog verder gaan met een bezwaar ter attentie aan de Juridische afdeling van het ministerie. Wij hebben dat gedaan. Lees hier ons eerste bezwaarschrift van 9 december 2018, hier het derde (aangetekend) van 20 december 2018, dat het tweede van 12 december 2018 corrigeert en vervangt met aanvullingen en hier het vierde en laatste van 28 december 2018. Het bezwaar loopt nog. We stuurden op 10 januari een antwoord op een brief van de Juridische afdeling van het ministerie van 21 december 2018. We willen telefonisch gehoord worden en hebben al wat vragen opgesteld. Hier kun je de Beschikking van het ministerie van IenW vinden.

Spontane verandering in DNA

Er schijnt in 2017 ten opzichte van 2009 iets spontaan veranderd te zijn in het DNA van de gentech anjer Moonaqua ™ en dat heeft er niet toe geleid dat de anjer verboden is omdat die toch niet giftig zou zijn geworden. Maar het wijst er wel op dat de gentech anjer niet stabiel zou zijn.

Andere onbedoelde, afwijkende bloemkleuren, “missers”

“Off-types. From 2011, it was noted in both Ecuador and Colombia production that line FLO-40689-6 contained plants which produced purple flowers (off-types). Since early 2017, approximately 2.5 % of this production consisted of this off-types. These off-types are not exported to the EU. Experiments demonstrated these off-types to exhibit a changed anthocyanin profile and a changed flower morphology. The unique identification test validated by JRC was positive for both FLO-40689-6 and its off-types and thus shows the off-type to be transgenic.” 

Bron:  Assessment report of the Netherlands  CA.

Vanaf 2011 werd er geconstateerd dat er zowel in Ecuador als in Colombia dat lijn
FLO-40689-6 planten bevatte, die paarse bloemen produceerden (dus afwijkende planten, de zogenaamde off-types, de bedoeling van Moonaqua is licht paars, je zou toch kunnen concluderen dat de gentech anjer eveneens niet stabiel is, eigen toevoeging). Sinds begin 2017 bestond 2,5% van deze productie uit off-types. Deze off-types zijn niet geëxporteerd naar de EU. Experimenten toonden aan dat deze off-types een veranderd anthocyanine profiel en een veranderde bloem morfologie (de structuur en vorm van de bloem) vertonen. De unieke identificatietest gevalideerd door middel van JRC was positief voor zowel voor FLO-40689-6 en voor haar off-types en dus laat zien dat de off-types transgeen zijn.


Labeling alleen op de plastic verpakking, volgens de Beschikking van de Commissie niet voldoende

De plastic verpakking wordt er meestal door de bloemist afgehaald. En als hij/zij er een bloemstukje, grafwerk of bruidsboeket van maakt, weet niemand dat het gentech anjers zijn. Volgens Florigene wordt het te duur om een label aan te brengen om elke bloem. Onze conclusie: Er zouden volgens de wet kleine flyers bij gentech anjers moeten worden uitgedeeld als je ze zou willen kopen, waarop staat dat het gm anjers zijn, die je niet kunt eten, zodat je weet wat je koopt? Nu staat het alleen op de verpakking die in de bloemenwinkel weg wordt gegooid en de uiteindelijke gebruikers tasten in het duister.

(10) De voorgestelde etikettering dient een mededeling op een etiket of in een begeleidend document te omvatten om de exploitanten en de eindgebruikers erop te wijzen dat de snijbloemen van Dianthus caryophyllus L., lijn 123.8.12, niet voor consumptie door mens of dier of voor de teelt mogen worden gebruikt.

e) op een etiket of in een bij het product gevoegd document worden de woorden „Dit product is een genetisch gemodificeerd organisme” of „Dit product is een genetisch gemodificeerde anjer” en de woorden „niet voor consumptie door mens of dier of voor de teelt” vermeld.

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 16 maart 2009 betreffende het in de handel brengen van een anjer (Dianthus caryophyllus L., lijn 123.8.12), genetisch gemodificeerd met het oog op bloemkleur, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 1673) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2009/244/EG)

“10) Proposed labelling, on a label or in an accompanying document, should include wording to inform operators and final users that the cut flowers of Dianthus caryophyllus L., line 123.8.12 can not be used for human or animal consumption nor for cultivation.”

(e) the words ‘This product is a genetically modified organism’ or ‘This product is a genetically modified carnation’ and the words ‘not for human or animal consumption nor for cultivation’ shall appear either on a label or in a document accompanying the product.
COMMISSION DECISION of 16 March 2009 concerning the placing on the market, in accordance with Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council, of a carnation (Dianthus caryophyllus L., line 123.8.12) genetically modified for flower colour.

“Het plezier dat het product heeft gegeven aan de consumenten”?

Florigene schrijft verder o.a.: “The pleasure the product has given to consumers” .Onze mening: Dat valt te betwijfelen.  Willen mensen wel gentech bloemen kopen als ze tenminste weten dat het gentech bloemen zijn? Daar schijnt in de EU geen onderzoek naar gedaan te zijn. Dus is deze conclusie zeer voorbarig! Bron: Response to technical comments and questions C/NL/06/01_001 (Event FLO-40689-6.

Opmerking voor biotechnologen: drie nieuwe proteïnen,
een stabiele bloem? Eerder een kreupele anjer!

 4. Analysis of the sequences of the three newly expressed proteins in FLO-4Ø689-6 using protein sequence databases indicated no biologically significant homology to toxins or allergens. The three newly expressed proteins are ubiquitous, (vertaling: alomtegenwoordig) well- characterized proteins and are not known to be allergens. Application. Zie ook de aanvraag (Eng.) op blz. 8 voor meer uitleg.

Ook de stelen, en andere onderdelen van de GG plant verschillen van het uitgangsmateriaal.

Alle anjers zijn gevoelig voor schimmels

Verder hebben we het  feit ontdekt dat de gentech anjers net als gewone anjers vrijwel zeker worden bespoten met een fungicide = een bestrijdingsmiddel tegen schimmel (email aan ons van Florigene zelf). Dat gebeurt bij grote luchtvochtigheid en dat schijnt in Colombia en Ecuador waar de gentech anjers gekweekt worden, het geval te zijn (hoge luchtvochtigheid). That means the landscape of risk includes Colombia, the world’s second-largest flower grower after the Netherlands: Azole-resistant fungi and azole drug residues have been found not just on flower farms, but also in flower beds and public gardens in the capital, Bogota.” Quote of The Atlantic , more. Vertaling: Dat betekent dat het risicolandschap ook Colombia betreft, de één na grootste bloementeler in de wereld na Nederland. Azole-resistente schimmels en residuen van azoolresten zijn niet alleen gevonden in bloemkwekerijen maar ook in  bloembedden en openbare tuinen in de hoofdstad Bogotá. En de kwekerijen van de gentech anjers liggen 64 km van deze hoofdplaats vandaan.
Bron.
Paper: Azole-resistant Aspergillus fumigatus harboring TR34/L98H, TR46/Y121F/T289A and TR53 mutations related to flower fields in Colombia Carlos Alvarez-Moreno et All.

Schimmelwerende middelen gevaarlijk

Deze schimmelwerende middelen zijn gevaarlijk voor mensen die een schimmelinfectie hebben opgelopen want de fungiciden hebben dezelfde samenstelling als de medicijnen tegen die schimmels en schimmels worden vaak resistent tegen een fungicide.
Dit is ook het geval bij gewone bespoten tulpen, en andere bollen, die mogen bij ziekenhuizen niet meer in perken geplant worden, omdat er schimmels zijn gevonden die resistent zijn geworden tegen azolen. Want patiënten kunnen resistente schimmels inademen en dan kunnen ze met  de weinige middelen (azolen) niet meer geholpen worden.
Landbouw heeft bijna 300 verbindingen die ze op schimmels kunnen gebruiken, In de geneeskunde zijn er vier. En ze gebruiken de vier die de ziekenhuizen ook gebruiken, omdat ze zo goed werken. Antischimmelmiddelen zijn nog schaarser dan antibiotica: er zijn slechts drie klassen antischimmelmiddelen, waaronder de azolen.

Ratjes proefdieren (c) Miep Bos
Ratjes proefdieren (c) Miep Bos

Het bespuiten met fungiciden en andere chemicaliën kan eveneens erfelijke ziekten in ratten veroorzaken en de derde generatie daarvan kan daar ook schade van ondervinden. En wat doet dit gif verder met de mens?
Bron.

Logo EP

Europarlementariërs maken ook bezwaar

Europarlementariërs maakten in 2016 met 430 tegen 188 en 33 onthoudingen bezwaar vanwege een EC implementing decision waar zij voorstelde de import, distributie en verkoop in de EU van snijbloemen van de gentech anjer Moontea, die toen nog geen naam had, te autoriseren. Deze GG anjer is gelijk aan de GG anjer Moonaqua behalve de kleur. En toch werd deze gentech anjer toegelaten tot de EU markt!

Azolen verbieden

Het beste zou zijn de 4 belangrijke antischimmelmiddelen die de ziekenhuizen ook gebruiken te verbieden voor de agrarische landbouw en de import en/of doorvoer te verbieden van planten en andere producten (non-food) die daar mee bespoten zijn. De tijd dringt!

Tot slot  laatste opmerkingen

“GMO is pseudo science. It generates a spaghetti biodiversity. It is against the general interest (bonum commune) and the general will (La volonté générale) of the people. It has nothing to do with reality.”
Quote van wijlen de heer R. Verlinden, voorheen voorzitter van Stichting VoMiGEN.

Ecuador is een Gentechvrije Zone

Een rechter in Ecuador heeft het ministerie van landbouw verzocht alle gentech gewassen te verbranden die illegaal worden verbouwd. Ecuador is namelijk een gentechvrij land. Omdat dat ministerie nog in beroep kan, richt men zich eerst op gentech soja die illegaal is aangeplant en waarbij Roundup wordt gespoten. Maar de strijd tegen de gentech anjers die daar in kassen worden gekweekt (net als in Colombia) en waar wij bezwaar tegen maken, gaat ook door. Dit schreef Mevr. E. Bravo ons via Twitter.

Ecuadorian peasants and ecologists win battle against GM crops

Details Published: 16 January 2019

A judge in Quevedo, Ecuador has accepted a protection order in favour of the peasants of the province of Los Ríos, in response to a lawsuit that was filed by two peasant organisations and is sponsored by the Ombudsman’s Office. These events were reported by the Network for a GM Free Latin America. Source: GMWatch.

Elizabeth Bravo, PhD

Elizabeth Bravo is Coordinator of the Network for a GE Free Latin America, an Ecology Action Member and Professor at the Salesian University.  Ms Bravo was part of the Expert Group on Risk Assessment of Living Modified Organisms of the Cartagena Protocol Negotiating the Cartagena Protocol on transboundary movement of Living Modified Organisms , the Convention on Biological Diversity. Source.

GMO CROPS AND THE RIGHTS OF NATURE by E. Bravo.