Persbericht vanwege hoorzitting gentech trosanjers 2015

Video van bijeenkomst van MADGE in 2015.

Geüpload op 19 apr. 2015

Zen Honeycutt, Moms Across America: ‘MADGE Talks: An overview over Genetically Modified Organisms (GMOs) in our food, the herbicide Glyphosate and an increase in health issues’, Sydney, 24 March 2015


Pleitnota.

PERSBERICHT vanwege HOORZITTING

Betreft: hoorzitting bij het ministerie van IenM te Den Haag op 17 november 2015 om 14.00 uur, vanwege geplande toelating van gentech trosanjers door het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de EU markt. Wilt u deze hoorzitting bijwonen, laat het ministerie of ons, dat dan weten. Adres: Koningskade 4 te Den Haag Kamer B01.40. Telefoon: (070) 456 00 00 Vanaf het CS bus 18, 22, 69 of 79.

Het ministerie van IenM besteedt tijdens hoorzittingen meer aandacht aan de belanghebbendheid van de bezwaarmakers, dan aan de kwestie zelf. In dit geval een stichting en een Inc. uit Australië. Sinds de Actio Popularis is afgeschaft, is het alleen nog maar voor belanghebbenden mogelijke bezwaar te maken. Grote vraag is telkens: wie is belanghebbend en wie niet? Een stichting die kort geleden nog belanghebbend was, kan dat ineens niet meer zijn. Het begrip belanghebbende wordt nergens in de wet duidelijk omschreven, willekeur ligt op de loer.

Als ze toch tot de EU markt worden toegelaten, is dat volgens ons illegaal!*

Bezwaar van De Gentechvrije Burgers samen met MADGE Australië, 2 stichtingen en Wieteke van Dort

De Gentechvrije Burgers maken bezwaar tegen twee Beschikkingen op de vergunning- aanvragen van Florigene Ltd. samen met MADGE Australia Inc. en Fran Murrell, President van MADGE ( info@madge.org.au ), Australia, een machtige vereniging die in heel Australië waarschuwt tegen gentech voedsel en andere toepassingen, en gezond voedsel propageert, Stichting Ekopark, Lelystad en Stichting Natuurwetmoeders, Almere, Mevr. Wieteke Moody – van Dort en alle andere Gentechvrije Burgers, die hetzelfde doel voorstaan .

De genetisch gemodificeerde organismen die als product in de handel worden gebracht ten behoeve van import zijn snijbloemen van twee trosanjersoorten ( Dianthus caryophyllus L.) met een gewijzigde bloemkleur.

Namen van de gentech bloemen: FLORIGENE ® Moonberry tm en FLORIGENE ® Moonvelvet tm.SNIF Moonlite

Moonberry gegevens

Geen enkel doel en tijdens productieproces gebruik van antibioticum Timentin tegen ziekenhuisbacterie

De Gentechvrije Burgers en anderen vinden dat deze markttoelatingen van deze gentech anjers met veranderde bloemkleur en een niet van te voren geplande veranderde vorm niet mogen plaatsvinden. Zij hebben geen enkel voordeel voor het milieu of zijn anderszins nuttig. Er zijn genoeg mini anjers met talrijke variaties op de bloemkleur op de markt. Bovendien wordt er tijdens het productieproces gebruik gemaakt van het antibioticum Timentin dat het belangrijkste middel tegen de ziekenhuisbacterie pseudomonas aeruginosa is. En gebruikt wordt om Agrobacterium te doden.

Dr. Mae Wan Ho:

As I have written in many, many articles, there is good evidence that Agrobacterium is not killed by the antibiotics and can remain dormant and undetectable together with the binary vectors . Please read Chaper 3 of Ban GMOs Now. (Fragment.)

Het gebruik van Agrobacterium tumefaciens is zeer omstreden. Het grootste gevaar bij gentech gewassen is volgens Dr. Mae Wan Ho horizontale genen transfer. (HGT). En de mogelijke connectie met Morgellons skin fibers*. Zie http://www.i-sis.org.uk/Ban_GMOs_Now.php en http://www.morgellons-research.org/morgellons/morgellons-disease-factors.htm

*Illegaal? De reden: Geen veldproeven gedaan in EU!

De RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad zegt:

(25) GGO’s, als product of in producten, die bestemd zijn voor doelbewuste introductie, mogen niet in de handel worden gebracht zonder dat ze tevoren afdoende in het veld zijn getest in het onderzoek- en ontwikkelingsstadium in de ecosystemen die door het gebruik ervan kunnen worden beïnvloed. http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:303dd4fa-07a8-4d20-86a8-0baaf0518d22.0009.02/DOC_1&format=PDF

Deze twee mini anjerssoorten C/NL/09/01 en GGO C/NL/09/02 zijn niet in de EU op het veld getest. (veldproeven categorie 1, 2 en 3). Er hebben dus in de EU geen veldproeven plaats gevonden. Alleen in andere ecosystemen buiten de EU. Daarom mogen zij niet tot de Europese markt worden toegelaten. Respectivelijk 8 en 9 landen hadden vragen, Oostenrijk en Duitsland vooral over de niet gedane proefvelden. Eurocommissaris Juncker liet de bloemen tenslotte toe. Maar de feitelijke toestemming loopt via Nederland.

Als ze toch tot de EU markt worden toegelaten, is dat volgens ons illegaal! Veldproeven in Nederland met andere gentech anjers met veranderde bloemkleur in 1995 (een ander soort, geen mini anjers!) gelden niet. Bewijs blz. 150: http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/overview/doc/snifs.pdf

gentech anjer persbericht fragment Fran van Madge 2015 Australia
gentech anjer persbericht fragment Fran van Madge 2015

Fragmenten bezwaren MADGE Australia Inc. President Fran Murell.

Wat gebeurt er als consumenten de gentech bloemblaadjes alsnog eten?

Zie verder http://www.i-sis.org.uk/Horizontal_Transfer_of_GM_DNA_Widespread.php

Zie http://www.pnas.org/content/104/41/16204.abstract

Einde

English text.

Over MADGE http://www.madge.org.au/

Stichting Ekopark

Ekopark folder

www.natuurwetmoeders.nl