Bezwaren 2008

12 januari 2008

Bezwaar tegen een vergunningaanvraag Monsanto Op 01-10-2007 is van Monsanto Europe S.A. te Brussel een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is ingeschreven bij DGM/SAS onder nr. IM 07-008. De aanvraag betreft in het kort kleinschalige werkzaamheden met herbicidentolerante maïs. Met de genetische modificatie wordt beoogd de maïsplanten tolerant te maken voor glyfosaat herbiciden. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten:
Borger-Odoorn in de buurt van Valthermond Lelystad in de buurt van Dronten en Swifterbant Gemert-Bakel in de buurt van Vredepeel Gilze en Rijen in de buurt van Gilze Raalte in de buurt van Heino Advertentietekst Volkskrant 7-01-2008.

Het gaat over> Roundup Ready corn 2 (NK603) for the use in field trials in the Netherlands.


12 januari 2008

Bezwaar tegen een vergunningaanvraag Pioneer Op 03-10-2007 is van Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmBH te Breda een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is ingeschreven bij DGM/SAS onder nr. IM 07-009. De aanvraag betreft in het kort kleinschalige werkzaamheden met herbicidentolerante maïs. Door de genetische modificatie wordt beoogd de maïs tolerant te maken tegen glyfosaat en sulfonylurea herbiciden. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten:
Borger-Odoorn in de buurt van Klijndijk, Midden-Drenthe in de buurt van Hijkersmilde, Noord-Oost polder in de buurt van Ens ,Reiderland in de buurt van Nieuweschans, Zeewolde in de buurt van Zeewolde Advertentietekst Volkskrant 7-01-2008.


VROM kan toveren.

VROM tovert handtekeningen weg 2008 gentechvrije zone 11 M Bos
VROM tovert handtekeningen weg 2008 De Gentechvrije Zone 11 M Bos
VROM tovert handtekeningen weg 2008
VROM tovert handtekeningen weg 2008

Correspondentie met het ministerie van VROM, omdat namen van bezwaarmakers niet genoemd zijn in de Beschikking  van twee bovengenoemde aanvragen.

Van: “Miep Bos”
Aan: “I. H.,VROM”
Onderwerp: telefoongesprek
Datum: vrijdag 18 april 2008 11:50

Beste I H,

Vanwege de volledigheid wil ik het telefoongesprek dat ik gisteren met u gevoerd heb, om plusminus 2 uur donderdagmiddag 17 april jl. (u belde op), even bevestigen en een korte samenvatting er van geven.

U wilt het gesprek niet bevestigen (Waarom niet? Wat is de status er dan van, kan ik er wel waarde aan hechten?) maar ik mag dat wel doen.

U belt vanwege mijn antwoord op de e-mail van Buro GGO (zie onder) die verder niet ondertekend was.

U begrijpt dat een anonieme e-mail vervelend voor me is.

Enkele punten (in willekeurige volgorde);

Beschikking van IM 07-008 en IM 07-009 wordt niet veranderd zodat de meer dan 465 namen van verschillende particulieren niet vermeld worden in een eventuele nieuwe, aan te passen Beschikking. Het gaat over 265 namen die samen met de Groep Bos(= nu De Gentechvrije Burgers) getekend hebben en de 230 namen (volgens hun opgave) van de Ieme uit Borger. Dit had ik uitdrukkelijk gewild en wil ik eigenlijk nog steeds.
U geeft echter aan dat alles veel tijd kost en die heeft VROM niet. U biedt uw excuses aan dat het zo gelopen is.

Dossier wordt in zijn geheel door minister Cramer bekeken. Dossier wordt tevens in zijn geheel opgestuurd naar de Raad van State, als wij een beroepschrift in zouden dienen.

U zegt dat Ik toch belanghebbende ben, vanwege afgegeven machtiging van Stichting Ekopark.

De andere stichtingen die vermeld zijn in onze bezwaarschriften, zijn dat ook.
Wij kunnen dus, als we willen, als belanghebbenden door naar de Raad van State.

Ik zeg dat de boeren (en hierbij wil ik nog opmerken dat ook 16 miljoen consumenten geschaad worden) in de omliggende gebieden geschaad worden en dat daar niet naar gekeken wordt, volgens u is dat een economisch belang. VROM kijkt volgens mij wel naar het economische belang van Monsanto.U zegt dat dit niet zo is.

VROM handelt volgens Besluit GGO.; mens en milieu mogen niet geschaad worden. Economische belangen worden hier niet in genoemd.

Glyfosaat is volgens u een vrij milieuvriendelijk middel.

Ik vroeg of u wist dat glyfosaat verboden gaat worden, u wist dat niet, u dacht alleen voor particulieren bij huishoudelijk en (tuin-) gebruik.

U bent niet op de hoogte van de tekst van de ontheffing (betreffende glyfosaat t.w.MON 78044) voor proefdoeleinden:
Wegens het ontbreken van voldoende gegevens over de gevaren, welke aan het gebruik van dit middel zijn verbonden, dient dit middel met de grootst mogelijke voorzichtigheid te worden gehanteerd. (Deze tekst heb ik net opgezocht en niet woordelijk genoemd tijdens het gesprek, wel dat glyfosaat niet zonder bescherming van het lichaam gebruikt mag worden, zie ook de bijlage, die behoort bij het dossier van IM 06-006).

maar u verwijst voor de details naar het CTGB.

Meer dan 30 mensen van de 70 die een e-mail adres opgegeven hadden, hebben gereageerd op het feit dat zij in de Beschikking niet genoemd waren.

U merkt op, dat ik goed gelobbyd heb. Mijn antwoord was dat mensen erg bezorgd zijn.

VROM heeft ook positieve reacties van mensen gekregen.

U hoopt dat ik na dit gesprek af zal zien van verdere correspondentie, dit vergt veel van de medewerkers van VROM.

De volgende keer zullen namen wel genoemd worden.

Vriendelijke groeten,

Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers v/h De Groep Bos
Lelystad

http://www.gentechvrij.nl


8 december 2008

Hoorzitting aardappels DH Wieteke 2008

Hoorzitting over bezwaar tegen gg aardappelproefvelden van BASF.  kenmerken DGM/SAS IM 07-001/01, DGM/SAS IM 07-006/01 en DGM/SAS IM 07-007/01. Ook namens Stichting Ekopark. Toen een journalist werd getipt over de vergunning en die publiceerde, kwamen de Friezen massaal in actie. Greenpeace werd ook wakker.

Hoorzitting gg aardappelen Basf en WUR bezwaar boeren, De Gentechvrije Burgers en Greenpeace, 2008.
Wieteke van Dort en Theo Tromp in gesprek met een Friese boer tijdens de hoorzitting in Den Haag. Foto: Miep Bos.

Pleitnota gg aardappelproefvelden geplanned in o.a. Friesland  voorgelezen bij hoorzitting VROM in Den Haag.

Fragmenten pleitnota: Ten eerste. De precieze ligging van een proefveld is ons burgers niet bekend. Hoe weet je dan dat je binnen een straal van 100 meter bij een proefveld woont? Niet voor veevoer en voedsel, maar indirect wel. knip
In de vergunningen staat dat de gentech aardappels niet bedoeld zijn voor veevoer en voedsel. Maar in een bericht van de USDA Foreign Agricultural Service Lezen we, dat de onderzoeksresultaten ook gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van gentech consumptie aardappelen!

But breeders could also use the research results for developing GM table potatoes.

Twee jaar later werd de vergunning door de Raad van State geschorst zie onder:

Hieronder het persbericht van Greenpeace over de vergunningaanvraag van BASF om o.a. in Friesland gentech aardappelproefvelden te mogen aanleggen.

Amsterdam, 4 maart 2010. De vergunningen voor veldproeven met gentechaardappels van het chemiebedrijf BASF en het Wageningen University & Research center zijn vandaag door de Raad van State vernietigd. Daarmee staat vast dat de gemanipuleerde aardappelen van deze bedrijven definitief niet de grond in mogen. Eerder werden de vergunningen al geschorst. Greenpeace vindt dat er bij de milieurisico-analyse heel
precies naar de plaats en ligging van de proefvelden moet worden gekeken, en dat is in dit geval niet gebeurd.

De uitspraak werd gedaan in een rechtszaak die Greenpeace, Ekopark, Friese boeren, Biowad en Feriening Biologyske Boeren Fryslân aanspanden tegen de door het ministerie van VROM verleende ´wijzigingsvergunningen´ voor veldproeven in Dongeradeel, Ferwerderadiel en Aa en Hunze. Het ministerie voegde een aantal locaties aan de oude vergunning toe via een versnelde procedure. De Raad vindt dat in strijd met de geldende wetgeving en vernietigde de vergunningen.

BASF wilde op de twee Friese velden proeven doen met Phytophthora resistentere aardappels en zetmeelaardappels. Wageningen UR had in Aa en Hunze een proef met Phytophtora resistente aardappels gepland. Maar daar steekt de Raad van State nu een stokje voor.

Het gebruik van gentech kan leiden tot onvoorspelbare en oncontroleerbare
verspreiding van deze gewassen. Boeren in de buurt van proefvelden kunnen
geconfronteerd worden met gentechaardappels in hun oogst, omdat de genpiepers bijvoorbeeld kunnen achterblijven in machines of zich via zaden en stuifmeel verspreiden.

“Deze overwinning, een dag na de toelating van een andere BASF aardappel op de Europese akkers, geeft de mens moed!”, zegt Herman van Bekkem, gentech en landbouwdeskundige bij Greenpeace. ” De gentechpiepers zijn ook nog eens onnodig. Zowel voor zetmeelaardappels als Phytophthora-resistente aardappels zijn gentechvrije alternatieven op de markt.”
Bij de bespreking van de landbouwnota dit voorjaar gaan we proberen om Fryslân gentechvrij te houden.

Ook de boer op de foto werd in het gelijk gesteld door de Raad van State.

Fragment: 2.5.3. Wat betreft het beroep tegen het besluit op bezwaar van 1 juli 2009 overweegt de Afdeling als volgt. Wanneer een vergunning als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer wordt verleend, dan wel gewijzigd, zijn naast de aanvrager onder meer eigenaren en bewoners van percelen waarop gevolgen van deze veldproeven kunnen worden ondervonden, belanghebbenden.
[appellant] is woonachtig dan wel oefent biologische landbouw uit op een perceel in Jouswier, gemeente Dongeradeel. Dit is een van de gemeenten waarin een locatie ligt die bij de besluiten van 11 september 2008 aan de vergunning is toegevoegd. Gelet op de ligging van de woning, de aard en de omvang van de activiteiten kan op voorhand niet worden uitgesloten dat [appellant] ter plaatse van zijn woning dan wel perceel milieugevolgen van de besluiten van 11 september 2008 kan ondervinden. Gezien het vorenstaande dient [appellant] te worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb bij de besluiten van 11 september 2008. Het bezwaar is derhalve ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Het besluit van 1 juli 2009 is in zoverre in strijd met het algemeen rechtsbeginsel dat een besluit zorgvuldig dient te worden genomen.


Uit de database van het ministerie, alle verdere info is van het internet gehaald terwijl de 10 jaar dat het bewaard wordt nog niet om zijn.

Subdossier Details

Procedure  IM-L

 IM 07-006/01

 BASF Plant Science 

 Vergunning vernietigd

Uitgangs-organisme  aardappel

 k1

1.       Application for the release into the environment of potatoes with altered starch composition according to the Genetically Modified Organisms Decree

korrelgebonden zetmeelsynthetase (antisense + RNAi), verlaagd amylosegehalte ; AHAS, acetolhydroxyacid synthase, herbicidetolerantie 

Borger-Odoorn ; Dongeradeel ; Ferwerderadiel ; Lingewaard ; Overbetuwe 

Grote foto: Wieteke van Dort en Theo Tromp in gesprek met een Friese boer tijdens de hoorzitting in Den Haag. Foto: Miep Bos.