GM Conference 2009. Minister Verburg neemt protestmails in ontvangst

Minister Verburg neemt wo 25 nov 10.000 protestmails in ontvangst tegen Nederlands ontwikkelingsgeld voor Foute Soj

Persbericht van www.gifsoja.nl

 

Morgen en overmorgen vindt in Den Haag de GMO Conference 2009 plaats,
georganiseerd door het ministerie van LNV. Hieronder het persbericht van
Gifsoja.nl dat daar gelegenheid krijgt 10.500 oproepen te stoppen met
het steunen van de Ronde Tafel van Verantwoorde Soja aan de minister te
overhandigen. Dit zal gebeuren morgen om 13uur voor de deur van de
conferentie, het Kurhaus Hotel in Scheveningen.

Eerder op de dag zullen de conferentiegangers bij aankomst op theatrale
wijze ontvangen worden door A SEED en gifsoja.nl met de nieuwe
gifsoja-nieuwsbrief en een protestpamflet.

De conferentie zou stof moeten geven voor de Nederlandse inbreng in de
Europese discussie over sociaal-economische criteria voor commercieel
gmo-gebruik in Europa. In plaats daarvan is de insteek van de
organisatoren een andere: herziening van het Europese GMO beleid, ten
voordele van de Europese en Nederlandse agro-industrie.

De minister heeft allang duidelijk gemaakt wat haar inbreng in de
Europese discussie gaat zijn: over toelating van een gmo voor teelt zou
elk EU-lidstaat voor zichzelf moeten kunnen besluiten, en bovendien
moeten scheepsladingen bulkgewassen als soja en mais een beetje vervuild
kunnen zijn met illegale gmo’s (opheffen van de zogenaamde nultolerantie
voor gmo’s die nog NIET veilig bevonden zijn, en ze toch Europa
binnenlaten). Dit heeft Minster Verburg aan de Tweede Kamer laten weten.

Ook is duidelijk dat bepaalde sociaal-economische implicaties volgens de
organisatoren NIET op de agenda van deze GMO Conference horen: “Kritische
sprekers die waren voorgesteld om de gevolgen van de teelt van het
genetisch gemanipuleerde RoudupReady soja in Zuid-Amerika toe te
lichten, werden door de organisatie geweigerd. De voorstanders van de
RTRS krijgen wel de kans in een aparte sessie van de conferentie hun
werk toe te lichten.” (citaat uit onderstaand persbericht).

——– Original Message ——–
Subject: Minister Verburg neemt wo 25 nov 10.000 protestmails in
ontvangst tegen Nederlands ontwikkelingsgeld voor Foute Soja
Date: Tue, 24 Nov 2009 09:40:49 +0100
From: gifsoja is niet verantwoord <stop@gifsoja.nl>
To: gifsoja is niet verantwoord <stop@gifsoja.nl>

 

=== Persbericht ===

Minister verburg neemt wo 25 nov 10.500 protestmails in ontvangst tegen
Nederlands ontwikkelingsgeld voor Onverantwoorde Soja

Woensdag 25 november om 13.00 neemt minister Verburg voor het Kurhaus
Hotel in Scheveningen 10,500 oproepen in ontvangst. Deze zijn afkomstig
van mensen uit vele landen die de Nederlandse regering oproepen geen
ontwikkelingsgeld meer te steken in de Round Table on Responsible Soy.
Zijn zien deze ronde tafel als een onterecht ‘groen’ label voor een fout
product, dat met name in Zuid-Amerika enorme schade berokkent aan mens,
milieu en samenleving.

De minister is die ochtend in het Kurhaus Hotel vanwege de door het
Ministerie van LNV georganiseerde conferentie over ‘sociaal-economische
effecten van GGO’s’. Kritische sprekers die waren voorgesteld om de
gevolgen van de teelt van het genetisch gemanipuleerde RoudupReady soja
in Zuid-Amerika toe te lichten, werden door de organisatie geweigerd. De
voorstanders van de RTRS krijgen wel de kans in een aparte sessie van de
conferentie hun werk toe te lichten. De minister heeft aangegeven dat ze
bij de ontvangst van de handtekeningen kort zal reageren. Deze dagen
ontvingen alle verzenders van protestmails een mail van de Ministers
Koenders en Verburg, dat onderaan dit bericht is opgenomen. (Nederlands
van LNV, Engels van BuZa).

De Nederlandse regering steekt via het Initiatief Duurzame Handel en de
ontwikkelingsorganisatie Solidaridad veel ontwikkelings- en LNV geld in
dit initiatief om de sojateelt ‘verantwoord’ te maken. “Een heilloze
weg”, volgens Tjerk Dalhuisen van de campagne www.gifsoja.nl
[http://www.gifsoja.nl/] “Sojateelt voor de export als veevoer, ten
koste van de lokale voedselproductie, is per definitie niet verantwoord.
Dit ‘verantwoorde’ soja-etiket misleidt de consument. Roundup Ready soja
wordt met gebruik van veel gif geteeld, met grote gevolgen voor mens en
natuur. Zelfs soja van net ontboste grond mag nog ‘verantwoord’ genoemd
worden met deze criteria. Dat kan nooit de bedoeling zijn.”

De RTRS is diverse malen verworpen door brede internationale coalities
van organisaties van kleine boeren, inheemse volken en
milieuorganisaties. De meest recente verklaring is ondertekend door 90
organisaties en netwerken. De RTRS heeft geen legitimiteit, nu zeer
weinig NGO’s en geen enkele organisatie van kleine boeren of inheemse
volkeren uit Zuid-Amerika dit proces steunen.

De petitie vraagt de Nederlandse regering steun te verlenen aan de
gemeenschappen die getroffen zijn door het pesticide gebruik op de
Roundup Ready sojavelden en te streven naar lokale teelt van veevoer om
de export te vervangen. De petitie is beschikbaar in het Nederlands
[http://www.gifsoja.nl/Gifsoja/actie.html], Duits, Spaans en Engels,
en is een intitiatief van www.gifsoja.nl [http://www.gifsoja.nl/] samen
met de Duitse organisatie Rettet den Regenwald [http://www.regenwald.org (www.regenwald.org)], [http://www.rainforest-rescue.org www.rainforest-rescue.org] en [http://www.salvalaselva.org www.salvalaselva.org]). Bij ondertekening gaat een mailbericht
naar beide ministers, op de door de ministeries aangegeven
mailadressen dvl@minbuza.nl
<mailto:dvl@minbuza.nl> en communicatie@minlnv.nl
<mailto:communicatie@minlnv.nl>.

Zie voor het programma van de LNV conferentie:

* [http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640393&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_id=111104&p_node_id=2054158]

*Contact:

Tjerk Dalhuisen, Gifsoja.nl, stop@gifsoja.nl

Nina Holland, Corporate Europe Observatory,

 

=== Reactie Ministers Koenders en Verburg op petitie ===

From: “LNV NoReply” <NoReply@minlnv.nl <mailto:NoReply@minlnv.nl>>
To: <undisclosed-recipients:>
Sent: Friday, November 20, 2009 1:56 PM
Subject: RE: Stop politieke en financiële steun aan GM gifsoja

 

Geachte mevrouw / meneer,

Bedankt voor uw reactie waarin u een aantal punten naar voren brengt die
ook onze aandacht hebben. Wij hebben ook kennis genomen van uw verzoek
om ondersteuning aan de RTRS stop te zetten.

Wij waarderen een levendig debat over de economische, sociale en
milieueffecten van grootschalige sojaproductie. Het debat raakt aan een
aantal beleidsthema’s, zoals landgebruik, arbeidsomstandigheden,
armoedebestrijding, milieu en ecologie.

Gezien de grote vraag naar sojabonen en hiervan afgeleide producten,
acht de Nederlandse regering het van belang om ondersteuning te geven
aan de ontwikkeling van een standaard voor duurzame productie van dit
gewas. Wij beschouwen de RTRS als een organisatie die een belangrijke
rol kan spelen bij het organiseren van een open en transparant proces
dat zorgt voor inbreng van alle betrokken stakeholders.

Zoals u weet is de Nederlandse regering geen lid van de RTRS. Zij is
slechts waarnemer. Als kritisch waarnemer volgen we zorgvuldig de
voortgang die geboekt wordt door de RTRS. Het succes van de RTRS is te
danken aan de inzet van haar leden en andere partijen in de
productieketen. Wij ondersteunen de organisatie, omdat wij zien dat er
sprake is van vooruitgang.

Echter, wij zijn ons er tegelijkertijd van bewust dat er nog veel
uitdagingen resten. Een snelle aanpak ervan de komende jaren is nodig om
te komen tot een standaard voor mainstream duurzaam geproduceerde soja.
Wij zijn van mening dat met de betrokkenheid van alle stakeholders
verdere voortgang mogelijk is. Wij wijzen er ook op dat het verminderen
van pesticidengebruik binnen de RTRS één van de overeengekomen criteria is.

De ondersteuning van de RTRS is onderdeel van een breder beleid dat
gericht is op het verduurzamen van de productie in een aantal
internationale handelsketens.

Hoogachtend,

 

Gerda Verburg, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bert Koenders, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

 

=== Statement Minister Koenders and Minister Verburg on support for RTRS ===

Van: NOREPLY@minbuza.nl <mailto:NOREPLY@minbuza.nl>

Onderwerp: Statement Minister Koenders and Minister Verburg on
support for RTRS

Datum: * 23 november 2009 10:14:18 GMT+01:00*

Aan: * undisclosed-recipients:;*

Dear Sir, Madam,

Thank you for your message, in which you raise issues of serious
concern. We have taken note of your request that we withdraw our support
for the RTRS.

We value a lively debate about large-scale soybean production and its
economic, social and environmental effects. That debate touches on many
policy areas, including land use, working conditions, poverty control,
environmental and ecological issues.

Given the strong demand for soybean and its derivates, the Dutch
Government considers it important to support the development of a
standard for its sustainable production. We see the RTRS as an
organisation with an important role in organising contributions from all
stakeholders in an open and transparent process.

As you know, the Dutch Government is not an RTRS member – only an
observer. But as a critical observer, we are following the RTRS’s
progress carefully. The RTRS’s success is thanks mainly to its members
and the other parties in the supply chain. We support the RTRS because
we observe that it is making progress.

Nevertheless, we acknowledge that many challenges need to be tackled
soon in order to achieve a standard for mainstream sustainably produced
soybean. We believe that the process can move forward with the
commitment of all stakeholders. We have noted that the reduction of
pesticide use is a criterion already agreed upon.

The Dutch Government’s support for the RTRS is part of our policy of
facilitating progress towards more sustainable production in a number of
supply chains.

Yours sincerely,

Bert Koenders, Minister for Development Cooperation
Gerda Verburg, Minister of Agriculture, Nature and Food Quality


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.