Links

Links, Nederlandse en Engelse links.

Wij zelf:

De Gentechvrije Burgers, Europees Consumenten Platform.
Dit is de site waar je nu op zit.

” Recept voor een Markttoelating” Kunst en gentech(vrij), boekje van Miep Bos
Met voorwoord van Wieteke van Dort. (gratis te downloaden).
Ook verkrijgbaar in Engels en wel hier.

Informatieve sites:

GM Watch
Uitgebreide site met Gentech nieuws

ISIS Institute of Science in Society.
Goede site met artikelen van Mevr. Dr. Mae – Wan Ho.

LogoGentech
Ook een Nederlandse site met o.a. uitleg over gentech. Weer opnieuw online.

India GM info
Uitgebreide site met gentechvrije zones in India.

Hej då GMO
Zweedse site. “Hej då GMO” betekent: “Dag GMO’s”.

Testbiotech
Belangrijke Duitse Site, ook over Crispr Cas, ook in het Engels. German and English language.

Genetically engineered food – Safety Problems.
Why are genetically engineered foods not safe to eat.

Earth matters
Over gentech.

A Seed
Internationaal nieuws over acties.

De Groenen in de EU
Laatste nieuws van de Groenen in de EU.

GMO-free regions
GMO-free regions
in the Netherlands

Lelystad Gentechvrij en uiteindelijke  beslissing Lelystad Gentechvrij in de Pers
Alles over het burgerinitiatief om Lelystad gentechvrij te verklaren.

Rol van de Consumentenbond
Dossier van Stichting Vomigen, Rotterdam, over rol van de Consumentenbond bij het in 1996 toelaten en niet-etiketteren van gentech soja en maïs -ingrediënten in ons dagelijks voedsel.

Jeffrey Smith , founder of The Institute for Responsible Technology. English

The Non-GMO shopping guide.

Moms Across America. Empowered Moms, Healthy Kids. Our mission is to raise awareness about GMOs and toxic exposure, empower leadership, and create healthy communities. We support local activities, initiate campaigns and share solutions nationwide to improve our health and freedoms.

Ann Clark
Universiteit van Guelph, Canada, over verschillende gentech onderwerpen, b.v. gewassen.

NGIN
Uitgebreide GM site van het Norfolk Genetic Information Network, die terecht bekroond is.

Searice
Southeast Asian Regional Initiatives to Community Empowerment, executive Director Elenita “Neth” C. Daño uit de Filippijnen sprak in 2001 in Diligentia in Den Haag tijdens de conferentie “De keerzijde van gentechnologie”.

Prins Charles1 en 2
1. Toespraak van Prins Charles over “Genetically Modified Organisms”
2. A speech by HRH The Prince of Wales titled ‘Reducing Poverty through Sustainable Agriculture’ at a Department for International Development/University of Essex seminar, St James’s Palace State Apartments Published on 15th January 2001

Greenpeace Deutschland
Gentechnik

Dr. A. Pusztai:
Beroemde wetenschapper die op de Britse televisie zijn bezorgdheid uitsprak over gentech voedsel. Eerst is hij verguisd heeft nu in algemene kring erkenning gekregen. “Why I cannot remain silent”.

Alliance for Bio-Integrity
Steven Drukers site over de Amerikaanse FDA die volgens hem onveilig gentech voedsel op de wereldmarkt heeft gebracht.

The European GMO-Free Citizens
Met lijst wat je nog wel kunt eten in de USA en Canada, en een pagina met vele links.

Food Babe
Geweldig dappere site van vrouw die onderzoek doet naar ingredienten en gentech in Amerikaans voedsel.

Greenpeace
Over Genetic Engineering en meer. (Gentech).

Dr. Devinder Sharma video’s
Gentechvrije burgers waren bijeenkomst in Diligentia er was een lezing van de bekende wetenschapper Dr. D. Sharma uit India. Over o.a. gentech, voedseloverschotten en honger in India. Wieteke van Dort en Miep Bos hebben hem toen ontmoet. Hij sprak over Mandela, die zei “Don’t loose your anger”.

Artikel van Dr. Devinder Sharma in het Engels

Nieuwsgrazer
Goed bijgehouden site over nieuws uit binnen- en buitenland betreffende moderne biotechnologie en het boerenbedrijf.

Off Topic maar belangrijk:                        De uitrol van 5G mag niet plaatsvinden zo lang er geen goede onafhankelijke onderzoeken zijn gedaan naar de gezondheid van mens, dier en milieu. Lees het commentaar van de werkgroep Pas op de Plaats  voor ongezonde Straling en meer info vanwege een internetconsultatie bij het ministerie van EZ en K.

Onze ondersteuners:

Wieteke van Dort, (film) actrice, beeldend kunstenares.

Stichting Ekopark
De stichting Ekopark staat voor de promotie van Ekoparken. Een Ekopark, is een agrarisch gebied, volkstuin, tuin of ander stuk land waar geen gif gebruikt wordt, geen kunstmest en de gewassen niet genetisch gemanipuleerd zijn. Samen met stichting Ekopark, – Vomigen en – Natuurwetmoeders hebben we bij het ministerie van VROM en later – IenM en bij de Raad van State, diverse bezwaarschriften ingediend m.b.t. GGO zaken.

Stichting Natuurwetmoeders
Enkele gedachten over genetische manipulatie. Ernstige bezorgdheid over gentechvoedsel door moeders, vaders en andere bezorgde consumenten.

Stichting VoMiGEN steunde ons tot het overlijden van Robert Verlinden in 2016. Hij was een wereldfietser en kritische burger. 1947-2016

Archief  St. VoMiGEN.

Zitat: “Intoleranz und Hass sind nicht das dringendste Problem. Das dringendste, das erbärmlichste, das schändlichste und das tragischste Problem ist das Schweigen ”. Ende des Zitats von Rabbi Joachim Prinz.

Wet en regelgeving:

Richtsnoer EU betreffende etikettering: RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad

RICHTLIJN (EU) 2015/412 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 maart 2015 tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) op hun grondgebied te beperken of te verbieden.

EU: Publieke Consultaties betreffende toestemming tot toelating van gentech voedsel en dito veevoer in de EU.

Vergunningen database
Ministerie van I&W, vroeger I&M. Vergunningen medische, menselijke en dierlijke biotechnologie en gentech landbouw. Ingesteld op “Alle”.

Lokaties Veldproeven.
Ministerie van I en M, selectie op vergunningendatabase.

Uitspaak Hof van Justitie over openbaarmaking van plaats van introductie.
2.3.2. Het Hof van Justitie heeft met betrekking tot de aard van de gegevens over de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in de punten 33 tot en met 38 van het arrest overwogen dat artikel 6, eerste en tweede lid, van richtlijn 2001/18 bepaalt dat, alvorens over te gaan tot een doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen, bij de bevoegde instantie van de lidstaat op het grondgebied waarvan de introductie zal plaatsvinden een kennisgeving moet worden ingediend.

EC register van toegelaten en teruggetrokken gentech gewassen e.d.

Notifications pending under Directive 2001/18/EC

RICHTLIJN 2001/20/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 4 april 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toepassing van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PB L 121 van 1.5.2001, blz. 34.

Klinische studies met ggo’s worden technisch-wetenschappelijk beoordeeld door Bureau GGO en vergunningen voor studies met ggo’s worden door het ministerie van IenW afgegeven. De procedure voor markttoelatingen van gentech medicijnen en vaccins is echter centraal georganiseerd in Europa bij het Europese Medicijn Agentschap (EMA) welke gehuisvest is in Amsterdam. Markttoelatingen worden dus beoordeeld door de EMA. Meer informatie over de beoordelingsprocedures van de EMA kunt u vinden op: http://www.ema.europa.eu/ema/ Bron: Bureau GGO. 18-01-2018 per email.
 

Zie ook Nederlandse Vergunningen Database

Wetten en Regels (Website COGEM)

Etikettering GGO producten.

Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen
Regels voor nieuwe voedingsmiddelen en ingredienten
Hierin wordt verwezen naar diverse EU richtlijnen. Belangrijk is de Verordening nr 1830, Betreffende de traceerbaarheid en etikettering van GGO’s en traceerbaarheid van met GGO geproduceerde levensmiddelen en diervoeder.

Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (Voor de EER relevante tekst)

Verordening nr-1333/2008 van 16-12-2008-levensmiddelenadditieven

Divers

L-triptofaan-incident
L.R.B.Mann, D. Straton & W. E. Crist,het L-triptofaan-incident, EMS (eosinophilia-myalgia syndrome), veroorzaakt door Showa Denko tryptophan. Tot nu 80 doden en 1500 blijvend invaliden door een genetisch gemanipuleerd ingrediënt in dit voedselsuplement.

NotMilk
Waarschuwing om geen Noord-Amerikaanse melk te drinken, waar een nieuw gentech toevoeging in zit (inmiddels in Europa verboden) en om geen kaas en ijs te eten, die van deze melk gemaakt is. (Robert Cohen, USA)

Feeding the word without GMO’s
Filmpje op Vimeo. De grote ondernemingen beweren dat zonder GGO’s de wereld straks niet meer te voeden is. Dit filmpje laat het tegendeel zien.

joke Ladan,
website van een bijzondere vrouw, over o.a. gentech en E-nummers, het Eten en Genen debat en een gezond kookboek.

Natuurlijkvoedsel
Boeren die het gewas op een natuurlijke wijze verbouwen.

Friends of the Earth.
Campagne: Real Food

PSRAST
Physicians and Scientists for Responsible Application
of Science and Technology

Proefdiervrij
Dierenleed en moderne biotechnologie .

BBC
BBC-GM Links. Food under the microscope.

HRI labs, Fairfield, USA. Amerikaanse firma die o.a. op GMO’s in voedsel test. Onderzoekt ook voedsel op glyfosaat.

Genetic ID
Amerikaanse firma die op GMO’s in voedsel test ook vestiging in Duitsland.

“Changing Course for Life – Local
Solutions to Global Problems”
. Julian Rose.

American Corn Growers Association

We hebben Dan McGuire ontmoet.

Demonstratie
Foto’s en verslag van een demonstratie tegen moderne Biotechnologie

Werken aan de wereld! – Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling brengt mensen bijeen rond de thema’s milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit. Nieuws, links, vacatures, advertenties.

www. leefbewust.com
site over gezonde voeding e.d.

Linkpartners
Suara Baru, de Indische linkpagina.
Portaal Dieet Begint hier.nl
Linkpartner Bioindustrie startpagina

Voor andere bedreigingen voor de gezondheid waar ik me bezorgd om maak,==> klik hier.


Wie een vraag stelt is een dwaas voor vijf minuten, Wie geen vraag stelt is een dwaas voor de rest van zijn leven (Chinees spreekwoord).