Medische schandaal van de eeuw

Meer hieronder (Nederlands en Engels). English below. Naar de video.

Marcel de Graaff, lid van het Europees Parlement, vertelt over de schokkende feiten over de Covid19-prikken die zijn gevonden in een reactie van het Europees Geneesmiddelenbureau. Marcel heeft het hier over de Nederlandse overheid. Kijk, en je zult het zien. Ik besef dat het een lang verhaal is, maar lees het alsjeblieft. De EMA stelt expliciet dat zij de coronavaccins uitsluitend voor individuele inentingen op de markt heeft toegelaten. En absoluut niet voor de bestrijding van infecties en absoluut niet voor het voorkomen of verminderen van infecties.

En dit is verwoestend voor regeringen die de cirkel rond hebben gemaakt met de boodschap dat je het voor iemand anders doet. Niet alleen liet de EMA de vaccins helemaal niet toe om infecties tegen te gaan, de EMA gaat zelfs nog verder. Het legt het uit in zijn antwoord, en ik citeer: “De beoordelingsrapporten van het EMA over de toelating van vaccins benadrukken het gebrek aan gegevens over besmettelijkheid”.

Met andere woorden: de vaccins waren niet bedoeld om infecties te voorkomen en er zijn helemaal geen gegevens die onderbouwen dat de vaccins helpen tegen infecties. Sterker nog, de EMA stelt dat de blootstelling aan het virus de kans op infecties vergroot, zelfs bij gevaccineerden. De massale overheidscampagnes om jezelf te vaccineren, om je ouders, je buren, de zwakkeren in de samenleving, te beschermen, waren niet alleen ongeoorloofd, maar ook volkomen onzin en niet gebaseerd op feiten.

De EMA zegt dat de vaccins alleen bedoeld zijn voor de bescherming van het geïnfecteerde individu. En voordat het individu, de patiënt, wordt gevaccineerd, moet met alle veiligheidsinformatie, en ik citeer de EMA nogmaals, “rekening worden gehouden bij het toedienen of aanbevelen van een vaccinatie”.

U mocht dus pas een vaccinatieadvies geven nadat een arts had vastgesteld dat dit in uw geval verstandig was. En omdat vrijwel niemand onder de 60 jaar kans had op ernstige complicaties door het coronavirus, mag niemand, maar ook niemand onder de 60 jaar na een enkele uitzondering worden afgewezen. De sporthallen vol vaccinprikkers waren dus volledig in strijd met het gebruik waarvan de vaccins door de EMA waren toegediend. Om de veiligheid van de vaccins te kunnen beoordelen was het voor de EMA essentieel dat bijwerkingen goed geregistreerd zouden worden.

En de EMA zegt hierover: we verwachten veel meldingen van bijwerkingen die optreden tijdens of kort na vaccinatie. En dat betekent dat de klachten vooral in de eerste periode direct na vaccinatie gemeld moeten worden. De overheid steunde een beleid waarbij deze klachten de eerste 14 dagen na vaccinatie niet werden gemeld, omdat het vaccin 10 tot 14 dagen nodig zou hebben om effectief te worden.

Alle klachten in die periode zijn gericht aan het coronavirus, en dat is niet alleen frauduleus, maar daarmee breng je opzettelijk mensenlevens in gevaar. En ik herinner u er nogmaals aan dat we nog steeds te kampen hebben met een gigantische, zogenaamde onverklaarde buitensporige sterfte. De regering wist dat de vaccins niet zouden beschermen tegen de verspreiding van het virus, maar deelde deze informatie niet met de burgers. Integendeel, het dwong de vaccins met leugens aan onze burgers, verdoezelde de bijwerkingen en bracht zo de gezondheid van iedereen die een dergelijk vaccin had ingenomen in gevaar. De vaccinatiecampagnes moeten zo snel mogelijk worden stopgezet, en dat is simpelweg niet veilig. En het voldoet niet aan de eisen die de EMA stelt.

En de regering en alle politieke partijen die dit steunden, moeten verantwoordelijk worden gehouden voor hun leugens en fraude. En retweet alsjeblieft!

Van: coronavirus plushie @c-plushie via X

English

Marcel de Graaff, member of the European Parliament, tells of the shocking facts about the Covid19 shots found in a response from the European Medicines Agency.

Marcel is talking here about the Dutch government. Watch, and you’ll see.

I realise it’s a long read, but please do read it.

The EMA explicitly states that it has exclusively allowed the corona vaccines on the market for individual immunisations. And absolutely not for the control of infection and absolutely not for preventing or reducing infections. And this is devastating for governments that have gone full circle with the message that you are doing it for someone else

Not only did the EMA not allow the vaccines at all to go against infections, the EMA goes even further. It explains in its answer, and I quote “The EMA’s assessment reports on the admission of vaccines emphasise the lack of data on contagiousness”

In other words, the vaccines were not intended to prevent infections and there are no data at all that substantiates that the vaccines help against infections. In fact, the EMA states that the exposure to the virus increases the chance of infections even in those vaccinated.

The mass government campaigns to vaccinate yourself, to protect your parents, your neighbors, the weaker in society, were not only unauthorized, but also completely nonsense and not based on facts.

The EMA says that the vaccines are only for the protection of the vaccinated individual. And before the individual, the patient, is vaccinated, all safety information must, and I quote the EMA again, “Be taken into account when administering or recommending a vaccination”.

So you were only allowed to make a recommendation for a vaccination after a doctor had determined that this was sensible in your case. And because almost no one under the age of 60 had a chance of serious complications due to the coronavirus, no one, but also no one under the age of 60 should be vaccinated after a single exception.

So the sports halls full of vaccine prickers were completely in conflict with the use of which the vaccines had been administered by the EMA.

To assess the safety of the vaccines, it was essential for the EMA that side effects would be properly registered. And the EMA says about this, we expect many reports of side effects that occur during or shortly after vaccination. And that means that the complaints must be reported especially in the first period immediately following vaccination.

The government supported a policy in which these complaints were not reported the first 14 days after vaccination, because the vaccine would need 10 to 14 days to become effective. All complaints in that period were written to the coronavirus, and that is not only fraudulent, but that is deliberately endangering people’s lives. And I remind you once again that we are still fighting with a gigantic so-called unexplained excessive mortality

The government knew that the vaccines would not protect against the spread of the virus, but did not share this information with the citizens. On the contrary, it forced the vaccines to our citizens with lies, obscured the side effects and thus brought the health of everyone who had taken such a vaccine into danger.

The vaccination campaigns should be stopped as soon as possible, and it is simply not safe. And it does not meet the requirements set by the EMA. And the government and all political parties that supported this should be held accountable for their lies and fraud.

And please retweet!

@P_McCulloughMD @DrAseemMalhotra @thecoastguy

@ABridgen @mattletiss7 @winstonpeters @nzdsos

#VaccineInjuries #VaccineDeaths #mRNA #ExcessDeaths

From: @c-plushie via X