Nieuw commentaar

Op de hernieuwde toelating tot de EU markt (geen teelt) van de gentech Soybean A5547-127

Soybean A5547-127
Assessment of genetically modified soybean A5547-127 for renewal under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-020).

EFSA opinion: 20 June 2022

Deadline: 24 July 2022 Form to make comments
Comment of The European GMO-free Citizens. English below

Nederlands:

Deze multinational, die honderden claims kan verwachten van mensen die hun herbiciden hebben gebruikt en ernstig ziek zijn geworden, heeft ook studies betaald aan universiteiten om een ​​rooskleurig beeld van hun producten te krijgen, zie bijvoorbeeld:

Het onderzoekscontract gaf Bayer controle over neonics-studiemethoden, maar universitaire onderzoekers claimen volledige eer.

In 2017 gaven Bayer en Syngenta, twee bedrijven die neonicotinoïde insecticiden produceren, $ 301.671 aan onderzoekers van de Iowa State University (ISU) voor een project met de titel: “Estimating the exposure to neonicotinoid residues in pollinator-attractive habitat adjacent to corn and soybean fields.” Quote from https://usrtk.org/pesticides/bayer-syngenta-isu-neonic/

Hooggerechtshof VS deelt klappen uit aan Bayer-Monsanto

Op dinsdag 21 juni 2022 verwierp het Amerikaanse Hooggerechtshof het beroep van Bayer-Monsanto om het vonnis van een eerdere Roundup-rechtszaak tegen kanker te vernietigen, waarin een jury het bedrijf unaniem aansprakelijk achtte voor gezondheidsschade veroorzaakt door blootstelling aan het Roundup-herbicide tijdens het gebruik door consumenten .”

https://gmofreeusa.org/it-was-a-bad-week-for-bayer-monsanto-courts-deliver-major-losse

Wij lezen:

  1. Conclusies
    “Het GGO-panel concludeert dat er geen bewijs is in de verlengingsaanvraag EFSA-GMO-RX-020 voor nieuwe gevaren, gewijzigde blootstelling of wetenschappelijke onzekerheden die de conclusies van de oorspronkelijke risicobeoordeling van soja A5547-127 zouden veranderen (EFSA GMO-panel, 2011 ).”
    Van https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2022.7340

Wij zijn het daar niet mee eens, maar zijn het volledig eens met alle opmerkingen van de CA van Hongarije.

Citaat: “Glufosinaat is giftig voor het microbioom, de residuen en metabolieten van dit herbicide interfereren met verschillende metabolische processen in de darmen van de organismen die het consumeren, of het nu mensen of dieren zijn. Het PAT-eiwit is een algemeen enzym dat L-glufosinaat acetyleert en zo glutaminesynthase remt, het enzym dat verantwoordelijk is voor de ontgifting van ammoniak. De resulterende metaboliet N-acetyl-glufosinaat (NAG) is een nieuw residu in glufosinaat-tolerante planten. In voedingstesten kregen laboratoriumratten oraal NAG toegediend en er werd aangetoond dat deze metaboliet door micro-organismen in het spijsverteringskanaal weer kon worden omgezet in de actieve herbicidevorm. In vitro verteerbaarheidsstudies weerspiegelen niet de echte vertering in vivo in het maagdarmkanaal. De hittestabiliteit van het PAT-eiwit is twijfelachtig. Er werden statistisch significante verschillen gevonden tussen de samenstelling van de GM-gebeurtenis en zijn niet-GM-tegenhanger, en er werden ook veranderingen in de samenstelling waargenomen bij herbicidebehandeling.”

Quote van; Toepassing EFSA-GMO-RX-020 (soja A5547-127) Opmerkingen en adviezen ingediend door de genomineerde risicobeoordelingsinstanties van EU-lidstaten tijdens de consultatieperiode van drie maanden.

Wij, Nederlandse GMO-vrije burgers die deel uitmaken van de Europese GMO-vrije burgers, schamen ons dat de Nederlandse CA het volgende schrijft:

De Nederlandse CA (Competente Autoriteit) heeft het verlengingsdossier beoordeeld met betrekking tot de voedsel-, diervoeder- en milieuveiligheid van import van A5547-127 soja en heeft geen opmerkingen of verzoeken om aanvullende informatie met betrekking tot de veiligheid van dit GM-evenement.”

Wij, de Europese GMO-vrije Burgers, schreven het al eerder: we willen geen ggo-gewassen zoals gm-soja op ons bord, en we willen het ook niet aan de dieren voeren. Wij zijn voor het promoten van biologische landbouw. Dit is de toekomst voor de aarde met een schoon milieu.

Ook ondersteund door de Stichting Ekopark Lelystad. (Stichting Ekopark, Lelystad).

Engels

To begin our comment:

This multinational, which can expect hundreds of claims from people who have used their herbicides and become seriously ill, have also paid for studies to universities to get a rosy picture of their products, see for example:

“Research contract gave Bayer control of neonics study methods, but university researchers claim full credit.”

“In 2017, Bayer and Syngenta, two companies that manufacture neonicotinoid insecticides, gave $301,671 to Iowa State University (ISU) researchers for a project titled “Estimating the exposure to neonicotinoid residues in pollinator-attractive habitat adjacent to corn and soybean fields.” Quote https://usrtk.org/pesticides/bayer-syngenta-isu-neonic/

U.S. Supreme Court Delivers Blow to Bayer-Monsanto

On Tuesday, June 21, 2022, the U.S. Supreme Court rejected Bayer-Monsanto’s appeal to overturn the verdict of a previous Roundup-cancer lawsuit in which a jury unanimously found the corporation liable for health harm caused by exposure to its Roundup herbicide during consumer use.” 

https://gmofreeusa.org/it-was-a-bad-week-for-bayer-monsanto-courts-deliver-major-losse

We read:

4 Conclusions

“The GMO Panel concludes that there is no evidence in renewal application EFSA-GMO-RX-020 for new hazards, modified exposure or scientific uncertainties that would change the conclusions of the original risk assessment on soybean A5547-127 (EFSA GMO Panel, 2011).” From https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2022.7340

We do not agree with that, but fully agree with all comments of the CA of Hungary.

Quote: “Glufosinate is toxic to the microbiome, the residues and metabolites of this herbicide interfere with several metabolic processes in the gut of the organisms consuming it, should it be humans or animals. The PAT protein is a common enzyme acetylating L-glufosinate, and thus inhibiting glutamine synthase, the enzyme responsible for the detoxification of ammonia. The resulting metabolite N-acetyl-glufosinate (NAG) is a new residue in glufosinate-tolerant plants. In feeding tests, laboratory rats were dosed orally with NAG and it was shown that this metabolite could be reconverted into the active herbicidal form by microorganisms in the digestive tract. In vitro digestibility studies do not reflect true digestion in vivo in the gastrointestinal tract. The heat stability of the PAT protein is questionable. There were statistically significant differences found between the composition of the GM event and its non-GM counterpart, and compositional changes were also observed upon herbicide treatment.”

From: Application EFSA-GMO-RX-020 (soybean A5547-127) Comments and opinions submitted by the nominated risk assessment bodies of EU Member States during the three-month consultation period.

We, Dutch GMO-Free Citizens being part of the European GMO-Free Citizens are ashamed that the Dutch CA writes the following:

“The Dutch CA has assessed the renewal dossier with respect to the food, feed and environmental safety of import of A5547-127 soybean and has no comments or requests for additional information in relation to the safety of this GM event.”

We, the European GMO-free Citizens, wrote it before: we don’t want GM crops such as GM soy on our plate, nor do we want to feed it to the animals. We are for promoting organic farming. This is the future for the earth with a clean environment.

Also supported by the Ekopark Lelystad Foundation. (Stichting Ekopark, Lelystad).

2 antwoorden op “Nieuw commentaar”

  1. Uitstekend verwoord!
    Ik sluit mij helemaal aan bij de mening van Miep Bos!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.