Open Consultations

Again two renewals of GMO carnations. We, The European GMO-Free Citizens, Foundation Ekopark, Foundation Natuurwetmoeders and Madge Inc. from Australia did already complain against those flowers in 2015. Dutch newspaper Volkskrant wrote about it. There was no opinion in the EU so the last word was spoken by Jean-Claude Juncker the then President of the European Commission and he said “YES”.

Weer opnieuw toelating van twee gentech trosanjers. In 2015 maakten de Gentechvrije Burgers en Madge Inc. uit Australië ook al bezwaar tegen deze bloemen. Er was geen opinie over deze toelating door de EU dus het laatste woord werd gesproken door de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. En hij liet de kreupele anjers toe. Er verscheen ook een stuk in de Volkskrant.

Carnation IFD-25958-3 Assessment report of The Netherlands competent authority in accordance with Directive 2001/18/EC – Renewal of Notification C/NL/09/01 Assessment report: 7 June 2024 Deadline: 7 July 2024 Form to submit comments
Carnation IFD-26407-2 Assessment report of The Netherlands competent authority in accordance with Directive 2001/18/EC – Renewal of Notification C/NL/09/02. Assessment report: 7 June 2024 Deadline: 7 July 2024 Form to submit comments

Onze bezwaren toegestuurd aan de EU:

Lelystad, 24-6-24
L.S., Comment on SNIFC/NL/09/01 and SNIFC/NL/09/02 (Renewal).

We – The European GMO-Free Citizens and the Ekopark Foundation in Lelystad (the Netherlands) – do not wish these genetically modified carnations will get a renewal.

If you were to approve it (which we would regret), we would want every flower, to be labelled as a GMO. See also all our comments on GM carnations of an earlier date. www.gentechvrij.nl

Wat wij, de Europese Gentechvrije Burgers, Stichting Natuurwetmoeders en Stichting Ekopark te Lelystad, Nederland, eerder schreven, willen wij hierbij inlassen. We staan er nog altijd achter.
Betreft:
Names of the carnations: FLORIGENE ® MoonberryT and FLORIGENE ® MoonvelvetT .
Hertoelating van twee gentech trosanjers.

—–Original Message—– From: XXXXXXXXXXXXXXXXXX Sent: 26 March 2009 15:33
To: gmoinfo-comments@jrc.it Subject: Comment on SNIFC/NL/09/01

L.S., Comment on SNIFC/NL/09/01 and on SNIFC/NL/09/02

Enige bedenkingen en bezwaren tegen deze gentech anjer en enkele vragen.
Vraag 1. Bijen, wat gebeurt er als er bijen op de gentech anjers afkomen en gentechpollen meenemen? Het is bekend dat een Duitse imker zijn biologische honing niet meer kon verkopen omdat er gentech ingrediënten inzaten.
En wat gebeurt er met vlinders die het liefst op een paarse bloem afkomen? Zie: Net zoals mensen een lievelingskleur hebben – wat is die van jou? – zo hebben ook vlinders voorkeur voor bepaalde kleuren. Dat hebben Vrije Vogels door heel Nederland onderzocht. Het blijkt ook dat sommige kleuren favoriet zijn. Paars, zo is gebleken, is een erg gewilde bloemkleur. …….onderzoekers van universiteiten hebben ontdekt dat insecten kleuren heel anders zien dan mensen.
Het volgende weten we wel; Paarse bloemen lijken te betekenen dat er veel nectar te halen is. Dat is voor de plant ook belangrijk, want vlinders helpen bij het bestuiven van de planten: noodzakelijk om voor nieuwe planten te kunnen zorgen. Van: Vrije Vogels.
Vraag 2. Veranderde bloemkleur: herkennen de bijen, vlinders en andere nuttige insecten de kleur nog wel? Wat weten wij überhaupt van de functie van een bloemkleur, een bepaalde kleur staat ongetwijfeld voor een bepaalde eigenschap of functionaliteit, die wij niet weten.
Een anjer kan wortels vormen als die met haar steel in het water heeft gestaan, of de zijscheuten in de oksels van de bloem lenen zich hier nog beter voor, als men ze afscheurt. (eigen waarneming). Ook is het mogelijk een afgesneden anjer in de grond te steken, dan vormen zich ook wortels.
Wie zegt me dat niet iemand dat gaat doen om deze dure anjer te vermeerderen?
Reukstoffen
Bloemen geven reukstoffen af om insecten te lokken. Zo ruiken sommige bloemen naar rottend vlees om zo vliegen te lokken en ruikt de groene nachtorchis naar nectar. Daarnaast geven planten reukstoffen af als er aan gevreten wordt door bijvoorbeeld rupsen.
Smaakstoffen
De plant kan bepaalde smaakstoffen, zoals bitterstoffen, maken, waardoor de plant niet meer opgegeten wordt. Ook als een plant wordt aangevreten kan deze smaakstoffen maken of de hoeveelheid ervan verhogen om zich zo minder aantrekkelijk te maken voor de belager.
Gifstoffen
Gifstoffen beschermen de plant tegen vraat. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Plantencommunicatie
Vraag 3. Wat gebeurt er met de functie van de reukstoffen, smaakstoffen, en gifstoffen bij een veranderde bloemkleur?
Vraag 4. Worden er net als bij de gentech anjers C/NL/04/01 en C/NL/04/02 ook darmcellen van embryo’ s gebruikt om te kijken of de bloem niet giftig is voor mensen? Je moet er niet aan denken dat je die anjers voor Moederdag krijgt!
We verzoeken u nu eindelijk dan toch de ethische bezwaren van de Europese consumenten in beschouwing nemen, zoals ons beloofd is.
Zie 2001/18/EC (9) “Respect for ethical principles recognised in a Member State is particularly important. Member States may take into consideration ethical aspects when GMOs are deliberately released or placed on the market as or in products”.
We protesteren tegen deze markttoelating op ethische gronden. We vinden dit genetisch manipuleren van een snijbloem (evenals alle andere vormen van genetisch manipuleren) een onethische handeling. De Schepper heeft dit niet zo bedoeld, al hebben wij rentmeesterschap gekregen over de aarde, Het wil nog niet zeggen dat wij de blauwdruk daarvan mogen veranderen, temeer daar dit nooit meer is terug te draaien.
Laat staan dat je deze ingrijpende handeling verricht omwille van een andere bloemkleur! Daarom verzoek ik u deze – en soortgelijke bloemen niet op de EU markt toe te laten. Het is onnodig (in Nederland is bovendien een keur aan prachtige bloemen met ontelbare kleuren).
Het is ongewenst en niet volledig gespeend van risico’s. Het is onacceptabel deze gentech anjers weer toe te laten!

De strijd tegen de paarse trosanjers
Op 17-11-2015 heeft Maria Lieve van Stichting Ekopark, Lelystad de gehele pleitnota behorende bij onze bezwaren tegen deze gentech trosanjers voorgelezen op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Het betrof een bezwaar tegen vergunningen voor markttoelatingen van: FLORIGENE ® Moonvelvet™ en FLORIGENE ® Moonberry™.
Dit zijn gentech trosanjers met veranderde bloemkleur.

Aanwezig waren:
• Mevr. Maria Lieve, Stichting Ekopark,
• Mevr. L. Mast, Natuurwetmoeders,
• de heer W. Braakman, biologische bollenkweker,
• Mevr. Wieteke van Dort, actrice en kunstenares,
• Mevr. M. Bos, kunstenares, auteur en woordvoerster van de Gentechvrije Burgers
• de heer Toine Heijmans, Volkskrantjournalist.


Van de kant van het ministerie waren aanwezig;
• Mevr. M. D,
• de heer J. G.
• Mevr. I. de K.
Zie ook:
Persbericht vanwege hoorzitting gentech trosanjers 2015 – Gentechvrij

anjers-tros-hernieuwde-markttoel-2015-pleitnota.pdf (gentechvrij.nl)

Gentech anjers met veranderde bloemkleur, zienswijze – Gentechvrij

PLEITNOTA Betreft vergunningen voor markttoelatingen van: FLORIGENE ® MoonvelvetT en FLORIGENE ® MoonberryT.

17-11-2015. PLEITNOTA voorgelezen door Maria Lieve van Stichting Ekopark, Lelystad. Zij heeft de gehele pleitnota voorgelezen. Aanwezig waren: Mevr. L. Mast, Natuurwetmoeders, de heer W. Braakman, biologische bollenkweker, Mevr. Wieteke van Dort, actrice en kunstenares, Mevr. M. Bos, kunstenares en woordvoerster van de Gentechvrije Burgers en de heer Toine Heijmans, Volkskrantjournalist.
Van de kant van het ministerie waren aanwezig; Mevr. M. D., de heer J. G. en Mevr. I. de K.

Betreft vergunningen voor markttoelatingen van: FLORIGENE ® MoonvelvetT en FLORIGENE ® MoonberryT.
PLEITNOTA
Goedemiddag dames en heren, Wij zijn Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers uit Lelystad (ook namens MADGE incorporated Australia) en Maria Lieve, secretaris van Stichting Ekopark uit Lelystad.
Wij maken vandaag, 17 november 2015, bezwaar tegen twee Beschikkingen op de vergunningaanvragen van Florigene Ltd.
De rode tekst en de 3 bijlagen, lees ik niet voor, maar ik verzoek de staatssecretaris de bijlagen en de rode teksten wel mee te nemen in haar eindoordeel.
Op 9 juli 2015 zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM), vergunningen verleend, met kenmerk GGO C/NL/09/01 en GGO C/NL/09/02.
De genetisch gemodificeerde organismen die als product in de handel worden gebracht ten behoeve van import zijn snijbloemen van anjer (Dianthus caryophyllus L.) met een gewijzigde bloemkleur, gemodificeerd met Agrobacterium tumefaciens stam AGL0, met behulp van de vector pCGP3366 respectievelijk pCGP2355, wat lijn 25958 (C/NL/09/01) en lijn 26407 (C/NL/09/02) heeft opgeleverd.

Allereerst: Het belang van mij, als bestuurslid van Stichting Ekopark en het belang de Gentechvrije Burgers en het algemeen belang van iedere Burger bestaat hierin dat er rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid is ontstaan, door toe te willen staan dat deze gentech trosanjers (spray carnations) op de EU markt mogen komen. Dit is tegen de Richtlijn 2001/18/EG .
En het ministerie beslist uiteindelijk over de toelating.

We lezen in RICHTLIJN 2001/18/EG: (25) GGO’s, als product of in producten, die bestemd zijn voor doelbewuste introductie, mogen niet in de handel worden gebracht zonder dat ze tevoren afdoende in het veld zijn getest in het onderzoek- en ontwikkelingsstadium in de ecosystemen die door het gebruik ervan kunnen worden beïnvloed.
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:303dd4fa-07a8-4d20-86a8-0baaf0518d22.0009.02/DOC_1&format=PDF
Er zijn geen verplichte veldproeven gehouden in de EU. Echter, de Richtlijn is overruled en u hoeft zich hier (nr. 25) niet meer aan te houden, wat voor waarde heeft die Richtlijn dan nog? Het schept rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid. Immers, burgers, die uiteindelijk de kreupele bloemen zouden moeten kopen mogen zelfs geen bezwaar meer maken nu de Actio Popularis is afgeschaft. Wat rest is een kopersstaking.
Stichting Ekopark is het eens met het commentaar van Fran Murrel, president of MADGE uit Australia en lasten het bij het bezwaar in:
Zie anjers-tros-hernieuwde-markttoel-2015-pleitnota.pdf (gentechvrij.nl)

Jessica Harrison, Glenda Lindsay and Fran Murrell co-founded MADGE in 2007 because the Victorian Government’s ban on growing GM canola was to expire in 2008. What does MADGE stand for? “Mothers Are Demystifying Genetic Engineering” but also “Mothers Advocating Deliciously Good Eating” as food should be nourishing and delightful . MADGE Australia Inc. Fitzroy, 3065, Australia http://www.madge.org.au/

Zie verder bijlage 1 http://www.isis.org.uk/Horizontal_Transfer_of_GM_DNA_Widespread.php

Zie http://www.pnas.org/content/104/41/16204.abstract

As anyone who uses a computer knows a tiny change in a programme can have catastrophic and unintended results. Yet we have genetic engineers claiming to be able to alter the genetic code, one they haven’t written, don’t fully understand and don’t test, with complete accuracy and no unexpected consequences. Uit een e-mail van MADGE van 14-10-2015.

Zes punten van grote zorg bij deze genetisch gemanipuleerde mini anjers:

 1. Misleiding. De gentech bloemen zijn geheel van vorm veranderd. Niet alleen de kleur. En er is zeker geen substantial equivalence vergeleken met de ouderlijn. Dit wordt voor ons consumenten verborgen. Je moet eerst de aanvraag helemaal doorlezen en de Engelse taal machtig zijn, voordat je er achter komt. Deze vormverandering was van te voren niet voorspeld. Het geeft aan hoe weinig
  wetenschappers over de werking van het DNA weten. Het is trial-and-error. Vraag van Oostenrijkse wetenschappers: “The Austrian CA (Competent Authority) commented on the statistically significant morphological differences observed in comparative assessments requesting a scientific rationale should be given by the notifier in order to rule out possible, unintended effects due to the genetic modification (results of additional field trials may provide this missing information). Antwoord van Florigene: Variation in morphological characters measured in the transgenic lines can be attributed to environmental factors. This is illustrated in the table below which measures several characters in three independent block trials carried out with the transgenic line, and its parental control, in Colombia and in Australia. Differences between these trials included temperature, radiation, day length and nutrition/irrigation regimes. Dat de morphological factors volgens Florigene verschillen vanwege verschillende milieufactoren, zoals ” temperature, radiation, day length and nutrition/irrigation regimes” ” is zeer discutabel. (Antwoord aan de Oostenrijkse wetenschappers, in “60 days response, 24 november 2009” , C/NL/09/01.)

Tenslotte commentaar van de Competent Authority van Duitsland: “1 .It is required to conduct at least several field surveys ….. in each country or region of Europe where the modified carnations are marketed. Spray type carnations produce more pollen than standards or midis . Blz. 214 aanvraag Florigene. “Spray type carnations produce more pollen than standards or midis.” Blz. 214 aanvraag Florigene.

Resp. 8 en 9 landen hadden commentaar op beide gentech trosanjerlijnen en er was tenslotte geen overeenstemming. De GM-bloemen werden tenslotte toch toegelaten door toedoen van EC-voorzitter, de heer J.C. Juncker.
Jeffrey Smith. Vertaling: “Het insertieproces plus klonering schept gigantische bijkomende schade. Er kunnen honderden of duizenden mutaties door het hele DNA heen plaatsvinden en honderden of duizenden genen kunnen hun niveau van expressie veranderen. Dit schept onvoorspelbare bijwerkingen.” (Uit onze brief van 5 oktober 2015).

Het op de markt brengen van deze omgebouwde mini anjer is een marketingtruc en pure propaganda. Zo wil men er voor zorgen dat gentech geaccepteerd gaat worden. Genetische manipulatie, is een zeer riskante, frauduleuze, onvoorspelbare, onbetrouwbare en gevaarlijke wetenschap, die ons allen bedreigt , volgens het boek “Altered Genes, Twisted Truth ” van Dr. Steven Druker, dat eerder in het bezwaar genoemd werd, en dat zeer gedegen onderbouwd is.

 1. Timentin. We lezen verder het volgende in de twee aanvragen: “Agrobacterium was killed during the transformation process using the antibiotic timentin”. Blz. 15 aanvraag kenmerk GGO C/NL/09/01. “The transgenic line was transformed with the use of disarmed strain of Agrobacterium tumefaciens AGLO (Agrobacterium). Agrobacterium was killed during the transformation process using the antibiotic timentin”. Blz. 15 aanvraag kenmerk GGO C/NL/09/01.

“Ticarcilline (gecombineerd met clavulaanzuur onder de naam Timentin) dient slechts op strenge indicatie te worden toegepast.” Blz 113
Het geneesmiddel en zijn toepassing – P. Vermeij, A.M. Soeterboek, De Erven van drs. C.W.R. Phaf, L.F. Stapper – Google Boeken https://books.google.nl/books?id=NtBDITRkJisC&pg=PA113&dq=Het+Geneesmiddel+En +Zijn+Toepassing+timentin&hl=nl&sa=X&ved=0CB8Q6AEwAGoVChMI0cr_somuyAIVBrg aCh2vUgig#v=onepage&q=Het%20Geneesmiddel%20En%20Zijn%20Toepassing%20tim entin&f=false http://reference.medscape.com/drug/timentin-ticarcillin-clavulanate-342487 “Een antibioticum gebruiken dat zeer terughoudend gebruik vereist en vaak een laatste redmiddel is tegen bv. pseudomonas aeruginosa. Deze bacterie is berucht in ziekenhuizen als ziekenhuisbacterie”. Besmetting met deze bacterie is moeilijk te bestrijden omdat hij opportunistisch is en resistent voor de meeste soorten antibiotica . Ook kan hij lange tijd in ongunstige omstandigheden in leven blijven.” https://nl.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_aeruginosa
Ministerie van Economische Zaken: “Er zijn al grote stappen gezet in het verminderen van het antibioticagebruik, maar we zijn er nog niet. Voor de gezondheid van mens en dier is het belangrijk dat we het gebruik verder terugdringen,” aldus staatssecretaris Dijksma.

En niet alleen in Nederland, maar ook in o.a. Australië, waar de gentech mini anjers worden opgekweekt. Door gebruik van antibiotica worden steeds meer bacteriesoorten ongevoelig voor de werking ervan. Ziektes die nu eenvoudig te genezen zijn kunnen daardoor in de toekomst weer levensgevaarlijk worden. Omdat antibiotica worden gebruikt om infecties bij zowel mensen als dieren te behandelen, ligt de aanpak van antibioticaresistentie bij de zorg én de veehouderij.

Deze brede, geïntegreerde aanpak is de “One Health benadering”. Antibioticaresistentie is een grensoverschrijdend probleem en één van de onderwerpen tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016.” https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economischezaken/nieuws/2015/10/06/koninklijk-werkbezoek-bij-universitair-medisch-centrum-utrechten-vleeskalverbedrijf

Dit is toch onvoorstelbaar dat dit antibioticum wordt gebruikt! En dat alles voor de wijziging van een bloemkleur! Dr. Mae Wan Ho schreef ons bovendien: “As I have written in many, many articles, there is good evidence that Agrobacterium is not killed by the antibiotics and can remain dormant and undetectable together with the binary vectors . Please read Chaper 3 of Ban GMOs Now.” (Fragment zie bijlage 2.)

Het gebruik van Agrobacterium tumefaciens is zeer omstreden. Het grootste gevaar bij gentech gewassen is volgens Dr. Mae Wan Ho horizontale genen transfer. (HGT). En de mogelijke connectie met Morgellons skin fibers*. Zie de bijlage 2. Fragment: “A report submitted to MAFF in 1997 had indeed raised the possibility that Agrobacterium tumefaciens could be a vector for gene escape [16, 17]. The researchers found that it was extremely difficult to get rid of the Agrobacterium used in the vector system after transformation. High rates of gene transfer are known to be associated with the plant root system and the germinating seed [18]. There, Agrobacterium could multiply and transfer transgenic DNA to other bacteria, as well as to the next crop plant”. Knip http://www.isis.org.uk/FSAopenmeeting.php

Mae-Wan Ho, B. Sc. Hon. (First Class) and Ph. D. Hong Kong University, Director of Institute of Science in Society ( www.i-sis.org.uk ) is best known for pioneering work on the physics of organisms and sustainable systems presented especially in The Rainbow and the Worm, The Physics of Organisms (1993, 1998, 2008) and Living Rainbow H2O (2012), and for which she was awarded the 2014 Prigogine Medal.

A prominent critic of neo-Darwinism and genetic determinism, Mae-Wan was among the first to warn of the dangers of genetic modification in Genetic Engineering Dream or Nightmare? (1997, 1998, 1999, reprint with extended introduction, 2007. Meer: http://www.i-sis.org.uk/MaeWanHo.php * Morgellons skin fibers A brief publication in Journal of Investigative Medicine reported the finding of Agrobacterium genes in two Morgellons patients and the authors including Citovsky explained why they looked for Agrobacterium [103]: “Morgellons skin fibers appear to contain cellulose. This observation indicates possible involvement of pathogenic Agrobacterium, which is known to produce cellulose fibers at infection sites within host tissues.” Bijlage 2.

An even more provocative finding is that biochemist Vitaly Citovsky discovered that the fibers contain a substance called “Agrobacterium,” which, according to New Scientist, is “used commercially to produce genetically-modified plants.” Could GM plants be “causing a new human disease?” (5) zie http://www.globalresearch.ca/gmo-andmorgellons-disease/8464 of bijlage 3. en http://www.isis.org.uk/agrobacteriumAndMorgellons.php

We lezen in RICHTLIJN 2001/18/EG: Blz. 19 Een algemeen beginsel voor de milieurisicobeoordeling is ook, dat verder een analyse moet worden gemaakt van de “cumulatieve langetermijneffecten” van de introductie en het in de handel brengen. Onder “cumulatieve langetermijneffecten” worden de geaccumuleerde effecten van de toestemmingen op de volksgezondheid en het milieu verstaan, o.m. op flora en fauna, de vruchtbaarheid van de bodem, de afbraak van organisch materiaal in de bodem, de voeder/voedselketen, de biologische diversiteit, de gezondheid van dieren en problemen in verband met resistentie tegen antibiotica.

 1. Antibiotica-resistentie-merkers gebruikt. Conclusions The transgenic carnation line IFD-25958-3 does not contain an intact TetA gene. Our assumption is that no expression of TetA (the key gene of the tetracycline resistance complex) is possible if the entire coding region (ATG to TGA; the full-length gene as reported in the NCBI database, Gene ID: 2716475, accession number gi:41056936) is absent. Page 131 of the Application. Authors Dr Mae-Wan Ho Dr Eva Sirinathsinghji zeggen echter:”The presence of the disarmed Agrobacterium in the tissue would not be a problem if the binary vector had been lost, but now its survival and spread are real possibilities.” The binary vector contains the foreign genes as well as antibiotic resistance marker.” Pag. 34, chapter 3, Ban GMOs Now.

Zie verder bijlage 2.

We lezen in RICHTLIJN 2001/18/EG: •” Alvorens een kennisgeving overeenkomstig deel B of deel C te doen, verricht de kennisgever een milieurisicobeoordeling. De informatie die nodig kan zijn voor het verrichten van de milieurisicobeoordeling is opgenomen in bijlage III. De lidstaten en de Commissie dragen er zorg voor dat bij het verrichten van een milieurisicobeoordeling in het bijzonder wordt gelet op GGO’s die genen bevatten welke resistentie tegen bij medische of veterinaire behandelingen gebruikte antibiotica tot expressie brengen, met het oog op het identificeren en geleidelijk elimineren van antibiotica-resistentie-merkers in GGO’s die mogelijk negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu hebben. GGO’s die overeenkomstig deel C in de handel zijn gebracht, worden per 31 december 2004 geleidelijk geëlimineerd en GGO’s die zijn toegelaten overeenkomstig deel B, per 31 december 2008.

 1. De gentechbloemen zijn geproduceerd met behulp van het bloemkoolmozaïekvirus. Dr. Joseph Cummins, Professor Emeritus in de genetica aan de universiteit van WestOntario waarschuwt o.a. voor het veelvuldig gebruikte bloemkoolmozaïekvirus, dit is in ieder geval een potentieel gevaarlijk gen. Het is een pararetrovirus hetgeen betekent dat het zich vermenigvuldigt door DNA te maken van RNA-boodschappen. Het lijkt heel veel op het hepatitis-B-virus en is verwant aan HIV.

“To conclude GMOs are once again found to be deleterious for health in a feeding trial that last no longer than 90 days. And within that time, the most widespread piece of transgenic DNA found in the GM diet, theCaMV 35S promoter, was found transferred horizontally into the animals’ tissues at high frequencies. The CaMV 35S promoter is not the only hazardous piece of transgenic DNA, there are similar aggressive promoters designed to make genes express out of context, as well as genes coding for antibiotics and other dangerous functions, together with numerous recombination hotspots that enhance horizontal gene transfer; all of which contribute to making all GMOs unsafe. That is indeed the conclusion from research carried out by scientists independent of the industry up to now, which fully corroborates what farmers have been witnessing in their livestock and doctors in their patients for years“[14].

People need to take immediate action to ban GMOs from their own home and local communities. Governments should recall all GMOs from the market . And companies and regulators should face prosecution for causing damages to health and criminal negligence . http://www.i-sis.org.uk/CaMV_35S_Promoter_in_GM_Feed_that_Sickened_Rats.php 5.

De gentechbloemen zijn bestand gemaakt tegen een herbicide. “The tobacco ALS gene (SuR B; Nt ALS ) , coding for a mutant acetolactate synthase protein (ALS), derived from Nicotiana tabacum. Expression of ALS confers resistance to sulfonylurea herbicides. The gene is included to allow selection of transgenic shoots in vitro.blz. 66 6. De gentechbloemen zijn geproduceerd met behulp van E-coli .” ISIS Report 27/06/11 How Genetic Engineering May Have Created E. Coli Outbreak

Horizontal gene transfer and recombination is a major route to creating new pathogens and spreading drug and antibiotic resistance. There is nothing natural about artificial genetic engineering, which has greatly expanded the scope and accelerated the rate of horizontal gene transfer and recombination. Furthermore, E. coli is the primary bacterium used in genetic engineering. Many new genes and combinations of genes were created and amplified and propagated in E. coli, because the original bacterium was harmless. In the process, genetic engineers have turned an original harmless bacterium into deadly pathogens. The problem is surely that even when you have killed the bacteria, the recombinant (genetic engineered) DNA survives, and can be transferred into living bacteria in the sewage, soil, and water to create new strains.” Fragment van http://www.isis.org.uk/Genetic_Engineering_E_coli_Outbreak.php

Bijna al deze punten zorgen voor gevaren als de gentech trosanjers worden weggegooid, in het milieu verdwijnen, zoals in een varkensmaag, toch gegeten worden (de bloemen en bloemblaadjes), er parfum en potpourri van wordt gemaakt (vooral parfums voor de man) in tegenstelling tot wat Florigene beweert*, of op een composthoop belanden. Zoals Mevr. F. Murrel van MADGE al schreef.

Er is kans op horizontale genen transfer (HGT) met alle gevolgen van dien, volgens het commentaar hierover van dr. Mae Wan Ho et al. *Florigene: “We do not believe the transgenic flower is likely to be used in the perfume or flavour industries; Carnation is not a traditional source of essential oils for the perfume industry”. Blz. 31 aanvraag C/NL/09/01/00 Over anjers in parfums; http://www.beautyjournaal.nl/2012/02/13/maxim-test-de-pittige-anjer-geur-in-vitriold%e2%80%99oeillet-%e2%80%93-serge-lutens/#comment-605290

Enkele parfums die anjer als geurnoot hebben zijn: I Love My Man van Dear Rose, Eternity van Calvin Klein, Pour Femme van Bvlgari en Romance van Ralph Lauren. http://blog.parfumswinkel.nl/wiki/anjer/US FDA, 1999

Carnation: “Carnation is listed as a poisonous plant . Pag. 31 aanvraag C/NL/09/01/00 Daily-Telegraph: “Franken-carnations on sale in Britain – just don’t eat them. Genetically modified carnations are already being sold in Britain but food lovers have been warned not to sprinkle the petals on salad”. http://www.telegraph.co.uk/news/science/sciencenews/10507112/Franken-carnations-on-sale-in-Britain-just-dont-eat-them.html

Tenslotte hebben we bedenkingen, vragen en opmerkingen bij de twee recente opiniestukken van de ESFA (2014). Scientific Opinion on GM carnation IFD-25958-3 en IFD-26407-2 for import of cut flowers in EU EFSA Journal 2014;12(12):3934 9 en EFSA Journal 2014;12(12):393 5

Waarom staan deze opiniestukken niet in uw database? “Moonberry en Moonvelvet: Considering the scope of the notification and focusing on the limited information provided by the notifier , the EFSA GMO Panel is of the opinion that the altered flower colour and the differences Scientific Opinion on GM carnation IFD-26407-2 for import of cut flowers in EU observed for some morphological characteristics are not expected to influence the risk scenario of accidental intake of the GM carnation. The relevance of the observed morphological differences for their potential environmental impacts is further assessed in section 3.4.3.1.” blz. 3

Waarom heeft de EFSA niet om meer gegevens verzocht. Daar had men 5 jaar de tijd voor. Deze opmerking komt ook voor in het stuk over Moonvelvet, alsmede in eerdere gentech anjer aanvragen van Florigene.

“It should be noted that the comparative compositional assessment as defined in the EFSA guidance documents (EFSA, 2006b; EFSA GMO Panel, 2011a) could not be applied to identify possible unintended effects of carnation IFD-25958-3. (Blz 2, Mooonberry). • Waarom niet?
States that relate, for example, to traceability, labelling, socio-economics, molecular detection methodologies and their validation fall outside the remit of EFSA or its GMO Panel. (blz. 6, Moonberry).

Die bedenkingen van 8 en 9 EU landen, worden dus terzijde gelegd. Morphological traits 3.2.2.3. “Morphological traits and genetically modified phenotype In total, 18 morphological characteristics were analysed in carnation IFD-25958-3 and its comparator (carnation CW) grown in a field trial in Australia, during the 2007-2008 season.

An analysis of variance (ANOVA) identified eight significant differences between the GM carnation and its comparator . Thus, carnation IFD-25958-3 had a higher number of internodes per stem, a reduced length to the fifth node, a thinner stem at the fifth node, an increased calyx diameter and length, more filaments, a reduced filament length and an increased number of petals per flower. In addition, the average number of days to flowering was shorter in carnation IFD-25958-3 than in carnation CW: 138 and 146 days, respectively. In response to a Member State comment, the notifier provided additional data from a field trial in Colombia. In that field trial, the average days to flowering and petal count per flower did not differ between carnation IFD-25958-3 and its comparator, whereas the other parameters that were statistically different in the Australian field trial were not investigated”. Knip (blz. 8, Moonberry). EFSA Journal 2014;12(12):3934 http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3934. pdf

Dat is nogal een verschil!

“Moonvelvet In notification C/NL/09/02, the notifier presented morphological or phenotypic data gathered from a field trial conducted in Australia during the 2007-2008 season (see section 3.2.2.3)14 . A total of 18 morphological characteristics were evaluated for the GM carnation, in comparison with the parental line CW . Statistically significant differences were observed between the GM carnation and its parental line for 8 out of the 18 characteristics studied. Carnation IFD-26407-2 had a lower number of internodes per stem, a thinner stem at the fifth node, shorter leaves at the third node, an increased calyx diameter, longer styles, less viable anthers, more filaments and a reduced filament length. The notifier attributed these variations in morphological characters to environmental factors. The notifier also reported from the 2007-2008 Australian field trial a lower average number of days to flowering for the GM carnation than its parental line.” knip (blz. 12). http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3935. pdf • Idem.

Na het horen van al deze data en gegronde bezwaren lijkt ons maar één conclusie mogelijk: deze gentech trosanjers moeten niet op de EU markt toegelaten worden!

3 bijlagen ter informatie, deze lees ik niet voor, maar ik verzoek de staatssecretaris de teksten daarvan en de rode teksten wel mee te nemen in de beoordeling.

Deze pleitnota is ook te vinden via https://www.gentechvrij.nl/wp-content/uploads/2018/07/anjers-tros-hernieuwde-markttoel-2015-pleitnota.pdf

Onze websites: www.gentechvrij.nl www.stichtingekopark.nl

European Commission – Statement commissioner Andriukaitis on the occasion of European Antibiotic Awareness Day Brussels, 17 November 2015.


Hoe ging het stemmen in de EU door het Appeal Committee: op 2 juni 2016:

 1. Draft Commission Implementing Decision as regards the placing on the market of a genetically modified carnation (Dianthus caryophyllus L., line SHD-27531-4)
  SANTE/10338/2016 The draft Decision as regards the placing on the market of a genetically modified carnation (Dianthus caryophyllus L., line SHD-27531-4) was presented and submitted to the Committee for an opinion.
  Vote taken: no opinion

Reasons for the negative vote or abstention:

− Political reasons − Negative public opinion − No agreed national position − Human-aided propagation cannot be excluded − Potential spread of pollen and cross-pollination cannot be excluded − Social utility of these GMOs is unclear − Ethical concerns − Plant-to-plant gene transfer cannot be excluded − Political reasons − Negative public opinion, political reasons − Assessment deemed not sufficient − Precautionary principle
The chair informed the members of the Committee that, in accordance with Regulation (EU) No 182/2011, it is now for the Commission to decide on the two authorisations. Bron https://food.ec.europa.eu/system/files/2017-03/app-comm_gmffer_20160602_sum.pdf