Zienswijze, bezwaar tegen vergunning inrichting lab met gentech organismen op Platinastraat te Lelystad

Zienswijze, open brief en bezwaar van De Gentechvrije Burgers tegen een vergunning via WABO voor een inrichting voor het uitvoeren van algemene laboratorium- werkzaamheden en handelingen met gentech organismen op de Platinastraat 33 te Lelystad. Aanvraagnummer: 1433589.

Aantekenen
Het bevoegd gezag,
p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek(OFGV)
Postbus 2341
8203 AH Lelystad.

Lelystad, 06 november 2014.

Geachte meneer Brakkee,

Op grond van de plichten genoemd in de Preambule van de Burgerlijke en Politieke rechten (BuPo), maken wij, De Gentechvrije Burgers, via onderstaande zienswijze en open brief bezwaar tegen genoemde geplande vergunning.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor : een inrichting voor het uitvoeren van algemene laboratorium- werkzaamheden en handelingen met genetisch gemodificeerde organismen
Aanvrager: Prionics Lelystad BV.,  Locatie: Platinastraat 33 te Lelystad.
Fragment uit advertentie in de Flevopost van 29 oktober 2014. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-60976.html

Aanvraagnummer: 1433589.

Enkele feiten:

Prionics Lelystad BV wil een laboratorium inrichten voor de productie en ontwikkeling van veterinaire diagnostische testkits.

Omschrijving van het gebruik van de genetisch gemodificeerde organismen: Isolatie van eiwitten uit, met recombinant virus, geïnfecteerde insectenlarven.

Prionics Lelystad BV loost afvalwater op of in de bodem (infiltratie).
En loost via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Er wordt laboratoriumafvalwater geloosd.
GGO afval wordt gescheiden afgevoerd, alsmede vloeibaar en vast chemisch afval, huishoudelijk afval, papier/karton en glasafval.
Het dichtstbijzijnde gevoelige object is een woning. De afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object is 250 meter.

De Cogem schrijft:

Fragment: “Insectencellen (gastheercellen)” 

Er wordt al een aantal jaren gebruik gemaakt van insectencellen voor de expressie van recombinante eiwitten met behulp van baculovirusexpressievectoren (11;12). Veel gebruikte insectencellijnen zijn afkomstig van de mot Spodoptera frugiperda (Sf), zoals de Sf9 cellen die door de aanvrager gehanteerd worden (2;11). De toepassing van insectencellen heeft een aantal voordelen. Als insectencellen gebruikt worden voor de expressie van eukaryotische recombinante eiwitten, is de kans dat de eiwitten biologisch actief zijn groter dan wanneer deze tot expressie gebracht worden in cellen van de bacterie Escherichia coli (11). Insectencellen kunnen namelijk veel post-translationele processen verrichten welke ook uitgevoerd worden in zoogdiercellen. De recombinante eiwitten worden door insectencellen op de juiste manier gevouwen en bovendien vinden post-translationele modificaties op de correcte wijze plaats (de glycosylering door insectencellen wijkt echter wel af van de glycosylering door zoogdiercellen) (11).” COGEM advies CGM/060518-04

Het is ons niet bekend of baculovirusexpressievectoren en insectencellijnen afkomstig van de mot Spodoptera frugiperda (Sf), worden gebruikt. Daar wordt in de aanvraag niet over gesproken.
Maar als dit wel het geval is wijzen we op het volgende:
En: Mammalian cells are known to take up foreign DNA by many mechanisms, including conjugation, a process previously thought to occur only between microorganisms. 38 Studies since the 1970s have documented the ability of bacterial plasmids carrying a mammalian SV40 viral genome to infect cultured cells which then proceeded to make the virus. Similarly, bacterial viruses and baculovirus (of insects) can also be taken up by mammalian cells. Baculovirus is so good at gaining access that it is being engineered as a vector for human gene therapy, at the same time that it is being engineered to control insect pests in agriculture. 39 We have called on all projects engineering baculovirus for agricultural use to be banned immediately. (http://www.i-sis.org.uk/meacher99.php)
Zie ook http://www.i-sis.org.uk/isisnews/i-sisnews9-28.php
Zie ook http://www.i-sis.org.uk/witness2.php
Maar omdat dit maar gissen is, en de gemeente en u na navraag per e-mail niet in staat waren om concrete gegevens te geven over de te gebruiken gentech organismen, gegevens, die er wel zijn, (anders had Bureau GGO het laboratorium niet in kunnen schalen) kunnen wij niet adequaat reageren via deze zienswijze op deze vergunning en zijn de gemeente en u in feite in gebreke, want de gegevens zijn niet volledig.
We lezen verder:
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd met genetisch gemodificeerde organismen: Biomassa homogeniseren, centrifugeren, lyseren, eiwitten coaten op ELISA-platen. Het hoogste inperkingsniveau waaraan de ruimte bestemd voor ingeperkt gebruik voldoet is ML-II  

De Gentechvrije Burgers maken bezwaar tegen deze vergunning omdat:

1. Dit soort laboratoria, die met ggo’s werken, niet in een gebied thuis horen waar veel mensen wonen en/of werken. Verspreiding van ggo’s mede kan plaatsvinden door in- en uitloop van personen.
Zie http://www.ggo-vergunningverlening.nl/Besluit_en_Regeling_ggo_2013/Algemene_inleiding/Categorie%C3%ABn_van_Fysische_Inperking_CFI of zie bijlage 5.
Er zijn al genoeg laboratoria in Lelystad die met zeer gevaarlijke organismen werken en dat zou verboden moeten worden.

2. Het bij genetische manipulatie om een pseudowetenschap gaat.

3. Het milieu, het (riool- en grond)water, de bodem en de lucht zwaar verontreinigd kunnen worden als de gentech organismen ontsnappen of doelbewust losgelaten worden.

4. Wanneer men genetisch gemanipuleerde organismen eenmaal in het milieu heeft losgelaten, dan is het niet meer mogelijk deze beslissing terug te draaien.
De in het milieu gebrachte gentech organismen kunnen een gevaar opleveren voor de gezondheid van het milieu, van de mens, het dier en de plant.
Het is mogelijk dat GMO’s mede verband houden met Agrobacterium & Morgellons Disease. Vooral laboranten en boeren moeten beducht zijn voor besmetting. Zie blz. 4 en bijlage 4.

5. Over een langere tijd kunnen in het oneindig complexe ecosysteem veranderingen optreden, waarvan de aard en omvang met de huidige stand van de wetenschap onmogelijk is te overzien.

6. Genetische vervuiling is potentieel vervuiling die zichzelf vermenigvuldigt.

7. Dit kan de kwaliteit van het leven van alle toekomstige generaties van alle levensvormen in het gedrang brengen.

8. In deze situatie is er maar één zinnige beslissing mogelijk: geen genetische manipulatie . In plaats daarvan moeten reeds bestaande natuurlijke technologieën op grond van een ruimer inzicht in de werkelijkheid onderzocht en aangewend worden, en waar nodig moeten zij ontwikkeld worden . Zie voor verdere onderbouwing bijlage 1 of
Gentechvrije Burgers Publicatie 1-2014

9. Zie bijlage 2 of http://www.donellameadows.org/archives/how-it-happened-that-we-dont-regulate-biotech/ 

12. Een waarschuwing uit: De verborgen gevaren van vaccinaties, T. Kuiper.

Fragment 1.
Bij het produceren van een contraceptief vaccin voor muizen maakte men gebruik van een niet-pathogeen muizenpokkenvirus waaraan genen coderend voor eiwitten op de muizeneicellen, werden toegevoegd. De bedoeling was dat de geïnfecteerde cellen antilichamen gingen produceren tegen de eigen eicellen. Om het vaccin te optimaliseren voegden de onderzoekers ook een gen toe dat de antilichaam-productie stimuleert: IL-4. Dit gen bleek echter een deel van het immuunsysteem bij de muizen lam te leggen, met als gevolg dat de muizen stierven. Erg verontrustend is dat ook muizen die eerder waren gevaccineerd tegen het virus, binnen enkele dagen stierven .
14 De gemeente schrijft:Gezien de eerder aangegeven onzekerheden in de wetenschappelijke discussie heeft het college gekozen om waar mogelijk het voorzorgsprincipe in haar besluitvorming toe te passen. Er ontstaat echter op Europees niveau steeds meer jurisprudentie op het terrein van bestemmingsplannen en GGO’s, die deze mogelijkheden beperkt. Deze jurisprudentie zal de gemeente, gezien de aanwezigheid van zowel een aantal landbouwonderzoekinstituten die met GGO’s werken als een omvangrijke groep biologische landbouwers, nauwlettend volgen.
Fragment uit de  brief van de gemeente aan de Gentechvrije Burgers van 19-01-2009 vanwege vragen over het gentechvrij verklaren van Lelystad (Burgerinitiatief 2004). Kenmerk U09-00925 Zie bijlage 3 of Burgerinitiatief Lelystad Gentechvrij Resultaat

De biologische landbouwers, die in de buurt van het laboratorium hun bedrijf hebben en buurtgenoten zitten niet op gentech vervuiling van het grondwater, afvalwater de bodem en de lucht en van hun dieren, gewassen en producten te wachten.

Wij verwijzen verder naar wetenschappelijke rapporten, die in de komende tijd onze zienswijze nog verder zullen ondersteunen.

Laat de gemeente het voorzorgsprincipe daadwerkelijk toepassen en de vergunning niet verlenen!
“Any politician or scientist who tells you these (GMO) products are safe is either very stupid or lying.” Renowned geneticist and broadcaster David Suzuki .
http://www.davidsuzuki.org/
Hoogachtend,
Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers. (The European GMO-free Citizens). Namens alle Gentechvrije Burgers, wij zijn een Europees Consumentenplatform.
Lelystad
www.gentechvrij.nl
Deze zienswijze/open brief is ook te vinden via www.gentechvrij.nl
CC:  Het Algemeen Bestuur van de OFGV: J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), J. Lodders (provincie Flevoland).
Media:
1 ste en 2 de Kamer.
B & W en Gemeenteraad Lelystad
6 Bijlagen. O.a. Handtekeningen.
Tenslotte:

Vooral laboranten en boeren moeten beducht zijn voor besmetting:

Over Fiber (Morgallons) disease:

Blz. 86

Making the Connect ion to Genetically Modified Organisms
ISIS Press Release 28/04/08
Agrobacterium & Morgellons Disease, A GM Connection?
Preliminary findings suggest a link between Morgellons Disease
and Agrobacterium, a soil bacterium extensively manipulated and
used in making GM crops; has genetic engineering created a new
epidemic? Fragment.
Dr. Mae-Wan Ho and Prof. Joe Cummins

Blz. 91

Agrobacterium was found to transfer T-DNA into the chromosomes of human cells.
In stably transformed HeLa cells, the integration occurred at the right border of the T-DNA, exactly as would happen when it is being transferred into a plant cell genome, suggesting that Agrobacterium transforms human cells by a mechanism similar to that involved in transforming plants cells (see Box 1). Human cancer cells, neurons and kidney cells were all transformed with the Agrobacterium T-DNA. Commenting on this research in 2001, Joe Cummins had warned of hazards to laboratory and farm workers[11] (i-sis news11/12)

Blz. 51

Where GMOs are concerned it is going to be very difficult to determine what is going on because what we have is a naked DNA that can be passed between the viruses, fungi, bacteria and now into the liquid genome of all species of animals, humans and insects. Franken-science, Franken-food has now led to Franken-organisms growing in humans. I learned a great deal from Dr. John Martin’s work but still there is more to figure out …. how could bugs come out of the tissues of human beings? What are the fibers, which are now everywhere? Is Dr. Martin right-they are my diseased cells production of energy? Or are they being produced by bacteria biofilms which I also have read is a possibility. I do not know the answer as to why they form, but I am ahead of the conventional physicians who do not even know that they form.

http://morgellonsdiseaseawareness.com/morgellons_photo_galleries/morgellons_fibers_in_skin

http://www.i-sis.org.uk/agrobacteriumAndMorgellons.php Zie bijlage 4.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.