Steun betuigingen uit de hele wereld voor Burgerinitiatief -Lelystad Gentechvrij –

Vanuit de hele wereld ontvangen we steunbetuigingen voor ons burgerinitiatief Lelystad Gentechvrij.

Nader uitwerken!!! Wat citaten of opsomming a la

O.a. van Devinder Sharma, Dr Mae-Wan Ho, Wieteke van Dort, Arpad Putzai, Susan Bardocz, Biologica, Stichting Natuurwetmoeders, Margje Vlasveld, Piet Walraven, Jan Juffermans, Andrea Schulte & Frank W. Lotz,

Zie dossier Lelystad Gentechvrij

Voedselveiligheid, brief aan CDA, 21-01-2002

== Titel ==

Voedselveiligheid, brief aan CDA, Tweede Kamer Fractie, t.a.v. de Heer Joop Atsma.

== Auteur(s) ==

* Eijsten, Lily

== Volledige tekst ==
Amsterdam, 21 januari 2002

Aan:

C.D.A., Tweede Kamer Fractie, t.a.v. de Heer Joop Atsma, Postbus 30805, 2500 GV DEN HAAG

Geachte Heer Atsma,

”’Voedselveiligheid”’

Het deed mij genoegen een paar dagen geleden de brieven van het CDA dd. 8/1 en 15/1 jl. en Uw schrijven van 19/12 2001 te ontvangen in antwoord op mijn brieven van 9.11.01 en 8.1.02.
Moeilijk te beantwoorden? Echter: antwoord op mijn vragen heb ik nog niet!

Er zijn nu nog een aantal vragen bijgekomen en wel over de Nederl. Voedselautoriteit, die onder VWS zou moeten ressorteren.

Die vragen gaan over de Gedragscode wetenschappelijke onderbouwing Gezondheidseffecten ten behoeve van Gezondheidsclaims voor eet- en drinkwaren 1998 van de N.v.A.  Dit stuk heb ik al een paar jaren tussen mijn papieren liggen! Een paar nachten geleden heb ik van de desbetreffende 9 pagina’s een uittreksel gemaakt van 3 kantjes. Beter te hanteren. Een afdruk daarvan zend ik hierbij.

Het is een ontzettend stuk leesvoer, Misschien ga ik een en ander op internet zetten. Zou iedereen die ellende kunnen lezen. Dit moet toch aan het licht komen. Ik ga er van uit, dat iedereen bij het CDA van de inhoud daarvan op de hoogte is.

Ik kan mij niet permitteren de komende debatten bij te wonen. Wil het wel, maar riskeer geen hartinfarct. Nieuws komt er toch niet en de media zijn kennelijk ook gehouden aan een z.g. gedragscode om de consumenten met een IQ van 100 – zie de Nation. IQ-test – niet wijzer te maken! D.w.z. ”’de niet-geiinformeerde meerderheid”’.

De bedoeling van de Commissie Terlouw was om de tegenstanders van gen-technologie (wat daar van wel onder verstaan wordt) buitenspel te zetten. Dat staat geschreven en gedrukt.
Levensgevaarlijk voor iedereen. Ook voor U.

Deze tegenstanders vechten o.a. tegen b.v. de residuen van stoffen uit de formulering van herbiciden, die in de voedselketen terechtkomen (van sommige zijn er normen vastgesteld!), zoals b.v. antivries propaandiol 10% en AES – alkylethersulfaat 30% in Liberty/Basta/Finale. De hoeveelheden wisselen met de toepassing en de daarbij behorende handelsnaam van het commerciële produkt. Zo zit in Roundup 41% glysofaat en in het spul om ”’speciaal”’ die schadelijke “valse bamboe” weg te krijgen eveneens 41% glyfosaat. Maar waaruit bestaat nu de rest? Dat is het geheim van de smid. Zolang die “geheimen” niet beschreven worden in de valabele literatuur (!) – misschien wel in de “grijze” literatuur, maar wel bekend bij het CTB- niet door de internationale beoordelingsmolen is geweest – kan de multinational zich niet beroepen op de rechter, die alleen met valabele literatuur rekening mag houden.

De consumenten eisen volledige openheid van gegevens
* “EU White Paper: Consumers have the right to expect information on food quality and constituents that is helpful and clearly presented, so that informed choices can be made…”.
* en : This White Paper also calls for strong involvement of the operators, who bear the prime responsibility for the daily application of the requirements for Food Safety”
* en “Greater transparency at all levels-of Food Safety policy is the thread running through the whole White Paper and will contribute fundamentally to enhancing consumer confidence in EU Food Safety policy”,

terwijl de multinationals zich willen beroepen op het oordeel van de ”’NIET-geinformeerde meerderheid”’ van de consumenten (met een IQ van gemiddeld 100 – “Nationale” IQ-quiz), en een deel van de bevolking/consumenten deliberately – met opzet, als doel – buiten spel zetten en dat ook nog schrijven en drukken in de media!!

”’Dit zware bedrog, misleiding en achterkamertjesgeknoei ”’ dat ten grondslag ligt aan de Gedragscode van de Nederlandse Voedsel Autoriteit moet ten zeerste afgekeurd worden en in de schijnwerpers geplaatst worden.

Mevrouw Ross heeft in haar portefeuille VWS. Nou ze mag zich wel met spoed buigen over de vele zware misleidingen zoals die t.a.v. de explosie van eczeem (dermatitis veroorzaakt door propaandiol/antivries)en de zwaar misleidende tests WERELDWIJD op die eczeem, en ik verwijs naar de afgekeurde commerciële test op propaandiol, en dus op eczeem tengevolge van het herbicide. Bestudeer de internationale literatuur!!! En neem geen genoegen met de inhoud van fabrikantendossiers.

Ik wil deze brief niet langer maken. U kunt wel eens bij mij langs komen om een inzicht te krijgen in de vele ”’misleidingen, die het wantrouwen van de consument niet wegnemen”’. Zaad dat men zaait zal men ook oogsten. Ik hoop, dat mijn 55 bezwaarschriften/VROM en 15 beroepschriften/R.v.St. en reacties van VROM en pleitnota’s vooral van de firma’s uiteindelijk zullen helpen de voedselonveiligheid te verminderen.
Interessante literatuur, vooral die van Mogen toepassing van cyanamide voor een zoetstof/Trehalose in aard- appelknol. Cyanamide geeft versnelde veroudering, is een groeibevorderaar en een ontbladeringsmiddel.

Het patent spreekt over “imaginaire planten”. Dit moet men mij maar eens uitleggen!.

Op 2 november 1998 heb ik 25 persmapjes uitgedeeld tijdens de hoorzitting in de tweede Kamer over voedselveiligheid!
Sindsdien is er niet veel veranderd. Behalve, dat de bedoeling van de Commissie Terlouw was de tegenstanders buiten spel te zetten. Thank you.
Dat is nog eens een gevaarlijke “move”, en NIET in het belang van de volksgezondheid. “Het”Witboek” straalt dan ook terecht angst uit voor eventuele calamiteiten. “Wet van Murphy: wat mis kan gaan, gaat ook te eniger tijd mis.

De argumenten van de voorstanders, zoals die in de media verschijnen, stellen niets voor, misleiden de consumenten. We zien duidelijk, dat nu de koppen boven het maaiveld worden uitgestoken! Waar blijft de onderbouwing?
Het begrip “waarborg” is een kaatsebal, en de consument blijft in de kou staan.

Tot slot:
Uw aanbod om mij de bijdragen voor de debatten toe te zenden neem ik graag aan en stel het bijzonder op prijs.

Met vriendelijke groeten,

L.Eijsten

bijlage: Gedragscode.

== Zie ook ==

== Externe links ==
* [http://www.joopatsma.nl/ website Joop Atsma] Website niet meer aanwezig.


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.

Bezwaarschrift tegen verlenen van vergunning voor teelt van genetisch veranderde aardappelrassen

Betreft aardappel rassen Apriori en Apropos met de tot expressie komende genen: as-KGZ en nptII. De aanvrager is Hettema Zonen Kweekbedrijf B.V.


Amsterdam, 11 januari 2000

BGGO 99/13

AANGETEKEND

Aan het Ministerie van VROM,
Directoraat-Generaal Milieubeheer,
Directie Stoffen, Veiligheid, Straling ic 655,
t.a.v. mr drs P.J. van der Meer,
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Mijne Heren,

Betreft aanvraag van voorgenomen introductie in het milieu van GMO’s, d.w.z. verzoek tot vergunning voor vermeerdering, teelt en verwerking van door middel van genetische modificatie in hun zetmeelsamenstelling veranderde aardappelrassen (2 specifieke aardappelrassen, in het COGEM-advies dd. 12.1.99 genoemd: Apriori en Apropos) te verlenen aan Hettema Zonen Kweekbedrijf B.V. Dossier BGGO 99/13. Tot expressie komende genen: as-KGZ en nptII.

Wij maken bezwaar tegen het verlenen van de vergunning BGGO 99/13, en wel om volgende redenen:

=== Ten eerste:===
De introductie in het milieu betreft een kleinschalige “proef”. Klasse IV. Hierbij zou – door de COGEM arbitrair vastgesteld dd. 18.5.99 in vergadering dd. 23.3.99 – MINDER gegevens bij de risico-beoordeling bekend hoeven te zijn vanwege de kleinschaligheid, en ook omdat bij aanvankelijk kleinschalige proeven in het algemeen nog weinig gegevens bekend zijn.
Er zou ook bij het bekend worden van nieuwe gegevens en het duidelijk worden van risico’s gereageerd kunnen worden met het intrekken van de vergunning.
Wij menen, dat, wanneer risico-gegevens ”’bekend zijn”’, deze- ook wanneer ze eerst in een volgend grootschalige proef arbitrair een rol zouden gaan spelen – risico’s reeds nu in de beoordeling betrokken moeten zijn

Bij deze ontwerpbeschikking 99/13 heeft VROM risico’s en bezwaren – naar voren gekomen bij grootschalige experimenten en een aanvrage voor markttoelating (AVEBE dossier C/NL/96/10) – ten onrechte onvoldoende geëvalueerd.
Het blote bekend zijn van deze risico’s had tot een indringende evaluatie moeten leiden.

Een bespreking van de problematiek, zoals deze vervolgens in de Opinion van de Sc. Comm. On Plants – vergadering 2.10.98 SCP/GMO/044 (bijgesloten) – naar voren komt ware zeker op zijn plaats geweest.
Wij doelen op de onbedoelde aanwezigheid van de TOTALE vector in de aardappel, inclusief Origin of replication en een aantal genen, waaronder het antibioticum-resistentie-gen nptIII (Amikacin-, Kanamycin- , Neomycin-, Paromomycin-, Ribostamycin-, Lividomycin-, Butirosin-, Gentamycin-, Isepamicin-resistentie, en o.a. TetR voor Tetracycline Resistentie Repressor, met bacteriële promoters.

Wij maken bezwaar tegen deze onvoldoende risico-evaluatie  tot het in principe buiten beschouwing laten van de onbedoeld aanwezige inserties, door arbitrair te beslissen, dat dit voor een Klasse IV proef niet nodig zou zijn!

=== Ten tweede ===
VROM baseert zich – zoals zij dit ook expliciet in de aanvrage voor markttoelating voor deze aardappel zegt (zie hiervoor) – hoofdzakelijk op de tot expressie komende genen.
Een daarvan is het antibioticum-resistentie-gen nptII dat voor het beoogde doel verder betekenisloos is, en eigenlijk verwijderd dient te worden. (In het eerste bezwaar ging het o.a. om een andere NIET tot expressie komende antibioticum-resistentie-gen).

Er bestaat nu, anno 2000, een door velen gehuldigde opvatting, dat de aanwezigheid van antibioticum-resistentie-genen ongewenst  is – al dan niet tot expressie komend. Ook in de COGEM is dit standpunt vertegenwoordigd.
Overheden van landen verbieden invoer van GGO’s met deze genen, zoals o.a. Oostenrijk, Noorwegen, enz. Professionele instanties, zoals de British Medical Association, spreken zich duidelijk uit tegen de antibioticum-resistentie-merker-genen.

Op Europees Regelgeven Niveau is er sprake van een “uitfaseren” van deze genen, ook van de reeds TOEGELATEN producten.

In schril contrast met anno 2000 baseert VROM zich in hoofdzaak op een rapport uit 1991 (eerste druk), dat in opdracht van VROM werd geschreven. Dit rapport bespreekt eigenlijk alleen de “veiligheid” van nptII kanamycineresistentie als merker-gen. In die zin, dat planten met dit gen geen selectief voordeel zouden hebben in het milieu, en dus geen onuitroeibaar onkruid zouden kunnen worden.
Zoals VROM het rapport aanhaalt wordt gesuggereerd dat het om gezondheidsaspecten zou gaan.

DIT IS BIJZONDER MISLEIDEND.

Bij de risico-beoordeling van antibioticum-resistentie-merker-genen komen vele aspecten naar voren.
* In september 1998 heeft de EPA in een “Guidance Document for Industry” een inventarisatie van deze aspecten en de verschillende meningen hierover gegeven – met literatuur-referenties.
* Het VROM-rapport (1991) gaat voor wat betreft het nptII-gen uit van een spectrum van twee resistenties (neomycine en kanamycine).
* Het Guidance Document uit 1998 geeft een spectrum van ZES
* Het VROM-rapport uit 1991 noemt Horizontal Gentransfer van plant naar bacterie alleen theoretisch mogelijk maar nog nooit aangetoond.
* In 1994 toonde Kirsten Schlüter de overdracht van aardappel naar de bacterie Erwinia aan.
* IN 1998 TOONDE KIRSTEN SMALLA, Braunschweig, de horizontal gentransfer VAN SUIKERBIET NAAR DE BACTERIE ACINETOBACTER AAN. Rapport bijgaand.
* In 1999 publiceerde Dany Mercer de overdracht van PLASMIDE DNA NAAR STREPTOCOCCUS IN MENSELIJK SPEEKSEL.
* DE OVERDRACHT IS DUS NIET THEORETISCH!!

Dat deze overdracht betekenisloos zou zijn, gezien de in hoge percentages voorkomende natuurlijke antibiotica-resistenties is echter zeer aanvechtbaar.
* Ten eerste wordt lang niet altijd en consequent een natuurlijke achtergrond gevonden en is er over deze natuurlijke achtergrond weinig gepubliceerd.
* Ten Tweede kan het percentage van het voorkomen van antibioticum-resistentie alleen bepaald worden bij kweekbare (op een voedingsbodem) bacteriën en lang niet alle bij bodemmonsters voorkomende bacteriën zijn kweekbaar.
* Ten derde heeft de bepaling van de achtergrond-resistentie betrekking op de fenotypische resistentie (verschijningsvorm) en niet op de specifieke genotypische (genetische eigenschappen) resistentie, en weten we ook niet of de resistentie op een gen in het chromosoom van de bacterie of op een gen in een plasmide berust.

=== Ten derde: ===
Wij maken kortom bezwaar tegen het voorkomen van een tot expressie komend antibioticum-resistentie-gen, en het voorkomen van een NIET tot expressie komend onbedoeld aanwezig antibioticum-resistentie-gen.
DIT STELT DE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN ANTIBIOTICA IN DE WAAGSCHAAL. Voor het nptII-gen moeten we nieuwe toepassingen van dit gen couperen
Voor het hier nu opduikend nptIII-gen – eigenlijk in Nederland nooit aan de orde geweest – moeten we überhaupt niet aan gedogen denken, ook al omdat dit gen in zijn spectrum ( 9 stuks, genoemd op blz. 2) het door velen als zeer belangrijk geachte antibioticum Amikacin bevat. In de Opinion van Sc. Comm. On Plants komt dit belang naar voren.
In het door het RIVM in opdracht van de overheid gemaakte rapport dd. augustus 1999 inzake Amikacin werden specifiek Nederlandse gegevens verwerkt. Werd vergeten, dat de aardappel ook bedoeld is om te worden geëxporteerd? In het buitenland zal men niet zo blij zijn met de bewuste aardappel.
Co-producten van deze aardappel kunnen zorgen voor resistente ziekteverwekkers via diervoeder.
Het RIVM-rapport wijst op het belang van Amikacin bij de bestrijding van TBC – welke ziekte de kop op steekt-.
Wij sluiten bij een brief, die werd gepubliceerd in het Agrarisch Dagblad, die voor zichzelf spreekt.

Tenslotte willen wij erop wijzen, dat een beroep op het economisch belang van de amylopectine-aardappel via gen-modificatie ongefundeerd is. Men zou een zeker risici mogen nemen voor een te verwachten winst (risico-analyse).
Er bestaat namelijk een mutant aardappel met de gewenste eigenschappen. Door traditioneel veredelen kan in ieder ras zonder een enkel risico de gewenste eigenschappen gerealiseerd worden. Waarom dit niet reeds is gebeurd is een levensgroot raadsel.

Het verlenen van een vergunning zoals aangevraagd voor de genetisch gemodificeerde aardappel moet achterwege blijven.

J. van der Meulen, L. Eijsten.

== Zie ook ==

* Kanamycine rapport kritisch bekeken
* media:COGEM standpunt toelaatbaarheid van antibioticum resistentiegenen in transgene planten.pdf


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.

Commentaar SCP (Scientific Committee on Plants) EU weigerde tenslotte toelating tot de EU markt.

Media: *COGEM standpunt toelaatbaarheid van antibioticum resistentiegenen in transgene planten. [COGEM standpoint on admissibility of antibiotic-resistant genes in transgenic plants] via deze link (naar beneden scrollen).

AVEBE verslikt zich in gen-pieper.” Reformatorisch Dagblad (RD).

Avebe haalt transgene piepers terug van telers. Ministerie VROM vertraagt proefveldvergunning “.