Japanse persconferentie over prik.

NA THAILAND STELT NU OOK JAPAN DE ERNSTIGE BIJWERKINGEN VAN DE COVID VACCINS AAN DE KAAK       Persconferentie van de Japanse “Vaccine Issues Study Group”, 11 januari 2024

Still van video via @_aussie17 (onderschrift in het Engels.) Still of video via @_aussie17 (subtitles in English).

More below.

Na de Engelse tekst volgt de Nederlandse tekst.

Still van video (onderschrift in het Engels.) Still of video (subtitles in English).

English (Nederlands hierna).

“UNPRECEDENTED SIDE EFFECTS” Press Conference from Japan’s “Vaccine Issues Study Group”, January 11, 2024. —Highlights— Professor Emeritus Masanori Fukushima from Kyoto University: A systematic review of the literature has revealed some surprising facts.

Thousands of papers have reported side effects after vaccination, which affect every organ without exception. Ranging from ophthalmology to general medicine to psychiatry. These documents have been preliminarily investigated by a group of volunteer physicians. They have looked into how many cases have been reported by Japanese academic societies.

This kind of reporting on drug side effects or the like is unprecedented. For example, the age-adjusted mortality rate for leukemia has increased. And there are significant findings for breast cancer, ovarian cancer, and so on.

We will share the relevant information with everyone as we advise and request the government on how to proceed. Regarding medical censorship with the vaccines: Japanese doctors are trying hard, but they face various obstructions. There’s this negative sentiment of ‘Why report something like vaccine damage?’ There are interferences.

Such actions themselves hinder academic freedom, and in some academic departments, censorship is taking place. Such as in conference presentations and paper publications. This is happening globally. Some journals are effectively practicing censorship. Regarding Brain related adverse events : mental disorders, psychiatric symptoms, depression, mania, anxiety…etc About the spike protein sequence, within the genes, you know, he(Luc Montagnier) was warning that if there’s a prion-like sequence, it could be very dangerous.

Many scientists were warning. I too said it could be hazardous because of the possibility of prions. I discussed it with prion experts. Professor Yasufumi Murakami from Tokyo University of Science: Regarding adverse effects of the vaccines: One thing I want to say initially is that it is clear how the adverse effects occur, which is still holding many victims today. I believe it should be stopped immediately.

The mechanism by which adverse effects occur is well understood; the spike is toxic. It’s very clear what happens when you administer a toxic gene to a human.

Another point is that the Lipidnanoparticles also induce very intense reactions, so this is also toxic. The major problem is, we are injecting two toxic substances into people, one of which being that human cells are producing spike proteins. Since the immune system will attack this, this causes very violent genetics reactions to emerge.

There are cases that occur within one or two weeks after injection, but there are also many cases that appear after one or two years. Regarding IgG4 antibody: Usually with vaccines, if an IgG4 antibody is induced, it is considered a failure, however, with the current messenger-type vaccines, a significant amount of IgG4 is being induced. When this happens, it plays tricks on various immune functions. Therefore, we want to thoroughly investigate what ratio of Japanese people are inducing this, and we aim to carefully examine what level of IgG4 that reacts with the spike protein is present in each individual.

Regarding failed vaccines: Vaccines that have failed are still being administered, and the Ministry of Health, Labour and Welfare recognizes these failed vaccines.

So I would like them to stop immediately, and even though I speak out in various places, they don’t stop at all, so we will clearly present evidence and publish it as articles one by one. Professor Masayasu Inoue who is Emeritus Professor at Osaka City University School of Medicine: So, we are working with Dr. Fukushima to create this database, and so far, about 201 types of diseases and 3,071 papers on side effects have been reported.

It is unprecedented in human history for a single vaccine to have this much literature out on it. With this, we plan to present it to the nation and the Japanese government in the form of solid science that no one can dispute. …you will find diseases of the heart, kidney, thyroid, diabetes, liver, skin, eyes, blood, nerves, systemic diseases, brain, lungs, diseases across all medical fields have been reported, and as Professor Fukushima stated, The characteristic of the side effects of this vaccine is As for the data, when diseases such as those of the heart, kidney, endocrine, and liver are taken simultaneously with the range in which they occur, it turns out that a tremendous number of papers are reported over many pages.

From X

@_aussie17

Nederlands

Persconferentie van de Japanse  “Vaccine Issues Study Group”, 11 januari 2024.

Professor Emeritus Masanori Fukushima van de Universiteit van Kyoto:

Een systematisch overzicht van de literatuur heeft enkele verrassende feiten aan het licht gebracht. In duizenden artikelen wordt melding gemaakt van bijwerkingen na vaccinatie, die zonder uitzondering elk orgaan treffen. Van oogheelkunde tot algemene geneeskunde tot psychiatrie.

Deze documenten zijn eerst onderzocht door een groep vrijwillige artsen. Zij hebben onderzocht hoeveel gevallen er zijn gemeld door Japanse academische verenigingen. Dit soort rapportage over bijwerkingen van medicijnen en dergelijke is ongekend.

Het voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfer voor leukemie is bijvoorbeeld gestegen. En er zijn significante bevindingen voor borstkanker, eierstokkanker, enzovoort.

We zullen de relevante informatie met iedereen delen terwijl we de regering adviseren en verzoeken hoe verder te gaan.

Wat betreft de medische censuur met betrekking tot de vaccins:

Japanse artsen doen hun best, maar ze worden geconfronteerd met verschillende obstakels. Er heerst een negatieve stemming van “Waarom zou je zoiets als vaccinatieschade melden?”. Er zijn belemmeringen. Dergelijke acties belemmeren de academische vrijheid en op sommige academische afdelingen vindt censuur plaats. Zoals bij presentaties van conferenties en publicaties. Dit gebeurt wereldwijd.

Sommige tijdschriften oefenen in feite censuur uit.

Met betrekking tot hersengerelateerde ongewenste voorvallen:

geestelijke stoornissen, psychiatrische symptomen, depressie, manie, angst…enz.

Over de spike-eiwitsequentie in de genen, waarschuwde hij (Luc Montagnier)  dat als er een prionachtige sequentie is, dit zeer gevaarlijk zou kunnen zijn.

Veel wetenschappers waarschuwden. Ook ik zei dat het gevaarlijk kon zijn vanwege de mogelijkheid van prionen. Ik besprak het met prionexperts.

Professor Yasufumi Murakami van de Universiteit van Tokyo:

Over de bijwerkingen van de vaccins: Wat ik in eerste instantie wil zeggen is dat het duidelijk is hoe de bijwerkingen ontstaan, die vandaag de dag nog steeds veel slachtoffers maken. Ik vind dat het onmiddellijk gestopt moet worden.

Het mechanisme waardoor de bijwerkingen ontstaan is goed bekend; de spike is giftig. Het is heel duidelijk wat er gebeurt als je een giftig gen aan een mens toedient.

Een ander punt is dat de Lipide nanoparticles ook zeer heftige reacties opwekken, dus dit is ook giftig.

Het grote probleem is dat we twee giftige stoffen in mensen injecteren, waarvan er één menselijke cellen spike-eiwitten produceert. Aangezien het immuunsysteem dit aanvalt, veroorzaakt dit zeer heftige genetische reacties.

Er zijn gevallen die binnen één of twee weken na de injectie optreden, maar er zijn ook veel gevallen die pas na één of twee jaar optreden.

Wat betreft het IgG4-antilichaam:

Normaal gesproken wordt bij vaccins een IgG4-antilichaam als een mislukking beschouwd, maar bij de huidige messenger-vaccins wordt een aanzienlijke hoeveelheid IgG4 geïnduceerd. Wanneer dit gebeurt, speelt het met verschillende immuunfuncties. Daarom willen we grondig onderzoeken welk percentage van de Japanners dit induceert, en we willen zorgvuldig onderzoeken welk niveau van IgG4 dat reageert met het spike-eiwit bij elk individu aanwezig is.

Wat betreft de mislukte vaccins:

Vaccins die mislukt zijn worden nog steeds toegediend, en het Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn erkent deze mislukte vaccins. Dus ik wil dat ze onmiddellijk stoppen, maar ook al spreek ik me op verschillende plaatsen uit, ze stoppen helemaal niet, dus we zullen duidelijk bewijs presenteren en het één voor één als artikelen publiceren.

Professor Masayasu Inoue, emeritus hoogleraar aan de Osaka City University School of Medicine:

We werken samen met Dr. Fukushima om deze database te creëren, en tot nu toe zijn er ongeveer 201 soorten ziekten en 3.071 artikelen over bijwerkingen gerapporteerd. Het is ongekend in de geschiedenis van de mensheid dat er over één vaccin zoveel literatuur beschikbaar is.

Hiermee zijn we van plan om het aan de natie en de Japanse regering te presenteren in de vorm van solide wetenschap die niemand kan betwisten.

U zal ziekten vinden van het hart, de nieren, de schildklier, diabetes, lever, huid, ogen, bloed, zenuwen, systemische ziekten, hersenen, longen. Ziekten op alle medische gebieden zijn gerapporteerd, en zoals professor Fukushima verklaarde, is dit het kenmerk van de bijwerkingen van dit vaccin.

Wat de gegevens betreft, wanneer ziekten zoals die van het hart, de nieren, de hormoon huishouding en de lever tegelijkertijd samen worden bekeken,blijkt dat er een enorm aantal studies over vele pagina’s wordt gerapporteerd. Van X. @CarineKnapen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.