Grand Jury


Grand Jury Proceeding by the Peoples´ Court of Public Opinion
Empowering Public Conscience through Natural Law

‘Injustice to One is an Injustice to All’.

“Grand Jury Procedure door de People’s Court of Public Opinion.

Versterking van het publieke geweten door middel van natuurwetten ‘Onrecht aan één is een onrecht aan allen’.

“Wij, een groep internationale advocaten en een rechter, voeren hierbij een strafrechtelijk onderzoek uit naar het voorbeeld van de Grand Jury-procedure van de Verenigde Staten. Dit Grand Jury Investigation dient als een voorbeeld van een juridische procedure om aan een jury (bestaande uit de wereldburgers) al het beschikbare bewijs van COVID-19-misdaden tegen de menselijkheid te presenteren tot nu toe tegen “leiders, organisatoren, aanstichters en handlangers” die hebben geholpen, bijgestaan of actief hebben deelgenomen aan de formulering en uitvoering van een gemeenschappelijk plan voor een pandemie. Misdrijven die moeten worden onderzocht, omvatten alle handelingen die door een persoon worden uitgevoerd of nagelaten in overeenstemming met een gemeenschappelijk ontwerp om misdaden tegen de menselijkheid te plegen, en alle dergelijke criminele handelingen die in de verschillende gemeenschappen van juryleden over de hele wereld worden veroordeeld.”

English below.

Still of  Video

We, a group of international lawyers and a judge, hereby are conducting criminal investigation modelled after the United States Grand Jury proceedings.
This Grand Jury Investigation serves as a model legal proceeding to present to a jury (consisting of the citizens of the world) all available evidence of COVID-19 Crimes Against Humanity to date against “leaders,
organizers, instigators and accomplices” who aided, abetted or actively participated in the formulation and execution of a common plan for a pandemic.
Crimes to be investigated include all acts performed or omitted by a person in pursuance of a common design to commit Crimes Against Humanity, and all such criminal acts condemned in the various communities of jurors around the world
.” More:  Video and Link

More on the subject.