Reactie op “Net als Willy Wonka maar dan echt” van Jarl van der Ploeg (VK)

En een niet gepubliceerde reactie op “Net als Willy Wonka maar dan echt” door Jarl van der Ploeg, Volkskrant van 17 mei 2016.

Geachte Redactie,
Even een korte reactie op “Net als Willy Wonka maar dan echt” (Volkskrant 17-5-2016).

Jamin verkoopt al een tijd American Candy.
De meeste producten uit de USA bevatten echter genetisch gemanipuleerde ingrediënten, die bij Jamin vaak niet als zodanig op de verpakking zijn vermeld. Dit is sinds 2004 wettelijk verplicht. Na een klacht hierover schreef de NVWA het volgende:
Een inspecteur van de NVWA heeft bij het betreffende bedrijf een inspectie uitgevoerd. Tijdens de inspectie werd vastgesteld dat het bedrijf onvoldoende kon aantonen dat de etiketten van de producten aan de wettelijke eisen voldeden. Hiervoor heeft de NVWA  een passende maatregel genomen“.*

Verder zegt de heer Steinkamp van Jamin tegen uw verslaggever: “Wij daarentegen verkopen bewuste suikers”. Lees verder “Reactie op “Net als Willy Wonka maar dan echt” van Jarl van der Ploeg (VK)”

Bezwaar tegen aardappelproefvelden DGM/SAS onder nr. IM 07-006 en IM 07-007

AANTEKENEN

 

BEZWAARSCHRIFT

Ook per e-mail verzonden aan BGGO@rivm.nl

Lelystad, 27 oktober 2007.

Minister J. M. Cramer

p/a Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

Geachte mevrouw Cramer,

Betreft; bedenkingen en bezwaar tegen voorgenomen proefvelden in Nederland t.w.:

IM 07-006

Procedure IM
Dossiernummer IM 07-006
Taakveld Landbouw
Rechtspersoon BASF Plant Science
Titel Application for the release into the environment of potatoes with altered starch composition according to the Genetically Modified Organisms Decree
Uitgangsorganisme aardappel
Genen en functies · korrelgebonden zetmeelsynthetase (antisense + RNAi), verlaagd amylosegehalte

· AHAS, acetolhydroxyacid synthase, herbicidetolerantie

Klasse indeling 1
Locaties binnen Gemeenten Borger-Odoorn; Lingewaard
Datum Vergunning
Datum Einde Vergunning
Status Ontwerpbeschikking

 

Op 06-07-2007 zijn van BASF Plant Science te Ludwigshafen twee vergunningaanvragen op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvragen zijn ingeschreven bij DGM/SAS onder nr. IM 07-006 en IM 07-007 .

De aanvraag betreft in het kort:

•  IM 07-006: kleinschalige werkzaamheden met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met een verlaagd amylosegehalte en een herbicidentolerantie;

•  IM 07-007: kleinschalige veldwerkzaamheden met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met een verhoogde resistentie tegen de aardappelziekte Phytophthora infestans en een herbicidentolerantie

De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten:

•  Borger-Odoorn in de omgeving van Valthermond;

•  Lingewaard in de omgeving van Flieren.

(Tekst uit de Kennisgeving van de Beschikking.)

Wij willen niet dat deze gentech aardappels, elk ander gentech gewas*, -fruit, -boom, gentech bloem, dito zaden of andere afleidingen daarvan, gentech insecten of gentech dieren (klonen), geïmporteerd, op de markt gebracht, bij planten, bloemen en (fruit)bomen gecultiveerd (aangeplant), gefokt (dieren, vissen), gehouden (insecten, bijen) of verhandeld zullen worden in Nederland. Nederland moet gentechvrij blijven, zodat de bodem gespaard blijft van gentech micro-organismen, -virussen, -bacteriën e.d., en het milieu gespaard blijft van ongewilde vermengingen of uitkruisingen via de lucht, bodem (schimmels BV), insecten of (grond)water of anderszins van biologisch -, traditioneel – en gentech zaad en pollen, afleidingen daarvan of andere onvoorziene gebeurtenissen. De biologische – en traditionele landbouw kunnen dan blijven voortbestaan. En dat de veestapel, de insectenwereld, micro-organismen e.d. en wij niet bloot zullen komen te staan aan onverwachte consequenties voor de gezondheid die inherent zijn aan het planten (bodemverontreiniging), verhandelen, consumeren (gezondheid!), loslaten in het milieu van gentech gewassen, -fruit, – bomen, -bloemen, .-producten, -micro-organismen e.d., gentech dieren, -vissen en dito insecten e.d., nu en in de toekomst.

Herbicide-resistente gewassen zijn alleen maar een andere manier van onkruid-management. Ten opzichte van alternatieven is een productievermeerdering een luchtkasteel. De alternatieven zijn misschien duurder in geld of mankracht maar dat is niet in het geding. De gewas opbrengst is in het geding.

  De genetische modificatie

De modificatie is uitgevoerd door middel van Agrobacterium tumefaciens transformatie, waarbij gebruik is gemaakt van de vector pAP2 of pAP4. Beide vectoren bevatten het uit aardappel afkomstige kgz cDNA. In de vector pAP2 is het kgz gen in antisense oriëntatie ingebracht en in de vector pAP4 als een inverted repeat structuur (RNAi450 kgz). Beide vectoren bevatten eveneens het ahas gen afkomstig uit Arabidopsis thaliana. Dit gen codeert voor het enzym acetohydroxyacid synthase (herbicidentolerantie). Voorts is op de vectorbackbone het aadA gen (selectiegen) gelegen.

Blz 2

In 2004 heeft de EFSA een opinie uitgegeven over de toepassing van antibioticum resistentiegenen in gg-gewassen (4). De EFSA heeft niet slechts geoordeeld over het gebruik van deze genen in gewassen voor veldproeven, maar ook voor teelt. Hierbij heeft zij ook de veevoederveiligheid en de voedselveiligheid in beschouwing genomen.
De EFSA neemt de stelling in dat genen die coderen voor resistentie tegen antibiotica welke gebruikt worden bij medische of veterinaire behandeling, speciale aandacht verdienen in de milieurisicoanalyse. Op basis van het belang van het antibioticum als therapie en het effect dat de resistentiegenen zullen hebben op het milieu en de gezondheid van mens en dier, heeft de EFSA antibioticumresistentiegenen ingedeeld in drie groepen:
In groep 1 bevinden zich resistentiegenen die reeds wijdverspreid zijn onder bodem- en darmbacteriën en die tevens resistentie veroorzaken tegen antibiotica welke van geen of weinig belang zijn als geneesmiddel. Een voorbeeld is het nptll gen.
Tot groep 2 behoren resistentiegenen die wijdverspreid zijn in micro-organismen in het milieu en die resistentie veroorzaken tegen antibiotica welke gebruikt worden als therapeuticum in bepaalde gebieden van de geneeskunde. Tot groep 2 behoort onder andere het aadA gen.
Als laatste bestaat groep 3 uit antibioticumresistentiegenen die resistentie geven tegen antibiotica welke van zeer groot belang zijn in de geneeskunde. Onder deze groep vallen de genen nptlll, aadA  en tetA.

De EFSA is van mening dat 1) de frequentie van genoverdracht van gg-planten naar bacteriën zeer laag is voor de drie genoemde groepen en dat 2) het is aangetoond – dan wel zeer waarschijnlijk is – dat een aanzienlijke ‘Pool’ van resistentiegenen reeds aanwezig is in bacteriën in het milieu (4). Onder het milieu wordt in dit geval verstaan:
bodem, planten, water, humane en dierlijke darm. Voor resistentiegenen in groep 1 concludeert zij dat er geen beperkingen zijn ten aanzien van het gebruik in gg-gewassen. Over genen in groep 2 is de EFSA van mening dat deze aanwezig mogen zijn in gg planten die gebruikt worden in veldproeven. Daarentegen stelt de EFSA dat het gebruik van genen uit groep 3 in gg-planten niet toegestaan kunnen worden voor veldproeven of teelt vanwege het huidige klinische belang van de antibiotica waartegen ze resistentie veroorzaken .

Uit de brief Van de Cogem aan het Min van VROM, 3 juli 2007

Waarom wil de Cogem het beter weten dan de EFSA? We zijn het deze keer eens met de EFSA.

De aanvrager zal alvorens de genetisch gemodificeerde aardappelplanten in het veld gezet worden gegevens aanleveren waaruit blijkt dat het aadA gen en andere op de vectorbackbone gelegen sequenties niet aanwezig zijn in de genetisch gemodificeerde aardappelplanten.

(ontwerpbeschikking) blz 8

Dat hopen we dan maar! Hoe wordt dat gecontroleerd? Kunnen wij dat inzien?

Mogelijk schadelijke effecten van een verlaagd amylosegehalte en evaluatie van de mogelijke gevolgen van deze effecten, indien ze optreden.

Er wordt overwogen dat ten gevolge van het ingebrachte kgz antisense of RNAi construct mogelijk directe en indirecte effecten kunnen optreden op het milieu: op planten, mens en dier, op insecten en micro-organismen. Ontwerpbeschikking blz 9

Nog meer mogelijke schadelijke effecten, dus niet doen!

Invloed op bodemmicroflora door verandering van macrocomponenten is eveneens een mogelijkheid. De verandering van de zetmeelsamenstelling in de aardappelknollen kan mogelijk leiden tot effecten op de bodemecologie, met name de bodemmicroflora, met als mogelijk gevolg een verstoring in de nutriëntkringloop in de bodem. (ontwerpbeschikking) blz 9

Men geeft zelf toe dat er invloed kan zijn op de bodemmicroflora! Nog een reden om af te zien van deze proef!

Verlaagd amyloseghalte: dit doet men om het zetmeel te verlagen. Vraag is
omdat aardappelen uit kunnen kruisen of dit in relevante gewassen komt. Je zou gewoon zetmeel kunnen verwerken en er zelfs bio-ethonal van kunnen maken. Waarom moet deze gmo? Herbicide en schimmel tolerantie: Schimmels ontwikkelen zich zo snel dat er bijna niet tegen te werken is met biotech. Beter is traditioneel veredelen met een grote groep schimmelziekte resistente genen ipv van 1 of 2 wat ze met biotech doen. Mens, bodem, natuur: Resistentie van aardappel-je kan je dan ook afvragen of hoe die genen zich in de bodemcultuur gedragen. Doden ze goede schimmels?
Natuur: aardappel kruist uit dus je zult ze in andere relevante gewassen
vinden.

Brief description of any measures taken by the notifier for the control of risks including isolation designed to limit dispersal, for example for monitoring and post-harvest monitoring proposals.
An isolation distance of 20 m to other potato varieties will be observed.

Blz 4, PART 2 (COUNCIL DECISION 2002/813/EC) SNIF

Slechts twintig meter! VB Schimmels kunnen zich enige kilometers verspreiden!

Wij willen niet, dat deze aardappels op proefvelden worden geplant. We vinden het een schandaal dat hier toestemming voor gegeven is.

Vriendelijke groet,

Miep Bos, ook namens Wieteke van Dort, Stichting Ekopark (machtiging en statuten reeds in uw bezit) en De Groep Bos.

8226 LC Lelystad

miep@gentechvrij.nl

www.gentechvrij.nl

CC per e-mail cie. vrom @tweedekamer.nl Leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Kamer Commissie LNV, per e-mail cie. lnv @tweedekamer.nl Leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Kamer Commissie VROM, te Den Haag.

PvdD info@partijvoordedieren.nl ,SP onderzoek@sp.nl , Christenunie wetenschappelijk instituut wi@christenunie.nl PvdA D.Samson D.Samsom@tweedekamer.nl

Groen Links Europese Unie interneteuropa@groenlinks.nl

Kathalijne Buitenweg kathalijnemaria.buitenweg@europarl.europa.eu

Jan Mulder jan.mulder@europarl.europa.eu

Diverse media

Bijlagen; 1

Sarkozy wil stop transgene teelten.

http://www.agd.nl/Algemeen/Artikel/Sarkozy-wil-stop-transgene-teelten.ht

Vergunning Avebe met genetisch gemanipuleerde aardappel nietig verklaard

De Raad van State heeft een vergunning nietig verklaard die door het ministerie van VROM aan aardappelzetmeelproducent Avebe verleend was voor een proef met genetisch gemodificeerde aardappelplanten waarin het kgz-gen is gebracht.
De proef zou op percelen in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Eemsmond, Emmen, Pekela en Veendam uitgevoerd hebben moeten worden.

De Raad is van oordeel dat het besluit niet voldoet aan de eis van een kenbare motivering. Greenpeace had de zaak aangespannen.

Bron: Raad van State, uitspraak 20-04-2005:  vernietiging besluit DGM/SAS nr. BGGO 03/04

Genetische manipulatie – Leven bevorderen, of leven verscheuren?

Een vraaggesprek met Jan Storms, directeur van het wetenschappelijk adviesbureau Storms WATP,  verschenen in Dynamisch Perspectief.

Jan Storms geeft hierin antwoord op o.a. de volgende vragen:

  • Welke plaats hebben de genen in een organisme?
  • Is DNA als het biologisch absolute te beschouwen?
  • Wat is er dan mis met genetische manipulatie?
  • Welke gevaren zijn er voor de consument?
  • Wat is daar tegen te doen?Dit is duidelijk artikel met achtergronden. Het lezen waard.

Bron:  Dynamisch Perspectief, het ledenblad van de Vereniging voor Biologische-Dynamische Landbouw en Voeding, 2002, nr 2

Volledige tekst van het artikel: Genetische manipulatie – Leven bevorderen, of leven verscheuren

 

Commentaar op inzending van de heren Nap en Stiekema in NRC van 26/02/2000: Biotechnologie

Amsterdam, 28 februari 2000

Wanneer er redenen zijn om gemanipuleerde gewassen af te wijzen, is het een onfatsoenlijk debatteertrucje om te beweren dat “Ieder onderzoek dat illustreert dat GG-gewassen voordelen (kunnen) hebben ….. wordt genegeerd, verdraaid of ontkend ….”

De voordelen moeten gebracht worden zoals Greenpeace de nadelen belicht, zonder te spreken over verdraaiing; dat is tricky, dat kost de heer Nap en Stiekema misschien een rechtszaak.
Als Greenpeace zo dit woord “verdraaiing” zou gebruiken heeft Greenpeace een proces aan zijn broek.

De heer Nap beweert, dat Genetische Modificatie een waardevolle bijdrage kan leveren aan (de oplossing van) het wereldvoedselprobleem.
Maar NIEMAND weet hoe die gentech dat levert. De nu ontwikkelde gemanipuleerde gewassen zouden hogere produktopbrengsten geven. Gepubliceerde cijfers kunnen dit niet bevestigen; ze wijzen eerder op een produktieVERMINDERING.

Dat er een hogere geldopbrengst voor zaad- en herbicide-opbrengsten is, is waar, maar dat komt door een slimme verdeling der produktiekosten (boer wordt gestript).

Weet de heer Nap, dat de EU-commissie op 19 januari 2000 in een Witboek over Voedselveiligheid het voorzorgprincipe (dat hij bij Greenpeace verafschuwt) hoog in het vaandel staat, en tot basis maakt van verdere besluitvorming?

De maisboorder geeft wereldwijd een geschat oogstverlies van 8%. Met de geplande reservaten met traditionele mais zou dit oogstverlies tot 2% teruggebracht worden. Greenpeace noemt een alternatief: het gaat niet aan een alternatief af te kammen als te duur. Alternatieven worden niet te duur bij andere teelten.

Er is nog een alternatief, namelijk de maisboorder in Amerika (en Europa) uit te roeien door het inzetten van steriele mannetjes (zoals vertoond bij andere plagen).
Achteraf vonden de plaagbestrijders het jammer, dat er nooit meer iets aan die plaagbestrijding kon worden verdiend. Er is een grote weerzin ontstaan hiermee te beginnnen – niks te verdienen!

Er wordt naar geinformeerde instemming door de consument toegewerkt. Dit zou kunnen uitmonden in een wet of regulering, die schadeclaims in de toekomst kunnen terugverwijzen naar de consument, welke die geinformeerde instemming met die desbetreffende wet onbewust en zonder voldoende kennis heeft gegeven.
Tekenen daarvan vinden we bij de VROM, COGEM, uitspraken van de Raad van State en in het Witboek over voedselveiligheid (pag. 4 Executive Summary – Consumer Information: “informed choices”).

Wat de “eisen” van de consument betreft: die willen geen gezondheids- en milieuproblemen (K. Smalla) op de lange termijn (30-40 jaar) en geen toename van resistente ziekteverwekkers en geen onduidelijkheid over ongewenste invloed op de darmflora. Consumenten willen geen risico’s en zeker geen “onverzekerbare risico’s”.

J. van der Meulen, L. Eijsten.

 


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.

Comentaar op visie LTO-Nederland op het gebruik van biotechnologie in de agrarische sector en de voedingsindustrie

== Artikel ==

Comentaar op visie LTO-Nederland op het gebruik van biotechnologie in de agrarische sector en de voedingsindustrie. 01-12-1998

== Auteur(s) ==
* Eijsten, Lily
* Meulen van der, J (Han)

== Volledige tekst ==

Commentaar op visie LTO Nederland op het gebruik van biotechnologie in de agrarische sector en de voedingsindustrie.
——
Algemeen: Het stuk kan onmogelijk uit de mond en het hart van een agrarier komen, maar verwoordt het standpunt van een industriëel, die overigens elke verantwoording en aansprakelijkheid voor de gevolgen bij de toepassing van zijn produkten van tevoren afwijst.

Het ademt een ontoelaatbare vooringenomenheid uit (b.v. blz.6: Voorlichtingsinstituut).
——-
Dat ”’moderne”’ biotechnologie een bijdrage zou kunnen leveren aan een milieu-vriendelijker land- en tuinbouw is gezwets, napraten van perceptie-managers welke deze Biotech promoten.

Het idee, dat moderne biotechnologie tot produktie-verhoging leidt is absurd.

De produktie is gerelateerd aan de benutting van de ingestraalde zonne-energie (50Watt per m2) en het benutten van arbeid en kapitaal-input.

Je kunt nooit meer dan de ingestraalde 50 Watt/m2 terugwinnen. Dit begrenst het mogelijke.

Met ”’moderne”’ biotechnologie kan door een andere inzet van kapitaal en arbeid misschien hooguit dezelfde opbrengst worden bereikt als bij traditionele teelt-waarbij men het onderste uit de kan heeft gehaald. Die andere inzet van kapitaal en arbeid levert misschien voor bepaalde instanties (multinationals) voordeel op, maar is geen produktie-verhoging. Dat laatste is gezwets.

Op het idee, dat produktie-toename mogelijk is door b.v. droogteresistentie in een gewas als rijst te manipuleren, zodat deze net als tarwe kan worden verbouwd op drogere grond is onzin. Je moet daar gewoon tarwe verbouwen!

We refereren hier aan de tarwe-importen als voedselhulp aan hongerend India. Aanvankelljk weigerden de rijst-eters tarwe te eten, maar nu bedruipt India – met tweemaal zoveel inwoners – zichzelf door grootschalig tarwe te verbouwen.

Bij herbicide-resistentie wordt voorbijgegaan aan het feit, dat deze resistentie een poort is voor het insluizen van herbicide-residuen in de voedselketen en dus
VOLSTREKT ONACCEPTABEL is, wegens aantasting van het zenuwstelsel door glufosinaat (o.a. misvormingen) en aantasting van de voortplanting door vermindering van de spermakwaliteit door glyfosaat.


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.