Gentech aardappel, White Russet tm, in de USA niet gelabeld.

Gentechaardappel in de USA niet gelabeld
Gentechaardappel in de USA niet gelabeld.

Deze gentechaardappelen zijn niet goedgekeurd voor de EU markt.

Reclame voor deze gentech aardappel:

In developing the White Russet, proven techniques of modern biotechnology and the potato’s own natural cellular processes were used to accelerate traditional breeding. This technology, termed “Innate“, was developed by the J.R. Simplot Company, a company that has grown and processed potatoes for more than 85 years. ” Source.

Bericht van www.gmofreeusa.org

Bezwaren 2008

Hoorzitting aardappels DH Wieteke van Dort Theo Boer Friesland 2008

12 januari 2008

Bezwaar tegen een vergunningaanvraag Monsanto Op 01-10-2007 is van Monsanto Europe S.A. te Brussel een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is ingeschreven bij DGM/SAS onder nr. IM 07-008. De aanvraag betreft in het kort kleinschalige werkzaamheden met herbicidentolerante maïs. Met de genetische modificatie wordt beoogd de maïsplanten tolerant te maken voor glyfosaat herbiciden. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten:
Borger-Odoorn in de buurt van Valthermond Lelystad in de buurt van Dronten en Swifterbant Gemert-Bakel in de buurt van Vredepeel Gilze en Rijen in de buurt van Gilze Raalte in de buurt van Heino Advertentietekst Volkskrant 7-01-2008.

Het gaat over> Roundup Ready corn 2 (NK603) for the use in field trials in the Netherlands.


12 januari 2008

Bezwaar tegen een vergunningaanvraag Pioneer Op 03-10-2007 is van Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmBH te Breda een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is ingeschreven bij DGM/SAS onder nr. IM 07-009. De aanvraag betreft in het kort kleinschalige werkzaamheden met herbicidentolerante maïs. Door de genetische modificatie wordt beoogd de maïs tolerant te maken tegen glyfosaat en sulfonylurea herbiciden. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten:
Borger-Odoorn in de buurt van Klijndijk, Midden-Drenthe in de buurt van Hijkersmilde, Noord-Oost polder in de buurt van Ens ,Reiderland in de buurt van Nieuweschans, Zeewolde in de buurt van Zeewolde Advertentietekst Volkskrant 7-01-2008.


VROM kan toveren.

VROM tovert handtekeningen weg 2008 gentechvrije zone 11 M Bos
VROM tovert handtekeningen weg 2008 De Gentechvrije Zone 11 M Bos
VROM tovert handtekeningen weg 2008
VROM tovert handtekeningen weg 2008

Correspondentie met het ministerie van VROM, omdat namen van bezwaarmakers niet genoemd zijn in de Beschikking  van twee bovengenoemde aanvragen.

Van: “Miep Bos”
Aan: “I. H.,VROM”
Onderwerp: telefoongesprek
Datum: vrijdag 18 april 2008 11:50

Beste I H,

Vanwege de volledigheid wil ik het telefoongesprek dat ik gisteren met u gevoerd heb, om plusminus 2 uur donderdagmiddag 17 april jl. (u belde op), even bevestigen en een korte samenvatting er van geven.

U wilt het gesprek niet bevestigen (Waarom niet? Wat is de status er dan van, kan ik er wel waarde aan hechten?) maar ik mag dat wel doen.

U belt vanwege mijn antwoord op de e-mail van Buro GGO (zie onder) die verder niet ondertekend was.

U begrijpt dat een anonieme e-mail vervelend voor me is.

Enkele punten (in willekeurige volgorde);

Beschikking van IM 07-008 en IM 07-009 wordt niet veranderd zodat de meer dan 465 namen van verschillende particulieren niet vermeld worden in een eventuele nieuwe, aan te passen Beschikking. Het gaat over 265 namen die samen met de Groep Bos(= nu De Gentechvrije Burgers) getekend hebben en de 230 namen (volgens hun opgave) van de Ieme uit Borger. Dit had ik uitdrukkelijk gewild en wil ik eigenlijk nog steeds.
U geeft echter aan dat alles veel tijd kost en die heeft VROM niet. U biedt uw excuses aan dat het zo gelopen is.

Dossier wordt in zijn geheel door minister Cramer bekeken. Dossier wordt tevens in zijn geheel opgestuurd naar de Raad van State, als wij een beroepschrift in zouden dienen.

U zegt dat Ik toch belanghebbende ben, vanwege afgegeven machtiging van Stichting Ekopark.

De andere stichtingen die vermeld zijn in onze bezwaarschriften, zijn dat ook.
Wij kunnen dus, als we willen, als belanghebbenden door naar de Raad van State.

Ik zeg dat de boeren (en hierbij wil ik nog opmerken dat ook 16 miljoen consumenten geschaad worden) in de omliggende gebieden geschaad worden en dat daar niet naar gekeken wordt, volgens u is dat een economisch belang. VROM kijkt volgens mij wel naar het economische belang van Monsanto.U zegt dat dit niet zo is.

VROM handelt volgens Besluit GGO.; mens en milieu mogen niet geschaad worden. Economische belangen worden hier niet in genoemd.

Glyfosaat is volgens u een vrij milieuvriendelijk middel.

Ik vroeg of u wist dat glyfosaat verboden gaat worden, u wist dat niet, u dacht alleen voor particulieren bij huishoudelijk en (tuin-) gebruik.

U bent niet op de hoogte van de tekst van de ontheffing (betreffende glyfosaat t.w.MON 78044) voor proefdoeleinden:
Wegens het ontbreken van voldoende gegevens over de gevaren, welke aan het gebruik van dit middel zijn verbonden, dient dit middel met de grootst mogelijke voorzichtigheid te worden gehanteerd. (Deze tekst heb ik net opgezocht en niet woordelijk genoemd tijdens het gesprek, wel dat glyfosaat niet zonder bescherming van het lichaam gebruikt mag worden, zie ook de bijlage, die behoort bij het dossier van IM 06-006).

maar u verwijst voor de details naar het CTGB.

Meer dan 30 mensen van de 70 die een e-mail adres opgegeven hadden, hebben gereageerd op het feit dat zij in de Beschikking niet genoemd waren.

U merkt op, dat ik goed gelobbyd heb. Mijn antwoord was dat mensen erg bezorgd zijn.

VROM heeft ook positieve reacties van mensen gekregen.

U hoopt dat ik na dit gesprek af zal zien van verdere correspondentie, dit vergt veel van de medewerkers van VROM.

De volgende keer zullen namen wel genoemd worden.

Vriendelijke groeten,

Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers v/h De Groep Bos
Lelystad

http://www.gentechvrij.nl


8 december 2008

Hoorzitting aardappels DH Wieteke 2008

Hoorzitting over bezwaar tegen gg aardappelproefvelden van BASF.  kenmerken DGM/SAS IM 07-001/01, DGM/SAS IM 07-006/01 en DGM/SAS IM 07-007/01. Ook namens Stichting Ekopark. Toen een journalist werd getipt over de vergunning en die publiceerde, kwamen de Friezen massaal in actie. Greenpeace werd ook wakker.

Hoorzitting gg aardappelen Basf en WUR bezwaar boeren, De Gentechvrije Burgers en Greenpeace, 2008.
Wieteke van Dort en Theo Tromp in gesprek met een Friese boer tijdens de hoorzitting in Den Haag. Foto: Miep Bos.

Pleitnota gg aardappelproefvelden geplanned in o.a. Friesland  voorgelezen bij hoorzitting VROM in Den Haag.

Fragmenten pleitnota: Ten eerste. De precieze ligging van een proefveld is ons burgers niet bekend. Hoe weet je dan dat je binnen een straal van 100 meter bij een proefveld woont? Niet voor veevoer en voedsel, maar indirect wel. knip
In de vergunningen staat dat de gentech aardappels niet bedoeld zijn voor veevoer en voedsel. Maar in een bericht van de USDA Foreign Agricultural Service Lezen we, dat de onderzoeksresultaten ook gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van gentech consumptie aardappelen!

But breeders could also use the research results for developing GM table potatoes.

Twee jaar later werd de vergunning door de Raad van State geschorst zie onder:

Hieronder het persbericht van Greenpeace over de vergunningaanvraag van BASF om o.a. in Friesland gentech aardappelproefvelden te mogen aanleggen.

Amsterdam, 4 maart 2010. De vergunningen voor veldproeven met gentechaardappels van het chemiebedrijf BASF en het Wageningen University & Research center zijn vandaag door de Raad van State vernietigd. Daarmee staat vast dat de gemanipuleerde aardappelen van deze bedrijven definitief niet de grond in mogen. Eerder werden de vergunningen al geschorst. Greenpeace vindt dat er bij de milieurisico-analyse heel
precies naar de plaats en ligging van de proefvelden moet worden gekeken, en dat is in dit geval niet gebeurd.

De uitspraak werd gedaan in een rechtszaak die Greenpeace, Ekopark, Friese boeren, Biowad en Feriening Biologyske Boeren Fryslân aanspanden tegen de door het ministerie van VROM verleende ´wijzigingsvergunningen´ voor veldproeven in Dongeradeel, Ferwerderadiel en Aa en Hunze. Het ministerie voegde een aantal locaties aan de oude vergunning toe via een versnelde procedure. De Raad vindt dat in strijd met de geldende wetgeving en vernietigde de vergunningen.

BASF wilde op de twee Friese velden proeven doen met Phytophthora resistentere aardappels en zetmeelaardappels. Wageningen UR had in Aa en Hunze een proef met Phytophtora resistente aardappels gepland. Maar daar steekt de Raad van State nu een stokje voor.

Het gebruik van gentech kan leiden tot onvoorspelbare en oncontroleerbare
verspreiding van deze gewassen. Boeren in de buurt van proefvelden kunnen
geconfronteerd worden met gentechaardappels in hun oogst, omdat de genpiepers bijvoorbeeld kunnen achterblijven in machines of zich via zaden en stuifmeel verspreiden.

“Deze overwinning, een dag na de toelating van een andere BASF aardappel op de Europese akkers, geeft de mens moed!”, zegt Herman van Bekkem, gentech en landbouwdeskundige bij Greenpeace. ” De gentechpiepers zijn ook nog eens onnodig. Zowel voor zetmeelaardappels als Phytophthora-resistente aardappels zijn gentechvrije alternatieven op de markt.”
Bij de bespreking van de landbouwnota dit voorjaar gaan we proberen om Fryslân gentechvrij te houden.

Ook de boer op de foto werd in het gelijk gesteld door de Raad van State.

Fragment: 2.5.3. Wat betreft het beroep tegen het besluit op bezwaar van 1 juli 2009 overweegt de Afdeling als volgt. Wanneer een vergunning als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer wordt verleend, dan wel gewijzigd, zijn naast de aanvrager onder meer eigenaren en bewoners van percelen waarop gevolgen van deze veldproeven kunnen worden ondervonden, belanghebbenden.
[appellant] is woonachtig dan wel oefent biologische landbouw uit op een perceel in Jouswier, gemeente Dongeradeel. Dit is een van de gemeenten waarin een locatie ligt die bij de besluiten van 11 september 2008 aan de vergunning is toegevoegd. Gelet op de ligging van de woning, de aard en de omvang van de activiteiten kan op voorhand niet worden uitgesloten dat [appellant] ter plaatse van zijn woning dan wel perceel milieugevolgen van de besluiten van 11 september 2008 kan ondervinden. Gezien het vorenstaande dient [appellant] te worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb bij de besluiten van 11 september 2008. Het bezwaar is derhalve ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Het besluit van 1 juli 2009 is in zoverre in strijd met het algemeen rechtsbeginsel dat een besluit zorgvuldig dient te worden genomen.


Uit de database van het ministerie, alle verdere info is van het internet gehaald terwijl de 10 jaar dat het bewaard wordt nog niet om zijn.

Subdossier Details

Procedure  IM-L

 IM 07-006/01

 BASF Plant Science 

 Vergunning vernietigd

Uitgangs-organisme  aardappel

 k1

1.       Application for the release into the environment of potatoes with altered starch composition according to the Genetically Modified Organisms Decree

korrelgebonden zetmeelsynthetase (antisense + RNAi), verlaagd amylosegehalte ; AHAS, acetolhydroxyacid synthase, herbicidetolerantie 

Borger-Odoorn ; Dongeradeel ; Ferwerderadiel ; Lingewaard ; Overbetuwe 

Grote foto: Wieteke van Dort en Theo Tromp in gesprek met een Friese boer tijdens de hoorzitting in Den Haag. Foto: Miep Bos.

Bezwaarschriften

hoorzitting markttoelating koolzaad

Bezwaarschriften, zienswijzen, beroepschriften, pleitnota’s en open brieven tegen GGO besluiten, ingediend door de Gentechvrije Burgers, 1997 – 2019.

Omschrijvingen van de zienswijzen/bezwaren/open brieven/aanvullend commentaar/beroepschriften op jaartal:

Bezwaren 2006,  bezwaren 2007, bezwaren 2008bezwaren 2009bezwaren 2010, bezwaren  2011, bezwaren 2012, bezwaren 2013, bezwaren 2014, bezwaren 2015bezwaren 2016bezwaren 2017Bezwaren 2018, Bezwaren 2019, Bezwaren 2020.

Bijdrage Miep Bos op de site van de Volkskrant vanwege Grunbergs laatste “Voetnoot” niet gepubliceerd op de website.  2 mei 2018.

Voetnoot, schrijf uw eigen column.

Bezwaarschrift aan het ministerie van I en M
Bezwaarschrift aan het ministerie van I en M

Hoe kwam de toestemming tot stand om gentech proeven in Nederland te gaan doen?

Lees het boek:  Biotechnologie en de dialoog der doven; dertig jaar genetische modificatie in Nederland. Bastiaan C.J. Zoeteman,  Miranda Berendsen en Pepijn Kuyper. Gratis te verkrijgen bij de Cogem (info@cogem.net).

Actio Popularis M Bos
Actio Popularis cartoon van M. Bos

Actio Popularis

Sinds de afschaffing in 2005 van de Actio Popularis (het recht van het volk om te procederen tegen een besluit van de overheid) kunnen burgers niet zonder meer naar de rechter vanwege overheidsbesluiten. Men moet aantonen belanghebbende zijn.  Men moet bijvoorbeeld binnen 100 meter van een gentech proefveld wonen om belanghebbend te zijn.

Het verdrag (VN) en de richtlijn (EU) regelen de openbaarheid van milieu-informatie en de toegang tot de rechter wanneer het gaat om milieuzaken.  Zodra het gaat om een potentiële emissie, is het relevant voor het milieu, heb je recht op info en heb je toegang tot een rechter.

Burgers kunnen echter vaak alleen nog een zienswijze schrijven en dan houdt het op. Stichtingen kunnen wel een beroepschrift met een bezwaar schrijven en naar de rechter, maar moeten telkens aan hogere eisen voldoen. En worden meer en meer “niet belanghebbend” verklaard.
Meer informatie over de afschaffing van actio popularis is te vinden in de scriptie van Maaike Lucus:  Afschaffing van de actio popularis: “Het einde van de ruime rechtsbescherming in het milieurecht?”

Afgegeven beschikkingen

Alle afgegeven beschikkingen met betrekking GGO´s en onze meeste zienswijzen van de afgelopen 10 jaar zijn terug te vinden in de GGO Vergunningen Database (n.b. stel de status in op ‘alle’).

Allereerste bezwaarschriften:

15 februari 1997

BGGO 96/19, S & G Seeds B.V. Enkhuizen voor veldproeven met GG glyfosaatresistente suikerbietplanten onder Nederlandse veldcondities.

BGGO 96/22, Monsanto Europe N.V. te Louvain-La-Neuve, België veldproeven met GG glyfosaatresistente suikerbietplanten onder Nederlandse veldcondities.

25 april 1997

BGGO 96/23, Cobeco Zaden B.V. Lelystad, voor kleinschalige opbrengstbepalingen op praktijkschaal onder Nederlandse veldcondities van gg glufosinaat-ammonium resistente maisplanten.

16 december 2002

BGGO 01/11.38 idem.  Vergunning aan AVEBE voor proeven in het veld met genetisch gemodificeerde aardappelplanten, waarin het kzg-gen is gebracht, op percelen zoals genoemd in de aanvraag in de gemeente Aa en Hunze, Bellingwedde, Borger-Odoorn, Eemsmond, Emmen, Pekela en Veendam.

Stichting VoMiGen en Greenpeace schreven hiertegen een beroepschrift en kregen gelijk van de Raad van State.

De vergunning werd vernietigd.

30 januari 2003 BGGO 01/06.23

Daarna kwam een  tijdelijk moratorium.

De meer dan 100 bezwaren/zienswijzen, beroepschriften, pleitnota’s en open brieven van de Gentechvrije Burgers, hebben we vaak samen met Wieteke van Dort, Stichting VoMiGEN, Stichting Ekopark en Stichting Natuurwetmoeders ingediend.

Omschrijvingen van de zienswijzen/bezwaren/open brieven/aanvullend commentaar/beroepschriften op jaartal: Bezwaren 1997 zie boven, Bezwaren 2002 en 2003 zie boven daarna  tijdelijk een moratorium.

Bezwaren 2006,  bezwaren 2007, bezwaren 2008bezwaren 2009bezwaren 2010, bezwaren  2011, bezwaren 2012, bezwaren 2013, bezwaren 2014, bezwaren 2015bezwaren 2016bezwaren 2017Bezwaren 2018,  Bezwaren 2019.

Gentechvrije Producten

Geen gentech banaan aub studio Paul Vaessen 1997

Overzicht genetisch gemanipuleerde en niet genetisch  gemanipuleerde producten.

(English text below).

Nieuwe folder “Wat is gentech”.

We merken vaak dat vooral jonge mensen niets over gentech weten. Daarom hebben we nu een beknopte folder (hier te downloaden, Pdf)  uitgegeven waarin tal van feiten worden vermeld.

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over welke producten in de EU wel en welke niet genetisch gemanipuleerd zijn.

2022. Sprookje over gentech (Pdf.) van Miep Bos. Binnenkort ook  verkrijgbaar in het Engels als booklet.

Genetisch gemanipuleerde voedselproducten.

Op de EU markt zijn voedsel en voedsel ingrediënten toegelaten, die  gemaakt  zijn  of bestaan uit de volgende  genetisch gemanipuleerde gewassen:

Soja, en sojaolie,  sojameel en o.a. sojalecithine, tofu etc.

Mais, maisolie, maismeel (polenta) en maisgluten.  En ook High Fructose Syrup (fructose) dat gemaakt is van mais.

Koolzaad (olie). 

Suiker, van een bepaalde gentech suikerbiet.

Katoenzaadolie. 

Bovenstaande producten zijn ook toegestaan voor veevoeder.

Zoetstof Aspartaam en meer toevoegingen: Veel voorkomende toevoegingen die geproduceerd worden met behulp van genetisch gemanipuleerde bacteriën; dit hoeft niet op het etiket vermeld te worden: zie verder deze pdf. van de Burgers voor Gentechvrij Voedsel.

Kunstmatig  aroma.

Allereerst is er kunstmatig aroma en natuurlijk aroma. Als er alleen ‘aroma’ op de verpakking van het product staat, gaat het om een stof die in de natuur niet voorkomt en die via een chemisch proces (vaak gentech) gemaakt is. Wanneer er natuurlijk aardbeienaroma op de verpakking staat, dán moet het aroma voor ten minste 95 procent uit aardbei bestaan. Enkel de term ‘natuurlijk aroma’ zegt dus evenmin iets over waar de smaak precies vandaan komt, behalve dat de oorsprong niet kunstmatig is. Meer> .

Etikettering:

In de EU heeft de burger in tegenstelling tot de meeste staten in de VS en andere landen het recht om te weten wat men eet. En zodra een product gemaakt is of samengesteld is uit gemanipuleerde ingrediënten, ook al is dit in het eindproduct niet aantoonbaar moet dit duidelijk aangegeven zijn.

Voorverpakte producten die genetisch gemanipuleerd zijn moeten voorzien zijn van een etiket waarop duidelijk de volgende tekst staat aangegeven: “Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen” of “dit product bevat genetisch gemodificeerd …… ( en dan de naam van het organisme).
Bij producten zonder verpakking die aan de consument worden verkocht moeten de teksten  op of bij de verkoopstandaard staan.

Er is wel een drempelwaarde van 0,9 % ingebouwd. Dus deze etiketteringsplicht geldt pas boven de 0,9 %.

Let wel het gaat om `genetisch gemodificeerd” Gemodificeerd zonder het woord genetisch bijvoorbeeld “gemodiceerd zetmeel”  is een andere techniek.

Zuivel en vlees van dieren die gevoederd zijn met genetisch gemanipuleerde organismen behoeven niet als gentech te worden gelabeld.

Etikettering in de praktijk:

Producten die in de EU geproduceerd zijn en bestemd zijn voor de Europese markt, voldoen voor zover wij hebben kunnen constateren aan de etiketterings plicht.
Helaas bestaat er een parallelle import van Amerikaanse producten die geproduceerd zijn voor de Amerikaanse markt, deze bevatten praktisch altijd genetisch gemanipuleerde organismen. Op deze originele Amerikaanse versies staat meestal niet aangegeven dat het product genetisch gemanipuleerd is. Vaak ontbreekt ook een Nederlandstalig etiket (wettelijk verplicht). Het betreft o.a. paralle import van grote merken zoals: Coca Cola, Heinz, Kraft etc.
Alleen al in 2015 heeft de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit al 5 keer op ons verzoek passende maatregelen genomen tegen supermarktketens zoals Jumbo, Jamin en Albert Heijn wegens het niet voldoen aan de etiketteringsplicht. Het betrof totaal meer dan 75 producten. Dus let op bij Amerikaanse producten. (Eng.)

  Meer over dit onderwerp zie hier.

Kijk hieronder voor het laatste nieuws op dit gebied.

Jumbo geen vermelding dat het gentech is. 2-10-18 Tweet.
Jumbo geen vermelding dat het gentech is. 2-10-18 Tweet.

Nog steeds (31 maart 2019) staan er gentech producten uit de USA op de schappen van Jumbo die geen Nederlands etiket hebben en als ze die wel hebben staat er niet op dat het gentech is. Vooral bij Poptarts. Het is vechten tegen de bierkaai!

Aanbod genetisch gemanipuleerde producten in de Nederlandse supermarkten:

In Nederland zijn er supermarkten die totaal geen genetisch gemanipuleerde producten verkopen (situatie 2016) zoals Aldi en Lidl. Maar ook supermarkten die een tiental producten verkopen zoals Albert Heijn. Een grote uitschieter is Jumbo die circa 60 genetisch gemodificeerde producten in zijn assortiment heeft. Tegen dit bedrijf hebben we ook de meeste verzoeken (en met succes) tot het nemen van maatregelen bij de NVWA moeten indienen wegens het niet of onjuist etiketteren van genetisch gemanipuleerde producten.

Soja droom Miep Bos eko fragment 1997
Soja droom met EKO mannetje. (c)  Miep Bos fragment 1997.
Goed ge-etikeerde reep
Goed ge-etiketteerde reep

Gentechvrije Producten

Gelukkig zijn er voedingsmiddelen die gentechvrij zijn. Biologisch voedsel bestaat namelijk per definitie uit gentechvrije producten.  En dit geldt ook voor biologisch vlees en dito zuivel.

Advies:

 • Lees het etiket.  Indien de tekst ” bevat genetisch gemodificeerd organismen” bevat , koop het dan niet.
 • Koop Biologisch.
 • Bij Amerikaanse producten opletten of dit product voor de EU markt bestemd is, er moet altijd een Nederlandstalig etiket zijn. Bij twijfel vraag het de winkelier. In verband met de ketentransparantie moet de leverancier altijd vragen over het product beantwoorden en hij mag je niet doorverwijzen naar de leverancier.
Dieren willen ook gentechvrij eten.
Dieren willen ook gentechvrij eten.
 • Dieren

 • Onze dieren willen ook gentechvrij eten. Het staat op de verpakking als er gentech in zit. We vernamen van paardenhouders dat vooral paarden enorme jeuk krijgen van gentech voer (haver is niet gentech)! Koop gentechvrij diervoer!

Weet wat je eet frites M Bos

  • Is je favoriete eetgelegenheid gentechvrij?

In Nederland is het niet verplicht (in andere landen wel) om in de horeca, zorginstellingen (zoals ziekenhuizen e.d.),  patat- , loempia- en viskramen, etc. op de menukaart of “billboard” waarop de producten vermeld staan, te laten zien of men genetisch gemanipuleerde ingrediënten heeft gebruikt. Deze worden ook wel aangeduid als gentech, GMO´s of GGO´s. Zo kan er gentech soja-olie (“sla-olie” kan dat bevatten), -maisolie, – koolzaadolie en katoenzaadolie worden gebruikt. Er kan met de olie gebakken of gewokt zijn of het kan in een saus, mayonaise of margarine zitten. Ook kunnen de ingrediënten gemaakt zijn met de in de EU toegelaten gentech gewassen. Dit zijn soja (tofu, tempé), mais (polenta), koolzaad, katoen en suiker of afgeleiden daarvan. Deze zijn o.a. bestand gemaakt tegen glyfosaat, het werkzame bestanddeel in het bestrijdingsmiddel Roundup van Monsanto. Dat er gentech in zit, staat alleen op de grote verpakking de zogenaamde “omverpakking”. Vraag aan de eigenaar van desbetreffende zaak of instelling of het in zijn producten zit en vraag de verantwoordelijke minister om de wet aan te passen!!

Gentech in niet-voedselproducten:

Gentech technologie wordt ook toegepast in producten die niet voor menselijk consumptie zijn bestemd.
O.a.:

Schilderij No GM Carnation
No GM Carnation (Miep Bos)
 • Anjers, met veranderde bloemkleur, lees het persbericht  vanwege een hoorzitting over de markttoelating van gentech trosanjers in 2015. En het persbericht van 20 maart 2019.
 • Enzymen in wasmiddelen.
 • Katoen. Wordt ook gebruikt bij non-food zoals kleding, watten, maandverband, tampons, luiers etc.
 • Vitamine C
 •  
 • Medische toepassingen
 •  
 • New vaccines will permanently alter your DNA
 •  
 • (“Biologicals”, bijvoorbeeld tegen reuma) Ze kunnen uit dierlijk weefsel  worden geëxtraheerd of via recombinant-DNA-techniek* worden geproduceerd. De namen van veel biologicals eindigt op -ab. Dit komt van antibody (Eng.), in die gevallen gaat het meestal om monoklonale antilichamen.
 • *recombinant-DNA-techniek = gentech. De vaccins tegen HPV zijn ook hiermee gefabriceerd. Fragment: “Gardasil 9 beschermt niet tegen elk type van het humaan papillomavirus. Daarom dient men geschikte voorzorgen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen te blijven nemen” Geldt ook voor Cervarix. (Bijsluiter Gardasil). Cervarix bijsluiter RIVM. Zie de  video helemaal onderaan met Robert F. Kennedy jr.

  Gepubliceerd op 15 mei 2019

  This must-watch video details the many problems with the development and safety of Merck’s third-highest grossing product, Gardasil. Children’s Health Defense (CHD) and Robert F. Kennedy, Jr., CHD’s Chairman and Chief Legal Counsel, ask that you watch and share this video so that you, and others, may make an informed decision of whether or not to give your child, boy or girl, a Gardasil vaccine. It can also be a useful tool for pediatricians who are trying to understand how this vaccine, that is actually causing health problems with young people, could have been approved by FDA and then recommended by CDC. The video is full of jaw-dropping facts about Gardasil and the clinical trials leading up to its release upon an unsuspecting public. For more information: https://childrenshealthdefense.org/vi…
   
 • Augustus 2020:
 • Gardasil Lawsuit Claims HPV Vaccine Caused Teen Severe Injuries
   
 •  

Jumbo, een muur van niet juist gelabelde gentech producten

 

Alleen al bij Jumbo heeft de NVWA een 3-tal keren op ons verzoek passende maatregelen moeten nemen. Maar het blijft bij een aantal supermarkten dweilen met de kraan open. Een beperkt aantal supermarkten zoals bijvoorbeeld Lidl weren deze gentech producten wel of vermelden het juist op het etiket. Klik hier voor recent nieuws.

Wet en regelgeving:

Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen
Regels voor nieuwe voedingsmiddelen en ingrediënten .
Hierin wordt verwezen naar diverse EU richtlijnen. Belangrijk is de Verordening nr 1830, Betreffende de traceerbaarheid en etikettering van GGO’s en traceerbaarheid van met GGO geproduceerde levensmiddelen en diervoeder.

Richtsnoer EU betreffende etikettering: RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad

RICHTLIJN (EU) 2015/412 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 maart 2015 tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) op hun grondgebied te beperken of te verbieden.

EC register van toegelaten gentech gewassen e.d. (Markt en teelttoelatingen.)

Magere Hein versus Albert Heijn M. Bos 1996
Magere Hein versus Albert Heijn M. Bos 1996.

 

Gentech producten in de USA en Canada klik hier.

English

Products with GMOs  and GMO crops in the USA and Canada click here.

Also see Non GMO-shopping guide.

Quote:

GMOs in Food

In the U.S., three major commodity crops are raised predominantly from GMO seed:  field corn (92%*), soybeans (94%*), and cotton (94%*).  *percentages are based on U.S. acreage as of 2015 (USDA)

Almost 98% of Canadian grown Canola is genetically engineered for herbicide resistance. U.S. sugar beet production is estimated to be over 95% genetically modified for herbicide resistance. GMO sweet corn, papaya, zucchini, and yellow summer squash are also for sale in grocery stores, but in far lesser amounts. Genetically modified alfalfa is grown for use as hay and forage for animals.

NEW:  ‘White Russet’ brand potatoes, genetically modified to resist bruising were introduced to some grocery stores in 2015, but are not yet widely available.  Genetically engineered non-browning ‘Arctic’ apples have been deregulated by the USDA and are expected to be on the market in 2016. ( webmaster: Now in 2018 on the market).

Source: GMOs in Food, Institute for Responsible Technology.

Jelly Belly tweet gmos in USA products not in EU produts

Naar de linken pagina (wordt nog verder aan gewerkt).

To the links page,  still under construction.

https://www.youtube.com/watch?v=aluDs5SQjD8&feature=youtu.be
Robert Kennedy een dappere man. Om het beter te volgen zet u de ondertiteling aan.
De hele opsomming is te bizar voor woorden, kijken! En de laatste 2,5min ” If you are MERCK?… and You’re listening…We are gonna come for You! We are gonna sue you!!

Bezwaar tegen aardappelproefvelden DGM/SAS onder nr. IM 07-006 en IM 07-007

AANTEKENEN

 

BEZWAARSCHRIFT

Ook per e-mail verzonden aan BGGO@rivm.nl

Lelystad, 27 oktober 2007.

Minister J. M. Cramer

p/a Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

Geachte mevrouw Cramer,

Betreft; bedenkingen en bezwaar tegen voorgenomen proefvelden in Nederland t.w.:

IM 07-006

Procedure IM
Dossiernummer IM 07-006
Taakveld Landbouw
Rechtspersoon BASF Plant Science
Titel Application for the release into the environment of potatoes with altered starch composition according to the Genetically Modified Organisms Decree
Uitgangsorganisme aardappel
Genen en functies · korrelgebonden zetmeelsynthetase (antisense + RNAi), verlaagd amylosegehalte

· AHAS, acetolhydroxyacid synthase, herbicidetolerantie

Klasse indeling 1
Locaties binnen Gemeenten Borger-Odoorn; Lingewaard
Datum Vergunning
Datum Einde Vergunning
Status Ontwerpbeschikking

 

Op 06-07-2007 zijn van BASF Plant Science te Ludwigshafen twee vergunningaanvragen op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvragen zijn ingeschreven bij DGM/SAS onder nr. IM 07-006 en IM 07-007 .

De aanvraag betreft in het kort:

•  IM 07-006: kleinschalige werkzaamheden met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met een verlaagd amylosegehalte en een herbicidentolerantie;

•  IM 07-007: kleinschalige veldwerkzaamheden met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met een verhoogde resistentie tegen de aardappelziekte Phytophthora infestans en een herbicidentolerantie

De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten:

•  Borger-Odoorn in de omgeving van Valthermond;

•  Lingewaard in de omgeving van Flieren.

(Tekst uit de Kennisgeving van de Beschikking.)

Wij willen niet dat deze gentech aardappels, elk ander gentech gewas*, -fruit, -boom, gentech bloem, dito zaden of andere afleidingen daarvan, gentech insecten of gentech dieren (klonen), geïmporteerd, op de markt gebracht, bij planten, bloemen en (fruit)bomen gecultiveerd (aangeplant), gefokt (dieren, vissen), gehouden (insecten, bijen) of verhandeld zullen worden in Nederland. Nederland moet gentechvrij blijven, zodat de bodem gespaard blijft van gentech micro-organismen, -virussen, -bacteriën e.d., en het milieu gespaard blijft van ongewilde vermengingen of uitkruisingen via de lucht, bodem (schimmels BV), insecten of (grond)water of anderszins van biologisch -, traditioneel – en gentech zaad en pollen, afleidingen daarvan of andere onvoorziene gebeurtenissen. De biologische – en traditionele landbouw kunnen dan blijven voortbestaan. En dat de veestapel, de insectenwereld, micro-organismen e.d. en wij niet bloot zullen komen te staan aan onverwachte consequenties voor de gezondheid die inherent zijn aan het planten (bodemverontreiniging), verhandelen, consumeren (gezondheid!), loslaten in het milieu van gentech gewassen, -fruit, – bomen, -bloemen, .-producten, -micro-organismen e.d., gentech dieren, -vissen en dito insecten e.d., nu en in de toekomst.

Herbicide-resistente gewassen zijn alleen maar een andere manier van onkruid-management. Ten opzichte van alternatieven is een productievermeerdering een luchtkasteel. De alternatieven zijn misschien duurder in geld of mankracht maar dat is niet in het geding. De gewas opbrengst is in het geding.

  De genetische modificatie

De modificatie is uitgevoerd door middel van Agrobacterium tumefaciens transformatie, waarbij gebruik is gemaakt van de vector pAP2 of pAP4. Beide vectoren bevatten het uit aardappel afkomstige kgz cDNA. In de vector pAP2 is het kgz gen in antisense oriëntatie ingebracht en in de vector pAP4 als een inverted repeat structuur (RNAi450 kgz). Beide vectoren bevatten eveneens het ahas gen afkomstig uit Arabidopsis thaliana. Dit gen codeert voor het enzym acetohydroxyacid synthase (herbicidentolerantie). Voorts is op de vectorbackbone het aadA gen (selectiegen) gelegen.

Blz 2

In 2004 heeft de EFSA een opinie uitgegeven over de toepassing van antibioticum resistentiegenen in gg-gewassen (4). De EFSA heeft niet slechts geoordeeld over het gebruik van deze genen in gewassen voor veldproeven, maar ook voor teelt. Hierbij heeft zij ook de veevoederveiligheid en de voedselveiligheid in beschouwing genomen.
De EFSA neemt de stelling in dat genen die coderen voor resistentie tegen antibiotica welke gebruikt worden bij medische of veterinaire behandeling, speciale aandacht verdienen in de milieurisicoanalyse. Op basis van het belang van het antibioticum als therapie en het effect dat de resistentiegenen zullen hebben op het milieu en de gezondheid van mens en dier, heeft de EFSA antibioticumresistentiegenen ingedeeld in drie groepen:
In groep 1 bevinden zich resistentiegenen die reeds wijdverspreid zijn onder bodem- en darmbacteriën en die tevens resistentie veroorzaken tegen antibiotica welke van geen of weinig belang zijn als geneesmiddel. Een voorbeeld is het nptll gen.
Tot groep 2 behoren resistentiegenen die wijdverspreid zijn in micro-organismen in het milieu en die resistentie veroorzaken tegen antibiotica welke gebruikt worden als therapeuticum in bepaalde gebieden van de geneeskunde. Tot groep 2 behoort onder andere het aadA gen.
Als laatste bestaat groep 3 uit antibioticumresistentiegenen die resistentie geven tegen antibiotica welke van zeer groot belang zijn in de geneeskunde. Onder deze groep vallen de genen nptlll, aadA  en tetA.

De EFSA is van mening dat 1) de frequentie van genoverdracht van gg-planten naar bacteriën zeer laag is voor de drie genoemde groepen en dat 2) het is aangetoond – dan wel zeer waarschijnlijk is – dat een aanzienlijke ‘Pool’ van resistentiegenen reeds aanwezig is in bacteriën in het milieu (4). Onder het milieu wordt in dit geval verstaan:
bodem, planten, water, humane en dierlijke darm. Voor resistentiegenen in groep 1 concludeert zij dat er geen beperkingen zijn ten aanzien van het gebruik in gg-gewassen. Over genen in groep 2 is de EFSA van mening dat deze aanwezig mogen zijn in gg planten die gebruikt worden in veldproeven. Daarentegen stelt de EFSA dat het gebruik van genen uit groep 3 in gg-planten niet toegestaan kunnen worden voor veldproeven of teelt vanwege het huidige klinische belang van de antibiotica waartegen ze resistentie veroorzaken .

Uit de brief Van de Cogem aan het Min van VROM, 3 juli 2007

Waarom wil de Cogem het beter weten dan de EFSA? We zijn het deze keer eens met de EFSA.

De aanvrager zal alvorens de genetisch gemodificeerde aardappelplanten in het veld gezet worden gegevens aanleveren waaruit blijkt dat het aadA gen en andere op de vectorbackbone gelegen sequenties niet aanwezig zijn in de genetisch gemodificeerde aardappelplanten.

(ontwerpbeschikking) blz 8

Dat hopen we dan maar! Hoe wordt dat gecontroleerd? Kunnen wij dat inzien?

Mogelijk schadelijke effecten van een verlaagd amylosegehalte en evaluatie van de mogelijke gevolgen van deze effecten, indien ze optreden.

Er wordt overwogen dat ten gevolge van het ingebrachte kgz antisense of RNAi construct mogelijk directe en indirecte effecten kunnen optreden op het milieu: op planten, mens en dier, op insecten en micro-organismen. Ontwerpbeschikking blz 9

Nog meer mogelijke schadelijke effecten, dus niet doen!

Invloed op bodemmicroflora door verandering van macrocomponenten is eveneens een mogelijkheid. De verandering van de zetmeelsamenstelling in de aardappelknollen kan mogelijk leiden tot effecten op de bodemecologie, met name de bodemmicroflora, met als mogelijk gevolg een verstoring in de nutriëntkringloop in de bodem. (ontwerpbeschikking) blz 9

Men geeft zelf toe dat er invloed kan zijn op de bodemmicroflora! Nog een reden om af te zien van deze proef!

Verlaagd amyloseghalte: dit doet men om het zetmeel te verlagen. Vraag is
omdat aardappelen uit kunnen kruisen of dit in relevante gewassen komt. Je zou gewoon zetmeel kunnen verwerken en er zelfs bio-ethonal van kunnen maken. Waarom moet deze gmo? Herbicide en schimmel tolerantie: Schimmels ontwikkelen zich zo snel dat er bijna niet tegen te werken is met biotech. Beter is traditioneel veredelen met een grote groep schimmelziekte resistente genen ipv van 1 of 2 wat ze met biotech doen. Mens, bodem, natuur: Resistentie van aardappel-je kan je dan ook afvragen of hoe die genen zich in de bodemcultuur gedragen. Doden ze goede schimmels?
Natuur: aardappel kruist uit dus je zult ze in andere relevante gewassen
vinden.

Brief description of any measures taken by the notifier for the control of risks including isolation designed to limit dispersal, for example for monitoring and post-harvest monitoring proposals.
An isolation distance of 20 m to other potato varieties will be observed.

Blz 4, PART 2 (COUNCIL DECISION 2002/813/EC) SNIF

Slechts twintig meter! VB Schimmels kunnen zich enige kilometers verspreiden!

Wij willen niet, dat deze aardappels op proefvelden worden geplant. We vinden het een schandaal dat hier toestemming voor gegeven is.

Vriendelijke groet,

Miep Bos, ook namens Wieteke van Dort, Stichting Ekopark (machtiging en statuten reeds in uw bezit) en De Groep Bos.

8226 LC Lelystad

miep@gentechvrij.nl

www.gentechvrij.nl

CC per e-mail cie. vrom @tweedekamer.nl Leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Kamer Commissie LNV, per e-mail cie. lnv @tweedekamer.nl Leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Kamer Commissie VROM, te Den Haag.

PvdD info@partijvoordedieren.nl ,SP onderzoek@sp.nl , Christenunie wetenschappelijk instituut wi@christenunie.nl PvdA D.Samson D.Samsom@tweedekamer.nl

Groen Links Europese Unie interneteuropa@groenlinks.nl

Kathalijne Buitenweg kathalijnemaria.buitenweg@europarl.europa.eu

Jan Mulder jan.mulder@europarl.europa.eu

Diverse media

Bijlagen; 1

Sarkozy wil stop transgene teelten.

http://www.agd.nl/Algemeen/Artikel/Sarkozy-wil-stop-transgene-teelten.ht

Zieke mensen als laborium ratten gebruikt in gentech aardappel proeven.

In een experiment is aan zieke mensen gentech aardappelen (ontwikkeld door Monsanto) te eten gegeven.

Ratten die dezelfde aardappelen te eten kregen leden aan gewichtsverlies van het hart en prostaatklieren.

Antwoord van Monsanto: Deze gentech aardappel wordt al jaren veilig geconsumeerd in Noord-Amerika.

Bron: Independent,  4-3-2007, Sick people used like laboratory rats in GM trials