Glufosinaat-resistente T25-Chardon LIBERTY LINK mais

== Titel ==

GENETISCH VERANDERDE, GLUFOSINAAT-RESISTENTE ‘T25 – CHARDON LIBERTY LINK’ MAÏS

In opdracht van Stichting Greenpeace Nederland

== Omschrijving ==

In 2001 is in Nederland voor het eerst een genetisch veranderde maïssoort die alle toelatingsprocedures voor commerciële teelt had doorlopen, op beperkte schaal geteeld. Het betreft het snijmaïsras Chardon Liberty Link, dat gebaseerd is op de zogeheten ‘T25’ maïs van Aventis. T25 maïs is dankzij een gen uit een bodembacterie bestand tegen bespuiting met het onkruidbestrijdingsmiddel Liberty, dat ook door Aventis wordt geproduceerd Tegen deze achtergrond heeft Stichting Greenpeace Nederland aan Schenkelaars Biotechnology Consultancy verzocht om na te gaan hoe de diverse toelatingen voor het commerciële gebruik van de genetisch veranderde, glufosinaat-resistente ‘T25 – Chardon LL’ snijmaïs tot stand zijn gekomen.
Ir. Piet Schenkelaars

== Auteur(s) ==
* Schenkelaars, P (Piet)

== Volledige tekst ==

[[Media:T25ChardonLibertyLinkMais.pdf | Volledig rapport]]                     AANPASSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    PLUS DATUM 1111111111111111111111111111111111111

== Zie ook ==


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.

 

Commentaar op Volkskrantartikel “landbouwer blieft geen genmais meer” vervolg

Consumentenvertrouwen.

Vervolg op Commentaar op Volkskrantartikel “Landbouwer blieft geen genmaïs meer”


Onderstaande brief is ter publicatie aangeboden aan de Volkskrant.

Amsterdam, 16 april 2001.

De Heer Rik Nijland,
“de Volkskrant”,
Postbus 1002,
1000 BA Amsterdam.

Geachte Heer Nijland,

Consumentenvertrouwen

Op 27 maart jl. schreef ik u naar aanleiding van het artikel “Landbouwer blieft geen genmais meer” in de krant van 10 maart jl., doch helaas mocht ik geen reactie ontvangen. Een artikel in de krant van 4 april jl. door de Heer Trommelen treft mij bijzonder.

In het rapport van “deskundigen” uit alternatieve en reguliere landbouw, wie zijn dat? Zijn dat “opgekweekte” deskundigen door een studie in opdracht van Economische Zaken geschreven door Schenkelaars Biotechnology Consultancy getiteld “Risico’s van genetisch gemodificeerde organismen” aan de hand van CCRO onderzoekprogramma’s 1991-1998, met het doel “het opbouwen en verdiepen van kennis, waaraan beleidsmakers en wetenschappelijke adviseurs behoefte hebben voor de beoordeling van de mogelijke risico’s van genetisch gemodificeerde organismen” zegt prof. dr. P.G. de Haan in het voorwoord. Het ging om risico-inschatting op de korte termijn en men kòn niet constateren dat er grote risico’s ge-identificeerd werden, of over het hoofd gezien werden. Wat nu met lage-termijn-risico’s.

In het stukje over kennisbehoefte voor de risico-beoordeling werd 5 (vijf) maal aangehaald dat er literatuurstudie werd gedaan. Er werd geanalyseerd, wiskundig model opgesteld, mogelijke gevolgen nagebootst(!), ervaringen opgedaan met de veiligheidsbeoordeling van veldexperimenten, enz, enz. Alles met het oog op landbouwkundige effecten.

En de mens? Gezondheidsschadelijke effecten? Is daar ook een beslisboom voor? De beleidsmedewerkers van EZ zullen daar ook wel een antwoord op hebben! Laat maar eens horen! (Ik zie dat VWS in deze studie niet heeft meegedaan.)

In dat rapport van LNV komt voor: “de kans dat wettelijk voorgeschreven “doses bestrijdingsmiddelen” worden overschreden….” zou dat niet moeten zijn:

de normen voor residduen van bestrijdingsmiddelen, genoemd in de Bestrijdingsmiddelenwet?

Uit het rapport (eerste alinea van Uw artikel) moet blijken, dat de voedselveiligheid van producten uit de gangbare sector gegarandeerd is. Door wie? Bla, bla. welke verzekeringsmaatschappij? Overheid?

Er zijn normen vastgesteld voor residuen in voedsel, b.v. voor glufosinaat in aardappelen 0.5 mg/kg (ppm), voor glyfosaat in wilde paddestoelen 50 ppm, in sojabonen 20 ppm, in varkensnieren 0.5 ppm, in runder-, geiten-, schapennieren 2 ppm, enz.

De laatste update van de EPA, USA, geeft aan o.a. voor glyfosaat; grain 20 ppm, suikerbietenpulp 25 ppm koolzaad meal 15 ppm, koolzaad seed 10 ppm, enz. alles zonder AMPA.

En voor glyfosaatresiduen in nieren van cattle, goats, hogs, horses, sheep 4.0 ppm, en voor lever van deze dieren 0.5 ppm. Lever en nieren van pluimvee (veel geconsumeerd) mogen 0.5 ppm. glyfosaatresiduen bevatten.

Dit alles uitgerekend op basis van wat hetgeen een “normaal” persoon gedurende zijn leven eet. Je mag dus niet buiten de boot vallen! Hele kleine kinderen, die per kg/eigen gewicht boven het normale moeten eten, komen er slecht af.

ECHTER……….bij de normen is uitgegaan van de werkzame stof, dus glufosinaat technical en glyfosaat technical, en niet van de toegevoegde stoffen, samen vormende de formulering. Hierover bezit ik een groot aantal documenten. In de USA geeft EPA dus normen, die ook voor ons belangrijk zijn, met op het oog op geimporteerde producten, b.v. diervoeder.

Zoals ik U reeds schreef, zijn de stoffen in de formulering schadelijker dan de werkzame stof alleen. Dit geldt voor Finale, Liberty, Basta, maar ook voor Roundup. De werkzame stoffen worden veelal toegepast in laboratoria. De schadelijkheid voor o.a. huid, ogen, inademing enz. wordt aangegeven in klassen: I, II, III en IV, waarbij klasse I het meest toxisch is. Geen misverstand, de EPA gegevens zijn hierover duidelijk. Zo bevat Basta – en waarschijnlijk dus ook Liberty – 30% AES (alkylether sulfaat), dat cardiovasculaire effekten geeft, en Klasse I toxisch is (Iskandarova).

Het is de bedoeling dat het CTB (Coll. Toelating Bestrijdingsmiddelen) van alle toevoegingen analyses maakt alvorens goedkeurig te geven! Maar wat lees ik in de Bestrijdingsmiddelenwet op blad 143 en 144 (deel 2):

“In de regel volstaat het deze proeven uit te voeren met het hoofdtype van de formulering waarvoor toelating wordt gevraagd”.

Wat zeggen de experts nu? Òf er zijn niet voldoende analyses gedaan, òf de overheid trekt zich van de schadelijkheid NIETS aan. Alles ten nadele van de consument – zijn wij allemaal.

De betreffende ducumenten kunt u te allen tijde bij mij inzien.

Met vriendelijke groeten,

L. Eijsten


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.

 

Aantekeningen bij het rapport van M.I. Yousef

Aantekening

AANTEKENINGEN bij het rapport van M.I. Yousef et al.: Toxic effects of -,. Glyphosate on semen characteristics in rabbits.

Omschrijving

Aantekeningen van L. Eijsten en en J. van der Meulen. over het rapport van Yousef dat gaat over de effecten van Glyfosaat op de zaadkwaliteit bij konijnen. Dit onderzoek is vaak door Eijsten en van der Meulen ingebracht in beroepsprocedures tegen toelating, proefvelden genetisch gemanipuleerde gewassen.

Auteur(s):

 • Eijsten, Lily
 • Meulen van der, J (Han)

Volledige tekst van de aantekeningen

AANTEKENINGEN bij het rapport van M.I. Yousef et al.: Toxic effects of -,. Glyphosate on semen characteristics in rabbits in het tijdschrift J. Environ.Sci.Health, B30(4) 1995.

In dit rapport wordt het effect beschreven van een 6 weken durende dagelijkse orale gift per capsule van 10% en 1% LD50 acuut op de spermakwaliteit van mannelijke konijnen, 4 per serie.

Yousef geeft in een vervolgrapport aan (A sensitive sperm-motility test for the assessment of cytotoxic effect-of pesticiden – 1996 -) dat T.T. Martinez et al., in Proc.West, Pharmacol. Soc., 33, blz.193-197 (1990), uitgaat van een LD50 van 4-6 gram per kg konijn.

Mensink en Janssen geven voor LD50 voor konijn > 5 gram per kg konijn.

Yousef heeft dus gewerkt met twee levels,

500 mg/kg en 50 mg/kg (per kg konijn gewicht bij de aanvang van de proef).

Het effect van 500 mg/kg verschilt zo weinig van het effect van 50 mg/kg, dat, om dit te zien er wiskundige methoden aan te pas moesten komen voor de claim, dat het effect dosisafhankelijk was.

Het was dus niet zo, dat de 500 mg/kg 10x zo veel effect had als de 50 mg/kg level, maar het effect was op het eerste gezicht gelijk; blijkbaar is er sprake van een verzadigingseffect.

We zouden dit daardoor kunnen verklaren, dat het konijn niet in staat is meer dan x mg/kg (b.v. 35 mg) zodanig te verwerken, dat het op het sperma een extra effect geeft. (Denk b.v. aan optredende diarrhea – en die treedt nou juist op bij deze doseringen – en het feit, dat intra-peritoniale toediening veel giftiger werkt, omdat het gif nu niet door diarrhea kan worden geëliminieerd).

Er komen nu twee vragen bovendrijven:

 • A. Wat is de No Observable Effect Level voor het verschijnsel Spermakwaliteit?
  Dit zou best wel eens 4 grootte ordes (10.000 x) kleiner kunnen zijn, en uitkomen op 0,005 gr/kg konijn.

 • B. Wat is de relatie met reeds gevonden NOELS (uiteraard voor andere effecten)?
  De laagste gevonden NOEL is 175 mg/kg konijn voor diarrhea (gevonden bij een teratogeniciteitsonderzoek bij zwangere konijnen.
  .Deze laagste gevonden NOELS en de consumptie-frequentie en de consumptie-hoeveelheid van produkten uit het voedselpakket wordt voor die produkten vertaald in een norm voor “nog veilig” gebruik, opgesteld met in acht neming van veiligheidsfactoren b.v. sojaboon 20 mg actieve stof (glyfosaat)kg sojaboon.

Het springt direct in het oog, dat Yousef met een duidelijk effect met 50 mg actieve stof/kg konijn (3,5 x kleiner van 175!) ook zonder dat hij een NOEL geeft, de betrouwbaarheid van de normering op de helling zet.

Lust U nog soja-peultjes?

Hoe werkt zich dit uit op ons voedsel?

“A NOEL of 175 mg/kg bodyweight per day was chosen as an appropriate basis for toxicological evaluation in humans”, lezen we op pag. 124 van het boek “Glyphosate”, WHO.

Wanneer dit (175 mg) dan tot een uiteindelijke huidige normering van glyphosaatresidu in sojaprodukt van 20 mg/kg sojaprodukt leidt, moet een duidelijk adverse (NOAEL) effect bij 50 mg (3,5 x zo laag) – dat misschien eerst bij 4 grootte ordes kleiner (10.000 x) gaat verdwijnen – er iedereen van overtuigen, dat een bijstelling van de normering tot minstens 1 mg actieve stof/kg,. dus 20 x in de lijn der verwachtingen moet liggen.

Een kg sojaboon met een analyse van 6000 Kcal bevat

 • 40% olie
 • 20% koolhydraat + vezel
 • 25% eiwit
 • 15% vocht

STELLEN WE NU EEN VERLAAGDE VORM VAN 1 mg actieve stof/ kg sojaboon, i.p.v. de huidige 20 mg/kg, dan werkt dit als volgt verder:

De kg sojaboon levert in zijn totaal hooguit 1 mg actieve stof glyphosaat; ook de uit deze kg gewonnen 250 g eiwit bevat hooguit deze 1 mg actieve stof, die we in dit voorbeeld als “veilig” nog toelaten.

Een gemiddelde mens zal gemiddeld niet meer dan 1/3 van deze hoeveelheid sojaprodukt gaan consumeren, dat dit zijn gemiddelde aanbevolen Daily Intake aan eiwit (75 gr eiwit) is.

Op deze wijze verorbert de gemiddelde mens van 70 kg +/- 0,35 mg actieve stof. Omgerekend is dit 0,005 mg/kg mens (bij de norm van 1 mg/kg soja).

Echter, bij de HUIDIGE internationaal vastgestelde norm van 20 mg actieve stof/kg sojaboon, gaat de overheid accoord met een dagelijkse inname van 20 x 0,35 mg = 7 mg actieve stof glyphosaat.

Zoals we reeds vermeldden is de vermoedelijke NOEL 10.000 x kleiner dan 50 mg/kg konijn. (4 grootte ordes) De 50 mg/kg konijn gaf een maximaal effect (verminderde spermakwaliteit). We zien, dat we met de verlaagde 1 mg norm vermoedelijk precies op een NOEL uitkomen. (zie schets) We moeten echter ook nog rekening houden met de veiligheids factor van 100, dus de norm (reeds verlaagd van 20 mg naar 1 mg) is nog steeds veel te hoog.

Granen – welke vooral in Amerika gekweekt kunnen worden op pre-emergent met glyphosaat bespoten akkers – zijn ook genormaliseerd en wel op 10 mg glyphosaat/kg graan.

Deze lagere normering t.o.v. de sojaboon is op grond van het feit, dat onze bevolking nog steeds in een belangrijker deel van zijn eiwit-behoefte voorziet uit graan dan uit soja. Dit kan verkeren. Ik at 25 jaren gelden een compleet diner van soja: soep, vlees, saus, toetje, ijs enz.

Ook de graan-normering moet op de helling. Echter, het is niet zinvol om normeringen lager dan de detectie-grens uit te voeren.

L. Eijsten en J. van der Meulen


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.

Archief Lily Eijsten

Lily Eijsten en Wieteke van Dort 2002

Selectie uit Archief TSS,
Stichting Tegen Schadelijke Stoffen in het lichaam
Oprichtster van de Stichting TSS was Lily Eijsten

Lily Eijsten in het Paleis van Justitie 2002
Lily Eijsten in het Paleis van Justitie 2002

20-11-2020: De belangrijkste brieven van Mevrouw Eijsten en de heer Van der Meulen zijn nu samengevat in een boekje in de Engelse taal.

The most important letters of Mrs. Eijsten and Mr. Van der Meulen are now published in a little English book. More info here.

 

     A

C

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Publicaties over Lily Eijsten 

 • Llily Eijstens verzet tegen de tovenaarsleerlingen (Agrarisch Dagblad, 17-10-1996)
 • Speldenprikken van twee activoerders op leeftijd (kritisch consumeren van de alternatieve konsumentenbond (AKB), jan. 1998
 • Bejaarden uit Amsterdam bekampen met succes zaadveredelingsbedrijven (Reformatorisch Dagblad, 15-04-1999)

  Johan van der Meulen, Lili Eijsten in de Koningszaal van Artis tijdens een lezing van
  Johan van der Meulen, Lili Eijsten in de Koningszaal van Artis tijdens een lezing van Dr. Arpad Pusztai. foto: Lindeke Mast.
 • Foto: Miep Bos.  Mevr. L. Eijsten en Wieteke van Dort.
 • Zie ook hier (Digibron).

Dit boekje met citaten van Mevr. L. Eijsten en J. van der Meulen is te verkrijgen via info(a)gentechvrij.nl Prijs voor Nederland: € 13,50 verpakkings- en verzendkosten € 5,–. ISBN nummer: 9789083135908

Table of contents
 
One of the many letters to Dr. H. Kuiper, RIKILT, 2004. 4
Foreword 5
Letter to AVEBE about GM potatoes, 1999 6
Hettema/AVEBE, GM potatoes Apriori & Apropos GGO 99/13 7
A question and a look back in time 8-14
Regarding the article: Landbouwer blieft geen genmais meer. 15-19
[Farmer no longer wants GM maize]
Poor-quality animal feed 20-21
The former Ministry of VROM and more 22
Fragment of public comments of The European GMO-free Citizens 23
on the placing on the EU market of Cotton GHB614 x T304-40
x GHB119, August 2020
Eijsten is concerned about a license to PAV 24
Observations on objections and appeals to the Ministry of 25-29
Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM)
and to the Council of State, Amsterdam, 11 August 2002
The Substrates of PAT/Allergenicity 30-31
A critical examination of the arguments used 32-34
by proponents of the genetic modification of food crops
Letter from Prof. T. Watanabe, Japan, to Mrs. Eijsten, 1997 34
Fragment of a letter from Mrs. Eijsten and Mr. J. van der Meulen 35
to the Republic of Austria, 1997.
Disclaimer: Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded.

GM Conference 2009. Minister Verburg neemt protestmails in ontvangst

Minister Verburg neemt wo 25 nov 10.000 protestmails in ontvangst tegen Nederlands ontwikkelingsgeld voor Foute Soj

Persbericht van www.gifsoja.nl

 

Morgen en overmorgen vindt in Den Haag de GMO Conference 2009 plaats,
georganiseerd door het ministerie van LNV. Hieronder het persbericht van
Gifsoja.nl dat daar gelegenheid krijgt 10.500 oproepen te stoppen met
het steunen van de Ronde Tafel van Verantwoorde Soja aan de minister te
overhandigen. Dit zal gebeuren morgen om 13uur voor de deur van de
conferentie, het Kurhaus Hotel in Scheveningen.

Eerder op de dag zullen de conferentiegangers bij aankomst op theatrale
wijze ontvangen worden door A SEED en gifsoja.nl met de nieuwe
gifsoja-nieuwsbrief en een protestpamflet.

De conferentie zou stof moeten geven voor de Nederlandse inbreng in de
Europese discussie over sociaal-economische criteria voor commercieel
gmo-gebruik in Europa. In plaats daarvan is de insteek van de
organisatoren een andere: herziening van het Europese GMO beleid, ten
voordele van de Europese en Nederlandse agro-industrie.

De minister heeft allang duidelijk gemaakt wat haar inbreng in de
Europese discussie gaat zijn: over toelating van een gmo voor teelt zou
elk EU-lidstaat voor zichzelf moeten kunnen besluiten, en bovendien
moeten scheepsladingen bulkgewassen als soja en mais een beetje vervuild
kunnen zijn met illegale gmo’s (opheffen van de zogenaamde nultolerantie
voor gmo’s die nog NIET veilig bevonden zijn, en ze toch Europa
binnenlaten). Dit heeft Minster Verburg aan de Tweede Kamer laten weten.

Ook is duidelijk dat bepaalde sociaal-economische implicaties volgens de
organisatoren NIET op de agenda van deze GMO Conference horen: “Kritische
sprekers die waren voorgesteld om de gevolgen van de teelt van het
genetisch gemanipuleerde RoudupReady soja in Zuid-Amerika toe te
lichten, werden door de organisatie geweigerd. De voorstanders van de
RTRS krijgen wel de kans in een aparte sessie van de conferentie hun
werk toe te lichten.” (citaat uit onderstaand persbericht).

——– Original Message ——–
Subject: Minister Verburg neemt wo 25 nov 10.000 protestmails in
ontvangst tegen Nederlands ontwikkelingsgeld voor Foute Soja
Date: Tue, 24 Nov 2009 09:40:49 +0100
From: gifsoja is niet verantwoord <stop@gifsoja.nl>
To: gifsoja is niet verantwoord <stop@gifsoja.nl>

 

=== Persbericht ===

Minister verburg neemt wo 25 nov 10.500 protestmails in ontvangst tegen
Nederlands ontwikkelingsgeld voor Onverantwoorde Soja

Woensdag 25 november om 13.00 neemt minister Verburg voor het Kurhaus
Hotel in Scheveningen 10,500 oproepen in ontvangst. Deze zijn afkomstig
van mensen uit vele landen die de Nederlandse regering oproepen geen
ontwikkelingsgeld meer te steken in de Round Table on Responsible Soy.
Zijn zien deze ronde tafel als een onterecht ‘groen’ label voor een fout
product, dat met name in Zuid-Amerika enorme schade berokkent aan mens,
milieu en samenleving.

De minister is die ochtend in het Kurhaus Hotel vanwege de door het
Ministerie van LNV georganiseerde conferentie over ‘sociaal-economische
effecten van GGO’s’. Kritische sprekers die waren voorgesteld om de
gevolgen van de teelt van het genetisch gemanipuleerde RoudupReady soja
in Zuid-Amerika toe te lichten, werden door de organisatie geweigerd. De
voorstanders van de RTRS krijgen wel de kans in een aparte sessie van de
conferentie hun werk toe te lichten. De minister heeft aangegeven dat ze
bij de ontvangst van de handtekeningen kort zal reageren. Deze dagen
ontvingen alle verzenders van protestmails een mail van de Ministers
Koenders en Verburg, dat onderaan dit bericht is opgenomen. (Nederlands
van LNV, Engels van BuZa).

De Nederlandse regering steekt via het Initiatief Duurzame Handel en de
ontwikkelingsorganisatie Solidaridad veel ontwikkelings- en LNV geld in
dit initiatief om de sojateelt ‘verantwoord’ te maken. “Een heilloze
weg”, volgens Tjerk Dalhuisen van de campagne www.gifsoja.nl
[http://www.gifsoja.nl/] “Sojateelt voor de export als veevoer, ten
koste van de lokale voedselproductie, is per definitie niet verantwoord.
Dit ‘verantwoorde’ soja-etiket misleidt de consument. Roundup Ready soja
wordt met gebruik van veel gif geteeld, met grote gevolgen voor mens en
natuur. Zelfs soja van net ontboste grond mag nog ‘verantwoord’ genoemd
worden met deze criteria. Dat kan nooit de bedoeling zijn.”

De RTRS is diverse malen verworpen door brede internationale coalities
van organisaties van kleine boeren, inheemse volken en
milieuorganisaties. De meest recente verklaring is ondertekend door 90
organisaties en netwerken. De RTRS heeft geen legitimiteit, nu zeer
weinig NGO’s en geen enkele organisatie van kleine boeren of inheemse
volkeren uit Zuid-Amerika dit proces steunen.

De petitie vraagt de Nederlandse regering steun te verlenen aan de
gemeenschappen die getroffen zijn door het pesticide gebruik op de
Roundup Ready sojavelden en te streven naar lokale teelt van veevoer om
de export te vervangen. De petitie is beschikbaar in het Nederlands
[http://www.gifsoja.nl/Gifsoja/actie.html], Duits, Spaans en Engels,
en is een intitiatief van www.gifsoja.nl [http://www.gifsoja.nl/] samen
met de Duitse organisatie Rettet den Regenwald [http://www.regenwald.org (www.regenwald.org)], [http://www.rainforest-rescue.org www.rainforest-rescue.org] en [http://www.salvalaselva.org www.salvalaselva.org]). Bij ondertekening gaat een mailbericht
naar beide ministers, op de door de ministeries aangegeven
mailadressen dvl@minbuza.nl
<mailto:dvl@minbuza.nl> en communicatie@minlnv.nl
<mailto:communicatie@minlnv.nl>.

Zie voor het programma van de LNV conferentie:

* [http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640393&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_id=111104&p_node_id=2054158]

*Contact:

Tjerk Dalhuisen, Gifsoja.nl, stop@gifsoja.nl

Nina Holland, Corporate Europe Observatory,

 

=== Reactie Ministers Koenders en Verburg op petitie ===

From: “LNV NoReply” <NoReply@minlnv.nl <mailto:NoReply@minlnv.nl>>
To: <undisclosed-recipients:>
Sent: Friday, November 20, 2009 1:56 PM
Subject: RE: Stop politieke en financiële steun aan GM gifsoja

 

Geachte mevrouw / meneer,

Bedankt voor uw reactie waarin u een aantal punten naar voren brengt die
ook onze aandacht hebben. Wij hebben ook kennis genomen van uw verzoek
om ondersteuning aan de RTRS stop te zetten.

Wij waarderen een levendig debat over de economische, sociale en
milieueffecten van grootschalige sojaproductie. Het debat raakt aan een
aantal beleidsthema’s, zoals landgebruik, arbeidsomstandigheden,
armoedebestrijding, milieu en ecologie.

Gezien de grote vraag naar sojabonen en hiervan afgeleide producten,
acht de Nederlandse regering het van belang om ondersteuning te geven
aan de ontwikkeling van een standaard voor duurzame productie van dit
gewas. Wij beschouwen de RTRS als een organisatie die een belangrijke
rol kan spelen bij het organiseren van een open en transparant proces
dat zorgt voor inbreng van alle betrokken stakeholders.

Zoals u weet is de Nederlandse regering geen lid van de RTRS. Zij is
slechts waarnemer. Als kritisch waarnemer volgen we zorgvuldig de
voortgang die geboekt wordt door de RTRS. Het succes van de RTRS is te
danken aan de inzet van haar leden en andere partijen in de
productieketen. Wij ondersteunen de organisatie, omdat wij zien dat er
sprake is van vooruitgang.

Echter, wij zijn ons er tegelijkertijd van bewust dat er nog veel
uitdagingen resten. Een snelle aanpak ervan de komende jaren is nodig om
te komen tot een standaard voor mainstream duurzaam geproduceerde soja.
Wij zijn van mening dat met de betrokkenheid van alle stakeholders
verdere voortgang mogelijk is. Wij wijzen er ook op dat het verminderen
van pesticidengebruik binnen de RTRS één van de overeengekomen criteria is.

De ondersteuning van de RTRS is onderdeel van een breder beleid dat
gericht is op het verduurzamen van de productie in een aantal
internationale handelsketens.

Hoogachtend,

 

Gerda Verburg, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bert Koenders, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

 

=== Statement Minister Koenders and Minister Verburg on support for RTRS ===

Van: NOREPLY@minbuza.nl <mailto:NOREPLY@minbuza.nl>

Onderwerp: Statement Minister Koenders and Minister Verburg on
support for RTRS

Datum: * 23 november 2009 10:14:18 GMT+01:00*

Aan: * undisclosed-recipients:;*

Dear Sir, Madam,

Thank you for your message, in which you raise issues of serious
concern. We have taken note of your request that we withdraw our support
for the RTRS.

We value a lively debate about large-scale soybean production and its
economic, social and environmental effects. That debate touches on many
policy areas, including land use, working conditions, poverty control,
environmental and ecological issues.

Given the strong demand for soybean and its derivates, the Dutch
Government considers it important to support the development of a
standard for its sustainable production. We see the RTRS as an
organisation with an important role in organising contributions from all
stakeholders in an open and transparent process.

As you know, the Dutch Government is not an RTRS member – only an
observer. But as a critical observer, we are following the RTRS’s
progress carefully. The RTRS’s success is thanks mainly to its members
and the other parties in the supply chain. We support the RTRS because
we observe that it is making progress.

Nevertheless, we acknowledge that many challenges need to be tackled
soon in order to achieve a standard for mainstream sustainably produced
soybean. We believe that the process can move forward with the
commitment of all stakeholders. We have noted that the reduction of
pesticide use is a criterion already agreed upon.

The Dutch Government’s support for the RTRS is part of our policy of
facilitating progress towards more sustainable production in a number of
supply chains.

Yours sincerely,

Bert Koenders, Minister for Development Cooperation
Gerda Verburg, Minister of Agriculture, Nature and Food Quality


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.

 

Fundamental arguments against genetic manipulation

Fundamental arguments against genetic manipulation the proponents don’t want you to know, because they expose their racket and criminal gamble with the health of the people and the environment.

== Omschrijving ==

Pamflet, argumenten tegen genetische manipulatie, uitspraken van wetenschappers.

== Auteur(s) ==

Jan Storms

== Uitgever ==

Ekopark Lelystad.

== Volledige tekst ==

Fundamental arguments against genetic manipulation the proponents don’t want you to know, because they expose their racket and criminal gamble with the health of the people and the environment.

* 1 Genetic engineering is based on simplistic, pseudo-scientific assumptions that were invented more than forty years ago. The development of knowledge in genetics and biology has invalidated many of the most fundamental assumptions – and with them the claims that genetic manipulation is safe. E.g.:there is no simple causal relationship between DNA and discrete traits of an organism.

* 2 Application of these pseudo-scientific assumptions inevitably causes damage to the manipulated organisms.

* 3 It is not possible to predict what damage a genetic transformation causes. The intervention is largely arbitrary and our knowledge of the interactions with the target organism is inadequate.

* 4 The damage to engineered organisms manifests itself in practice, even in crops that are commercially grown and consumed by people and livestock.

* 5 According to eyewitness reports, several species of animals avoid GM food if they have a choice.

* 6 Contact with some genetically engineered products may damage the health of people working with them or living close by.

* 7 Genetically engineered food has been shown to be harmful to the health of animals, with changes in the immune system, organ damage, gastrointestinal distress, reproductive problems, etc.

* 8 Part of the (increase of) allergies and chronic diseases is due to the consumption of food and laundry products that are genetically engineered or produced using genetic engineering.

——

According to the current understanding of genetics and biology, the practice of genetic manipulation is fundamentally flawed.
Earlier this year, the ministry of VROM commissioned the production of a map listing the arguments of consumers for and against genetically manipulated crops.
The core scientific arguments against these junk science based crops were presented to the makers, but each and every fundamental argument against genetic manipulation was banned from the map.

Because you have the right to know and decide for yourself, we present the banned scientific and health arguments here.


‘Monsanto should not have to vouchsafe the safety of biotech food. Our interest is in selling as much of it as possible.’-Phil Angell, (now former) director of corporate communications at Monsanto

After reviewing more than 600 scientific publications, world renowned biologist Pushpa M. Bhargava concludes that genetically modified organisms (GMOs) are a major contributor to the sharply deteriorating health of Americans.-Pushpa M. Bhargava, former director of the Centre for Cellular and Molecular Biology, vice-chairman of the National Knowledge Commission, India

‘I have the feeling that science has transgressed a barrier that should have remained inviolate L..) you cannot recall a new form of life […] It will survive you and your children and your children’s children. An irreversible attack on the biosphere is something so unheard of, so unthinkable to previous generations, that I could only wish that mine had not been guilty of it.’-Erwin Chargaff, Professor Emeritus of Biochemistry, Columbia University, and discoverer of’Chargaff’s Rules, which laid the scientific foundation for the discovery of the DNA double helix

‘Genes are arranged along the DNA in groups or ‘families’. The function of a given gene in a group is dependent on all the other genes that are present within the same family. Furthermore, the genetic activity in one family of genes can affect the function of genes in other groups of genes. It is also clear that genes and the proteins that they give rise to, have co-evolved together to form an extremely intricate, interconnected network of finely balanced functions, the complexities of which we are only just beginning to understand and appreciate.’ Dr. Michael Antoniou, Senior Lecturer in Molecular Genetics, GKT Medical School, Guy’s Hospital, London.

‘Genomes are selected in the entirety of their expression. In ways we barely comprehend, the genes within a species are interconnected and interact as an integrated whole. When a gene from an unrelated species is introduced, the context within which it finds itself is completely changed. If a taiko drum is plunked in the middle of a symphony orchestra and plays along, it is highly probable the resultant music will be pretty discordant. Yet based on studies of gene behavior derived from studies within a species, biotechnologists assume that those rules will also apply to genes transferred between species. This is totally unwarranted.
Context is crucial. Yet genetic manipulation of food ignores millions of years of evolutionary context, and that could have serious implications in the future. We aren’t dealing with an insignificant change to our diets here, we’re dealing with a revolutionary technology being used in our food supply – affecting us, future generations and the ecosystems on which we depend. It is bad science to assume roles of heredity acquired after thousands of years of agriculture are equally
applicable in the infant field of transgenic strains.’-David T. Suzuki Ph. D., Professor Emeritus, University of British Columbia, his 1976 textbook ‘An Introduction to Genetic Analysis’ (with AJ.F. Griffiths), remains the most widely used genetics text book in the U.S.

‘Swapping genes between organisms can produce unknown toxic effects and allergies that are most likely to affect children.’-Dr.Vyvyan Howard, expert in fetal and infant toxico-pathology

‘When you insert a single gene into a plant or an animal, the technology will work. You will be able to move that gene from organism A to organism B. You will be able to know that the transfer was successful. You will be able to know that the gene is being expressed, and even that the function of the gene is being expressed. So you’ll get the desired characteristic. But you will also get other effects that you couldn’t have predicted from your original assumptions.You will have also produced changes in the cell or the organism as a whole that are unpredictable. And that’s what the science is having to deal with.
‘The reason why Monsanto can claim scientific soundness is that they are only answering the technical question,’Can I move this gene and this characteristic from A to B?’ They are not asking the questions that the current understanding of cell biology demands. You can ask the technical question and get the answer you are looking for. You can take a gene from A and put it into B. We know that. But that’s the only question we can answer with certainty. We now realize that there are a whole host of other questions.
‘Genes exist in networks, interactive networks which have a logic of their own. The technology point of view does not deal with these networks. It simply addresses genes in isolation. But genes do not exist in isolation. And the fact that the industry folks don’t deal with these networks is what makes their science incomplete and dangerous. If you send these new genetic structures out into the world, into hundreds of thousands of acres, you’re going into the world with a premature application of a scientific principle.
‘We’re in a crisis position where we know the weakness of the genetic concept, but we don’t know how to incorporate it into a new, more complete understanding. Monsanto knows this. DuPont knows this. Novartis knows this. They all know what I know. But they don’t want to look at it because it’s too complicated and it’s going to cost too much to figure out. The number of questions, the number of possibilities for what happens to a cell, to the whole organism when you insert a foreign gene, are almost incalculable. And the time it would take to assess the infinite possibilities that arise is beyond the capabilities of computers. But that’s what you get when you’re dealing with living systems.’-Richard Strohman, Ph. D., Professor Emeritus, Department of Molecular and Cell Biology, University of California at Berkeley

Stichting Ekopark November 2009

== Zie ook ==

== Externe links ==

 

Monsanto guilty in “false ad” row

France’s highest court has ruled that US agrochemical giant Monsanto had not told the truth about the safety of its best-selling weed-killer, Roundup. The court confirmed an earlier judgment that Monsanto had falsely advertised its herbicide as “biodegradable” and claimed it “left the soil clean”.

Roundup is the world’s best-selling herbicide. Monsanto also sells crops genetically-engineered to be tolerant to Roundup.

Bron: BBC NEWS: Monsanto guilty in ‘false ad’ row
(15-10-2009)


Uit het Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.

Eijsten, Lily (Biografie)

Biografie

 • Mevrouw Eijsten is geboren in 1916 in Amsterdam. zij overleed in mei 2009.

Zij was:

 • Directie secretaresse bij diverse bedrijven o.a. Stork Hijskranen
 • 1946/47 Verenigde Naties
 • 1961 Zelfstandig fotografe
 • o.a. huisfotografe Hilton Hotel Amsterdam

Na een ongelukkige gebeurtenis in het Beatrixpark, waarbij Lily werd bespoten met het bestrijdingsmiddel glufosinaat-ammonium (Finale SL14) en een jaar later in contact kwam met de drift van datzelfde herbicide, drift die veel langer blijft hangen dan menigeen weet, kreeg Lily een allergie tegen dit herbicide, die in de loop der jaren niet meer overging en steeds ernstiger vormen aannam (o.a. een been dat maar niet wilde genezen en kanker), begon Lily met de heer Han van der Meulen, die chemisch literatuuronderzoeker was, onderzoek te doen naar de eerste generatie gentechgewassen die bestand worden gemaakt tegen verschillende herbiciden waarvan glufosinaat-ammonium er één is en glyfosaat een ander veel gebruikt middel.

Vanwege haar vele bezwaar- en beroepschriften tegen gentech proefvelden kwam Miep Bos woordvoerster van de European GMO-free Citizens [1] met haar in contact. Er ontstond een vriendschap die tot de dood van Lily zou duren. Miep stond nl op het punt ook twee bezwaarschriften te gaan schrijven en had al bijna 100 handtekeningen opgehaald van medestanders in Flevoland. Er volgden lange telefoongesprekken. Tijdens die telefoongesprekken heeft Miep veel van haar geleerd. O.a. dat mais normaal wordt beschermd met kappen die over de plant worden geplaatst. Zo worden de planten beschermd tegen het gespoten herbicide. Bij gentech kun je overal spuiten en krijgt de plant de volle laag: niet alleen het onkruid wordt nl. bespoten, maar de hele plant met het onkruid samen. Deze kennis heeft Miep gebruikt in contact met de vele levensmiddelenbedrijven, die ze daarna opbelde. Niemand had tot dan toe van gentech het fijne vernomen en soms had men er zelfs nog nooit van gehoord. Meer bijzonderheden overhet feit, dat Lily Eijsten met de heer Han van der Meulen bezwaarschriften naar het ministerie van VROM en beroepschriften naar de Raad van State hebben geschreven, kunt u in de onderstaande publicaties vinden. Toen Han van der Meulen in 2001 overleed, ging Lily alleen door en won nog meer zaken.

Publicaties over Lily Eijsten 

 • Llily Eijstens verzet tegen de tovenaarsleerlingen (Agrarisch Dagblad, 17-10-1996)
 • Bejaarden uit Amsterdam bekampen met succes zaadveredelingsbedrijven,  (Reformatorisch Dagblad, 15-04-1999)
 • Speldenprikken van twee actievoerders op leeftijd (Kritisch Consumeren -de Alternatieve Konsumentenbond, jan 1998)

Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten

Liberty koolzaad

== Omschrijving ==

Ingezonden brief van Lily Eijsten, Stichting tegen Schadelijke Stoffen in het lichaam, gepubliceerd in het Agrarisch Dagblad, donderdag 30 maart 2006

== Auteur(s) ==
* Eijsten, Lily

== Uitgever ==
Agrarisch Dagblad

== Volledige tekst ==

Liberty-koolzaad
Zoals bekend vervalt de toelating van Liberty per 1 juli 2007, evenals die van Finale SL14. Op verzoek van de toelatingshouder Liberty – Bayer CropScience  – heeft het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) besloten het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing te wijzigen: de toepassing in gebieden waar particulieren ongewild met deze middelen in aanraking kunnen komen, wordt verwijderd. Dat betekent dat bijvoorbeeld SL14 niet meer in parken toegepast mag worden! Met welk middel gaan hoveniers nu aan de slag in onze parken?

In de aardappelteelt worden in plaats van Finale SL14 Reglone en Spotlight gebruikt. Dit laatste middel, op basis van Carfentrazone, is ook niet van smetten vrij. Van Spotlight 12361N is de concentratie werkzame stof met driekwart verminderd. Derhalve wordt een andere stof in de formulering (vloeimiddel) verhoogd. Aantekening: het product mag niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden. Schadelijk voor de biodiversiteit (Arthropoden).

Komen we nu van de regen in de drup? De problemen met Liberty hebben nog andere verstrekkende gevolgen: tegen de toelating van het koolzaad-hybride C/B/96/01 (van Bayer BioScience NV, Gent) voor alle toepassingen in de EU, maakten wij reeds in 1997 groot bezwaar. De toestemming voor import in de EU is nog steeds lopende.

Na koude persingen van het koolzaad, mengen met oplosmiddel zoals wasbenzine, verhitting, destillatie of – moderner – na extractie met vloeibaar koolzuur, resteren in de veekoeken/krachtvoerbrokken nog steeds de herbicide-residuen (de genproducten gaan meestal ook niet kapot), die via veevoedering in de menselijke voedselketen komen. Dat is een bekend feit.

De opbrengst van de teelt in ons kleine land is beperkt, dus zou koolzaad geïmporteerd moeten worden om straks aan de vraag naar meer autobrandstof te kunnen voldoen (denk ook eens aan suikerbieten!). Dus meer krachtvoerbrokken!

Met betrekking tot de zaak die ik heb aangekaart bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) tegen het CTB/Bayer, is het zeer vreemd dat het CBB mij schrijft dat de toelating van Liberty vervalt in 2006. Moet dus zijn: 1 juli 2007. Zou dit zijn om de import van Liberty-koolzaad nog een tijdje te rekken, ten nadele van de volksgezondheid?

Vraag: welke stof zal straks gebruikt worden om het gewas vlak voor het oogsten dood te spuiten in plaats van Glufosinaat ammonium (GLA), zodat de zaaddozen niet voortijdig openbarsten (dus geringer verlies)?

Resumerende doemt een ander probleem op: veekoeken/krachtvoerbrokken moeten worden verboden, zolang zij herbicide-residuen bevatten.

Lily Eijsten, Stichting Tegen Schadelijke Stoffen in het lichaam, Amsterdam


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.

 

Glufosinate-tolerant Rice LLRICE62 toelating

== Auteur(s) ==
* Eijsten, Lily

== Volledige tekst ==
Amsterdam, 30 september 2003.

Aan: gmoinfo-comments @ jrc. it

Subject: Comment on Assessment Report Notification number C/GB/03/M5/3

L.S.

Betreft: Glufosinate-tolerant Rice Transformation event LLRICE62 voor Import in the EU for all uses as any other rice (food, feed and industrial uses)

Bij lezing van de Summary Information van deze Notification krijg ik een beeld van de grote nonchalance waarmee men ernstige schadelijke gevolgen voor onze gezondheid probeert te bagatelliseren. Waar is de onderbouwing van de al te gemakkelijke beweringen en waar zijn de onderzoeksresultaten? Op te veel punten wordt verwezen naar vroegere ervaringen (met het klassieke produkt) en wordt een en ander afgedaan met b.v. “no human health or environmental risks were observed” of “No effect could be observed(on birds or small mammals)”.

=== Para.3-1: ===
De laatste drie jaren kwam ca. 25% van de in de EU geimporteerde rijst uit de V.S., en werd erbij vermeld: not relevant. Wat is de bedoeling van deze mededeling? Inderdaad niet relevant. Alles is afhankelijk van het feit of het gebruik van het herbicide Liberty bestendigd zal worden.

Voorlopig is in Nederland de toelating wederom op juridische gronden uitgesteld om de toelatingshouder in 2004 in de gelegenheid te stellen op een aantal punten te laten bewijzen, dat Liberty inderdaad niet schadelijk zou zijn voor een aantal organismen (wormen, vissen, vogels, kreeftachtigen, afvalwater). Zo zeker ziet de toekomst van Liberty er niet uit.

=== Para. 15: ===
“Some segments of the population have been identified to have an allergenic reaction to rice…”. Deze “gevoeligheid” voor rijst zal er met die GM-rijst niet beter op worden. Het gebruik van GLA als bestrijdingsmiddel zorgt er voor dat het geacetyleerde product van GLA (via sprayen) IN de plant/ rijstkorrel terechtkomt. Twee japanse onderzoekers beschreven de neurotoxicologische werking van GLA en apoptosis bij het embryo (Fujii, resp. Watanabe) bij opname van zeer KLEINE doses.

In de Notification wordt niet vermeld, hoe het zit met die allergie voor “klassieke” rijst. Zou het net zoiets kunnen zijn als allergie voor soja-“stof”, dat ontstaat bij het verladen? Het is bekend, dat allergie voorkomt bij mensen die wonen in de omgeving van de haven waar soja verladen wordt.

=== Para. 21-b: ===
“From published experience …” bleek in het blad van LLRICE62 ruim 12x zoveel PAT te zitten als in de rijstKORREL. Voornamelijk veroorzaakt door het “sprayen”? Via het blad krijgt
de plant als eerste een lading herbicide te verwerken, vervolgens de stengel, wortels, zaad.

=== Para. 22-d: ===
“… LIRICE62 are tolerant in Liberty herbicide…” Hierin zitten behalve de werkzame stof Glufosinaatammonium, ook de “inerts” in de formulering: propaandiol. AES en formaldehyde. Propaandiol en formaldehyde (zie MCS) veroorzaken dermatitis-volgens documentatie uit Spanje en Frankrijk, en volgens eigen ervaring!

=== Para. 23-a: ===
Betr. Genetic Transfer worden uitdrukkingen gebezigd als “no indications”, “no evidence”, “no adverse impact to biodiversity”. Komen deze uitdrukkingen ook voor in het uitgebreidere dossier??? Het komt toch wel al te gemakkelijk over. Niet vermeld werd, dat ONDERZOEK werd ingesteld om resultaten te boeken. Beweringen hebben geen waarde. De zaak moet onderbouwd worden.

=== Para. 23-b:===
Zeker van Uw zaak bent U niet, Horizontale Gentransfer werd in de literatuur uitvoerig beschreven: transfer van plant naar bacterie. Niks “unlikely”. “Er zijn meerdere substraten”
En over dat substraat van PAT sluit ik een aantal stukken bij.

=== Para. 24: ===
Gezondheidsschadelijk gevolgen voor de mens tengevolge van de modificatie zijn wel degelijk aanwezig. Dat “no harmful effects are expected” is een voorbij station! Dat stoffen uit de formulering van pesticiden door de mond, huid, ademhalingsorganen en lichaam binnenkomen (dus ook via voeding) wordt in een lawine van literatuurbronnen aangegeven en deze stoffen in de formulering maken het bestrijdingsmiddel schadelijker voor de gezondheid dat de z.g. werkzame stof sec.

=== Para. 25: ===
Varkens hebben ongeveer dezelfde voedselvoorkeur als mensen en er waren geen aanwijzingen voor toxische of gezondheidsschadelijke effecten in verband met de “sources of rice in either of the tested animal species”. DAT WE ALLEMAAL BEESTEN ZIJN WETEN WE AL LANGER DAN VANDAAG!

=== Para. 25: ===
De onderhavige rijst LLRICE62 is … not toxic for mammals and no effects on animal health are expected”, En nu de mens. Dit event is wel degelijk schadelijk. In ieder geval blijkt uit de benadering van de gezondheidseffecten door de Notifier absoluut geen deferentie voor de mens. Dus toch: van een “broodje mens” wordt de kannibaal goed ziek!

=== Para. 27: ===
“No effects could be observed on birds or small mammals”. Uit deze zinsnede blijkt overduidelijk, dat totaal geen onderzoek werd gedaan naar d1e effecten van toepassing van het herbicide op genoemde organismen.

Die niet zoekt zal niets vinden.

In Nederland staat of valt de toelating van Liberty met het leveren van bewijs of Liberty op basis van GLA niet schadelijk is voor kreeftachtigen, vissen, vogels, vormen, afvalwater in de zomer van 2005. Onderzoek dus in 2004.

Hoe kunnen we in ‘s hemelsnaam vertrouwen hebben in de niet-onderbouwde beweringen van de Notifier?

=== Para. 29-2: ===
Hier wordt een nieuw licht geworpen op eventuele gevaren bij toepassing van het gewasbeschermingsmiddel Liberty. In Nederland zullen dus de toelatingseisen VERSCHERPT moeten worden met betrekking tot het gebruik van het herbicide met zijn formulering ”’in de nabijheid van “grain storage facilities, processing plants” etc.”’

=== Para. 29-6: ===
“Possible immediate and/or delayed effects on human health resulting from potential direct and indirect interactions of the GMHP and persons working with, ”’coming into contact with or in the vicinity of the GMHP release(s)””’.
….”Bayer CropScience safety assessment supports the ”’benign”’ toxicological profile of PAT protein….” (Same as for other commercial rice varieties).
Welke andere rijstvarieteiten? Sorry voor de uitdrukking: maar dit komt over als misleidend gezwam. Wat is er “benign” aan vergif, dat wordt rondgespoten bij de toepassing van het herbicide Liberty.
Voor PAT zie toegevoegde stukken. “Benign” voor de inerts in de formulering (propaandiol, formaldehyde die dermatitis veroorzaken, en AES die cardiovasculaire effecten geeft)?
Dit woord is zeer cynisch gebruikt. En dan te denken aan al die slachtoffers die voor hun leven voortschrijdende effecten – gezondheidsschadelijke – opgelopen hebben. Zoals gezegd, totaal geen deferentie voor de mens.

=== Para. 29-8: ===
… “LLRICE62 is substantially equivalent to non GM rice except for the intended trait”.. Niks gelijkwaardig, dus.

=== Para. 31-a: ===
Ook geen deferentie voor de bevolking in landen buiten EUROPA!
“…LLRICE62 may establish in the environment and, thereby ”’modify the biodiversity”’. Furthermore it might transfer the trait via pollen flow to other cultivated rice or weed rise (red rice) or wild rice .., in the vicinity and ”’contribute to their establishment and modification of the biodiversity too. However the anticipated area of cultivation is not in Europe,”'” Welk toekomstbeeld houdt U voor ogen!

=== Para. 31-b: ===
Effects on endangered species.
“No adverse effects are expected on endangered species since no adverse effects have been observed on non-target organisms including birds and small mammals.”
Als die effecten wèl zouden zijn waargenomen, zou dat zijn dat die species door het gevaar het loodje legden. De mens is ook een endangered species. Uit een en ander blijkt, dat er geen wezenlijk diepgaand onderzoek is gedaan naar bedoelde effekten en ook dat er een totale onverschilligheid is voor het milieu en de mens. Een bijdrage aan de voedsel”’on”’veiligheid.

=== Para. 32-c: ===
…”in the USA no human health or environmental risks were observed”.
Hier moet ik weer verwijzen naar de zwaar MISLEIDENDE TESTS om dermatitis op te sporen in besmetting met het “inert” propaandiol, waarbij vaseline als “vehicle” gebruikt wordt, zodat er geen bewijs gevonden kan worden, daar door die vaseline de propaandiol niet door de huid kan doordringen en de “metabolic pathway” niet kan plaatsvinden. Wereldwijde misleiding, en wereldwijd wordt “geen effect gevonden”!

Eindelijk is er een plan om te zoeken naar “unanticipated occurence of adverse effects of the GMHP; dus die onverwachte effecten zijn wel degelijk bekend!

In aansluiting aan deze brief vindt U een aantal uiteenzettingen over de problemen met het PAT, geschreven door de Heer H. van der Meulen en Drs. Joost Visser.

* H. v.d. Meulen
** Twee proefopzetten (onderzoeken)waaruit elkaar tegengestelde conclusies werden getrokken (Thompson versus Schulz);
** “Achtergrond”
** “Chemische reacties”
** “De 5 Substraten van PAT”
** Commentaar op Research article van A.Wehrmann
** Opmerkingen in verband met de ziekte van Crohn.

* Drs.J.Visser:
** Kanttekeningen bij de substraatspecificiteit van PAT.

Het is duidelijk, dat de toelating van LLRICE62 geen doorgang mag vinden.

Hoogachtend,

STICHTING T.S.S. TEGEN SCHADELIJKE STOFFEN IN HET LICHAAM

L. Eijsten


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.